Skip to main content

Full text of "Galēnou Peri kraseōn tria: Galeni De temperamentis libri III"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΚΟΑ 

ΗΙ'ΚΙΡτίΙΚΙΜ ΙΙΜΚι'-ΟΚϋΙΙ 
ΕΤ Κ«ΜΑ})»ΚϋΜ 
'^?^\ν ΤΕϋΒΝΕΚΙΑΝΑ Ν."^ / Ο-^^ίΛίΧία^ ΓΑΛΗΝΟΤ 

ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΑ 

βΑΕΕΝΙ 

1 ΤΕΜΡΕΕΑΜΕΝΤΙ8 ΕΙΒΕΙ ΠΙΙ 

ΒΕϋΕΝβΟΙΤ 

ΘΕΟΒΟΐυβ ΞΕΙ,ΜΚΕΙΟΗ Ι,ΙΡβΙΑΕ 

ΙΝ ΑΕΟΙΒϋδ Β. Β, ΤΕϋΒΝΕΒΙ 
ΜΟΜΓί Ιϋ <1 ι$ίίν χ•ιν•ΐΑ>: ττνη β. ο. τχνΒΐπίΒΐ. 
Αά ΰαίβηί 1ϊΙ>γο8 ϊγθ£, ι:ιιιί πιρϊ χ,ράαεαν ϊα&οή\ι\αιί\ιι^ 
τ6ϋ%πΒβαάθ8 1)19 οοάίοίΙ:)ΐΐ8 ιηαπιι ββΓΪρϊϊε ιι^ιιβ Βΐιηι: ί&υ- 
ΓβηϋβΛΟ, Τητιιΐίί&ηο, ΜιίΓοϊβηΪΒ άιιοΙ)ΐΐ5, νβ,Ιίοίΐιιο, Ρβ,ΓΐΒΐιιο, 
Οιοηίβηβί. Ι 

^11οη1ιη ορ(1ιαιΐ8 θϊ τβΐιΐ8ΐ3.95Ϊιιιιΐ8 βδΐ: οο<1. ΙιααΓβη- ι 
ϋ&ηΐ]8 ρΐηί. 74, 5, ο1ΐΛΓΪαοθϋ3, ίοηπΕίβ (}Η£ΐιΪΓαί!ΐβ, 3Εΐ*ΐ!αΙί ] 
ςιιβ,Γΐϊ άθοϊπιί, ^πί ίίΐιΐβ & ΐοϊ. 17 αβι^αβ αά ίοΐ. 55 περί 
Μ^άαείύν ΙίΙίΓΟβ βοηΐώθί, Όβ ψιο οοηΐβΓθΐκΙα 3αιιΙ «[ΐιαβ ϊη. 
βάίϋοηβ ιηθΒ, ΙΛίΌπιηι, ί|ΐιθ8 ΟΒ,Ιβηιιβ τίΐρΐ ιδν «κ&' Ίτιηο- 
χράνην αχοιχιίίαν Οοη8ΐιηρ3Ϊί (ΕγΙειι^. 1878), ρ. Υϋΐ θΐ ϊπ 
ρΓ&βίαίΐοηθ νοΙιιιηίηίΒ ΠΙ δοηρίοηιηι ιιιίηοηιηι (ΪΒ,Ιβηί (ϋρΗ. 
1893) Ρ- V βορίοβίιΐΒ ιΙίΒριιΊ&νί. Ηιιίο οοάίοϊ, βΐ3ί οιηιιί 

ΙΠβπάοΠΙΠΙ £βηβΓΘ ΐ8!)0Γ&ί, ρΠΠΙ&Β ώβίβΓβηιΙ&δ ΘΒ8β ρΛΓίβ3 

βΚΰϊΐιΐΓ θ αιιηΐθΓΟ εαϋΐ πια^ο 1)0ΐΐ8τιιιη ΙθΟΪϊοηιιαι, ([ΐι&β 
ϊη 60 8θ1ο ϊητθηϊιίΕΐίαΓ. Μβοΐίοαβ <1ΐ§τιϊβΒίιηα8 Γβοβιΐ3θ6ο αο 
ρήιηιιιη ςιιίάβιη βαβ, ηυαβ ΟήΙι&Βίϊ αιιοΐοΓΪϊ&Ιθ βαο£πιι&ηϊιιΐ': 
11, 21 και }'άρ χαί, 29,13 οΐίι αχ^ς ^τιρον οντ ακί^αΐξ ^γ^όν, 
30, 4 |ιιρόν ^ ■ψιΐ'^^ον αμα χηϊ νγ^^ιν, 44, 22 ίώ τήν ΐιΧίϋίαν 
\?• ΟΜ., 43, 18 χτιονσών, 56, 11 οΟονηΐξ, 74, δ προΟΕΛί- 
ΟχίητΐΟ^αι^ 15 τ&ν ίιηος μορύον, 25 οίας (ίϊο αχοα 1ι βί 
ΟηΙχιβίο ΙθΕβηάαιπ, ηοη οίοι;}, 111,12 ^ιρμόν εϊναι, 113, 
27 ^ιρμόχηΐος. Όβϊαάβ θα3, ΐ|ΐιϊΙ)ΐΐ3 Ιιίαίπιβ, (}ΐιο οθΙ^γιβ ία 
βοάίοίΐΐΐΐβ Οαίθηϊ οΓ&ίίο ιΐθΐοπηβ,ίβ. βεΐ, (οΙΙΗιιγ: 27, 15 είπόν- 
τις οϋταις ίτΐανίωμιν ίτίϊ ιό τίναγμα, 74, 4 άψ'(ί ««., ψιο 
^1θ38εηι&ΐβ ΐ«ιηθΓβ ίη ΐθΐΐιιηι Ί\1&ίο βί ρΙβοη&Εΐηιιβ ιηοΐβ^ϊί^- 
ίίιηπκ βί Ηϊ^Ιαβ θϊβοΐυί β3Ϊ, 80, 12 «ν εμ). Ταπί βΐθπιρίβ, 
^ΙοΒΒθηιαΙιιιη ιη&ηίίββίοπιηι ρΓοΐβΓ&ιη, ι^ιιϊΐΐτιβ Ι• βο1α9 οιιτβί: 
7,6 φναιν ο*η., τΐαίϊεύταβ• αβψχβ βηϊια Αβ ^τ6γ8Ϊ3 ααΐιΐΓίΒ^ 
Βθά άβ ορϋιηο ίβιηρβΓβιηβιιΙοηϊΠΐ ςκϋΒΐ» ».^*ίΛΐ,\^ α^Ά «ν 1Τ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ■Φ^ν 619 <)α&β απ(«06ύιιηί Ιοευΐοηΐίββϊιιΐθ β,ρρ&τβΐ; 8, 6 ομ 
(γθΐ φανιρ&ς) οτη., 30, 5 χβτβ ιή ίπιχροτοΰν οηι., Γβοΐβ; 
ΒΕΐπ θχ ίρΒΕ ϋβίΒΓοηιιη οοϋοΜίη νιιπβΐιιίβ χοτά τίι ίπιχρα- 
τοϋν (ΟΤ) νβΐ κ. ιήν ίπίκράτηαιν (Μ) ϊθΙ «. ιήν ί'«ι«ριί- 
τίΜτν (V) ρΓΛθβίΒ,ηΙϊυηι ίηίβΓροΙιιίοπϋ νβΒίϊβ^ι οβπίθΓθ ροβΒΪβ; 
60, 25 περί ομ. Όβηίί{\ιβ ββίβοΐαβ ςιΐΒ.5ΐΐΒ.ιη 1βο(:ϊοιΐθ3 θΐ 
8ο1ο ΙιαυτθηΙίαηα άβρΓοιηρΙ&β &£6γ&πι, ηιι&β αΠΐβ <1β ε&ιιώβ 
νθΓ&θ βΐίδϋιηαικίαβ 5υηί: 1, 1 ονν 0Ν>., 5, 10 μιταβάλίοι, 
17 ταντόν, ίίβπι 6, 9, 7, 10 (V τι τ^, 10, 15 ύτίολαμβά- 
νΐίν ύπάρχίΐν το ία^, 27 έχατί^οίς^ 29 αϋτο, 12, 2ό ύγρό- 
τηίος 6ι «αΐ ξηρότητας, 15, 13 ηοτι δι, 28, 9 το τι α&μα 
Βντ6, 37, 1 ΰκορχίΐ, 2 ιονιοιι, ςπΒ,ιη ΒΟηρίυπίΓη β38β Τθπββϊ- 
ηιαια ίηίθΐΐθ^ΐυτ 6 Ιοοο βϊιηίΐΐίιιιο 34,22 χαΐ τούτον μά- 
λιατα ιό χατά τήμ χΐΐθ^', 64,2 τούτω, 5 χραττίΟαι, 66,23 
αν&ις, 68,25 νέμονται, 71,9 >>«() ιΊν«, 74,13 προελήλν- 
θίν, 75,4 ίίίΐίρ τω, 80,1 ίν6ν, 81,18 οΐιε, 83,23 ίν- 
ινάηΟαν, 84,17 ταύιτ; τοι, 85,16 γράψαι, 86,8 ίξηγηοα- 
μίνονς, 88,23 άπτομίνοις, 92,8 ίύνΛίτο, 11 δη, 98,10 
ίΐαντεΐ&ς ίλίγον, 100,17 με&Ιατψαι, 102,26 τούτον τού- 
τοις, 103,8 μίν γαρ, 106,21 τ^ς οΐ^^ί, 108,13 βτρ- 
μανΐΐ, 109,28 το δυνάμει &ερμω είναι, 110,24Ημ, 111,20 
άκρως, 112,3 ποιίεται. 

1%Ά,ί\αο οτιπι ίίΐιιίϊ βϊί Ι-&ιΐΓθπΙίίΐηϊ θθθΒ ηά ^βπιίηΗΐη 
βΕΓίρίοπΒ ιηίΐιΐϋΐϊΐ ΓθΒΐίίιαβηάωιι, οιηηθπι ίβΓθ Ιβοϋοπίβ νβτί- 
βίοΧαια ι^ιι&ηι άίΐί^θηΐίδβίιηβ ίηάβ βχΒθΓρΐαια ίη αρραΓαΙιιιη 
ι^ιΐθΐιι τοΟΛίιί οηϋβτιιιι Γβοθρί. 

Ηιιίο ρανιΐιιπι εβάϊί Ιιοοίΐ&ϊβ ΰοάθχ ΤΓΪνιι11ίαιΐΗ9 685, 
οΙι&Γΐι&ββνΐΒ, £ο1ϊοηιηι 230, Β&βϋΐιΐϊ ^ιι&Γϋ άβοϊιηί, ι^ιιΐ Μβϋο- 
Ιο,ηί ίη 1>ϊ1)1ίοΐΙΐΒ0ΐΐ ρπηοίρΐβ Τπνυΐΐϋ 838βΓνΛίιΐΓ. Μιι1ϋιΐ3 
θκί ίη ίηίΐίο; ίηοίρίί βηϊπι ϋ νβΛίβ νοΐ)]θ^νιΐί δνυάμεναν. 
νπερ των ονομάτων χτί. ρ. 27,14 1ιιιίιΐ3 θάϊϋοηάβ. ϋιι&β 
ΐρ,ίιΐΓ ρ&τίθΗ ρηιηί πιρί κράαιων \Άή ϊπίβΓίβηιηί. Ρτ&βΙθΓ 
{^ΓΟςιηθηΐιιιη ρηιηϊ ϋΙιΗ ΰοηϋαθί αΙΪΒπιιη βί ίβτύΜία ΙίΒπιηι 
Λ£ρί χράαιων ΐ. 1 — 29", άθίηάβ Ιιιιβο 0&!«ηί ορβτΕί: περί 
ψναιχών δυνάμεων ΐ. 29' — 75*, πιρί άρίατης χαταΰΧίΛΐ^ς τον 
αώματος ημ&ν ί.75" — 8ΐ'', περί £ν£|ί£(6ί.8ΐ'' — 86', ιών προς 
Γλανκωνα ^εραπεντιαών 1)1)τνιιη &11βπιιη ί Β6^ — 119', περί ' '^ΐτιΐΗ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. :ΐαύνης βίγβ εϊς ιό Λίρΐ διαίτης όξίων ηγονν ΐίς τί π£ρ1 
ητιβάνης Ίπποχράτονς υΛύμνημα ί. ΙδΟ*• — 193% νπόμντίμα 
ίΐς ιό πρώτον βφίΐον προρ^ητιχών 'Ικηοκράτονς ΐ. 193' — 
230. Οοηΐιιΐϊί Ιιτιηο οοιϋυβπι ϋοπιίηϊ<πΐ3 Β»8ΒΪ Μβάίο- 
ΙαηθίΐΒΪβ. 

ΑΓΪϊΟΓΒΐη ηκίΐιιά&ιη ηβϋθβΒίΐιι^ηβηι 'αιίβι ίιΒ,ΌΐοηίΐΆαχπη 
ΐί Ττίνιιΐΰ&ηιιιιι ίηΐθΓΕθάθΓβ άοευιηθηίο Βυιιΐ ρβπηιιΐϋ Ιοοί, 
ΐ|ΐιίΙ)υΒ οβίβη βοάϊοββ αϊ βίβ άϊβδβπΐίιιπί, β. ο. 31, 1 τίΐΐαι, 
34,23 αία&ητ&ν θαμάτων, 46,4 οίχί «ίρί, 10 μαραινο- 
μένψ, 48,28 τά πρώτα, 49, 15 ΐί πίρί, 52, 25 ^ίγΙΙ>ντι, 
60,14 τψ άβροδίαίτψ, 74,10 την &ρχτον τε χαΐ τήν μΐ- 
αημβρίαν, 75,17 χράμα, 83,6 κ€ΐτώ7τχητο[, 88,1 δίηρη- 
μίνον, 98,3 ώς οΰπο, 101,13 τιοράαχοι προΰπιαόν, 107,6 
βιαμφιΰβητήαιιν. Νβψίβ ί^ιηθη &1(;θτ 6χ 8ΐΐβη> ΑβΕοηρΙ^ιΐΒ 
βδΐ; ϋίΰβπιιιί βηίηι Βΐιιη &,1ϋ8 ΐιιπι 1ιΪ8 Ιοϋίβ: 92,4 ϋίΐον 1ι 
χοΐρΐΐον Τ. 12 άρτος οηι. Ι., 95, 23 μίν Ιι μίν ονν Τ, 
102,30 μη ΟΜ. ι,, 103,13 πάντως Ι. δηπον Τ, 107,21 
μίν ονν Ιι οΖν Τ, 28 «αΐ τροφή «αΐ φάρμακον ί τροφΐ) 
τε 8μα και ψάρμαχον Τ, 108, 24 εΐρηται Ιι ί^ρτ-ηται Τ. 
νβΓΛίη ΒθΠίΐϊΐΐ Ιβοίίοηθίπ Τ 8θ1ιΐ5 ρΒ,ιίΕΪΗ 1οοΪ8: 37,20 ϊ6 
νΐϋροΐ', 47,13 μήυ, 53,16 τά άλλα, 57,8 πρώτοι^, 66,23 
«α/ ΐί «αϊ, 74,27 <!»Χηρά, 77,3 τό, 81,14 ίπΐ τούτων. 

ΤθΓϋτιιη Ιοουια ο1)ϋΒ6ί; ν.οά. ΜπΓοίΛηυΒ 275, ηιβηι- 
1>Γαιιαο6ΐΐ3, ίοπη&θ ι^ιικ^αΐΕΐβ, βαβοιιΐί ι^ιιϊιιΐί ΐΐβοίιηί, θΙθ- 
^Λΐιίί38Ϊιηβ εοΓΪρίιΐΒ, €[ΐιΐ πίρί %ράΰΐων 1ΪΪΓ08 ί. 56'' — ΙΙΙ' 
ϋΟϋϋιιβΙ, Ι3 θΙ;3ί Ιι&υτβηϋ&ϋο ρβ,υΐο ΐη^βήοΓ Θ9Ϊ, ϊοΐ ΐαηίθη 
ΙοΰΪΒ ουηι ϊΠο Εοηβεηϋΐ,, ιιΐ θι βαάϋΐη ιιίθτςιιβ ατοίβίτρο 
οη^θΐη <1ιιχί836 ριιϊαηιΙιΐΒ βϊΐ. Εβ^ιο Γαϋοηβηι ίιιί«Γ ιιίταηι- 
()ΐΐθ ίηίβτοβίθΓθ οιπη πιιιΗ» βΙίΛ Ιιιιη 1ιβ.βο άοοβηΐ βϊθΐηρίβ,: 
2, 8 ψνχράν τι ««( Ιηράν, 20 «ί παααί όιαψοραΐ των «ρκ- 
οιαν, 3,2 ^ιρμαίνην., 3 ξηραΐνΐΐν, 4,11 τύ χρ&μα (οιηΪΒΒΟ 
μιταβοϋιν νοΰ&ΐχιΐο Βριιτίο), 15 φάαχοι, 17 μίλαν φαίνε• 
βθΐ», 16 γιγονίναι, 5,25 6 δι γ' ΙχιΙνων Χόγοζ, 6,5 αρ- 
%εα9ίΐι, 16 ίπιδιικνύοναιν , 9,20 ονοαν, 13,11 χράΰΐών 
ιίαιν άμετρων, 14,2 ϊδιόν έοτιν, 15,16 πολίοΐς δι, 18,8 
τα ίψα, 20,8 δί ί^, 10 κπαντο Οτιγχίχΰββαν. ιΙϊμ νίν^ι^-- 
άνάρ(ΐΙ, 21,19 Γούιων, 24,10 ΙνΕζ-ϊν-^ΐι 'ϊ•^- **" ^^^^""^ Ι ι ΤΙ ΡΕΑΕΪΆΤΊΟ. 

25,2 ιϊή, 6 Ιτίέρχείί&ια, 26, 21 καΐ ΙΙ^ν. ΜΜΐιηβ Λπίθΐη 
ϋ &ρρΒ,Γθί, θΐ £&ΐ8ί8 ΙβοΙϊοηΛυί ιιίτίιΐίίΐιιβ οοιίίοίβ ρΓορηϊβ; 
Ιιοο ίιι ηιιαίθΓΟ 1ιαΙ)θηι1&,θ Εΐιηί: 1, 2 χίκρανται, 16 δύνα- 
ται, 11,4 ίξέαταί, 13,26 ανμπίτιτονααν , 31,22 ίς ■ύΐα- 
νανζίας, 32, 22 τιΐιίως, αΐίαβ. ^ι1Ειπ1ι^υα[η ϊ^ίιΐΓ I^^.α^θ^- 
ϋαηιιβ βί Μ&,Γΰίαηυ5 αΓΐ33ΕΪιηο εο^αϋοηίβ νίιιοιιΐο οοη- 
ϊιιηοϋ βιιηΐ;, ουη ϊαπίΒη ίϊο θι ίΙΙο <ΐ63θπ.ρίΐ]3 ββί. Ναηι 
ίη Ιι ρ1ιΐΓΪιη3ι τοοαίιιιία οιηΪ38α Εΐιηΐ, (]ΐΐίΐθ ία Μ βχίΑίιϊ 
ηβΐ[ΐιβ ΐίΛ οοπιρβϊΛΐιι Βΐιπί οιαιιϊα, ιιΐ βι ίπ^βηίο θίιιβ, (}ΐιί 
Μ οοιίίοθΐιι ΒϊΒ,Γβ,ϊΐί, α(1(ϋΙ& θηβθ 3[&ΐιΐθΓβ ροββίβ. Ε ρβΓ- 
ιηιιΐϋβ Ιιιιϊιιβ ΪΕΐηθπ.ίαΐΪΒ ίη. Ιι ρ3,33ίιη οΙ>νί&β βζβηιρΙΐΒ 
Ιι&θο θΐβ^; 2,4 ^δη, 12 ον&\ 3,11 τοντο, 14 οίον, 4,20 
γίγονέναι, 13,12 άναγκαΐον^ 22,24 μόνων, 33,17 τι ιοι- 
οΰιον α&μα, 40,18 αχβΐ)ΐώ;, 42,12 Ικάστον, 58,6 £Ϊκά?, 
69,8ίΐψιω, 79,11 τίνες, 80, 6 οΐιί', 86, 6 άχριβώς, 92,12 
ό'ρτοϊ, 103,23 ο^ύχ^τ', 108,3 κοί ^μος. &ΐά ηοϋ βοΐυαι 
Θ3ι άβ 0111153, (^ιιοΑ τΐΐίοηυη ξθΐΐθΓβ βο, ςιιοά ίη νβΓίιίβ 
ΐθΐηβΓθ οηιίββίΐ ροβίΐηΐΏ Θ8Ϊ, ηιηΐϋβ 1οοί9 03τβΐ, ηια^αβ ία 
ΐθχΐιι ΒοηβΙίίηβηάο αιιοΐοΓϋειΙ^ ββΐ, δβιϊ Ιιαίΐθΐ βύΒ,τα ρβοιι- 
ϋβτθΒ <]ΐια8ύΒ.ηι Ιβοΰοηθ» ορΐίιπΒ^, ψιαβ ίη Ιι ηοα ίη- 
νβηϊιιηίλΐΓ; ΙλΙββ Βυπί;: 3,25 τής μηκωνος, 6,11 γινία^αί, 
7,29 ^ ψνχραν, 33,3 ήτοι, 44,20 αύμηαντας οιβ-, 46,4 
ονχ ύπίρ (ίίεηι Οτι!).), 51,13 από οίίΐ., 56,26 σχληρον 
οΐίϊμ αν ίϊη, 58, 26 «κΙ ι^ς φίιβός, 59, 17 ΙηροΓΟΓον, 
60,2 ίνγιΰμός, 61,1 1{μα}'];(κο(σί, 64,24 φΰι/αι, 65,13 
γ^ οηι., 66,9 ί αν&ρωπος, 67,30 αίτ^, 71,14 ότκίίΐβϊ η 
(ίΐθΐη ΟπΚ), 75,12 οίν, 92,3 μίν, 104.6 μέυ, 105,25 
ίψνξιν, 106, 25 οτΓ^το^ ;;(ΐΐ]ΐτταϋ, 113, 11 χατάτίλαΟμα. 
ϋβ3ϊΙ !)οιιίϊίΐίθ Ιιαητβηϋβ,ηο Μίΐτΰίαηιιβ ρΓορΙθΓΕα, ι^υοά 
ρΙιΐΓϊιηΪΕ Ιοοίβ 1ϊΙ)ΓΒχϋ ηθ^Ιθξθηίαΐΐ αιιΐ ίη^οίϋίΐ αυΐ ρΓ&6- 

ρ08ίθΓ& ΒΒ,ρϊβϋίίΒ. Τ6Γΐ)ί3 ΐηιΐί&ϋΒ αυί ΙθΜβΤβ &)1ιϋίί8 Β,ΐΐί 

00113815 Ιίΐΐϊθηι οοηίτ&χίΐ, (|ΐιί1)ΐΐ3 Ι; ίηίθβθΓ θβΙ. 

Εχ ΤΓίπιϋίαηο ηοα β98θ άββοήρΙπιπι ΗΕΓΰίοϋΐιια ρίητί- 
ωίβ 1οοΪ3 ρΓΟίΐΒ,η ροΐβκΐ:, <ιιιίΙ>ιΐ3 ίΠβ οοιτηρΐαΒ, Ιιϊο ϊηίβ^βΓ 
ββΐ; οί. 27,23 τοϋ οηι. Τ, 31,17 ίτί^ας ο»». Τ, 33,3 ει 
τ(, 36,3 μέντοι. γι, 38,13 5αον, 41,8 παλαι&ν ίαίρ&ν, 
42,16 τούτου, 43,20 ονταν, 46,4 οίχϊ πε^Ι, 24 &ρί•ψίς ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΥΠ 

««( «ρόσθ£β(5, 47, 18 δίτΕ καϊ αννιχ&ς, 25 αϋξΐαϋαι μάλ- 
λον δια τί]ν ύγρότητα ^ όια τήν, 48, 7 χοτά μίντοι ταϊς 
ηάααις αίλαις ίνε^γίίαις (βϊο) θίο. 

Οηιιι Μιτοϊλπο ΰοάθϊ Ριγιβιετιβ 2267, (ΐ1ΐίΐΓΐιοβνΐ3, 
ΓβΒ6ΐ]ΐ383Ϊιη&β ίΐθΐαϊί£, ^ΓίίΒβίηιβ οοΙι^θγθϊ;. Οπιηίΐιυβ θΐιίιη 
£βτθ Ιοβίβ οιιιη ίΐΐο αιίβο οοηββηΐίΐ, ιιΐ β,ιιΕ βχ ΘΟ ϊρ^ ααίι, 
ητιοά ΤΒΐΐ .ι ίτηίϋ ιΐίΐ ββί, βχ βούθΐη βχΒΐηρίΒ,ή ιΙθΕΟΓΪρίιιβ 
ΘΒΒΟ νϊάθ&ΙιΐΓ. 

Ε1ιιβ<1βπι ΐαιηϊΐίαθ Θ5ΐ οοάβκ Υαΐίο&ηιΐΒ Οίΐοΐ^οιιΐα' 
Π118 311, ο1ΐ3τί»ϋβιΐ3, 8ίβοιι1ο 3ΘΪΪ0 (Ιθοίπιο ηθβΙβββηίΪΒΗΪιηβ 
βιαταίαβ. ^ι1βII1 ουια ϊη 1ίΙ)η8, ςιιϊ 5ΐιιιΙ περί φνΰΜ&ν 
δννάμεων, αυιη ΜίΐΓϋϊ&ηο οοηββηίιίΓε τϊι1ί33βηι ιΐθ(]αθ ϊικίθ 
(1ιιϋ(]αΒ.ιιι Ιιιβη 3^ («ιϊιιια βιηθίιάαιιάιιιη Γθΰΐ38θΐη, ηβ ϊβαΐ' 
ριΐ8 βΐ αρ6Γ3ΐη ρθΓάθΓβαι, βίιΐ8 οοηίβΓβηάί οοηΒϋίιιηι ΕβΙβ' 
ΓΪίβΓ αΐιϊθΰί 

Εχ ϋοςίϊοβ ΤΓίνιιΙΐϊ&ιιο θ,ββϋηρίιιιβ εβββ τίάβίιΐΓ Μβγ- 
οί&ηιΐΒ ίΐϋθΓ ΒΪτθ νθπβίιΐΒ Λρρβηϊ. οΙλββ. V 4, ιηθηι1η'&ιι&- 
(ΧΌΒ, ίοηαΆβ οϊΑοα^&ο, βαβοαίο ι^ιιίηίο Αθοίηιο θΙβ^ααΙίθΓ 
ΒΟτΐρΐιΐΒ, οΐΐιη Οβ,ΒρΒχί ΟοηίίΐΓΪιιί, ι^ιιϊ ΐ. 167- — 189 πί^Ι 
κράαιαηι 1ί1)Γ08 Βοταρίθοϋϊιιτ. Εχθίαρίβ, οοηββηδίιβ αΐπ,ιίΕηιΐθ 
οοάΐοίβ θχ ϊηίϋο 1ίΙ)π ίβιϋί ί&βο αβ'θΓΔίη.: 86, 2 δίχια&αι, 
12 οφ/ί&α, 14 μηδενός αύτ&ν ΐξωθίμ ίμτίοδων γίνομίνον, 
87, 19 τοϊΐ'^ε τι, 21 αρα ρνο αέρα, 23 ΐνβαριιία νίον, 
26 χαΐ ξητη&ήαίταί οιη., 88, 25 ττροααγοςενάμινα τα τοιαϋτα, 
26 9ερμαίνειν^ 89,5 ροβί μεταβίιι&εΐη Β,ϋ. ι6 ίτ^οαφερό- 
μενον των είς-ημένων ψαρμάχων ΐκααχον, 22 ίαιτι^ιρμαΐντι Τ 
&ντι&ΐςμαΙνει V βιιρΓα βοίρϊα η ϋίΐθτα, ΘΟ, 8 πι^ιηνκνώ- 
μενον, 9 ίΰ^] δόοι Τ δώοι V, 20 άητομίνον (δίι;) τούτον, 
26 ή λίΛΓη »»ι., 91, 9 κΪργιϊΪϊ, 12 ιά οΟιως μΐταβίη&έντα, 
93,3 ΙΟ μϊυ ϊ'Βρ ορνίθος ίλαίΓονος, 9 τνχείν, 14 )ίοΐ ομ. 
ΡΓΛθΙβΓθ& ιιί«Γ([ΐιβ Εθ3θϊ ίη βπθ ΙϊΙιγϊ ρηιηί βιιηοίθπι ίβΓθ 
6ΐιΙ)8θτίρίίοηβιη θΐΗΐΙίθΙ: γαΐηνοϋ ηερί χράΐεων οχάλαιον' 
Κννο^ις τον ίόγον. "Εαχί αννΐΐόντα τον Άπαντα Χάγον εΙς 
τίαααρα ανναγαγεϊν κεφάλαια χιλ. Τ γαΐηνοϋ αύνοψις τοϋ 
ηερί χράαεων ίόγον κτλ. Ύ. 

Ει 1ιΪΒ (^τι&β (ϋΗΒθπιί θΜαϋιιτ ΥβιιβίΜΚν %ν "ϊΐϊτώϊίΛΟΛ 
βΜβ δβΒοήρίαιη. 8βά 1)0ΐιίΙϊΛ6 πιιιϊμϊ βϊλ λ.τΛκτιϊϊϊ.ι ομ&' 1 ^ ΤΙΠ ΡΗΑΕΡΑΤΙΟ. 

ιηβηϋΒ Ιίΐη'&τϋ ηβ^ΐβ^οπϋα α1]^ 1θΐιΐ6τ&η& ιηυί&ιιθϊ νοί ϊηΐβτ- 
ροΐ&ηάϊ ΗΙιίιϋΒθ 0Γίί£ ϊης|ΐιϊααίιΐ8 9ίΐ, ιι1 οΙιαγϊα ιη&ΐβ ιιβη> 
6986 ρυίαΓθΓ, δι οιηη^ιη 1θθΙίοηΪ8 ^3^Γ^ραΒ<^Β^11 ρΓΟρΟΒοίΒΒβπι. 
8&ΐί8 ίβίίιΐΓ }ι&1)ΐιί ίΙΙΪΒ ΙοΒΪΒ, ςταίΙιιΐΒ Τ άεβοίΐ (ρ. 1 — 27) 
6&Ε ΕοπιιηβτηοΓατβ ΙβοΐίοαβΕ , ς^ιι&« ηΐΕΪοηβ ιηοιηβηϋ θββο 
τίάβΓβηίιΐΓ. ϋηο Ιοοο ΥβπβΐιΐΗ ΒβΓΤΛτίί νθΓ&ηι Ιθοϋοηβηι: 
31, 4 ως ΐίπΕρ. 

ΑΙΊθΓίιΐδ Ιάιαΐΐϊιιβ βιιβϊ άθίβηοηκ ηοΙ,αβ οϋάΐοθβ Οχο- 
ηίΒηβί» βΐ ΥιίϊοΛπιΐΒ. Οο^βι Οχοηάβπκϊβ Βο<11θί&ηιΐ8 709 
βίτθ ΙιαιιάίϋϋΕ 58, ιηθαι1)ηιη3£βν», ΓοΙίοπιιη 364, 3&θοιιΗ 
^ιιίηΐϊ ΐΐΰοίαιί, Ιιαβο Ο&Ιβηί βοτΐρία οοιιΐίηβΐ: 1, περί ηΐ- 
τΐον&όταιν τότχαν. 2. ΐίΐρΐ τ&ν καΰ Ίτοίοχράτην ΰτοιχίίαν. 
3. ΐΗρϊ χ^αιων ϊ, 156 — 202. 4. πίρΐ οΜΰ/^άλον ΰνοχραβίας. 
5 Λ{ςΙ ψνΟιχ&ν δννάμιων. 6. περί κ^Ιαιων. 7. τιιρϊ κριαί' 
μων ■ημι^ών. 8. πΐξΐ μίτραν «αΙ ατα^μάν. ίϋϋά^ ΒοήρΙπίΒ 
ββί. Μαιιιιβ αΙίβΓα ιηιιΐΐο ΓβοβοΐίοΓ ίβιΐιιιη κά ίΐΐϊυά βχβιηρΙ&Γ 
ποηιιτιΐΐίβ Ιοοιβ βΟΓΤθζίΐ Δκΐ ίιι ιηατ^β κυρρίθνϋ. 

ΟχοηϊβΒΕί ΒΪιηϊΙΙπηιιβ θβΐ ν&ίίϋ&ηιΐδ 262, βΙι&Γΐίίθθΐΐ5, 
Τ60ΒΒϋΒ5Πΐι&β αβίΒ,ϋΒ, (]ΐιί οοηϋηβί θβίθηϊ: 1, ηίρΐ των κα#' 
Ίπποχ(/άτην ατοίχίΐων. 2. πίρ'ι κράοιιαν. 3. πε^ϊ ανωμάλου 
δνΰκρααΐας. 4. περί φυσικών βννάμιων. 5. πιρί χ^ίΰΐων. 
6. περί μΗρων χοί ατα9μβ>ν, Οιιβιη ουιιι ιι1)ί<ιτΐθ ουιη 
Οιοιιϊ«θΕί ϋοιίΕβιιϋτθ νίΑθΓβιη, ηοη Ιοΐιιια βχϋΐιβδί; Εοηΐυΐϊ 
ϊηΐΐϊιιιιι 1ίΙ)ή ρήιηί ιΐ9«ινιβ αά ρ. 16, ΕαΕίΙθπι (|υα8 Ο 
Ιθοϋοηθβ βχΗΊΐθΐ θ. α 1,20 ηλείονος, 2,12 ίγχωριΐ, 3,4 
άεΐ οηι., 5 ίκατ/ροΐί (βίο), 6 ανγχωρείν, 12 βϊτό, 14 τε 
ο»)., 4, 10 το &. κ. ψ., 15 ιό τέως, 16 ταννν, 5, 21 δρα- 
βτίχοϊτΐρον, 24 Οννέλ&οι, 25 ί δέ γε λόγος ΙτιιΙνων, 28 6ια- 
μϋΐν^, 7,22 α^τψ/ οηι., 8,6 ηαραλελείΐίαβιν (εϊΰ), 22 τΰ 
|«]ρύν τοΰ ύγροίί, 26 βννίϋτααϋοι, 9,6 ίντεϋ^ιν, 25 χρα- 
τονοης, 10,17 τψ πα^αβάΐλειν, 13,11 των χράαίων αμί- 
τρων είϋΐν, 26 ανμπίπτιιν, 15, 16 τίολλοΐαι 6ί. 

Οϊθτιϊθη5Ϊ8 βί ν&ΙίοΒϋτΐΒ βίβί ΰβΙβΓίΗ ηιιιΐΐϋ 8ΐιιιΙ άβΐθ- 
ΓΐΟΓθΒ, ηοπηΜίϋβ ίαιηβη Ιοοϊβ Βοΐί ΒβΓτβ,νϋηιπί νβΓβιη Ιθοίϊο- 
α 15, 24 ακιναζόμινα χαλως, 16, 15 χράΰιως, 
36, 5 ταρί ζφ<ον μορίων, 65, 2 οντ\ 73, 6 (νρντατος, 
80,21 ΰψ'ξ τε §ιν1) 67,22 τά τω. 
ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. IX 

Ει ΟχοπϊβηΒΐ αιιί νβϋο&ηο οοϋοίΙιιΐΒ 8ΐιί βι ΒροβτιιρΗο 
&1ίβΓαίπτΐ3 θχρΓθΒΒα Θ3ΐ εϋΐίο ρπηοΕρκ Α1(ϋη& (νβηβί. 
1526), <\ααβ ϋοάΐοϊβ ίαβΐιατ ΙιαΊΐβιιάΒ, Θ3Ϊ. Ριιΐ θηίηι οιίΓΕί- 
νβηιηΐ θΛπι, βΐθίπρίατ 3ί1}ί ρΓορο3ί1πιιη ΐ&ιη. ιΙίΙίβθΐιΙβΓ βθ- 
οαίί Βτιηί, τιί βΐϊβ,πι θιτογθ3, ι^ιιοβ Γ&οί11ίιηιιηι θγβ,ϊ ϊοΠθγθ, 
ΓθΰπθΓβηί, νβίαΐί 3,16 πΐίΐεν, ό, 24 αννίλ9οι, 8,6 πάρα- 
λελΐίπαΰιν, 25, 13 ίνεργίας, ίΐΙϊοΗ. Εί ΑΙάιη» διιιΐί Β&βί- 
ΐ6θΐΐ8Ϊ£ (Ββ,βΠ, 1538), ΒΐιϊαΒ νθΒίί^ιι ίΐοοιΐΓίΐίί3Ηίιιιβ ρβΓ- 
Η6βΐιΐιιβ βκί είπ^ίθΠβΓ, 0111113 ορβΓ^ Οοίθηί άε ϊθΐηρθΓΕί- 
ιηθίιΜΒ Ιίΐιη (ϊθβ 6 1 άθ ΪΒαδί^ιιαΙΙ ϊβιαρβηθ 1ί1]θ11ιΐ5 οκιη 
τβκίοΕβ 1*ίίπΗ, ββριίΓΗ,Ιχιη ρΓο^ίβηοπί (ΒλβΙΙ. 1538). Βββί- 
Ιββηβί ΒκΟΰθΒΒΪί Ιοηςο αηηοηιιη ϊη(«ι-τ&11ο βιΐίϋο ΟΙιαί'ίθΓΪϊ 
(Ρ&ΓΪ3. 1679), ί|ΐιί ηιιΐΐο ϋΟΐϋίΒθ αάΜΙιίΐο ραυοα ϊη πιθΙϊιιβ, 
ρΙιίΓα ϊη ιΙβϊβηυΒ ηιιιίανϋ:. 01ΐΒ,ΓΪ«η&ιιαηι βχρπηιβηιίαιιι 
ΕΗΤΒ,νίΐ Ο. Ο. Καβίιιι (Ι^ίρδ. 1821). 

νβΓΒΪοηθΒ Ι&Ιίπ&θ ϋΙίΓΟηιηι, 15111 Βτιιιί. 5β (*ιηρβΓΛ- 
ιηθπ^, αΐΗ,ηιι Ββήρί&β βχΐαηΐ ίη ^ίΙΐϋοΙΙίθΟίΐ Υαϊίο&ιΐίΐ (οοά. 
18(.. 2375. 2376. 2378. 2381. 2383), Μοπ&οβηΒΐ (οοά, Ιβ,ΐλ 
5. 11), ΥΓΒ,ίΐΒΐίΐνίβιΐΒΪ. ΙπΒρβιϊ Κϊο ϊΐΐίο ΕοιΙίϋθΒ νβ,Ιίβ&ηοΒ 
βΐ Μοη&ΜϋΒθΒ Εβ(}ΐιβ ίωηβη ()αϊ<ϊΐϊΐι&ιη δΐιΙίΒίάϋ βχ ϋδ ιιά 
(βχΐιιιη ^ταθουια θΐαθα<ΐ3.ιΐ(1αηι ιι^ΐαΒ Βΐιιη. 
ΙΝϋΕΧ ΝΟΤΑΚϋΜ. 

Ι^ = Ι^&ιΐΓβηϋ8,ηπΒ 74,5. 

1ί^ := βίτιβ ιη&ηπΒ ρήιηα. 

1ί* = θίηβάβιη ιηοητίΒ οϋβια. 

Μ = Μ8Χ6ί8>Ι1Ι18 276. 

Ο :^ Οχοηίβηβίβ (ΒοάΙθί&ητίΒ 709 =» Ε&ηάίηπΒ 58). 

Τ = ΤπνηΙϋβ,ηπΒ 685. 

Υ = Μ&ΓβίαητίΒ αΙίθΓ αρρβηά. οΙαβΒ. Υ 4. Α =» βάίϋο Α1(1ίιΐ8>. 
Β «= βά. ΒαΒίΙββηΒίΒ. 
θα. = βά. 0]ιατ1ί6ή&η&. 
Ε = βά. Επβ]ΐ]ΐί8*η&. 

Οοπι.:= Οοπιατϋ βιηβηά&ϋοηθΒ ίη ιη&Γ^ίηβ βά. Αΐάίπαβ 
ΙθηβηΒΐΒ αάββηρ^&θ. οοάά.= οοάίβθβ οιηιιββ. 
8. 1. = 8πρΓ8. Ιίηβαιη. 
οβϋ. = οβύβή οοάίοββ. ι ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίΐΤί 

' ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡίίΤΟΝ 

Οβ,ρ. Ι. "Οτι μίν ίχ &ερμοϋ καΐ ψνχροϋ »αι ξη^οϋ Ι 609 
καΐ ύγρον τα τ&ν ζώων αώμίαα χεχ^αηΐί χαΐ ώ; ι>ύχ ώι; ^• 
ινάνχαν ίαχϊν Ιν ιη κράση μοί^α, παίίαιοΐί; άνδράαιν ίι^αν^ς 
αποδέδακται φάοΰόφων τι καΐ ίατρ&ν τοις άρίατοις' {ΐρτμαι 
Β δι καΐ προς ■ημών ΐπερ β^ών τα ιΐκότα ίι ίτίρον γράμ- 
ματος, ίν ω ηερί των κοθ' ΙίΟΐοχράτην ΰτοιχίΐων ίΰκοπού- 
μί&α. νιινί ί', δτΗρ ΙατΙν ίφιξτίς ίχίίνω, άπάΰας Ιξινριΐν 
των χράΟίίον τας διαφοράς, άτΐόοαι τ ιίβΐ χαϊ οποΐαι χατ 
ίΓίη τί καϊ γίνη διαιρονμίνοις, ίν τψδί \ τω γράμματι δΐ- 610 

, 10 ειμί τήυ άρ;[ί)ν άπό της τ&ν ονομάτων ίξτ^γήαειαξ αοι*ιαά- 
μενος. Ιηειδαν μεν γαρ ΐχ θερμού και 'ψνχρον χαΐ ξι/ροϋ 

' χαΐ τιγροϋ χεκράβ^αι Ιέγωαι τα αώματα, τών άκρως τοιού- 
των ιΐχοΰειν ψααΊ ιρήναι, τοντέατι ιών ατοιχείων κ'ΰτων, 
άίρος χαΐ πνρος καΐ ϋδατος χαϊ γης' ίηειδαν δε ξωον ^ 
15 φντόν ΐ(ΐθ( 9ερμόυ 'ή ψνχρον ^ ξηρον η νγρ!>ν είναι Ιέγΐΰ~ 
αιν, ονχέ9 άϋαύτως. ούδ'ε γαρ δύναν&αί ξώον ούΰΐν ούχ 
αχρύ>ς &ερμ6ν ύπάρχειν ώς πϋρ οϋτ άκρως νγρον ως ϋδωρ. 
ώααύτΐΰς δ' ονδε ιίινχρόν ^ ξηρίιν ίαχάτως, άλί άπο τοϋ 
Λλεονεκτοϋνΐος ίν τ^ χράαει γΙγνεα9αι τας ηροαηγορίας^ 

Ι ϊβ ό/ρύν μχν χαλονντχον ■ημών, ίν ω πλίΐων νγρότ'ψός ίΰτι 

ΙηβΟΓίρίίο: ΓαΙτινοϋ ηίρΐ χράαιαν βιβίΐον α' Ιι Γαληνοβ 
ίίΐρϊ χ^αβεαιν ίάγοΐ πρώτος Μ |[ 1 μίν Ιι μίν οίν αβίί. \\ 2 χί- 
τιρανται ΙιΜ || δ ύίΐερ α'&τ&ν ροιΐ γράμματοΐ οοΙΙοΕ, Μ {| ΐ άπά- 
αας ΐ|. (ίύρεϊν Μ) τών χρ. τάς δ. ΙίΜΥ τ&ν κρ. άκ. ίξ. τας 
β. Ο ( 9 ίιοΊρουμΕΐΌΐί Α ΐιαιζονμίν (ςοπιρβηιΐίο ιη&οιιΐιι Αβίβίο, 
ιιΙ ρβηρίϋί ηοιι ροΒΒίί) 1ι βιαιρονμενοβ αβϋ. \\ 12 τά τών ζφαν 
αώματα Ιι \\ 14 γής χ. νίατο) Μ || 16 ίΐναι λίγαβιν ΤιΜΥ οιη. Ο Ι,Ι, 
16 δύναται ΙιΜ || »ηίβ ξώον Λάά. ίΐϊαι Ιι ΐ, VI ΐπιό.ήχ*ν« βοι.'^ιΧ 
90 τίΐείων Ι,Ο'ν πΙίΓον'Μ πΧίΙονοΐ Ο^ 1 ΓΑΛΗΤΤΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίΙΝ [Ι 511. 512] 1 «οΓρο, ξη^όν δ , Ιν ω ξηρόττ/χος" οΰΐβι ϋ κλΙ &ιρμ6ν ^ 
IV ψ το 9(ςμόν τον ψυχροί ττλίονίχΐίΓ, 'ψνχρίιν 6 , ίν ψ 
τό ψιιχρόν τοϋ &ίρμον. αΰτη μίν η τ&ν ονομάτων χ^ηαις. 
ΟΗ,ρ. Π. "Ωρβ ΰ' αν ιΐη Ιΐγαν ^6η κοί ϊΐίρί των χρά- 
βίων αντων. 'η μίν ίή πΐιίΰτη όό^α χων Ιπιφηνίΰτάχων ί 

511 Ιατρών τι χ,αΐ φιλυαόφων, ύγράν ι' ΐϊναι χαΐ &ι$\μην 
κράαιν, έχέραν της ύγράς χε χαΐ ψύχρας, χαϊ χρίτην ίηϊ 
ταύταις τήν ξηράν χι χαί ■φνχράν, ίτέραν της ξηρός θ- 
&μα %αΙ ϋιρμής. ίνιοι 6' ΐ| αντ&ν ύγ^άν μίν τίμα χαΐ 
ψνχραν αμα χ.ράαιν ύττάρχειν ψααΐ χαΐ ^ερμην αμα χοΐ 10 
ξηραν ίτέραν, ον μήμ οΐτε την ■&ίρμήν &μα καΐ νγράν 
ούχε ϊήν ψνχραν ίίμα καΐ ξηράν. οίίέ γαρ ίγχιυριΐν οϋ& 
ύγρόττ/τα πλίονεκτούαιι ^ιρμάχτρι αννδραμιϊν οϋτί ξηρότητα 
ψνχρότητι. ΰαπανδα&αι μεν γαρ ΐιΐίι χοϋ ^ιρμοϋ χρατονντος 
τήν ύγρότηχα χαΐ οΰχω 9ερμί>ν αμα χαί ξηρ6ν γΙγνια9αι ΐΕ 
τύ αδιμα, μίνειν δ' ατκτχτόν τε χαϊ αΛατίργααχον, ίν οϊς &ν 
αώμαΰιν Βίρρωΰχ•^ το 9•ίρμόν, βοτ' άναγχαΐον είναί &ερμό- 
τητος μ^ν ίηιχρατοναης ίτκα^Μ ξηρότητα, ■ψυχρότητας δί 
πΧεονεχτονΟης άχοίον9εΐν ίγρότητα. οίτο( μίν δη κατά 
τάδε πεπείκααι αφ&ς αυτούς, ώς δί'ο ειαίν α[ ηαΟαι ίίβ- ίο 
ψοραι τ&ν ν,ράϋεοιν. 

"Οαοί δί χίτταρας ιίναι νομίζονΟι, διχίός χούχοις αντί- 
λίγονΰίν, ίνΜΜ μεν εν&νς το πρ&τον αξίωμα μη ΰνγχιαροϋντΐς, 

612 ώί ίξίχμάξεα&αι ϊήΐ" 'δγρότητα \ πρΙ>ς τοϋ &ερμον κρατοϋντος 
άναγχαΐον ίατιν, ίνιοι δε ταϋτο μεν ανγχωροϋντες , άμφι- ΐ£ 
αβητοϋντες δ' ίχέρως. οί μίν δη ηράχοι χοϋ 9ερμοϋ μίν 
ΐργον εϊναί ψαΟι το &ερμαίνΐΐν &απερ τοϋ 'ψνχροϋ το 'ψύχειν, 
τοϋ ξηροϋ δ αν το ξηραΐναν &ΰηερ τον ύγροϋ τΙ) νγραΐνειν. 

3 μΗ ίΐί" οί»• !■ II η Ι-Μν οιπ. Ο II 4 ηδχι Οτα. Ι, ^βη καϊ 
0Π1. V II 6 ΐί ροΗί ύ•/ράν 3.Α.Α. Ι,Μν οπι. Ο || 7 μ ίιάά. ΙΜΥ 
οιη. Ο II 8 έηράν χ. κ. ψ. Τ ψ. τ. κ. |. Ι^Μ ί. χ. ■ψ. Ο || 11 ούβ^ 
ρΓΟ οίίϊϊ (ροβί μήν) Ιι II ^ιρμ-ην αμα χ. Ίιγ^άν 1ι ΐ. α. χ. &, οεΆ, \\ 
12 οίίί Ιι ού οείΐ. II ίγχωρεί Ο | ο6&' οηι. Ι- || 13 ίγράτητι πΐίο- 
νεχτούο'η 9Βρμότητα ο. οΐτΒ ξηρότητι 'ι|^νχ^ότητα Ιι || 19 ίή ΙιΜν 
αίϊ Ο II 20 αί πασαι 3. τ. «ρ. Ι-Μ αάααι τ. χρ. κί ί. Ο |1 22 ίιτ- 
χώς V II 25 Βνγχωρονντες ΙιΜΤ βνχνωΐίοϋαιν Ο || άμφιαβητονντε! 
Ι,Μν άμφιαβητανΒεν Ο || 27 ροΒΐ ώΰχΐρ Β,άά. χαϊ Ο Ο». 1Μν|| 
28 ηαπιρ τ. ύ. Μ απαερ χαί τ. έ. Ο χαϊ τοϋ ί/γρον Ι/Υ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 613] 3 

καΐ ΰια ιονθ οΟα μίν βάματα θΕρ(ΐκ ιήν ψνΰιν ίΰτίν άμα 
καΐ ξηςά κα&άπΐ^ το πνρ, ]) μεν &ερμά, 9ιρμαίνΐίν, η δε 
^νν^ί Ιηρα^νΐΐν. ίίαα ΰ' ύγρα «αΐ ^ΐςμα χαθάιτε^ νδ<οζ 
9ιρμόν, ύγραιναν ταϋχα χαΐ &ιρμαΙνειν {τίέφνχιν &ίΐ], "ίν 
Β ίχίΐτερας «άνχαϋ&α ηοιάτητος ΐργον ίχούΰης άχώριΟτον. 
οΰχουν βνγχωροϋαίν, ει τι 9ερμόν [βοτιν], εν&ύς τοΐτο «αί 
ξτιραίνΕίν, άλλ (ΐ μίν ίγρότης προΰείη τ^ &ΐρμότψι^ βερ- 
μαίνιιν αμα ν.αΙ ύγραίνιιν &ΰτ(ΐρ τά λουτρά των γίνχίων 
υδάτων, ιί δ' Βατιερ &ερμον οϋτω «αϊ ^ηρΐιν εΐη Λα&άηερ 

10 ι6 τίνρ, ού ϋερμαίνειν μόνον, άλία χαΐ ^•ηραίνειν εν9νξ, 
ουκ ίχ της θερμότητας ιοίιο λαβόν, άΙΙ Ιχ της Οννούαης 
αντώ ξηρότητας. ^Λομιμνηαχοναι- δ ίνταν9α ταιν Ιν ήΙΙφ 
&ερίνψ διατρί'ψάντων ί^τά ττίέον, είθ', 4>5 είχός, \ αίιαν9έν- 513 
των οίον τε το α&μα καΐ ^ηρ6ν καΐ ανχμηρίιν Ιχόντων χαϊ 

16 διψώντων οΐΐχ ανεχτές, ΐααιν γαρ αντοϊς είναί ψαΟιν ετοΐ- 
μην τε χαϊ ράατην, ο^* ει πίοιεν μόνον, άίΐ' ει καΐ λον- 
ααιντο &ίρμθίς ϋδαΟι γΐυχίοιν, ως της νγρότητος, εΐτε (ΐετά 
■φνχ;ρότητος ΐΐτι μιτά 9ερμότητος εΐη, το εαντής άεΐ δρ&ν ^Β 
δνναμίνης, ύγραΐνειν τα πίηΰΐάξονια. χατά δέ ταν αύτΐιν ^Λ 

ΒΟ ίόγον φααϊ χαΙ τί^ν ξηρότητα ξηραΐνειν &ίί. τ6ν γονν βθ(^ ^Λ 

ρ&ν ξηρόν χαΙ ψυχρόν ίίνίμον ντζάρχοντα ξηραΐνειν άπαντα, ^Η 

χα'ί τοντ' είναι το προς Όμηρον λεγόμινον ^Η 

'ίΐς δ οτ ύπωρίνος Βορέης νεοαρδί κλο>ην ^Β 

Αίψα ξηραίνει. ^Η 

α Κατά δε τον αυτόν τρόπον χαΙ τον της μ'ήχωνος οαόν ^Λ 
*αΙ αλ^α μνρία φάρμακα ξηραίνειν ίίμα χαΐ 'ήηιχειν. &σχ' ^Λ 

Ζ &ίρμαΐν. 
3 ^ροΐνιιν Ι. . . 

τίίφνκεν οία, Ι,Ο; ιιίπιηκιιιβ νοοαίιιιίιιιη ίθίβηάηιη νίάβίώ-. , 
6 »Εομ6ν ΙίΜΤ ^ερμαΐνον Ο || ίατιν οτα. ί || 7 προβϊτι !■ Ι 8 ροβί | 
ύγραϊνειν Β,άί. τιέψυχεν Ιι || II τοντο οπι. 1. |{ 12 αιτώ ΙιΥ αύ- 
χών Μ αύτύ Ο || β^ χάνταϋ&α Ιι | ήλίω ϋ•ίρμώ χαΙ ξηρώ β. Ιι | 
ήΐ.ίηοώ χ. &εςμώ ΜΤ || 14 οίον τε οπι.ί, τί οιη!ΜΟ'ν|| 15 ψα- , 
αϊν είναι Ι. || 17 χαϊ &άΑ. ιοί* γίνχίαιν Ο ομ. Ι,Μί || 18 ί&β 
χαϊ μετά &. ΜΤ |] ίΓη] έατϊ Ι, ( &ε\ Ι,ΜΤ οοι. Ο |) 19 ώι^ρ. Μ0> ' 
χαϊ ΐ. 1ι ύ. νάρ ΟΎ \\ 21 ψνχρίίν κ. 6- Ι' II ύπαρχονϊΐϊ ΙιΜΤ 
τνγζάνοντα Ο || ροβί βπαϊΐΒ Λΐΐά. -χαΙ ιΐιύι,ινν («ιι..\Γ*?ί \ 4 ΓΑΛΗΚΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑίΠΙΩΝ [Τ 614. Ε15] 

ούχ, άναγχαίον, οΐ^τ', ιΐ τ* 'ψνχράν, ιν&ίτς τοϋτο χκΐ νγρίιν 
614 νηάρχαν, οϋτ', ΒΪ τι &ΐρμόν, Βύ&ίις καΐ ξηβόν. ούχονν | 
ούδι ττ)!* &ερμήν κραβιν ίξ ανάγκης ΐΐναί κοί ξ^Ί^άν, άλλα 
ύύναϋ9αΙ τκτι τΙ) μιν &ερμον τοϋ ψνχρον πΐΐονιχτίϊν ίν 
τ^ κράοει τοϋ ζφον, τό β' 4>γρ6ν τοϋ ξηροί, και γαρ δί) 6 
χαϊ τήν γένεαιν καΐ την άΚίοΙωΟιν χαΐ τήν μΐταβολί^ν ι» 
Γώμ εναντίων εις τα ίναντία γίγνεα&αι. τις γοϋν είχών^ 
Ετι ιό Ι8νχ.ίιν ήλλοιώ&η τε χαϊ μετέβαλιν, ίγίνετο γάρ 9ίρ- 
μάν, ονκ αν (ΐη κίίταγέΐαατος•, ίπιξψΗ γαρ 6 ίόγος ον τήν 
χατα το &ερμον χαΐ το -ψϋχρον άντί^εαιν, άλλα την χοττκ ιβ 
το χρώμα' μεταβάλλει γα^ τό μ'εν Ιευχόν εΙς το μέίαν^ 
όάαττεζ γε καΐ το μέίαν εις τί> λίνκόν, τό δε ΰ-ερμόν ιΐς τ6 
'ψνχρόν, [άαηερ αΰ γίάί τό ^ινχρόν ΒΪς τό &ίρμόν οΰται δΐ 
χα'ι τό μΒν ύγρόν εις τό ξηρόν, τό β' αν ξηρόν ΐίς τό ύγρόν. 
βΙ γαρ δίι φάοχοι τις 'ί^λλοι&α^αι τό Οβιμα τψ τέως ί>γρ6ν ιι 
νηάρχον εϊναι τανϋν λενκόν ^ τω τέως ξηρόν ον τανϋν 
φαίνεα9αι μέίαν, ονχ αν ύγιαίνιιν δόξειιν. εί δέ γε τό 
τέως ύγρόν νΰν ^ηρόν φαίη γΐγονέναι ^ τό τίρότε^ον υπάρχον 
516 μΑλαν νϋν εϊναι ΐΒνκόν ^ | έκ θερμοί ψνχρόν ί) ίχ ψνχροϋ 
θ£ρ;ιον γεγονίναι, αωφρονεΐν τ αν ίόΐίΐΐΐ' ό τοιοντος %αϊ μ 
λέγειν τά ΐΐχότα. τό γαρ μεταβάλίον, η μεταβάλλει, ταύτι^ 
μεταχωρεΐν δει προς τουναντίον, έγένετο γονν ϊ) γίγνεται 
μονΰαώς οδε, ψαμέν, ίξ οΰ μοναιχοϋ δηλονότι, χαΐ γραμ- 
μΐΐτιχός έξ οίι γραμματιχοϋ χαΐ ^ιορικός ίξ ον ^ψοριχοΰ' 
τό β ίχ μοναιχοϋ γραμματιχόν ^ ίχ γραμματιχοϋ μουαιχόν α 
^ ίξ ϋλλον τινός των ετερογενών γίγνεα^αΐ τι λέγειν ατοΛΟν. 2 ούχ ονν 1 οΐικοΰν ΜΤ |1 3 χαΐ οαι, Μ || 1ϋ τό βΈρμήν κ. 
τό ψ. Ι ϊ4 #. η τ. ψ. Μ τύ β-, η ψ. V τό &. χ. ψ. Ο || 11 ροβί 
%^ώμα αΛά. μίταβοΙί)ν Ο μΕταβοϊήίΐ γενέβ^^αι V οκ. ΙιΜ || γαρ] 
γέ Τ01 Ι, βέ τοι V Ι 12 γ8 ΜΟΤ οιη. Ι, 1 τό δ^ «■. Ι,ΜΥ ηβΙ 
τό *, αδ Ο 11 13 αί 1.7 γί Μ οω. Ο |1 14 αί οιη. ΜΤ | 16 ψά- 
α%οι Ι-Μ ψάαχει ΟΤ || τύ Ο" τό ΙΟ' ιό τ. γάρ ΜΥ Ι 16 ώαι 
οιη. Μ Ι τανϋν I^ νϋν αβίί. | η ι^ Α ^ τό οοιίιΐ. |[ ον οιπ. Κ {| 
τανϋν Ο είτα νϋν Ϊ^Υ νϋν Μ || 17 μέίαν φαίν. ΙΜ ϋ 18 Ιηρόν 
ννν νγρόν Ιί Ι γεγονίναι ΙιΜ γενέα&αι Ο || 20 γιγονέναι οηι. Ιι || 
τ' Ι.Μν ΟΜ. Ο II 31 τά οιη. Ι,Ο 1| 22 ροβΐ γοϋν Β,άά. τις Ι, || 
33 οίε] 3 ίή Ι, Ι -20 γίνέσ9αι Μ [| τι ομ. Ι Α.\ΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ί 516. Β17] ^^νο^ί γαρ τον τέως γ^αμματΐίί!>ν νϋν μουαιχον είναι 
προΰχι-ηαάμενον ι^ γραμματιχ-ϊΙ την μουβιχ'ήν, ούχ άχο- 
βαίόντα τήν γραμματίχήν. χαϊ μί]ν εΐ κ^οβεκτ'ήαατό τι 
ηαραμίνοντος τοϋ προτέρον, ηοντί πον βηίον, άς ονκ ήλ- 

Ε Ιοιώΰΐ] κητά το μένον' (όοτ Ο'ίιχ Ι» γοαμματικοϋ μονβιιιόΒ 
Ιγένΐτο' καΐ γα^ ααΐ νϋν εη γραμματικός Ιΰτιν' άλλ' ^| 
έμοΰβου μοναικός' ούτ γάς ίτ' ίγχαρεϊ μένεια αύτ^ν &μου- 
αον μουσικά ν ηδη γεγονότα, ααα&ν ονν τ&ν μεΐαβοΐ&ν 
ίτιή των ίναντίαν τε χκίΐ των εναντίων εις τα ίναντία 

10 γιγνομένων ιίί)λονότί χαΐ το ύγράν, \ ίί μΐταβάίλοί τΐοτί, 61β 
χβθ 8ΰον ύγρόν, ούτό τε ξϊ)ραν9ήαεται χαΐ τό ^ηραΐνον 
αίηΐ) ξηρον λεχ^ήβεται. 

Μή τοίννν Ιεγέταιβαν, ψααίν, ως ^ερμήν &μα χαΐ ίγρ&ν 
Μρ&σιν ούχ εγχαρεΐ γενέα&αι. θΐ^μ^ι/ μίν γάρ 8μα χαί 

ιί ψυχράΐί ίΐναι Γήν αντήμ η ύί-ράμ ομο «οι ^ηραν ονκ Ιγ- 
χωρεΓ' ιΐνυνπ(ίρ5;£ίΐ' γαρ οΛλήλαις ονχ οΐόν τ£ «ΐίθ' ?ν χβΐ 
ιβύτόμ σώμο τάς ίναντίας ποιότητας" ίί(ίβ ί νγράν τι χαΐ 
θΐ^μον καΐ ψνχρ^ν αμα χαΐ ^Ύ}ρ6ν είναι δυνατόν, &ς ο τί 
λόγος άηέβιιξε χαΐ τα μικρω ΐΐρόα&εν είρημένα παραδείγματα. 

Μ νοιοϋτος μίν 6 τών ηροτίρων λόγος, ό 6ε τ3ιν όενϊέροχν 
Ο'έδίν άτοπον (ϊναί φηΟιν, ύποχειμίνον τοϋ &ερμοϋ δραατι- 
ϋύπάτον των τιττάραν, άς μη μόνον εΙς τό ψνχρον αλία 
ιμΙ ίί; τό ύγρόν ένεργεΐν, είναι χρααιν ύγράν χαί &£ρμήν, 
όταν εΙς ταύτα ν 8μα ΰννέλ&η τΐΐη&ος ύγρότητός τε χαΐ 

ικ θερμότητας εύ^νς ίν τ^ τιρώτι^ γενέΰΐι τοϋ ζφον. δ δέ γ' 
εχιΐνων λόγος ούχ ώς ούχ αν ποτε γένοιτο χα&' 'ίν \ χαΐ 617 
ταχιτόν αωμα τό μ^ν νγρόν τοϋ ξτιροϋ πίέον, τό δ^ &ερμΙ>ν 
τον ψνχροϋ δεΙχννΟιν, άίΐ άίς ονχ αν διαμεΐναι τοιοϋτον Ι 
άχρι παντός' άεΐ γαρ ίξαιμαξόιανον ύπϋ τοϋ θερμοϋ τ& Β 

1 (Ιναι ΙιΜΥ γεγονίναι Ο [| 4 παραμένοντος Ιι μ^νοντοβ 
οβΜ, [] 8 γι ροβΐ μονβίχήν Β.ά€ΐ. Ο οοι, ΙιΜΥ || ονν ΙιΜ γοϋν 0|| 
9 τί 0Π1. Ιι II 10 μΐταβά^ΙΙοι Ι- μΐταβάΙΙΐι αΜ. \\ 13 Χιγίτιαααν Ι• 
ΙΐγόντΛν Β6ίί. II 17 ταύτύν Ι. τίαϊ χαΜν οιη. ΜΥ |{ τι οπι. Ώ \\ 
18 αμα ροβί ιΙ>νχί/6ν οίο. Μ || 19 έτίίδει^ι Μ | μιχρώ ΙιΜΤ ομι- Π 
χ«ά Ο Ι 20 μίν ίΜΥ μίν οίν Ο || 22 τών τιττά^ων οιη. Η II ■ 
84 εΐΐ ΙΎ {« ΜΟ II ταύτόν Χ. τκίτύ εβϊΑ. >}, ^ϊ> Βί Υ Ι^ί' "■* 
ϋί έ• ίπ. Χ. V α γ, Χ. ίχ. Ο 51β 

Ι ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίΙΝ [Ι Γ>1( 


νγ^ον ίν τω χ^όνφ ξηι/)>ν άποδίίξη τό σώμβ χαί οΟμ 
ονχ αν ϊτι &ΐρμόν και ύγ^όν, άλία 9ι^μόν ιΐη χαϊ ξηρί 
αντό δ' αν ιτάίιν τοϋτο το 9ερμόν *α1 τό Ιηρόν ίπΐ ί 
ήκοντι τψ χςόνψ ι^/υχρ^ν ίαται ααϊ ξηρόν. Ιηείδάν 
ίχβοαχτιαηταί τήν ίκμάδα παααν «ΐτοΐ το ^ΐρ^ιόμ, &ς%ΐΰ&ια 1 
τοίΐΊϊΐ&ίν ^ίη φοσί χο» «ΐτο μβρβήΈσθβί μί)ΧΓτ ίύπορ<»ΐν 
τροφοί, δ&ίν ^Ιιίπτίτο. θβυίίίΐιΓτόΐ' οίν οΐίίέΐ' είναί νομί- 
ζοναι καΙ κατ α^χας ΐ'^&^ς ίν τ^ Ίί^ώττ] γενέαει τον ζώου 
αννδ^αμιΐν εΙς ητ&ιον η ι6 ύγρίιν τοϋ ξη^ον τίίίον η τΐι 
&ε^μ6ν τοϋ ^υχρον. δννατΙ)ν όι *άν τω χ^όνω π^οϊόντι ίο 
γίνέα&αί τήυ τέως ύγράν καΐ θερμήν χράβίν αν9ΐ£ ξη^άν 
χαΐ θιρμψ', ωσπίρ αν πάΐίν τήν ^η^άν χαί &ερμί}ν ώτο- 
β|3ίννι;ίΐΕυον τον ^ε^μον ψνχ^άν και ξιιρον άτίοτείεα^ηναι. 
Όϊί μ£ν οίν ί}^ωρ£Γ &ΐρμ^υ ίίμα χαΐ νγςάν ΐϊναί τίνα 
13 χκΐ ψι/χράμ | χοϊ Ιηρών ίτίραν τηαδε κρίβιν, ίχ τούτων ιί 
ί«ίί£ΐίΐυΐ)θυίίιν. οτι ίί κλείουϊ των τεττάρων ίίαφορό? χρά- 
βεοη' ηϋΰνΕίτον {πάρ);ΐ(ΐ', Ιχ ΐώνδε πειρ&νται διδάαχειν. 
ίποχεψίναιι γάρ, φαβί, χεττάρων ποιοτήτων είξ άΙΙήΚας τό 
δρίίν τε καΐ ηάΰχειν ίχονο&ν, &ερμάτ•ητΟ£ τι χαΐ ψυχρόττρος 
χκΐ ξηρότητας χοί ύγρότητος, άντί&ίΟίΐς γΙγνεΟ^αι δνο, τή» Μ 
μέν ίτίραν, ίν ]) τ6 θερμόν κντ/χΕίτοί ιώ ψυ3;ρώ, τήυ ί' 
ίτίραν, ΐν ι; τό Ιηρόν τψ ύγρφ, καΐ δια τοϋτο τέτταρας 
«ποτείεϊαϋυι τά; πάαας ανξνγίας. ¥| μ^ν γαρ γ£γνεα9αι 
τ&ν τετχάροιν αλίήλαις ΙπιπΙεκομένων τας ανζιύξεις, &λΙα 
τας δνο τούτων άδννάτονς -ίιπάρχίΐν. οΐίτε γαρ ύγρον αμα μ 
χαΐ ξηρον οντί &ΐρμ6ν &μα χαί -ψνχρίιν δύναται γινίΰ^αι 
ΰώμα. λίίπεται δη τέττορας είναι Βνξνγίας χράΰεων, ύγράς 

3 ί' αί ί.ΎΟ δί Μ II ιή ξηρόρ Ι-ΜΥ τή οιη. Ο | 4 ψκϊρή» 
ϊοτίίΐ χ. |. Ι. |. ί. Μ, ψ. οβίί. II 5 &&ϊΐα9-αι ΙιΜ ιϋρϊετκι ΟΥ || 
Β αη^β (ΐθ'ίΐϊ Η,άιΐ. μίν Ο ίν9ύε οω, ΜΥ || 9 ταύτόν Ιι ιαΐτό Ο 
11 γινέα^αι Μ ϊίι/ίοθαι ΰβΐΐ. || ν. χ. *. Ι-ΜΤ *. κ. ύ. Ο || |. χ. 
β•. Ι^ΜΥ &. χ. |. Ο II 12 βί Ι,ν οίν Μ ^ϊ χ«1 "«*ί6 Ο 1 14 ροβί. 
ί7Χ<»?εΙ' Β,άά. ΜοΙ Ο οιη ΙιΜΥ || 1β ίπιβΐίχνύοναίν Ι^Μ &ποβ. 
Ον Ι 18 ύποκϊΐμ^νων] οί. Οτϊΐϊ. XXI 2, 6 || 19 τε (ροΒΐ ϋ^&ν) ΟΗΙ). 
οιη. ίΜν ΛπΙβ τή ίρ. οοΠοο. Ο 1| 26 τά^ μίν δύο Ι. || αδύνα- 
τον ΏΎ II 26 β'ερμιιΐ' &. χ. ψ. Οπΐ. &. κ. ψ. ΜΤ ι/ι. £. χ. &. Ο 
οΐβ•* διια ψ. κ. &. Ι. II 6ύνα<ι9αι Μ || 37 1είϊΐΕσβ•αι Μ || ίή ΙΜΥ 
γοϋν Ο ονν Οή\ι. ^^^ν ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 619. 520] 7 ^| 

^μεν δύο, ξ-ηράς ίί βϋο &-ίρ(ΐότψι χαι 'ήινχι/ότψι διτκ/η- ^^Λ 

μένας. ^^Λ 

0Ερ. ΠΙ. 'ΐί μιν ονν οΐ χαριεβτατοι τών ηρο ίιμών ^^Λ 

ίατροίν τϊ κοί ψίΐοαόφαν ειρήχαΟί, ταντ' ίοτίν. α δ' ίγα ^^ 

ί παραίακΐν αντοΊς νομίζω, λέγΐίν ^δη καιρός. | ^ι* μεν δί) χαΐ 519 
τΐρδηον, 5τι, την εϋχρατον, &ΰτ{ΐρ ούχ άτεοτϋό^ι' τών εΐρημίνοιν 
άριτη &' αμα χαί δννάμει τιρο^χονΟαν, Ιηιλά&οντό τε χκϊ 
τΐίίας παρΙΧίΐίον, οιαπίρ οΰί' ολιας οΖοαν, καΐτοί μ,ηδΐ φ&ίγ- 
|(ΐ<Γ#(ΐ/ τί χ(ορΙς ίκΐΐνης ύπϊρ των ϊίΧΧαν δυνάμενοι, το γονν 

10 ίν τ^ ^(ΐμ^ κράαει ηίεονιχτεϊν τό &ιρμ6ν ίν τε τ^ 'ψνχρα 

τ!) ψνχρίιν αύδ' ίπινοηβαι ΰννατ6ν ανεν τοϋ ηρατίραν ύπο- ^Η 
&ία&αί την εϋχρατον. ονδε γαρ ονδΐ την 'ίιγιίιν'ην δίαιτον ^^Λ 
ΐΐς άλλο τί βλίποντΐς ίξενρίακονβιν ^ {ίς την ΐϋχρατΟΡ ^^Λ 
ΙχεΙνην φνΟι,ν, το μεν &ερμότερον τον ίεουΓος ΰ&μα κελεΰ- ^Η 

16 οντες ίμψύχειν^ το δ ου ψυχρότερον &ερμαίνειν, ώααντως 
τ)> μεν ύγςότερον ξηραίνειν, τά δε ξηρότερον ύγραΐνειν, 
ιΐντΐΐ(ΐά;Όντ£^ ο^εί δηλονότι τω τΐΐεονάξοντι τίι λιίτΐον, &ς 
ενχρατόν τίνα καϊ μέοην ίργάααα&αι χατά<Ιτααίν. ην ονν 
άΐΐ μεταδιώκοναι χαΐ προς ην αποβλέποντες Ιπανορ&οννται 

» τας δναχράιονς, ΐγώ μίν ηξίονν απαα&ν πρώτι\ν λέγεΟ^αι 
ηρος αντ&ν. οΐ δ' αρα τοαοϋτον ώιοδίοναι τοϋ μιμνήα9αι 
ηρώτης, Ζα&' \ όλως τναραλίίτίονΟίν αντήν. άλλ' ού ηαρα- 620 
λίλΐιπταί, ψααΐ τίνες εξ αντων, ίν γά^ τ•ξ θερμ^ καϊ νγρα 
Λΐράχεται. χαΐ πως ουχί πέντε λέγετε τας πάΰας ιίνκι κρά- ^^ 

ΐί αεις, άλλα τέτταρας, ε&τερ της άρίατης μίμνηο^ε; δυοΐν ^Η 
γίιρ ϋάτερον., ^ τών δυαχράτων άνάγχη παραΙελιΐφ9αι μίαν ^^Λ 
^ την ίίχρατον. ίγω μίν δ)} βαφώς Οίιΐιι ιήν εϋχρατον ^^Η 
αύτονς παραλιπόντας ίξ αιν ο^ίΛνβιν. επειδαν γαρ &ερμ^ν ^^Λ 
χαΐ ξηράν η ψυχραν χαΐ ύγραν η τιν 'άλλην λέγωΰί χρ&αιν, ^^Λ 

6 ϊϋχρύτον Ιι ινκρατον ψύΒΐν ΜΛ,ί. || ονχ άηααών τών ε1ρτ\- ^^Η 
μένιον ΙιΜν ούκ Ο |{ Τ χφοέχανβαν Ιι τι^οϋχονααν οβϋ. || δ οΊιβ' ^^Η 
Ι.ΜΥ μηδ' ϋ Ι ΐυ ΐν τε Ι. ή ^ν οθΐί. |{ 11 δυνατόν έατιν ί 11 ^Η 
προτίρον Ι.Μν «ρίιερον Ο || ύπο&ΐβθοι Ι-ΜΤ έπι&ίαΟ-αι Ο ί ^Η 
13 ιΐς ροβΐ η αάά. !.' οπι. αβϋ. |{ 1δ ροβΐ άύαϋτως βΔά. βΐ ^^Λ 
ΜΟν II 22 ιτρώτηϊ ΙΜΤ ταύττ^ς Ο |1 αΐψ• ΙΟΥ || βΰτ^ν οιη. 0| ^Η 

ίί αι. ϊτιοί Ο II 28 γάζ ο». ΙιΜΤ \\ ϊ^ η Ι?^ώΛ ■ΐ?υ•(.ςα.•ίι ι*^β 8 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 621. 622] 

ου τώμ ίίχραν -ήμας άχούίΐν ^^ι^ηναι ποιοτήτων, ώΐλά ) 
την πΙ(ον(κτοϋ<Ιαν άύ γίγνια&αι τήμ π^οΟιιγορΙαν. 

Ει δ ον βούλονχαί τήιτ ινκ^αχον ΐίαραίιΐ^ϊφ&αι, 
αλίαν τινά δηχ^ήΰονται ηα^λιτΐόντΐς. ίατω γαρ ΐΰχρΜ 
ιΐναι την νγραν χαι &ί^μήν, δβΛΕρ αντοϊ βούΐοντ 
τίαραλίλοΙπαΟιν ϋρα τήν άντιχιιμίνην τή ψν%^ καϊ ξιι( 
δνΟχ^οαΙα, έν -ρ ιό νγ^όν πλεονιχτιΐ και το &ιρμόν. 
αυτή, φαΰΐν, ίατ'ιν ηδι. χαϊ ηβις ίνδέχιται καΐ πλεονεχΓβ 

521 &μα χαι μή πλίονιχτεΐν ιύ ^ιρμΰν \ χαϊ κρατιΐο&αι 
χ^ιιτίΐα&αι ιό ■ψνχράν; ει μίν γαρ εϋχρατος ίατιν 
ονίενοξ άμίτρίος ίπικρατΗ, ίΐ δί δύΰκρατος, άυάγχη ι 
νεκτΕΪν τι των ίχ της α,ντι&ίαεας. ίΑλ' κΐιό τοΐιο, 
ϊδιόν ίατι τη$ ΐνκζάτου το χρατεΐν ίν αΰτ'ζ τα μίν 9ίρμΙ 
τον φνχζοΰ, το ί' {ιγρον τον |ηρο€. χ^αχ'^ααντος γαρ ί 
τοϋ ψυχροϋ μετρίως μίν, ούχ &γα&ήν είναι ττ/ν χρ&αιν, 
δε μάλλον, νόΰον ηδη γίγνεα&αι^ χαϋ^άτίερ, εΐ χαΐ ΐ 
κ^ατ'ήαειΐ, &άνατον. οϋτω δΐ κατά τοϋ ξηρον ανμηΐιη 
ίν «ρϊ^ μϊν δνΰχρααίαν, έπΙ πλέον δί νόοον, ίπϊ πλεΐαν 
δι χρατήααντος θάνατον, Βαπερ ονχΐ χκπΐ της ύγρας χαΐ 
&ερμής ταϋτα ανμπίπτοντα. τις γαρ ούχ αν 6μολογήαεΐΐν, Μ 
ίπειδ&ν μίν έπ' ολή^μ ^ ιό &ερμΙιν ιοΰ ψνχρον ιΰ^ΐί 
πλιονε*τηααν ί} ιό ύγρίν τοϋ ξηραϋ, όναχρααίαν οΰιω 
γιγνομένην, ίοΐΐδάν δ' Ιαι πλίον, νόαον, έπιιδάν δ' ίπ'ι 
πλεΐατον, &άνατον•, ό γαρ αντ!>ς ΐπ άμφοΐν λόγος, η μηδΐ 
τάς άμίτρο>ς ύγρας %αΙ ^ερμας καταατάαιις αίτιώμε^α μηδ' α 
ΰαα μί9 νγρότητος όιμέτρον νοαήματα αννίαταται 9ερμά, 

523 Ι μηδΐ ταϋ&' δμολογ&μεν είναι νοαήματα. 

Προς δη τούϊ τοιούτους Ιόγονς άπομαχάμενοί ηνες τ&ν 

1 ίί-Λ^ως Ι. Ι ήιιάί άχ. ΙιΜΤ ά-κ. ή. Ο || &(! χ^ηναι νοοβ,Ι). 
ϊη Μβ,Γ^. «ϊι!- άξιονΰίν Ο' || •ί τάς προαηγορίας Μ τ-ην οαι. 1 Ι| 
4 τινά ίων αΧΙων Ι• |1 6 ροεί άρα Άάά. ψανερώί ΜΥ σαφώ^ ϋ 
οιη. Ιί II 7 βύβχρατον ρΓΟ όναχρααία ΜΥ 1| θ αύΐη] αντη Ιι ]| 
ϋ το &ιρμύν ροβϊ άμα ΰοϋοο. Ο || 17 ^ί] ίί £ή Μ || ουμπίπτΕΐ. II 19 ώβιίϊρ εΐ οΐχ ΐττΐ Μ ίάαπερ ίί οΐϊί V || 30 αννίπιπ 
V {Ι ροβΙ; ΑμοΧογήοεκν αάά. ώί Ο οπι. ΙΜν || 21 η τό ψιιχράρ 
ιοϋ &ιρμον 1ι^ ί) τ. 9ί&μ/>ν τοϋ φνχροΰ Ιι' | πίεονιχτ^βαιι ΐνχν 
Τυ II 22 το ξηρόϊ τοϋ ύγροϋ Ο || 23 ύπΐ πλεΐατον ίΐ ρΓΟ ία. ** 
ίπϊ πλ. Μ II '26 μηί'] (ΐη*" 1. Ι ΙΆΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΙίΡΛΣΕΙΪΝ [Ι 523] 9 

άίΐ' Ά&Ύΐναίον τον Άτταίίως 6μόαι χω^οϋιαν οντι κατά- 
ατααιν 'ίιγ^ν χαΐ θΐ^μ^ν μΐμ.ψια&αι, λέγοντες οϋθ ΐΰ^ε- 
9^αί τι νόαιιμα φάβκονχίί νγ^ϊίν καϊ Οε^μάν, άΐΐά Ίΐάντας 
^ ^ρμόν ηκϊ ξηςόν νπάρχειν ώς τόν πν^ετόν, ί) Ίΐ/υχρΙτν 
ί χαΐ -ίγρύν ά; τον ϋδί^ον, ^ ψνχρομ χαΐ ^ηρόν ώς την 
μΐίαγχοίίαν. ίτίΐμΐμνηνται δ' ^ντκΌθΌΐ κοΊ των άρών τοϋ 
^ονς, ύγρύν μεν «κι -ψυχρον είναι τΐιν χΐΐμ&να φάΰχοντες, 
ξηρύν ίί και 9ΐί/μον το &ίρος «αϊ ψυχρόν χαΐ ί,ηρ6ν ιή 
φθίνοΛωρον, ίΐίΐραΓΟί' ί' βμκ «βί θί^μήν «αϊ ■ί}'ρό;ν ωραν 

10 ίΓναί φοσ» τό Ιβρ. οΒτω ίε ««ί ιδν -ηλικιών την παιδικήν 
εΰχβοτοι' θ' ΰμιΐί χαΐ θΐβμήν χαί 'ύ^ράι' είναί ψαϋιν. 6η- 
λονα&αι δε ϊήν ενχραΰίαν ο-ίι^ς νομι£Όΐ)ΐϊι «^« ιών ίνερ- 
γεί&ν της φναεας έρρωμίνων τηνίχαντα μάΐιατα. «αϊ μ^ν 
ίή χαΐ ιόν θάνβτόν φβΟίν εις ξηρότητα χαϊ ψΐ|ιν ίί^ειν 

ΐί Γα τ&ν ζψων αώματα. χαίεϊβ^αι γοϋν άλίβκντας τους 
νΐκροίς βις αν ούκεη λιβάδα χαΐ ύγρότητα «εχτημίνονς 
ο^ιδεμίαν, ίξατμια&έντας &' ϋμα δια \ τήν άποχώρηΟιν τον Ε 
9ε^μοϋ χαΊ παγέντας ύα!) της -φύξίας. οΛλ' είΛΐς 6 θάνα- 
τος, ψααί, τοιούτος, άναγχαΐον ηβη ιήν ζίοην, άς αν ΙναντΙαν 

ι Μ οίααν αντψ, '&ερμΐ/μ τ' εϊνοίί «β1 '!)γ^άν' χαϊ μήν εΐηερ ή 
ζωή, φααΐ, &εςμόν τι ΐρημα χαΐ 'ίγράν, άνάγχη Ί(5σα μΛ 
την Αμοιοτάτην αντη χραΟιν άρίατην ίτίάρχειν' εί δΐ τοϋτο, 
ηαντί ηον δήίον, ής ΐνκρατατάΐην, ΰιβτ εις ια^ό ΟνμβαΙ• 
νΐίν νγραν χαΐ ϋ'ίρμ'ην φναιν ενκράτψ «αϊ μηδ^ν αίλ' είναι 

, Ιί τήν ίύκρααίαν ^ της ύγρότητάς τί χαί &ερμότητος ίπιχρα- 
τοΰοης. οί μεν δη τ&ν άμφΐ τήΐ' Ά^ήναίον λόγοι τοίοίιίε. 
δοχίί δέ ηως η αντίι δόξα μΛ ΆριατοτέΙονς εϊναι τοϋ 
φιίΛΰόφον χαΐ Θεοφράατου γε μετ' αντ6ν «αΐ τ&ν Στω'ήι^ν, 
&ατι «αϊ ιω πΐή&ΐί τ&ν μαρτύρων ί]μας δνααποϋαιν. ίγ6ι ΜΙ« 
Ι,Μν βύναα^αι Β,άά. »ιι(β ψάβχοντίΐ Ι> || 4 η ροΒΪ ;(άι 
ίντιν^εν Ο II 7 -ψύχουν μίν χοΐ ύγρον Μ || 10 ιΐναί φαβι 
V χαΐοϋαι Ο || 11 τα &μα ΙιΜΥ τε Ο (οιη. 5μα) || ννράν χαΐ 
μήν 1. Μ 1β «ΐχΐη Ι.ΜΥ (Μΐχίτι Ο || 17 τε βικϊ Ι, V αμα Μ0|| 
οίίαν ΙιΜ νπάρχονααν 0\ || 31 ροβΐ ύγ^άν αάά. (ατιν Οϊ 
0Π1. ΙιΜ II 28 δηΧον τίανχΊ πον Μ || εύχι/ατοτάττιν ί' είχΐ)α%ο- 
τάττι Ιι' || 25 τί)5 &ιι1β ύι^ρίτητοί οω, 1ιΟ (^ κβαχοίοτ^ς ί!ι \1& ^1 Ι 

ι 1 10 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΕΕίΙΝ [1 624. 625] 

ίέ τίερί μ{ν Αριατοτίλονς ^ 'ύπω; ίγίγνωαχίν ΐτιΐρ βερμ^ 
κοί νγςας χράοεω;, ΐοας ίίν, εί δε'η9(1ην, ίτά π^φήχον» 
τώ Ιόγφ βιίξαψι' δοχοϋα γάι> μοι παοακονειν αύτοϋ. 

ι24 ΟΒ,ρ. Γν. Τ& α γε ννν ίχον ηιιράαομαι, πρώτου | ίν- 
ϋείξαα&αί τοις ίέγονβί ταντα^ π^ ποη ααφίζονται αφάς ί 
αυτούς, ιϊτ' ίφε^^ί άποϋεΐξαι χ6ν κπαιτίϊ λόγον εις ϊυ 
ά&ροΐαας χεφάίαιον. οτι μεν δί} τό ίβρ οϊονταί '^ερμόν 
ΐϊναι «κι 'ίγρίηι 3μα «αϊ ενχρατον, Ινταϋ^α αοφίζονταί προ- 
ψαναΐζ. ο&ίί γαρ νγρόν νις ό χ(ιμαν ονχε &ερμ6ν (ος το 
9ίρος, Ιάατ ονδίτιρον άμέτ^ως. άμΐτρίας δ' ην ΐχαατον τδιν α 
τοιούτων ονομάτων χβΐ «αι' χντονς ΙχιΙνους δηλωτΜΟν. 
ίαψάΧΎ^βαν δε ^ιχώ;, πρώτοι• μ^ν Ιχ τον βούϊ-εα^αί πάνταζ 
ίν τοις &ραις εύρείν τήμ ΓΕτάριΐ)ν ΰνξνγίαν των «ρήσεων, 
ΐπητα δ' Ιχ τον &ερμόΐΐρον 'ή χατά τον γειμ&να «αι. ύγρά- 
τερον η κατά τό &ίρος νποΐαμβάνείν νπάρχαν τΙ> ίαρ. α 
&λλ οντ' άναγχαίον έν ταίς ίόραις ύτίοτί^εα&αι τήν τ£τιίρ- 
την ανξυγίαν τ&ν χράαειαν^ ίΐ μτ) χαί φαίνοιτο, και τί> 
τΐαραβάΐίειν αντό ταΐς εχατίρω&εν Βραις ονδίν μαλίον ύγρ^ν 
χαΐ &ιρμύν η ^ηρον αποδείξει χαΐ -ψνχρόν. εί μεν γαρ 
άμετρίας ίατίν Ανάματα το Χέρμαν χαΐ το ύγρόν, ονχ άί'ψ- κ 

>25 &ινεται, χατ' ούτοιί;• ανμμετρον γαρ ίν &παΟι τό ίαρ. \ ΐί 
5' δη 9έρονς μεν Ιατιν ■{)γρότερον, -^ί^ειμβινος δε 9ερμότερον, 
ύγρόν ίατί χαΐ &ερμόν, ονδ'ίν τ/ττου αντο 'ψνχρίιν και ζηρίιν 
νομίξεθ9αί προαήκει, δίότί 9ίρονς μέν ίβτι ψνχρότερον, 
χίΐμ&νος δε ξηρότερον. η τις άποκΙήρίοΟίς, "ΐν μεν των ίκ ίί 
της &ντι&ίΰε(ί>ς άηο τοϋ χειμ&νος, ϊυ δ' άπό τον &-έρονς 
λαμβάνειν; εν εχατίροις γάρ αμφοτέρων διαφέρον ονχ ίξ 
■{ΐμίαεος οφεΟ,εί τήυ παραβοΚ•ην «λλ' &λόχληρον ΐαχειν. καΐ 
μί^ν εΐπερ οϋτιύ γίγνοίτο, τίναντία φήαομεν νπάρχειν αυτό. 

1 ». τί κοί ΐ, Μ II 4 ίχον Ι,Υ ΕΓ1'ί(^ ΜΟ || 6 άποδίΐξαι Τ 
άποβείξαμι Ι. έπιβιίξαι ΜΟ |{ 8 ίηταί^α ΙιΜΥ ίνχίνϋ•εν Ο || 
12 ίΒψάΙηααν ίέ ί. Ι-Μ άιχ. ίί έαψ. Ον |] 14 ί^ χαΐ ΐχ Ι< | 
χαΐ Β,άά, ΒίαίΒ ^■ερμιίττΕροί' Ο οιη. ΙιΜΥ || 16 νποΧαμβάνιιν ί 
ο», ο^ίΐ. II τ6 Ιαρ ΙιΜΥ αίηά Ο || 19 Ιτ,ρίιν &α. κ. ψαχρόν I^ 
φ. άτ(. χ. ί Εβ«. II 20 τό «■ίρμΰΐ' χ. το ύγρΙ,ν Ι^ τή &. χ. *. ΜΥ 
τ'α ί. «. τό *. Ο || 21 χα^' ίαοτοιϊρ Ιι || 2β τών άπ6 τοϋ χΐί' 
μ&νος ι, άα^ οιη. Μ ^ 27 ίχατίροΐΐ ϊ• ίχατέραις οβϋ. || 29 αυτά 
Ιι αίτται οΐϋ. ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι β-26] 11 

&ΐρμΙιν μίν γαρ ΙΌγκι και |ί)(ΐόν, ΐ2 τω χΐίμ&νι, ψνχ^όν 
6' αυ και νγρόν, η τψ &ίρεί ποραβάλίοίτο. χοπ' οίδετέραν 
οΖν των παραβολών όΐοκληρος γιγνομίνην {ιγρόν ίαται καϊ 
9ΐρμόν. εϊ ^' ΐζεβτιν εχείνοις ίξ ίχαχερας α^των ημιαν λοί' 
βονΟιν νγρ!>ν άτιοφαίνειν αντ}ι χαΐ &ερμάν, ίξέαται δήπου 
«ΟΙ ■ήμΐν έηϊ θάτίρον τ^μιΰν μετεΐ-ϋνϋαι |ΐ)ρόν και 'ψνχρον 
ΒΜοφηναί, ξηρύν μεν άς προ; τον χειμανα, ψυχροί ί' ως 
προς το &έρος. &ηαντ οίν οϋτιας ίαταί το ΐαρ, ίιγρίν κβΐ 

ι ξηρον χαΐ ^υχρον χαΐ &ερμόν. 

1 10 ^Αλλ' ονδΐ Ι χατ' αύτονς ίκεΐνους οΙόν τ ίοτίν ίν ίνΐ Ε 
και τειντω πράγματι τάς τέτταφχζ ^ΛΜίρκτήσαί ποιότητας. 
οΐκονν οντε 9έρεί παραβάλίειν οντε χειμάνι τί> ίαρ, άλΙ 
αύτο χαθ' ίαντό οχοπεία&αι δίκαιον, οϋε γαρ ούδε τ&ν 
%ειμανα δια τοϋτο ίέγομεν ύγρον εΙναί χ,αΐ 'ψνχράν, οτι 
]& χών αλίων ώρων ίατιν ύγρότατός τε ϋα'ι -ψυχρότατος, άίλά 
τοίΐτο μίν αλλίας αντώ ανμβίβηχίν οτι 5ί ηλεονεχτεϊ χατ 
ιϊίτόν η μ'ιν ύγρότης της ξηρότητας, η ίε ψνχρότηζ της 
θΈρμότητος, δια τοΐΐθ' νγρί>ς χαί ψνχρος είναι λέγεται, καΐά 
ταύτα όε ν,αϊ γο θέρος, οτι χάν τοντψ το μεν ύγρον «Λο- 
Μλίίηιται τον ξηροϋ, το δε ιΐινχρον τοϋ θερμοϋ, δια τοϋτο 
&ΐρμ&ν είναι λέγεται χα'ι ξτ/ρόι/. χα'ι γάρ χαΐ δίχαιον ίχ 
της οίκΐΐας φΰϋεως ίχάΰτην των ώρώμ έξεταξομένην , άλλα 
μι} προς αλλην τινά τιαραβαλλομένηι/ ί] ^ερμην η ^νχράν ^ 
^ραν η ύγραν 6νομάξ{α9αι. αα'ι 6η χαΐ ΰκοπονμένφ αοι 

ίΜ κατά τάδε ψανιϊται τό έ'αρ άκριβ&ς μέΰον απαθών τών Ι 3 οί*] α Μ II ύγρόν Ιβται χ. 9. Ι-Μν ύ. κ. *- ίαιαι Ο || 
4 ΪΙμϊι*] έ^ίαται Ι^Μ || 7 ι^νχ^άν μίν &ΐ χ^Ός το θϊ'ροϊ, ΙτΐίΜ• 
ίϊ όί Λ{ΐάί τίν χειμ&να Μ || 8 ^γοάν κ. |. κ. *. κ. ψ. ΙιΥ ί, κ. 
£. Ο", χ. 1^. Μ ύ. £. &. -ψ. Ο οηιίββα καΙ τοουΐα; ιιβίΐαΐκιοι νβτ- 
ίοτηηι 0Γ(1ίη@αι ΓΒβΙιϊΐυί Ι| 13 ούχοΰν ίΜ || ιιαιιαβάλίειν ΙιΜΤ 
ΛαραβαίεΐΏ Ο || 13 ίαντό Ι• αντύ Ο αντίι Μ || τθγ1)3. οΐ5έ γάρ 

16 νγ^ότατάς τι χ. ψ. {βτιν Μ ύ. τε κ. ψ, V ί. ΐίτί χ- ψ- ΐΐ 
(ΐ οιη. Ο II 1β ιΐΐλαί ίΜ χαΐ £ΐΙωί ΟΥ || χατ' αύτ(>ν] ίν αύτΰ 
ί Β 18 ύ- χ- ψ. είίΌί Ι-Μν ψ. ίϊκϊί χ. ν. Ο |1 10 ταύτα ΟηΚ 
ταΐ^α ΙιΜν τατιιά Ο || 21 χαΐ }>άρ χαί ί ΟηΙι. χ. 7- Οβ^^^ 
32 οΐχΐίας] ΙδΙας V ΟπΙ). | άΐίά μη Ι.ΜΥ οΰ Ο \ ΐ^. "^ « 
^βφμ^ οιη. 1)26 ά*ριβ&! οία Μ 12 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 637. 588] 

ύτΜ^βολών. ο•ϋτΕ γορ &ς ίν χιιμ&νι πλιονΐκτίϊ το ψνχρήΐ' 
α Ι Ιν α•ύτω τοϋ &ιρμοϋ οϋΰ' &ς Ιν ΰέςε» πλίονιχτΐϊτοι. 
χοτα ταύτα ΰί καΐ ξηρότι^ΐός τι χβΐ ύγρότητος Ιοομοι^ΐο 
τίς Ιαχιν ίν αντώ μ^' άς ίν &ί^{ΐ κρατοϋντος ΐοϋ ^ηροϋ 
μήθ ως ίν χίιμΰινί τον ύγςοϋ καϊ δια τοντ 6ρ&5ις εΐ^η- ί 
ται προς 'Ιπποκράτονς' 'ηρ ίί ^γαινότιτνον καϊ ^χίΛπ 
θαμβτώίίϊ'. 

Άλλίί χαϊ το ψ&ινόπαΐζον •ίμτον μεν ^ το 9έρος θερ- 
μόν, ήττον ύ' ΐ^ 6 χιιμων 'ή^νχρόν. &ατε τανττι μΐν ο&ε 
&ιρμθν άτΐίως ο^ηε ψνχρόν, άμφότιρα γάρ ίατι, χαΐ οΰ- 1Ι 
ΰέτιρον άκριας. 'ίτΒρον ΰέ τι πρόοεατιν αύτώ κακόν, οταρ 
Ιηεαημτινατο κκΐ Ιπποκράτης ΐν ^ΑφοριΟμοϊς ίΐπών' 'όκότβν 
της αντης ίιμέρης &τέ μϊν 9άλπος, ότι ίέ ψϋχος ποιί^, 
φθινοπωρινά τα νοαήματα προΰβέχΐΰθαι χρ'η. «κΙ τοΐτό γ' 
έατί τί> μάΐιατα νοαΰιδις ίργαξόμενον τΙ) ψ&ινότααρον, ^ ι> 
ανωμαλία της χράαεας. ονκ ορ&οίς ονν εΐρηται ιίτυχρίηι *αι 
^ηρόν, ον γάρ ίοτι ψυχρόν αντό καθ αντ}> &είαρούμενον, 
28 Ωοπερ ό χειμών, άίία τψ θέρε» ίταραβαΐ\ΐόμενον ΙχεΙνον 
ιψυχρότιρον, ού μήν οΊιό' ύμαΐώς ι^χρατον, ώς το ΐαρ, άλλ' 
ίν τούτα 6ί\ ΛαΙ μάΐιατα διενηνοχεν ίν,εΐνης τ^ς ωαας, Βτί » 
τήμ ενχρααίαν τε χαΐ τήυ ομαλότητα δια κοττές ΐαην ον 
χίχτηται, ποίίι γαρ &ιρμότερόν ίΰτι χατα τ•^ν μεβημβρίιίν 
^ κατά τήν ΐω τε «αϊ ιήν ίαπίραν. νγρότητος δε χαϊ 
ξηράτητος ούκ ακριβώς μίν ίΟτι μίαον, ώς το ΐαρ, αλλ 
Ιπ* το ξηρύτερον ρίηει. λείηεται δε κ&ν τοντω τον β'ΐροι;;, Μ 
ον μην τοΰοΰτόν γ^ ιίΰον 9ερμότητι. δήλον οίν, ώς ούίέ 
ΙΟ φ9ινόηωρον άπίως οντω ρητέον, ως ίχεϊνοι ϋίΌυσι, 2 πΙιονεΜτίίται] πλιονιχταΐ τύ ξηρόν τοϋ ύγροϋ ΜΥ 1| 3 ύγρό- 
τητος χαΐ ξηρότητοί 1ι || 6 χοΐ ΙιΜΥ οπι, Ο || Β Ηίρρ. Αριοί. ΙΠ 
9 (Ι;. IV 488 Ι.) ]| ϊαρ Μ || 11 ίτεςον] εί- ΟήΚ Κ 2, Β |1 τι Οίη. 
Ι- II 12 Ηίρρ. ΑρΙιΟΓ. ΠΙ 4 (1. ΙΥ 486 Ι>.) ΟβΙβο. ΧΥΠ 2, 668 || 
13 ϊΐοί^ίϊ ον ποιέει Ι^ ποιίί Μ! [| 14 χρ^ ίεΕ Ι. Ι γ' Μ. γι Ι.Ύ 
οω. Ο II 20 ΐν τούΓο» ίή χ«1 μύλιΰτα ίΜΥ οτι μαλιατα ζοντο) 
Ο II 22 ίΐοΐν] οί. ΟγΛ. IX 2, δ || τ6 »ΰά. »η1β κκιά I^ ΙιϊηΊι 
23 ύγρύτψος ί. «. ^ρ(!ϊΐ]τοί 1ι ύγράτιμι ί. κ. Ιηρίτητι Ο ύγ^ό- 
τατον χαϊ (Βέ γι κβί V) ^ηρόΓατο* Μν || 24 οίχ άχρ. μίν έ. μ. 
άς τ. (. ΙιΜ μίαον ούκ ΐβτιν άχρ. άς τ, ί. Ο ΙΓ ΓΑΛ1ΙΝ0Τ ΙΠίΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 6-20. 530] 13 

είναι και 'ξ-ηρόν. άκρας (Λν γαρ ονδέτερόν ίατιν, 
ίκιχρ£ηιϊ δ' ίν αύτώ χα ξηρον τοϋ ύγροϋ χαΐ δίκαίιος αν 
ίεχ&είτι ταύττ/ μιν ξηρόν, ίν δε ϊ^ «ατά θίρμόττ)τοι καΐ 
■ψν^όίιρίί διάφορα μικτ}>ν ίζ άμψοϊν χα'ι άνώμαλον. 

"Άατ ι'άίΐρ τάς τέτταρας βνξνγίας των χράΰεων ίίς τας 

(Μπάρας αράς διανιΐμαι απονδάξοναιν , ΐϋτωοαν 01; μόνον 

ηρι χαχίϋς ηροοάψαντες ύγράΐτ^τα καΐ ^ιρμάτητα κράβεω;, 

άϋα χαΐ φ&ίνοηώρψ ■ή/νχ^όχητα χαΐ ξηρόχ-ηχα. \ χαΐτοι γ', 629 

εϊ χαΐ τοίιο αννΐχωρΐΐτο ^ηρόν ΐΐνιχι χαΐ •ψνχ^ράν, ούκ ην 

Μ «να^^αϊον ιν&ίιας νγρον εΐναι «αϊ &ερμ6ν τό ίαρ. οτι γαρ 

Ι ει τέτταρες αί πάΟαί αν^^νγίαι κράΰεών ιΐαιν άμετρων, ^δη 

χαΐ ηάαας άνα^'χοτίον Ε^ς τάς τΐ'ιταρα; &ρας νενεμηΟ^αι. 

άίλ' εΐτΐερ αρα τάξις χίς ίατιν ίν τώ χόαμω και καχα τ6 

. βίίτιον, ον χί> χείρον ίήχαντα χΐχόομηται, τίιϋΐΐνώτιρον ■ην^ 

' ίί εύ*(/άιονς μίν τάς πίείονς ώρας γίγνεΰ^αι, μίαν δ' ίξ αύ- 

τ&ν, εΐπερ ΐίρα, τήν δύΰκρατον' οί δε τουναντίον ίπιδεϊξαί 

Οταύδονΰίν, &ς ο'ίδιμία χΒν ά>ρων ίοτιν εϋκρατος, έλλ Ι| 

Ανάγκης ίν α'ίιταϊς ίτίΐ-κραχίΐ νϋν μεν χ6 'ψνχρόν, αί&ίς δί 

ιό θερμόν, χαΐ ννν μίν, ει τύχοι, το Ιη^ιόν, α^&ις δ'ι χ6 

' Μ (ΐγρόν. ίγώ δί τΟΒοντον άποδέι» η &ερμίιν χαΐ ύγρίίν ομο- 

φαίνίΐν χ6 Ιαρ, }) ο τι περ αν ενκρατον γι, &ερμον καΐ 

Ι -δγρόν είναι Ουγχωρείν, &ατε η&ν τουναντίον άποφαίνομα* 

* χειρίατηυ είναι καχάατααιν κράΰεας χοϋ περιέχοντος 'ίιμάς 

Ι άίρος την θΐρμήν χαι νγράν, ην Εν μϊν ταϊς &ραίς οίΐκ 

-ϊ δν εϋροίς υλιας, Ιν δί ταΐς ναοώδεΰι χαΐ \ λοιμώδεαι χατα- 630 

οτάαεαιν ίνίοτε αυμπίπτει, κα&ώιερ πον χαΐ Ιπποκράτης 

1 ϋχρας μΜ αϊ- Οή\>. IX 4. 4. || 6 'ΚιΙϊ'] αί. Οή\>. ΕΧ 2, 5 11 
β βΛουίάζουοιι• ΙιΜΥ αχενΰοναιν Ο || Τ τιροαάπτοντεί ΟτΆ. \\ 
χράβίιαΐ ΟΙΏ. ί Ι β ξηρότητα κ. ί/τ. Μ || 9 χαϊ οπι. Ιι || 'ψνχρ6ρ ιΐναι 
κ. £. 1ι II II χβίχιτΐιίιτ' είαιν άμ. Ιιίί χρ. άμ. είβΐν Ϋ τών χρ. άμ. 
(ΙβΙν Ο II 12 καΐ αάά. Ι.Μν οία. Ο | άναγχαϊον οπι. Ι. || 1Β τις 
οιη. ΜΥ Ι 14 ού το ίΜΥ ού χαιά τΙ> Ο || Λν»ανιίηατον ΜΥ^ 
1& γεγινήβ^αι Ο || 16 οί βί 1>Μ οί άέ γε Ο ^ έπιΛιΙξαι ίΜΥ 
άηοί. Ο II 18 ψνχούρ, αύ&ΐί ί, γ. &. Ι;ΜΥ &. οί. ί. ι. ψ. Ο ί 
20 ν6Γΐ)α ίγαι ίί ηβι^ϋβ »ΰ ανμπίπτη βχοΒΓρβ. ΟπΙ). IX 2, β Ί 
ί Ι,Υ τοϋ Ο II 9ε0μί>ν χ. ύ. Ι-ΜΥ ύ. χ. 9. Ο \\ 23 ^ιμάξ Γ,ΜΥ 
οπι. Ο Ι 26 «οΐ ΙιΜΥ κ καΐ Ο { 26 ανμχίιιτονααν ΙιΜ ανμ- 
.ιφίΗΐν Ο II Ηίρρ. Ερϊα. Π 1, 1 (Ι. V 72 ίί.") Ι 14 ΓΑΛΗΝΟΪ' ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 531] 


ίμνημόνινΰΐ Χέγαν' 'ΐίν ίν ^ίαϋμααν βίοι» ίάβρψ δι 
ΐοϋτο γαρ ΐ6ίόν Ιατιν ΰγράς χαί θΐ(ιμης καταατάΰαύς ΰ»ν 
αννιχώς ίν χαύμαΟίν. (ΐ ^' ήτοι μόνον ΐΐη αιχϋμα, ^α&άηερ 
ίπΐ τον κατά φύαιν ιχοντος &ίρονς, η ΰοι μίν άλΙ ίν 
χφνιι, χα&άπερ έν χειμωνι, θίρμήν καΙ ύγραν ονχ οϊόν τε ( 
την τοιαντην ιΐναί χατάαταΰιν. ίίρ' ουμ ^νοΟον ίχΐΐνο το 
θεροίτ, ίν Ο), φηαίν, νεν Ιν χανμααιν ϋδατι ίάβρω δι' οίον; 
καΐ μην άν&ραχας ίν τοντα γενία&αι διηγείται, ΰαπ^ντων 
δηλονότι των έν τω αώματι πίριτταμάτίον χαΐ τινας Ιχώρας 
9ερμοίις χαϊ ύγ^οίις άμέτρως γεννηΰάντων. ΐΐατ) ό ίξ αύ- ι» 
της ΐ^ς ρήοειας, ει τίαΟαν αντην αοι ηα^αγ^άι^αιμί, τόνδί 
τον ιρστΕον ΐχονΟαν' ' αν&^αχες ίν Κρανωνι 9ερινοΙ. δΐν 
ίν χαύμαΟιν ϋδατί ίάβρψ δι οίον, ίγίνοντο δε μάΐλον 
νότω «οΐ ύπιγίνοντο μεν •ΰπο το δέρμα ίχώρΐς. ίγχαχα- 
λαμβανόμενοι (ΐ' ί&ε^μαίνοντο χαΐ κνηΰμόν ίνεποΐεον' είτα: 1 1 
1)31 ψίύχταιναί &αηερ τίνρίχανΰτοι \ ίηανίβχαντο χαΐ ύτώ το 
δίρμα χαΐεΰϋ-οί ίδόκΒον'. 

Άΐί' ϊνταν&α μεν ώ; αν μίας ίάρας μεταχοαμ'η&είαηξ 
^ττον το κακόν, ει δε δύο ^ τρϊΓς ύπαλλαχ&ίΐεν ^ και 
βύμπαν το ί'τος ίγρ6ν χαϊ θερμού γένοιτο, μέγιΟτον ανάγκη Ν 
ΰνμτιεαεΐν οΐΐτω λοιμόν, οΐον ίν τψ τρίχω τάν Έπιδημι&ν 
δίηγίϊται. παραγράψια δε πρ&τα μεν α ηερί της των ωρών 
άχοΰμίας ιϊττεν, εφεξής δε χαί τά ηερϊ τής ίαιγενομίν^ς 
ψ&οράς τ&ν άν&ρώηων. έν ΆηαΟι ί' αντοΐξ Λροοίχειν βε 
τον νουν άχριββις αξιώ χαΐ ακοπεΐβ&αι πρώτον μέν, &ηοΐόν η 
τι ηραγμα θερμή χαΐ ύγρα χρ&αΐς ίατιν, ώς ονδΐν ί^ρι 
παρόμοιου, εύκράτφ χρηματι-' δεύτερον δ &ς άναγχαΐον έν 
αύτ^ στίπτΐοθαι πάντα, άρχεται μεν ονν 6 Ιπποκράτης της 

1 χαναεαιν 1.' χαύμασιν !.' | Ιαύρψ Εοάά. || 2 ίδιον ίβτιν 
ΙιΜ έΰτιν ίδιον Ο \\ θερμής χ. ϋ. Ιι || χί> νην Ο |{ 4 ΰαι Εετίρβϊ: 
νει (ίοάά. II 6 τοιαύττιν] αϊτ-ην Ιι {| χατύατααιν είναι Ιι || Τ ψηοΐν 
6 'ΐΛΐιοκράτης 1• φηαΐν 'ί. Μ || %ειν Ιι || 8 τούτιο ΙιΜΥ αύτψ Ο || 
ΙΟ ύγροίΐΐ κ. 9. Μ || II αοι οία. ΜΥ |! 18 Ιαύριο αοάά. \\ 14 ύπο- 
γίγνονται Μ V || 15 ίνιποίουν Μ || 16 ίξανίατανχο Μ | 22 πρώτο 
ΙιΤίν πρώτο»! Ο || 23 έτίίγενομένηξ ΙιΟ γενομένης ν τίερί τ^ς 
τών άρων νομ4ν^^ί (βία) Μ || 24 τοΙς άν&ράποΐξ 1• \\ 25 άχριβώ/ 
οιη. Μ ώξιώ άχριβώί Ι- [| 27 προαόμοιον Μ || 23 Ηίρρ. Ερίιΐ. ΠΙ 
Β, 2 (ΐ. ΠΙ 66 1.-) Οβίβη. XVII 1, 647 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΚΡΙ ΚΡΑΣΓ^Ν [Τ 53' 533] 15 αί•ηγ^ΰ{οις μ<Ϊ£* 'ίτοζ νόΐιοι ί^ομβρον ατινοια δια τέίιος 
είτα τούτοις ίπιφέρει τά κατ μεαοσ απαθής τη κιιταΰτα 
αιως , ομβρονς πολλούς ίν 9ίρμη κγ Ϊ νοτΙα καταΟταΰΐ 
γενία&αι γράφων, ίΐτ οΐ#(£ ιηϊ τελίΐ τόν ΰνμΛαντα λί^οι 

& ΐΐς ϊν κεψάλαιον α,γαγίαυ οίτω φησ/ γΐνο^ινον 6ΐ τον 
ίχΐος όλον Ι νοτίον καϊ ^γςον καϊ μαΐαχον^ τάδε χαϊ τάόε ί,Ά^ 
αννίπεαειι, « αΰμπαντα μεν γράφειν Ιν τψδε τω Ιόγω μακρόν. 
ίνεατι δε τω βονίομένω λαβόντι το τρίτον των ^Ετιιδημι&ν 
Βίναγιγνώβχειν τίί χατα μέρος ε£ς ΐν Άπαικτα κεφάλαιον 

1Λ εναγόμενα, οητίεδόνα μεγίοτην, τ^ς χαΐ αύΐ^ς ^νομαοτί ηολ> 
λάχις ό Ιπποκράτης ίπιμεμντ^ται, ποτέ μεν άδΐπως λίγων' 
'ήν ίί «βΐ το §εϋμα τό ΟννιΟτάμενον ον πνψ ΐκελον, αλλά 
αψΐεδών τις άλλη «οΙ §ενμα ■πολ^ι κάί ποικΙΧον'" ποτέ ίί 
ηάλιν άδΐ' 'χαΐ ίν αΐδοίοιβιν ανϋρακες οΐ ν,ατα &έρος καΐ 

ίίαΐία, α Οτιψίζ χαλίεται', καΙ άς ίχ τής βΎ/ψειας χαύΐ-ης 
«ολίοϊς μίν βροχιών καΐ πηχνς ίίλος άπερρνη, πολλοίς δϊ 
μηρός η τα περί κνήμψ/ άπεψιλοϋτο χαΐ πονς οίος. αλλί 
καΐ ΰαρχων χβί δΰτίαν καΐ νεύρων έχπτώΰεις ίγίγνοντο μΐ- 
γάΐαί. χαΐ Βλως ονδεν ίατιν ενρεΐν ίιν ίγραψε πα&ημάτων, 

Μ Ο μη αηπεδόνος ίχγονον υπάρχει, δεόντας. Ο'ίπΐ γάρ ύπά 
^■ηροϋ τι α'ψ(εΰ9αι πίφνχεν ον&' ύπό φνχρον. μά&οις δ 
«ν, εΐ 9εάααιο τά τε κρία καΐ τ&λλα ανμπαντα τα πρίις 
ταηι Ι άν9ρώπων ιαριχενόμενα , τά μεν άλαί, τά δ' ^λμτ^, ι 
τίι δ ίί|ίΐ, τά δ' άλΐψ τινί τώυ ξηραινόντιαί' ΰχεναζόμενα 

Κ ΐί€ΐλ&ς. μάΰαις ^' αν χαΐ ως ίν τψ βορρα, ξηρώ χαΐ ψυχρώ Ι 1 ην μίν ΐτος ί τιν ίί το ίτοΐ V ην δ' ΐτοί Μ || 3 χατα- 
ηαβει] χράβει ΜΥ |Ι 4 ίηΐ τέΧιι ροβΐ ίν οοΠοο. Ο || 6 ανναγα- 
γαν V 1θΓΪ, ιίνα:}Ό7ΐυν || ονΐΐα ψψιΐίί ΊιΜΥ οντάς Ο | Ηίρρ. Ερίά. 
ΠΙ 8, ! (ΠΙ 66 1.) Ι 6 οίον φηβΐ Ο || ίννοτίον Μ || 7 ξύμπαντα 1| 
γίάφειυ 1ιΜ άνβγράψειν ΟΥ | 9 ηιφ. άπαντα άν. !> || 10 αύτόβ 
ί.ν_|) 11 ύ '/ππ. ΑνομαατΙ αολλ. Μ || 12 Ηϊρρ. Ερίά. ΠΙ 2, 4 
(ί. ΠΙ 72 Ι..) Ι 13 ποτί Ι, ίτί οβΜ, || 14 Ηίρρ. Ερϊά. ΠΙ 3, 7 
(Ι. ΠΙ 84 ί.) |! αϋοΐοΐί Η {| 16 αίοι Ι. &λ<ο« εβίί. |{ ηοΐΐοίη Μ 
Ο Ι 17 τή» κνήμην ΜΟ την οπι. ΙιΥ || 18 αβρχών χ. δατΟν 
ΙιΜΥ Α. χ, ϋ. Ο Ι ροίΐ νεύραν β,άά. χοΐ &ρβρ<αν ΜΟ Οίη. I,Υ^ 
80 ϊχ^οϊον ΙΜΥ ίγγονον Ο II 21 τού ζηρον Ο τοΟ οιη. Ι.ΜΤ 
ϊίβηι αοίβ ιΙ>νχΒοϋ \\ 24 ροβϊ αχεναζόμενα αάά. χοΐώς Ο οπι. 
" Η 2& δ' άν χαλώ! ίΜΥ 4^ Ο Ι 

33 

Ι 16 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕϋΝ [Ι ί,Βί] ^Η 

ιήΐ' φνβιν νπάρχοντί, ααητττα μίχ^ί πλεΐατον όιημένη τΐάνχΛ^^ 
αήηίται ΰ' ίτοΐιιως ίν νοτίαις καταατάαιαιν. ϊαχί γίι^ ονν 
χαϊ ο^ΐος 6 ίίνεμος ύ^ρύς τίαϊ &ίρμάς. 

£1ατι τίαν τουναντίον ήμιϊς άποφαι.νόμ(&α τοις ύγ^ον 
καϊ &ιρμ6ν ύηοΙαμβάνονΟιν ίϊναί τά ίαρ. οϋτι γα^ τικοϋ- ί 
ιιίν ίΰτίν οΐίθ' ύ^[Ε(νόν αν ^ν, ΐΐπερ ζν τοιοϋτον. οΙ ίί 
χαΐ τοιοϋτον εϊναί φααιν αύτο χαΐ διίί τοϋϋ' νπάρχειν ύγί- 
Ιίνόν, ίν άμφοτέροι,ς άμαρχάνονχις, 8αα τε ταίς αϊΰϋ^αεοΐν 
ίνίβτι διαγν&νίίΐ «αϊ ΰαα τφ λόγω διαβκίψααϋ-αι. ταϊζ μίν 
γαρ αία^αιοιν ίνεατιν ίναργως μα9εΐν εϋχροτον άκ^ιβ&ς ιι 
αίιτό, τψ Ιόγφ δ ίξενρεΐν, ως δια τοϋτ' ίατιν ύγιεινόν, 
ΰιάτι μηόεν επικρατεί τ&ν νεττάρων. εΐ δέ γ' ηιοί το θερ- 
μαν έπεκράτιι ηολίώ τον -ψνχροϋ ^ χίι νγρίιν τοϋ ξηροϋ, 
ατ/Ίΐεδόνιον τ αν ην ε^ψορον οΰτω %αϊ τίαοών τΰιν άι^ν 
34 Ι νοαιαδεοτατον. αλλ ή τ^ς τ&ν τεττάροιν χράοιως ίοομοιρία 16 
της τ' ΐύκραα(ας οΐτον καΐ της '{!γΐί(ας αίτΙα. πόθεν οδμ 
ίητίλ&έ τιαιν Ιατροϊς τε κκί φιλοαόφοις ύγρόν καΐ &ΐρμ6ν 
&ποφηναα&αι τά ίαρ; Ικ ιοϋ βονλη&ΐίναι δηίονύχι τας ΐ^τ- 
τάρας ανξνγίας τών χράαιων εις τας τίτταρας &ρας δίανεί- 
μαι. τοΐτο ί «ντή τίάλιν ίκ τον παραλιπεΐν την τΐρώτ-ην Μ 
άπαα&ν, τήμ ενκρκτον, ίγίνίτο. και γαρ ονν καί ΰιαιτη- 
μάτων χαί φαρμάκων απάντων τε των 5ντων είς γ«5 ^^ϊ- 
ικρας ταύτας Ονξνγίας άνάγονΰί τας διαφοράς. 

Ο&ρ. V. β( και δηλον, είς ό'βοι/ οΓ τιερί φναεως Ιο- 
γιαμοί αφαλέντες της άΐη&εΐας εΙς τας ίάοίις βλάτΐΐονσί ιε 
«κι βίλτιόν ίατι όνοΐν 9άτερον, η μηΰ' όλως «πτεβθαι τών 
τοιούτων λόγων, άΐλ' ίίΐίτρέφαι τ^ πείρο; το παν, ^ ιιρό- 
τΐρον εν τ^ λογικί/ ϋεωρία γνμνάΰααθ-αι. το δε μήτε ι|} 
πείρα προΰίχειν τ6ν νουν ίττιχειρεϊν τε θεωρία φνΰΐκ^ πρίί 1 ψνβίν] χραοι* 1. II πλεΐατον Ι<ΜΟ -ποίΧον V || 2 ίν νοτίαις 
Ι-ΜΥ ιβΕϊ νοτ. Ο Ι 3ή ρΓΟ οίν Μ Ι] οί»• χαΐ οπί- Ι. || 8 β-ερμΑρ 
κ. ίγρ. Ι. Ι 6 ί^ 7ϊ ΜΟΤ Ι 7 ύττάρχειν ύγ. ΙΜΤ ύ]•. ύπ, Ο [| 
12 μηϋν (β/ηϋ Ιί) ^ηιχρ. τ. τιβοάραιν ΙιΜΥ μηβίν ^ν αύτ^τ. ^. 
ίπικρ. Ο Ι 14 τ' οηι. ΜΤ || ιΓη Μ 1| ίέ Β,ιϋ. ροβΐ οΒΐω Ι-Τ || 

καί Ιι II 17 νγράν τε χαί Μ || 21 τοί^τΐΐρΐιϋι' ρΓΟ και /. ονν Μ || 
21 ροΒΪ φνοΜ); αιίά. ώνΰ'ρώπον Ο οίο, 1.ΜΥ ΓΑΔΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι Β3δ. 536] 17 Ρ "ΙβίΓ τον λογιαμόιι, ψ μέλίοψιν ί^ρίσκείν αντψ•, άαχήβαι 
■η^ΐτΐόντως ΐΐς τα τοιανΐ' ί^ναγκαϊον άηάγειν \ αοφίΒματα, 535 
καί τιιρί τι τών φαινοίχίνοτν ώς άναια&^τονζ άναγχάζΐΐ 
βιαΙέγΐΒ&αι μάρτν^ά τε ιιαλΒΪν Ά^κίτοτίΙην ιΐα^αχονοντας 
6 &ν διδάΰίΐα. ποΙΙαχ&ς γα^ ίχιϊνος οϊΰι καϊ τό 9ί^(ών ■ 
ίεγόΐίΐνον καΐ το ■ψνχρον »αΙ τύ ^η^όν «ο» το ύγ^όν οΐ Ι 
ί' Ο'ύκ άκούοναιν αύτοϋ πολ1α;[ώς ^λλ' ώβίχύτως άεΐ. χιΛ 
μίν Οι «αΐ ά)£ ού τανχόν ίΰτιν ^ οΐχε/αι τινί χοτΐ βυμφύια 
&ΐζμώ &ιρΐίθν νηάρχειν ^ Ιχικιήτα τι χαΐ άΐλοτςία διηΐ&ΐν 

ρ 10 ^1ςιανοτίΙτ)ς' οΐ δί χαι τούτου τΐα^ακούονΟιν. £ΐι 3ΐ «ρ&Ε 

Ι ιόνιοι; 6 (άν ΐΛριατοτίΙης, άααντας δι «αϊ 6 θΐόφ^ΰτος, 
Βίς ο κ χρη βΐέτΐονΐΐις ^ ίΰχροτον ^ ίιίσχρβτον -ίπολαμβά- 
νειν είναί την φύσίν, άαριβαις είρήκααιν' ο! δ' ούδΐ τοντο 
γιγνώβχονΰΐν, άλλ' 8ταν άχονοαΰί Λον λίγόντιον αντών νγρον 
Ι! ΐϊναι ΛαΙ &ιρμΙ)ν τά ξψον η τι^ν τον τίαιβίις χ^αβιν νγςαν ^ 
χαΐ 9ίρμήν, ον& οπιος εΐρτμαι ταντα Οννιϋΰιν ίμπί-ψιτιας Μ 
τι μίταφίρονΟί τον Ιόγον ίπΐ τας ώρας ώσπερ τοΐιον ον ' 
άΐί ού μ^αι^ώ διαφέρον η την οΐκίΐαν κραΰιν ύγραν είΐΊϊΐ 
χαΐ -βΐρμήν ^ τήν τοϋ π(ριέχον\χος ■^μάς αέρος, οντι γαρ οΒβ 
Η τα'ύτάν ίατιν οΐίθ' &μοίαις 'ύγρα χαΐ &ιρμίι ξωον χράαις 
άίρος ίγρα χαΐ ^ερμή χράαει ίί^^Έΐκι. 

Τί όίι τ6 τονταυ άκάνταν αίτιον, ηδη διτ/γ'ήαομαί χαί 
διίξω ΰαφ&ς τοΐς προοέχΐίν τΐιν νουν βονλομίνοις, ως μ»(ρά 
πταΐαματα των ίν άρχ^ της λογικής 9ε(ορίας δίδαΟχομέναν 

\ η «(ΤΜϊ μιγίΰτίύν αμαρτημάτων γίγνεται, και χιι/δννενει «άντα 
τα χαχ&ς ίΐραττόμενα χατά τε τΐις τίχνας άπάοας και μίν- 
τοι χαΐ Λατα τας Ιν τω βίφ πράξεις ί!αα9αί βοψίαμαΟιν. 
ΐιαταί τοιγαροϋν ^δη χαΐ τάδε τίι αοψίαματα τώ μή δΐΐίί- 

I α&αι περϊ τών αημαινομένων ορ&ίάς, «λλ' οΐ7)&ΐ)ναί το 9ερ- 1 αύτξ Ιι' αΊιτοΙ Ιι' |{ 2 ιΐς τά τοιαΐτ' άναγχαΐον άπάγειν Ιι 
ΐΐΐ τά (ρτα. Μ) ι. άναγχαίαΐί άΛαγεί Μ,ν άναγν.αίον άαάγειν 
*/β Ι. Ι. Ο II 3 τϊ ΙιΜν 7» Ο II 7 αυτών Ιί' αϊτοί Ιέγοντοί τάββ 
Ι,' Ι 9 ΙΕ χβΙ ΙΜν « οιη. Ο [1 10 οι ίΐ ΙιΜΥ οί &ί γε Ο [Ι 
« Ι^Ην Τί Ο II 12 είϊ ΙΜν ίς Ο || 14 ποο Μ „ον Ι^Υ οιη, Ο || 
81 ροβί «Ίρμπ ^βρβί. ζώον ΜΟ <1β1. Ο' || 22 βή 1.0 3ί V ί" ί« 
Μ II αηΐρ τ13η Β-άά. ύμίν Ι, \\ 23 τοις γι ΟΤ || 27 τψ οω. ΜΗ 
βαψίαματα Ο αοφίαμααιν Ο' ίη ΜαΓ^, || 2β ^^η αιΐ^ Ι<ΜΤ οιιι.Ο Ι Ι 


^■18 ΓΑΑΗΝΟΤ ΠΖΡΙ ΕΡΑΣΈΏΝ [1 63Τ. 536] ^^Η 

μΐιν ίέγεΐ!ϋ•αι διχ&ς, τ6 μΐν &ς αχροιοΐ' και αμικτον μ^^Η 
&πλονν, τ6 ί' ά>ς Ιν ΐ^ ηςίις τουναντίον έτΐίμιξία ηΐεονοίτοϋν. 
'ότι 6\ χαϊ παραράλλοντίς ίτί^α χςάαει ηοΐλάχίς ίτίραυ 
&7ΐοφαινόμί&α τ^ιν ίτίραν αντων ίϊναι θΐΐ/μην ΐν δίω τρ 
ϋίρμοτίραν, ίτολαν&άνονται τονδΐ. χαϊ μήν οϋτω τα ζψα ί 

537 &ίρμά χαί ύγ^ά λέγεται πρ!>ς των παλαιών, ού \ χ,ατα τί)ν 
Ιδίαν κράαιν &πί&ς, ΰΛΙ,α τοις τε φντοΐς χαϊ τοις τε&νε&ΰΐ 
ΐΐαραβαίίάμίνα. καΐ γαρ τΰ>ν τε&νεώτιαν τίι ζώα και τ&ν 
φυτ&ν ίοην ίγ^ότερα χαΐ &ε^μότΐρα. χαϊ μίν δ-η χαϊ τΰη/ 
ξφαιν αντ&ν άλληλοις χατ ΐίδη ΛαραβαίΙομίνων, ^ηράτ(ρον 10 
μίν χναν, ύγρότερον 6 αν&ρωπος. ει δί μνρμηχί χαϊ με- 
λ/ττ|) τίαραβάλλοις τίιν χύνα, ^-ηρότερα μεν ίχείνα, τον χννα 
^' ύγρότερον ε{)ρι)αεις. &ατε ταύτΐιν ζφον ξηρον μίν ιί^ς 
πρ}>ς βν&ρωπον ύηάρχει, ύγρίίν δ' ώς πρϋς μέΐιτταν' οΰτω 
δε χαϊ &ερμ6ν μίν άς ιιρ!>ς αν&ραπον, -φνχρίιν δ ά>ς ΛρΙ>ς ιί 
λέοντα" χαϊ &ανμαατ6ν ονδίν, ει τα προς ?τερόν τι λεγό- 
μενα τάς ΙυαντΙας Ημα χατηγορίας επιδέχεται, ον γαρ ιοϊτ' 
άτοπον, εΐ τα^τον ΰ&μα 9ερμί>ν &μα λέγεται και ■ψνχρόν, 
ιΐλλ' ΐΐ χαϊ προς ταντόν' ονδ'ε γαρ ΰτι δεξώς ΰμα χαϊ α^ι- 
ατερίις & οντ6ς ίίν&ριοπας, αταηον, άίλ' ει χρος τον αντόν' ίο 
ει δΐ προς κΑλον μίν δεξιός, πρ6ς άλλον δ άριατερός, ονδέν 
ΟΓΟπου. θΰτ(ος ονν χαΐ χνων υγρός αμα χαΐ ξηρός χαΐ 

538 ψνχρός &μα χαϊ &ερμός, άλΚ οΰ προς | ταντό. προς μεν 
γαρ αν&ρωπον ξηρός, ^γρός δε προς μϋρμηκα, χαι πρ6ς 1 ροβί &κριηον αάά, χαϊ 9•ιρμύν Μ || 2 ώκ ιιηΐβ έν οιη. Ο || 
ιούναιτιΌν Μ τά ίναντίον οβϋ. \\ 4 έν ιαω τω &^^μοτ^^αν οΑα. 
οοιίά. II 6 και αϋΐβ τοϋ^( αάά, Ο οπι. ΙιΜΥ {| β ααΧαιών Ιατς&ν 
ΙΜν Ι 7 Μ Ι,ν γί ΜΟ || 8 χαϊ γαρ ναΙ Μ || τα £ω« 1Μ ζόα 
ον II 9 υγρότερα %. ». Ι, ». {τι Υ) ^ί ύ. ΜΟΥ \\ 10 ξηρό- 
τεροι Τ II 11 ό χύων ον || υγρότερος V || & άνθ-ρωπο^ ΟΥ || 
12 ξηράτερον μΐν έχίΐνον 1ι \\ ύγρύτερον βΐ τόν χύνα Ιι | 13 ταύτα 
τύ £'. Ιι Ι| ξηρότερον ιοάά. ξηρον Λ Ι| 14 υπάρχει ΙιΜ ύπάρχειν 
Ο II νγροτερον ΙΜΥ || 16 τά . , Ιιγόμενα Ι-Μν ιό . . Χεγόμενον 
Ο II 1δ ΐί] ΐίπερ Ιι || αμα] Ε;ν((^ Ι || 19 τκύιόν ί τ6ν αύτΐιν Ο \\ 
ούδΐ ΙΜΎ οι Ο II 21 ροβί ίί Η,αί. 7* Ο || 22 &μα νγρύς Ι. ;| 
23 ψυχρός αμο κ. *. Ι-ΜΥ *. α. κ. ψ. Ο || το αΜ ταίιο Ι' 
τό αίτό ταύτα Ι' τ6ν ούτι* τκΰια Μ τύν αυτόν Τ || 24 βί 
ίΜΎ δ' ώϊ V ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕϋΝ [Ι 639] 19 ' 

μ(ν αν9ρωπον &(^μ,ός, ψυχρός ίΐ «ρός λιόντα, χαϊ γαρ δη 

κβί 9ΐρμ6ς μεν ως ξων' ίί γάρ τι τί&νηχιν, οί &ΐρμόν' 

ού ■ίερμός ί' ώξ προς 'ίτί^ον, ΐ£ οϋτιος ίτυχί, χύνα. ταντί 

(άν οδμ βττανικ ΤΕρό.; &λίΊ}λα ίκ παραβολής λίγιται, τα ί' 

5 άς Ιν ζφων γίνει χα9' ίτερον τράηον, ωΰπιρ αν χαΐ οΟα 

κατ' Βίδος ζώον. χνων γίίρ άς πρίις μϊν μύρμηχα καΐ μέ- 

λιτταν νγρός, ως δ ίν ξψωυ γένει ^ηρός. αυτών 6ε τ&ν 

κνν&ν χατ' ΐϊδος &δί μΐν Ιηρός, &δΙ δ' ί^γρός, αίίος δι τΐζ, 

&ς χνων, ινχρατος. 

1 10 Οβ,ρ. VI. ^ίλ£χΐΒί μϊν οίν ΙπΙ πλιΐύτον ^μΐν ί«ϊρ 

Ι νηάαης τής τοιαύτης χςήαεαις τ&ν ονομάτων εν τφ ΰίντίρφ 

Ι ΙίΒρΙ διαγνώβεαις αφνγμ&ν' άνάγχη 6', &>ς ίοιχιν, είπεϊν η 

Η«1 ννν ΰπΐρ ανταιν δια χεφαΐαίαν, 'όαον εΙς τα τΐαρόντα 

' ^^οιμον. το μεν άπΐ&ς ξηρόν, ϋ προς μηδέν ίτεραν Ιίγε- 

' α ναι, μόνοις τοις ατοιχείοις ύπάρχΐι, πνρί τε χαϊ γ^, και μιν 

ίή χαϊ Γ0 τ>γρύν ϋδατι χαΐ αέρι. χατα ιαΐτά ίί | χαϊ πιρί 63 

'^ερμον χαϊ ψνχροϋ χρή νοεϊν' ούό^ν γαρ τάιν κΑΙωΐ' Οω- 

μάτων αχριβ&ς οίίΐΐ &ερμον ούτε ψνχρόν ίβτιν άλλ' ^ ία 

βτοιχΒΪα μόνα, ο τι δ' αν τών ^Κίαν Ιάβ'^ις, ίχ τούταν 

Μ χέκ^αται χαϊ δια τοϋιο χατά τ!) δεύτερον αΐ)μαιν6μενον 

ο^χέ9' άπλ^ς ^ερμόν ^ ψνχρον ως αμιχτόν τε χαϊ ιίλι- 

χρινές, άίί' ώς ίροί πίέονος μίν τοϋ 9ίρμοϋ, τον ψυχροί 

ί' Ιλάττονος, ^ τον μεν ψυχρον πίίονος, ίλάττονος δί τον 

θερμού μετέχον ΐχαΰτον τ&ν αίλων ^ θερμό ν ^ ψνχρ^ν 

^ η λίγΒται. δύο μίν δη ταντα α^ημαινόμενα τον ϋερμοϋ χαΐ 

ψν%ρον χαΙ ξηρον χαϊ ίγρον, τό μιν άπλ&ς λεγόντων ημ3ιν 

Ι &μαιτόν τε χαΐ ιΐΐ,ίχρινές, ?τερον δε μιχτον μίν ίχ τ3)ν 

ίναντίαιν, άΙΙα τψ τοϋ πΐιονεχτοϋντος ονόματι ηροϋαγορίνό- 

μΐνον. οϋτω μεν οίν ύγρ^ν αίμα χαΐ φλέγμα χαΐ πιμιΟ] 

Μ κβί οίνος ίλαιάν τε χαΐ μίλι χαΐ των άλλων των τοιούτων 

ίκαατον λέγεται. &ατα δί χαι χάνδροι χαΙ οννχες χαΐ 6πλαΙ 

Ι 1 ΰΐ πράε ΙΜν ύ' ώς τί^ύς Ο || 1 πάντα ί || ΰΙΧηία 0> 

&11α Ο* ϊη ηΐΜΒ. ί 6 χνων μί» γα^/ 1ι \\ μίν Λπίϋ μύρμτρια Οίη. 

Ι Ϊ,Ύ II 10 λΐϊΕται Μ II 11 τής τοιούτης οίη. Μ ϋ 18 (βτιν οηι. Μ || 
ϋΙΙά ι. (οίη. ί) Ι 19 μόνα Ι,Υ μόνον ΜΟ ]| 20 χατά αοάά. οτα. 
Α II 21 η] χβΐ ι Ι 25 δη Β,άά. ί* ιηΟτ' ηβη ρια ίή ι. ΜΥ || 

■ ρΜϊ βημαινόμενα Λάά. ^ίη ί Ι 

ι 20 ΓΑΛΗΝΟΪ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 540. 541] 

χαΐ >ίέρατα χ,αΐ ΐζίχεζ χαΐ ίΐ&οί χάΐ ^ύία καϊ 'ψάμμος ικά 
£40 χέ^αμοζ ίΐάττονα μίν νγ^οϋ μοϊραν \ ίχα, πίείονα δι ξηςοϋ 
και δια τοϋτο πάίιν αηαντα χα τοιαϋΐα ζτ^^ίί π^οΰαγορενε- 
ται. μν^μ-η^ 6\ ξηρόυ και βκώλΐίΙ νγίΐΐιν ως ^ψα καΐ αάλιν 
ίν αντοϊς τοϊς ΰκώίηξίν &δΙ μίν ξηρότερος, &δϊ δ υγρά- β 
τερος ί) άπλ&ς &ς ΰχώληξ ί) τψδέ ην* παςαβαΐλόμινος 
ΐτίρω. 

Α'ύτο δε ίή τοϋτο τί ποτ' ίοτίν, όταν οΰτα Κίγωμεν, 
ώς αχώίτιξ νγράς, ώς αν&ραπίΟζ ϋ-ερμός, ώς χνων ψυχρός, 
(ί μή τις οΛριβ&ς αχούόιιέ ΤΒ χαΐ νο-ήαειεν, Άκαντα ανγκε- ίο 
ΐνΟ&αί τον λόγον ανάγκη, το δ άχριβίάς ίατιν, ο χάν τώ 
δεντίρω Περί Βιαγνώΰεας των ΰφνγμίόν λίγιται, το χατά 
γίνος ή είδος ορομάξεα^αι τηνίκαν^' ΕκοΟτον ού ^ίρμΑν 
μόνον ^ φνχρ6ν ^ Ι/ι^ιύν ^ νγρόν, άλλα χαί μέγα καΐ 
μίχ^ΐιν χαΐ ταχύ χαΐ βραδϊ; χαΐ τ&ν τοιούτων Ιχαβιομ, όταν κ 
ντάρ το ανμμετρόν τε χαΐ μέΰον ]/, οίον ζώον &ερμόν, οχαν 
ύηϊρ γ6 μίΰον ^ τ§ χράαει ζψον, ^ "κτϊος 9ερμός, Βταν 
ύτάρ τον μίΰον ΰτπον ];. τά μίαα δ ίν Ικάατψ γίνΐί τί 
χαΐ ΐΐδει τα αύμμβτρά ίΰτιν' ΐοον γα^ ναΐεχει των ίίχρων 
541 ίν Ι Ιχείνφ τω γένει τε καΙ εΐδίί. γένος μ^ν ονν το ζψον^ κ 
ΐηηος δε χαΐ βονς καϊ κνων ε"δη. χαΐ δη χαΐ μέαον μέν 
ίατι τη χράοει χα&' ϋίον τή γένος των ζωών 6 &ν&ραπος' 
έν γαρ τοΐς ^ψεζης τοϋτο δείχ9•^αεται. μέΰος δ' ώς ίν άν- 
&ρώποις κατ ΐΐδος & καλούμενος εί}<Ιαρχος' ούιο^ δ Ιβτίν, 
ον οϋτε παχνν οϋτε λίπτον ίχομεν ίΐπΐΐν ούτε &ίρμόν οϋτε α 
'ψνχρίίν οντ αλίω τινί τών άμετρίαν ένδεικννμένων ονο- 
μάτων προΟαγορεϋααί. οΰτις δ' αν ύτάρ τοϋτον ι;, πάντίος 
οΐιτος ^ θερμότερος ίατιν τ) ψυχρότερος ^ ξηρότερος 'ή ■{ιγρά- 

3 ταντα ρΓο τα τοιαύτα Ιι || β η (ιιηΐ* άπίώς) Ι.* καΐ Ιι' |1 
ό σχώΐηΐ Μ II 8 ίί ίή ΙΜ ίή V ίί Ο || τί ίη π. Ο || 9 ύγρ6ς 
ΙιΜΥ ξηίός Ο || 10 ροΒΪ άκ^ιβώ^ αΑά. αρότιρον ΜΥ ροβΐ νο•ή-- 
ϋίίί Ο II ροβΐ τε αιΐά.. πρώτον Ι• || τε καΐ νο^β. οιη. Μ || ϋααντα 
αν/χ. τ. %. &ν. ΙιΜ &ν. ανγ-χ. ι. λ. άα. ΟΤ Ι[ 12 διαγνάοΐίας 
τα>ν Βψνγμ&ν Ιι τϊ/ζ τών αφ. ίιαγνόιαειας ΜΟ V [{ 16 οίον ΙιΜ? 
^ Ο II 18 τώ μίΰα &' ΙιΜ τα δΙ μέΰα V μίαα ροβΐ ιϊΒη οοΙΙοβ. 
Ο II 21 ^ή καϊ οία. 1ί || 22 ροβϊ ίβτι &Μ. τών άκ^ιαν I^ || & οιη. 
ίν II 23 /άρ ίή Ι. Ι 86 καχίιν οϊτί Χ. Ι,ΜΤ 1. ο6. π. Ο 
26 άμετρίαν ΙΜΥ τήν ί(ΐ, Ο 1| 27 '&ν ονν Μ ι ^5. ( ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑ2ΕίϊΝ [Ι 543. 543] 21 δνομάξιχαι 6ί η^ μεν &πΙ&ς 6 τοίοϋτος, τί^ δ' ούχ 

&Λί&ς- άπίως μέν, 'όη ^ί^μ^ις ^ ψτ^χρ^ϊ ^ |ΐ)ρβϊ ί νγςίΐζ 

ύναι λέγΐται, μτιχίτΐ κκραβαίλόμΐνος άψωριαμένως ίνϊ τωίί, 

Κβθ ^τεςον ίέ τρόπον ονχ άπίώς, ΰτι τψ ΰνμμίτ^οι τι *αΧ 

5 μίαψ ■παντός τον ΐϊ6ονς παςαβόΧΚΐται,. οΰτω 5έ και κιίων 

ζψον ^ηρύν άηλ&ς μέρ, &ς &ν τψ 6ό^ΐΐΐ, Ιι^-ΐται, μηκίτι- 

παραβαΙΙόμενος , ιΐ τύχοι, μν^μηχι, χαθ' ΐτι^ον δ( τ^όηον 

ούχ Ι άπΐΰς, οτι τψ βνμμίτ^ω τε χαΐ μέβω τ^ χράΰει τ&ν 5ί2 

ζίψαν αιαίντιον, ο τΐ ποτ αν ιι τοΰτο, τΐα^αβάΐλεται. 

' Μ ^7ρόϋηλον οίν ^ί»! γίγανΐν, ΰ)ξ ΐ*αΰτον τ&ν οΰιω λεγο- 

\ μένων ^ ϊν ίνΐ ποραβάίλοντις οτφ δ-ήποτι 9ερμόν ϊ) -ψυχ^όν 

5 Ιηρόν η ύγρίιν ως «ρο; ΐχείνο λϊίΌίίίν ^ τω μίίΤω, χαθ 

νπ£^ αν εϊδος τ; ^-^νΟΕ η ιή λΕ^όμϊνομ, οίον ϊΓίος μίμ ΐη- 

πον καΐ βοϋν χαΐ χύνα χαϊ ηλάτανον χαί. χνπά^ίττον καϊ 

ΐί ανχ'ψ', γίνος ϋ ξώον ^ φντόν. ΙπΙ ιονχοις τρίτον ΐίίλο 

ΐίημαινόμενον ην των άκίως λεγομένων, & δ}] χαί τας άμΐ- 

χτους ■τε ""!■ αχρας ε'φαμιν Ι'χειν ποιότητας 6νομάζεα&αΙ τε 

βτοιχεΐα' χαΐ μεν ίί) χαΐ τάς ποιάττιτας αντας ονομάξομεν 

ίνίοτε τοις ηοιοίς αώμαΰιν Ιμβινύμως. άίίά πΐρΐ μίν τού- 

κ των μετ' &Ιίγον ίροϋμεν. εΙς δε χα παθόντα, τβ>ν ποιων 

βωμάχων τςιχως ίεγομίνιαν, ΐΛίΟχοπεΐβ^ι προβ'ψίει, ηώς ίν 

ίίίάβτ'^ρ ρήίΓίί κέχ^ηταί τις τΐ] προαηγορία, πόχερον ώ; άπίοϋν 

τι χαϊ αμικτον δηλών ^ &ς προς ιό αύμμίτρον ίμογενϊς ^ 

&μοειδίς παραβάλλων \ ^ ώς προς τό τνχον 6τιονν οϊον 54 

> κ Βταν ίατοϋν εϊπ^ τις ξηρ6ν ^ 'ψυχρόν άπλως ο^ωσΐ μόνον 

&νομάαας άνευ τοϋ χροΒ&εΐναι λέοιηος ■ή χννος ^ άιτ^ρώ- 

I που, δήλον, ως πρΙ>ς τ^ν Ζίην ψύαιν αποβλέπων άπάνχων 

Ι τ&ν ίν τω χόΰμφ βωμάτιαν επινοεί τι μίαον, φ ηα^αβάΧλων 2 3γι] άτε Οογπ. || 4 οτι] Βγε Οοηι, || 8 οτι] Ζτι γι Υ οιί Οοπι, Π 
μίβψ παντός (οιη. V) τοδ εΐβονζ τζ κράυκ ιών ζψιον άπ. Μν 
μ. τον ΐΐίονί τ. χρ. τ. £, άα. 1^0 βαά τοϋ ιίΐονς βχρυηΐίιηη ίη 
ηίτοιιιιβ II 9 ιονχΒ, Ι. η 11 η Εν Μ ίΥ Εν οιη. ΜΟ || 12 ώΐ λ ' 
Ι.ΥΟ ηρόϊ Μ ΐ' 13 οίον οω. Μ || ί13ος μίν οιη. Ι-' Εΐά<1. ] 
1* χιπτάριαβον ΙιΜ || 16 πρύε ίττΐ τοντοΐί ΙΌ || 19 τούτων 
τβίτον 0V^ 20 ίίς β{ γι ΜΥ μ 24 η ώκ «ρ<>5 τό (οω. Ι.) ιιι»ή» 22 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΕΕΩΝ [Ι 644] 

αντίι Ιηρόν ΐϊναί ψηαι.ν. £ν δέ γ' £?«!? ι& χοϋ λέοντος 
δατοϋν [^ τον «μ&ρώιτου ^ τοΰ κνί'ός] Ιηρόν ίϊναι, δήλον, 
ώς ίι» αύϊοϊς τχάίιν τοις ιώμ ^ωωμ ίικοΓ; τψ μέΰψ τΐίΐρα- 
βάίλεί. και χ^η χάνταΰ^ά ΐΐ νοηααι , πάντων των ζψων 
ιών μίν μαλίον των £' ηηον ίχάνταν 6ατα |ΐ)ρά, μίαον ί 
ίΙνκ( ιήν χρδΛν οβτονν ίν τινι γένει £ωων, οίον ^νθ^ώ- 
πων, ίί τΐχοι, κβΐ τοΰτω τΧϋα παραβαίΐόμίνα τα μεν ξη- 
^ά, τα ί' ού ^ηρά προσκίΌρΕίίίΟθβί. χαΐ μίν δη κάν τοΓβ 
άν9ρώποις αίτοϊς τΐάίιν & μίν τις Ιηβόν, 6 δ' ίιγρόυ έοτοϋν 
ΐχειν λεχ^αεται, τώ μέθα> τία^αβαίλάμινος &ς Ιν άν^ρώποις. 10 
"Οτι 6' ίν απαΟι τοις ονΟι το μέοον των αχρων ίατί το 
544 αύμμετ^όν τι και κατ' ίκεϊνο το γένος η εϊδος \ ίϋχρίϊΓον, 
άε'ι χ^ί] τΐςοανπαχονιιν ίν απαντι τ» ίόγφ, καν τιαρελ&άντεξ 
ποτέ τ^ λέξει τύχωμεν αίτό, καΐ 5ί) καΐ τούτων οϋτως 
ίχάνταν, όταν ίγςαν εΙναί τις εϊχ'^ τηνδε την κραΟιν ή ΐί 
^ερμήν, ίραταν, απος εΐρηκιν, ίίρά γε τώΰέ τινι παρκ- 
βάλλων άφω^ιαμέναις Ινί, χα&οΛε^, εΐ τύχοι, τφ Πλατάνι 
τί)ν θεόφραΟτον, ^ χοτά γίνος &τιονν 5} εϊδοί' [^ γαι/ ώς 
άνθρωπο ν ^ ώ; ζψον ^ ως ονΰίαν άπλΰ)ς\ τίι γαρ ίή 
τρίτον Οημαινόμενον εχάατου τ&ν τοιούτων ονομάτων, ^ηΐρ ία 
άπίοϋν έΐέγομεν εϊναι καΐ αμιχνον, ονχ ίατιν ίν τοις χΒκρα- 
μένοις, αλλ' ίν αύτοϊς τοις πρώτοις, α δί) χαΐ ατοιχεία 
τΐροααγορεύομεν , &ατΒ τριχ&ς εχάΰτον τών τεοιών οωμάτων 
λεγομένου τών ίι5ο μόνων Ίΐμας 3;ρ^'£ίιν εις τί/ν τκρί χρά~ 
Οίων πραγματείαν ^ προς τό τυχοι> ότιοϋν παραβάλλοντας η 
ή 3ϊρο5 τό αύμμετρον ομογενές. 1 γε εΐπ•^ Ι.ΜΤ, εΐπ'η &η1» Ιηρή» οοΠοε. Ο |] λιόντας όΰτονν 
■η τοϋ άν&•ράαου ΐ) ιοϋ κννίΐί Ιι λίοντοί δατοϋν οιηίββίβ η τ. άν. 
η τον χ. νθΛίΗ Μ 1. ξ χννύς η άν. άβτονν Υ λ. η τ6 τον χ. ^ 
τέ τοϋ ύν. 6βτονν Ο. ΥοοΛίιιιΙα 5) χον άν^ρώαον η τ. κυνόβ 
οιιιη Μ ίβίβικία νίάβηίπιτ. || 6 ι^ κράσει Ιι || άν&ρώπιον ΙΎ άν- 
&ρ&Λω Μ άνβ-ρώαον Ο |{ 10 τίαραβαΐίόμίνον ΙιΥ || 12 τε *<ά 
ΙΜνΊτΕ οιη. Ο II 14 αυτά Ι-ΜΤ αντ^ Ο Β καϊ δη χαί Ι,Μ κοί 
ί'ή V κοί μίν ίή «κΙ Ο || 16 γι οηι. Ι. || 18 νβΓΐ)3, ή ^'^Ρ ""ϊ 
ά.ν9ρια-πον- — ατίΐώί &1) ϊηίβΓρτβΙϋ ίηβθΓίΕΐ βββθ νίάεηίιΐΓ. || 20 ίχά- 
ατου ΕΜΥ Ιχάοΐψ Ο || 21 Ιέγομιν Μ || 22 τοί; πρώτοις αύτοίς 
" " ~" ■ ' ' μ Μ II 34 λεγομίναν Ιι' Ιεγομένον Ι' || (ίί- ΓΑΛΗΚΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίΙΝ [Ι 515. 546] 23 ■ 

'Ειίά δε Λολλά τα γίνη, χαθάττερ ονν χαϊ τά άτομα, 
ίννήβίτκί ταντόν Βωμα καΐ &ιρμον χαϊ ιμνχ^Ι>ν και Ιί^ρήν 
χαΐ ύγρον είναι | χατά πολίονς τρόπους, αλλ υταν μίν ίνϊ 545 
τω τνχάνΐΐ παραβάλίηΐαι, ηάνν ααφές ίατιν, &ς ίγχα^ΐί 
Β τάνανχία λέγια&οί τα^όν, οΐον ^^ίωνα Βίοίνος μιν κα\ 
Μίμνονος ξηρόιερον, Άρίβτιανας δί καΐ Γλαύκωνο; υγρά- 
τΐ^ον. όταν ΰ'ε προς τί> αύμμετρον 6μογενίς η δμοειδές, 
ίνιβΐθ ηδη σνγ•βΐα9αί τι χαΐ τα^άττΐα9αι ανμβαΐνει τους 
άγνμνάαχονς. ό γά^ ούτος αν^ρχαπος ύγρος ίίμα χαί θίρ- 

10 μό; είναι δύΐΊΐτιιι καΐ ξηρός χαί ψνχράς, ξηρίις μίν χαΐ 
ιΐηιχρίις ως τίρίις τον αύμμιτρον αν^ριατίον παραβαλΧόμενος, 
νγρίς δε «οϊ θίρμός ως ηρός αλίο τι ^ ξψον ^ ψντον ξ 
ονβίαν ητιχινοϋν, οΐον άς ηρός μίν ξφον, εΐ τνχοι, μέΐιττάν 
τε χβί μύρμηχα, προς δε φντίιν ίλαίαν ^ βυχην ^ δάφνην, ^ 

16 ϊτρός ούσ/κν δέ τιν Ιτίραν, ^ μ•ήτε ξψόν έατι μ•ήτ( φντόν, ^Λ 
οίον λί9ον ^ αίδ-ηρον ^ χαΐκόν. ίν τούτοις δί τό μεν πρ^ζ ^Λ 
αν^ρωπον παράβαλλαν πρίις ομοειδές ίατι παροβάλΧειν , τ& 
δ^ προς μέΐιτταν ^ μνρμηχα τιρ^ς &μογινές, άχίαντως δΐ 
κοί προς φντόν 6τιοϋν. ίατι γαρ (χνΐΒ|ΓΪρ(Β τοΰ ζώον 546 

Μ τοντο το γένος, &απερ ονν χαί οίιοΐ τούτον Ιί&ος καί 
σίδηρος χαί 3;αλχόϊ εκ ιών ανίοβ'ίν γεν&ν. χ,αλεΐα&ω γονν 
ζπρας^ όμογινις ενεχα ανντόμου διδααχαΚΙας •η τοιανττι 
αύμίΐααα παραβοί-ή, τοοόνδί μόνον έν ούτ^ διείομένων ^μών, 
ώς, ίπειδαν μίν άτύ,ώς ούαία τις εύκρατος λέγηται χαΐ ταν- 

Μ της δέ τις ετίρα ξτ/ροτίρα καΐ &ερμοτέρα και ψυχρότερα 
χ»1 υγρότερα, την μίν ε^κραταν Ινταν&α τήν ίκ των Ιναν- 
τΐιον άχριβώς Γσων αννεί9όντων ονομάζομεν, οαον ί' άτιο- 
λείπεται τηΰδε καΐ πίεονεχτιϊ χατά τι, τω τον πΚιονεκτονντος 
Ονόματι προααγορενομεν έπιιδαν ί' ή'ιοι φντ6ν εϋχρατον 

2 ταίτόν 1.0 ταύτό τή Μ || 3 τονΐ Β,άά. &η1β τρότιονί Ο || 
ί Γήρ αύτί,ν Ι.ν τω αυτά, Ο || τόν Λανα. 1. || 7 <Γί] #ί χοΐ Ι. || 
8 βννχύα&αι \λ || 10 1^1νχ^ίιζ ρ^ν χαΐ ^ηροί ΙιΜ || 12 ^ ξψον 
ΙιΗν ζψον Ο υ 13 ήντιναονν οοΑΑ.. || 14 ροβΐ μνςμ-ψία βιΐιΐ. κ^ύ; 
δμο•/»νίΐ. άααύταΐξ ϋ «αϊ (ττρύ: ψντάν) Μ || 1β μίν οπι. Η || 
17 Ιντι ΛαραβύΧίειν Ι-ΜΥ (ατιν ή ΛΒ^αβοΙ!] Ο || 20 αύτύ χοϋτο 
1, Η η 31 γοϋν] οίν Ι, ]\ 22 ζηρός'^ αάάίάι |{ ομογενής V |] 27 ίπας 

Ι ^φοτ ΙιΜΥ η ζψον ίύχρ. Ο 24 ΓΑΛΗΝΟΤ τΐΈίΊ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 547, 548] 

^ ίώον ότιοΰν ίΐτίωμεν, ούχέθ' άπΙΑς άλίήΐ,οις ίν τ^ τοι- 
αντ^ Ιί^Η τάναντία πκραβάλίομ^ν, άΐίά «ρ^ί τήν ϊον ψν- 
τον φνΰιν ^ τήμ τον ζήον τήν ονοφορκτ ηοίοΰ/ωθο, ανκ^ν 
μιν ινκραχον, ιϊ τνχοι, λίγοντίξ, όταν, οΐγ μάΐιΰτα π^ίπα 
ϊήιι φύαιν ύηά^χειν βυκ^, νοιαύτ-η τις -ξΐ, ιιννα ί αν χκϊ & 
ανν και ΐππαν καΐ έίνθρωπον, ^»ΐΐϋάμ χαί τοΰιωΐ' ϊχαατον 

547 Ι ίίριΟτα τ^ς οΐχίίας ίχη φνΟΐαΐζ. αντίι δε 6-ίι τοΰτο το 
της οΐχΐΐαξ φύαειος ίχειν αρΗΐτ<ΐ ταϊς Ινί^εΙαις κλίνεται, 
ν,αΐ γαρ χαΐ φυτό ν και ζωον ότιονν ορίΐΐτα όιακεϊΰ9αί 
τ-ηνιχαϋΐά φαμεν, όταν ίνεργ^Οη χάίλιατα. Ονχης μίν γαρ ίο 
ά^ειή βέλτίΰΐύ τε χαΐ πλείστα τεΙιαφο^ίΓν ΰϋχα' χατά ταύτα 
61 και της άμηέλον το ηΐείατας τε χαί ϊ,οΐλίβτας ίχφέρειν 
αταφνίάς, ΐττηον δΐ το 9ΐ!ν αιχύτατα και. χνν'ος εις μεν 
9^ρας τι χαΐ φνίαιιας αχρως είναί ^υμοαβη^ προς δί τονς 
οίαείονς πραότατον. Ι5 

"Ατίαντ' οίν ταΰτα, τά τε ζ&α λέγα %αΙ τα φντά , την 
άρίατην τε χαΐ μέαην ίν τω ΰφετέρψ γένει χρ5βίν ϊχειν 
ίροϋμεν ονχ άηλΰ/ς, όταν ιβότης άχριβί^ς η τΰιν εναντίων^ 
&λλ ό'ταν 1) χατα δύναμιν αντοίς -υτίάρχΐ] ανμμετρία. Ι0(> 
οΐϊον δε τι και την διχαιοΰννην είναι ψαμεν, ον βτα&μώ ία 
και μέτρα το ΐοον, άίΐά τψ Λροϋ'ψιοντΙ γε χαΐ κατ α^Ιαν 
ί^ετάζονΟαν. Ιβότ-αις οίν χράαεως έν 5πααι τοϊς ευκράτοις 
ξωοις τε και ψντοΐς ίατιν^ ούχ ή κατά τον τ&ν χεραα^έιττίΆν 

548 ατοιχΐίαν δί-κον, άλλ' \ ή τη ψνοει τυϋ τε ξψον χαϊ τον 
ψντοϋ πρέποναα πρίηει 3' εα&' οτε τό μίν ^γρίιν τοϋ ξηροϋ, 3ί 
τό ίε 'ψνχρον τοϋ &ΐρμον πΐίον Ίιπάρχειν. ον γαρ ομοίαν 1 άΐΐήίοιι ροΒΐ παραβαΙΧϋμεν οοΠοσ, Ο [| 2 Χίξιι ΙιΜΤ 
τάξει υ II 3 τήν ιιηΐβ αναψοραν οιπ. Ιί \] ί οία Ι,'ΙίΟΥ οίαν 
Ιι' Ι ύηάρχτ] Ι. νπαρχειν Ιι' υπάρχει V || 7 ίϊ ίή ΙιΜΤ ίή Ο 11 
8 οίαείαΐζ Β,άά &η1θ Ινεργειαι^ ί \\ 10 ίνεργήον Ι<Μ ένεργξ ΟΥ 
11 τι Οία. ΐι II 18 ίκψορίΐν Ιι' έκψέρειν Ιι'Μ ενφορείν Ο \\ 

13 ώχντατα ΰεΐν (οπάββο &Γΐίοιι1ο) Μ ώκ. τό ». Ι. '^εί'ΐ' &κ. 
(οπιίββο ιΐΓίΛΟ,) VII ιίς Ι.Ην προς Ο « μί»• ροθΐ κυνί,ς οοΠ- 1/ || 

14 τε χαΐ ΙΜΥ χκΐ Ο Ι ΆνμοιιβοίΒ Ο || 18 άχριβη^ ΜΤ άχρι- 
βώς 1.0 II 19 α^οίς 1.1ΛΥ αίτιας Ο ί 31 }•ϊ οιη. Μ || χοι' άξίαν 
ίΜ χατα τήκ ά. Ο 7 || 22 ΐέίτόεουβιιι• ΟΤΙ.» ΙΙιτάίοντες Ί^ΜΙΙ 
23 τήν ΜΟν τήν Ι. Ι «ίρασαντωιι οοϋ. χΕραβ&ί'ΐ'ίοιί' Κ || 25 ίτε 
μν τίι Ι,ΜΥ 


ΓΔΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 549] 25 2^ χςααιν ίχΐΐν αν&ρωπον τίαΐ λίοΐ'τα και μέίιτταν καΐ 
»ΰνα. Λ^ος δη τίιν ίρόμίνον, ηΟΐΐνός ΐβτι κ^άϋίως αν9^ω- 
ηος ^ ΐπποξ ^ βονξ ^ κνην ^ ίτιαϋν ΐίλλο ιών ηάντίύν^ 
ούχ άπλίός άποχρι,τέον. ού γαρ ίγχωρίΐ ία ποΚΧαχΰίζ λεγά- 
Ε μινά τ£ χαΐ τί^ινάμενα χα&' ^να τρόπον άκοχρίνάμενον &ν- 
ΐγκλψον ιΐναι. χρή τοίννν δνοΐν &άτιρον, ΐ} Λάβας ίπίρ- 
^ΐα9αι τας ΰιαψοραζ ^ πίρί χίνοξ ΐ/9£ΐο πν&όμινον ίικίυψ/ 
μόνην ίίπίϊν. ίΐ μίν γαρ ής ίν ζιάοις ηνν9άνοιτο , τίνος 
ΐΡη χράσεωί, ίτά ιό μίαον απάντων τών ξψαν τ^ χράΰιι 

χο βλέποντα την άπάκριαιν ποί-ητίον' ιί ί' απλώς τε ααί ώς 
προς &παααν ούαίαν, οϋτως ^δη πα^α/ίαλίειν ταναντία των 
Ιν α^ψ πρί>ς όίλ1ΐ])1α χαί ΰχοτίΐϊα&αι, μηχΐ'τι προς τας ίν- 
ί^ΐΐας αναφερόντα ιήν κραΟιν, &ίλά Λρίις ιοϊις Ηγκονς τ&ν 
ατοιχείαν. ιΐ $' αφωρίΟμένως τ&ΰί τινι παραβάλλων \ ^ρίϊο, 649 , 

1^ ίΐρος ίχΗνο μόνον αντό παραβλητίον. ίτι όί μάλλον, ιΐ ^ 
τίνος τών ατόμων ονΰι&ν, οίον, ιί τύχοί, /Δίωνος η τονίέ Β 
τίνος τοϋ χννίις ερωνη^ιίημεν έηο/α τις η κραΰίς ίατι,ν, Β 
οϋχ άπλ&ς άηοχριτέον. ίαρορμη γαρ οΰ ΰμιχρά τοις ΰοφι- Β 
Οταΐς ίντεν&Βν εις το βνχοψαντεΐν. εΙ γαρ εϊποις ίηρ&ς καϊ Β 

Μ θέρμης κράοεως ΐΐναι τ'ον Μίανα, ραΟτον αντώ, προχειρίβα- Β 
μένω τοϋτο μεν των θερμότερων τι καϊ ξ-ηροτέρων εκείνου Β 
τήν «ρόαιν αν&ρώηων όντινονν, ύγρον και ψιιχρόν ως προς Β 
Ιχεϊνον αποψψ/αι. τύμ ^Ιωνα, ιοΐιο ί' ίίλλο τι ψντ'ον ^ Β 
ζψον, οίον, ει τνιοι, λίοντά τε και κύνα, καϊ τοντιον υγρό- Β 

15 τιρόν ηνπ καϊ 'ψνχρότερον αποδεΐξαι τίιν ΑΙωνα. ■ 

Χρ^Ι τοίννν, 'όατις μη&' ίαντίιν ΙξαπΜήααι βούλεται Μ 

3 Λη ^^Μ δι Ον II χράβεώς ίατιν Μ || 3 η βοϋς η ίπποι ί || Μ 

4 ούϋ γάρ ΜΤ || 6 ίπίρχΐίϋαι Ι•Μ ίπεξέρχεα^αι ΟΥ || β πνν- Η 

9άνοιτο Ι-Μν πυι-β'ιίΐ'ίτο Ο | 9 τών Ι. οιη. ΜΟΥ]! 10 |ϊλ^ο«- ■ 

τας 1ιΟ || ποντιτίον 1• ΙαχΙ ποηγιίον ΜΥ αυτήν π. Ο || 16 αυτό ^| 

ίΜΥ οιη. Ο II 17 ίατιν 17 χρ. Ι. Η 19 ίηΐ/^ί "- ^- Ι'^'^ ^- *■ Ι ■ 

Ο II ΐΟ (Ιναι ,,ρύβιωΐ ΜΥ Μ 31 τοϋτο μεν Ι.ΟΥ οιϋ. Μ | «'. ΤΙ ■ 

χαί 6, Ι, ί, τί κ. 9. ΜΥ ξ. κ, 9: Ο || 22 άνθ-ρώπω). Ι-ΜΥ ί«- Β 

ΰρατηο» ϋ || 23 ψυτ/>ν η ί'ωον Ι.ΜΥ ^ ^ φ. ϋ || 34 οίον οηι. Β 

Η Ι 6γρότιρόν τίνα καΐ ιΐινχρότερον Ιι ύγρότιρον τε ίΐναι κ, ■ 

ιΙ/ν]^ρύτιρον Υ ύγρόν είναι κ. ι^. Μ ύγρότεράυ τίνα χαί έηριί- Β 

τί(θν ο Ιψυχρύτερον Ο*) [| 26 νίΛ» τοίννν ϋβητιβ &ί αοψια&ήναι Λ 

. οη. Μ||ίΙ«ΐί Ι.ν οΐ Ο Μ 26 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΗ ΚΕΑΣΕΏΝ [Ι 550. 651] 

μιΐ9 {ίπ αΧλαυ Οοφίσθ^ναι, τοϋτον άπο τών άτΐί&ς ίιγο- 
μίνων &ερμΰιν χαΐ ^νχρ&ν χαΐ ξηρδ^ν χαι υγρών ο^αιδιν 
άρΐ,άμίνον οϋταις ίτιΐ τας ϋΐλας μίτιέναι ΧαΙ ηρΐαχον μι ν 
αντΙ> δη τοντ ίη αντών διορίΰαα&αι, το μηδί τοντας, ΐΐ 
καΐ οκ μάλίστα δοκονΰιν άπίως Ιΐγια&ια, Ίΐεφΐνγίναι τήν ϊ 

650 πφς το \ ανμμιτρον &μογενες παραβοίην. &<ίπιρ γαρ κύνα 
μέαον άηάνταν ανν&ν τ^ κ^άαΐι ίέγομεν, όταν ϊβον ά^τίχ^ 
τ&ν άτιμων, οΰιω %αΙ οναίαν Ιροΰμεν είναι μίαην τ^ χράαιι 
τί}ν ίΟον άηέγονααν των ακρ<ύν, α δί) χαΐ τιρώτα τίάντιαν 
ίατί ΰτοιχεΐα. ΐΰον δ άφίξει δηλονότι τών αχρίύν, ί| 'ΐαον ιβ 
χεραΰθίντων απάντων, την ονν ύπερβάλΙονΟαν η ίίίεΐ- 
ηονααν ΐηαβε θίρμήν ^ 'ψνχραν ^ ξηραν η ίγράν εϊναι 
ψήαομιν, ^μα μεν τ^ μ^'^^ ΛαραβάΙίοντες., ά'μα ι)ε χαΐ τ&ν 
ίναντίίαν ατοιχΐίαν ίξίτααιν ίη αντης Λοιούμενοι. κοί ίή 
κ«ί κατά τοϋτο μίν άιΐί3>ς ίρονμεν αντήν η ■&ερμήν ^ ΐ6 
'ψνχράν η ξηραν η ύγραν ύπάρχειν. Ιηειδαν δε τ^ ί*^βρ 
χράαει παραβάίλωμεν , ούχ άπλ€ις, άΚΙ' οτι προς το αύμ- 
μετρον ομογενές οΟιως ίχει. γένος 5' ^ν αύτ&ν ή ονϋία. 
ηάντα γαρ ίηύ ταντην τίίπτωχΐν &ς άνωτάτα τι γίνος, 
ίμτρνχά τε χαΐ ^υχα, και κοινόν ίατιν ηδε χαΐ άν&ρώηον ΪΟ 

661 χαϊ χννος και πΐατάνον \ χαΐ ανχης χαΐ λ£&ον και χαίιιοϋ 
καΐ ΰΐδηρον καΐ των ίίΐλων άττάντων γίνος. ύπ αντ^ ΰ 
ϊατίν έτερα γένη ηοίλά, το μίν ξψον ορνΜς τε χαΐ ίχ'^ος, 
τα ίέ ψντόν δένδρον τε «βΙ βοτάνης, άετοϋ δε χαι χό^κος 
όρνις, χαί λά^ραχο^ χαΐ ψνχίδος £χ&ύς. άΰανΐως δε χαΐ κ 
τίι μ}ν δένδρον ίΚαΙας τι καϊ ανχης γένος, η βοτάνη δ 
άναγαίίΐδος τε καϊ παιωνίας, ίΰχατα δί γένη ταντα «αΐ 
ίίκ τοϋτο χαΐ είδη προΰαγορεύεται, κόραξ καΐ φνχΐς ««1 
ανχ^ χαϊ άναγαίλίς' οΰτω δε χαΐ άνθρωπος χα'ι βονς καΐ 

4 αύτάς 1ι || ϋ ιβην ΜΥ |[ αρ. πάντιαν ίατΙ ατοιχεΖα Ι^Μ 
«ρ. Λ. ίατΙ καϊ βτ. V πρ. γ^ ΐίβι λ. χ. οι. Ο || 10 / αί ίξίΐ 
ΡΓΟ β' άφέξιι Μ Η 11 »ρα9ίνταιν Υ \\ 12 ύ^οάν η ^ηρά* Ι-Υ || 
19 ύτίύ ταντην ίιΜ. ύιτ' αυτήν ΟΥ || άνωτάτω ίΙΥ άνωτατον 
1.0 II η γίνοί Ι-Τ τινι γένει Μ ιί γίνοΐ Ο \\ 21 μβΙ Ιί»ον Ι,Μ 
οω. Ον Ι 22 γενών Ι-' γρ. γένος Ι,» || αύτην ΜΟΥ Ι| 25 Ιαύρα- 
χοΕ Ι. II ψν«16ος βοπρβί; ψοκίβος Ι. ψαχίδοί οβίίί. | 27 ίί ΪΜ 
ί' έατϊ Υ δ' ηΐη Ο ]] 28 φνχϊζ 9Εηρ3Ϊ: ψαχίς ΐ,οάά. ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΚΏΝ [Ι 552. 5Β3] .27 

χύων. ανίύ&εν (άν χαχιόντιαν ίαχατα γίνη ταντα χαΐ ^ία ■ 
τοΐιο χαι ΐΐδη Λροααγο^ίύεται, τιάτω&εν ύ' ανιόντων άηό Β 
των ατόμων ονΟίων π^ωτο. καΐ δίδείχται βι' ίτί^ον γράμ- Η 
ματος, άς εύίύγως οί παίαιοϊ ταντα αύμηαντα τα μΕϊβ^ίι β 
ιτβ>υ κιάμων τε και τ&ν πρώτων γεν&ν είδη θ 3μα χηΐ 
γένη π^ααγορινοναίν. 

Οίΐρ, νΠ. 'Οπότ' ονν ίη)'ρϊ(τθί τα βημαινόμενα καϊ ώς 
ο^χ άηί&ς αποφαΐνεα&αι χρί) &ερμόν κ χαΐ 'ψυχρ6ν χαί 
|ΐ)^ν χίΐΐ ύ/ρόν Οωμα, Οαφώς ίτΐίδίδίικται, ζητητίον | ίφίξης 652 

ΙΟ ιτύιών τά γνωρίαματα. ν,αΐτοι, αανταϋ^α χρή πρότε^ον ύπίρ 
τών όνομάΐΐον διελέα&αι τδιν ίμπίτιτειν μελλόντων ί^ άνάγ- 
χη; £[£ τον ίψίξ^ς λόγον ϊξατίίϋιααΐ τέ τι πρ5γμα, δννάμΐΐ 
μ(ν ηδη τίροαποδίδειγμένον, ου (ΐήν ίναργίίις γι «δσι τοις 
άναγιγνώοχουαι τάδε τϊ> γράμμα νοη&ήναι δννάμενον. ίκίβ 

ΐί τών Ονομάτων ονν π^άιτον είπόντες οΰτ(ος ίηανίιαμεν ίαΐ 
το ηράγμα. 

Ιΐι &ιρμόν χ(Εί ιό ^νχράν και το ^ηρον καΐ τ6 ^γρίιν 
5x1 μεν ο•ίχ ίν τι βημαίνει τίαρα ιοΐ^ ΈίΙίΙηαΊν, ίηείδάν ίπΐ 
αωμάτων ίίγηται, δέδίικται τίράα&εν' 3τι ύί καΐ τάς ίν τοις 

Ν αόμαΟι ηοιότητας αντας μόναςανεν των δίδεγμίνων αντίιςον- 
αι&ν οΰτας ονομάξουαιν ΙνΙοτε, τοϋτο μεν οίίπω εΐρηται ηρό- 
α&ιν, ηδη δ' αντα Ιέγεα9αι καιρός, ωαπερ ονν τό ίενχόν 
5νθμα αατά τε τον χρώματος ίπιφέραυαιν, επειδαν ο^τω λίγω- 
Οιν, ίναντίον ιΰτΊ το λενν-Ον γ_ρ&μα τω μελάνι, Μχχά τε τοϋ 

Κ δίδεγμίνον το χρώμη οώματος, ίπειδαν τό ιοί χύχνον Οωμα 
λενκόν είναι φβΟκωΟίν, οΰτω κοί τό 9ερμόν Βνομα κοτά τε 
Ι της ποιότητος εηιφέροναιν, ώς εϊ κ«ί θερμότητα προαη^-ό• 5&3 
ρενον, άίΐα χαΐ χ,ατα τοϋ αώματος, ο τήν θερμότητα δέ' 

1 μίν Ι-ΜΥ μίν οί* Ο || 3 ίι' Ι' πρόϊ Ι,'Μθν|| 1 ο^ 
κοντα Ι.Ύ έ«(Μΐ, οβίΐ. || 6 τών &η.1ε πράτων οηι. Ι; | ϊ ονχ Α{ 
Μ ώ: αιΐιΐ. Ι.> |[ 8 τι ν,οάά. κ Ε | 3 ϋ^ρόν τι Μν || (κιϋδεικται 
ΙιΗν άηο9. Ο 11 οΰν ΛΑά. βαΛά Ιφε^ίίς 1ι άθΐβν. βαιΙ, ηιαηιι, || 
II ^£ άνάγχ. ΐίΐίΧ. Ο | 13 τιροίε6ειγμίνον \ι π^οΰβιβ. Υ || 14 άναγι- 
γνάβιιουαι τοβι τό γράμμα ΙιΜΫ ίντνγγάνοναι τψίε τψ γράμ• 
μάτι Ο || 15 αίπόντες Ι• ίίΐΓώι• οβίΐ. || {ιιανίαμεν Ι• Ιπάνίιμι οβΚ. || 
17 ύγ(1>ν κ, τ. £, !> || 18 ροβί αημαίνιι Β,άύ. παρά τοΙς ϋυ,ηβιν 
(«<]<]. οιηπθβ. οπι. ΟΙι Ε Ι 19 τον σαιμάτων ί || 22 ονν οα. Ο 
38 Ι09 ΟΜ. ΐ 28. ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΙΕβΝ [Ι 554] 

δικταί. τήυ γαρ ίή ποιότητα παρά ιό διδιγμινον «ΐτήν 
σώμα χρή νομίζιιν ΈΪναί τίνα φναιν ΐχονΟαν ιδίαν, ώς ίν 
τοίζ ΠιρΙ χ&ν ΰτοίχιΐων ίόγοις δΐδίΜίται. ^ι^μότης μίν 
οίν ίΐοιότης, η δ' αΐιτί) χαΐ &ΐ^μαν ονομάζεται, χα&άτΐΐρ 
Ιΐνχάτης χαϊ ίίνχάν. αντί) δί τΐι ΰώμα τύ 9[ρμ6ν ^ν τοϋτο ί 
μόνοι* όνομα Χίχτηιαι το ΰερμον, ίοΟτίΒρ τύ λενχόν. ον μην 
οϋτε ^ερμόττ^ς οντι λινχάτης ανιό ιό αώμά ηοτε προααγο- 
ρεύεται. χατά δε τον ανιόν τρόπον «αϊ ψνχρον χαΐ ^ηρίιν 
ΚαΙ ύγρον ονομάζεται τό τε α&μα α-ίτο ν,αϊ η τίοιάτης' ον 
μήν χαΐ ψνχρΟΓΐ)ς ^ ξηρότης ί^ ύγρότης ΐτι χαίΐϊται το ίο 
0ΰμα χαθώπερ ί) ίν αντώ ποιότης. 

Τοντων ονν οΰτως ίχόντων Ενίογον, επειδάν μεν 5)τοι 
^ΐρμότητά τις ^ ψυχρότητα διαίεγόμινος ί"ηι, μιι^ίν γίγνε- 
09αι αάφιαμα ' μάναι γαρ ίχ των τοιούταιν ονομάτων αι 
ποίότητΕς όηλοϋιταί' θϊρμόν ιί' ϊ/πόντος ^ ψν);ρόν, ίηειδή ΐ6 
51 χαί 1^ ηοιΰτι^ς οΰτω ΛαΙ τύ βώμα το δεβεγμένον | αντήν 
έΐΌμά^εται, πρόχειρον γΙγνίβ9αι τώ «αχουργεΐν ίϋ'έλοντι τι> 
μή δηλονμίνον ΰπό ιο€ Α^^Όντορ άχονειν, ΐν ίχτ^ ΰοφί- 
ζεα&αι. τοιοντον γάρ τι δρ&οι «αϊ οί πρό^ τόν ιίφορίκμόν 
άντιΐέγοντες, ίν ψ φηΰιν ΊΐΐΛΟχράιης' 'τά ανξανόμίνα τΐΐίϊ- ίο 
ύτον ΐχει ίίι ΐμψντον &ερμόν'. ού γάρ ΰ&μά τι θίρμόν 
ίμφντον τώ ζάψ Ιίγΐαϋττι ηρύς Ίτΐτΐοχράτονς άχούοαντες 
ονδί ΕητηΟαντε;, ο τι ηοτ ιΟτΙ τοϋτο, χατά της ποιότητος 
μόνης, Ί^ν όη «οΙ θερμότητα χαλοϋμΐ!/, είρηα&αι τοιινομα 
ίΐξάμενοι τήΐ" άντιΐογίαν οΐτω ποιοϋνια». χαΐ ψαίυΐται χαΐ- κ 2 ΛηΙβ ιρή βάά. ΐτίρκι• Ο ϋω. ΙΜΤ Β 3 6ί9ει•»ται ΙΝ ίίί- 
χνντΒΐ Μυτ μ β Γ0 ο,ηώ &£ρμίν ο». Μ || ιό ΛηΙθ Χενχόν οτα. 
ΙΜΤ II ρΟΒί Χίνχόν 3.(1ά. Οοηι, τό Ιινχόν. || 7 ποίΕ β, 1. 1 || 8 κ. 
έ, «. ί. Μ. «-Ερμήν «αϊ ψ. Ι κ. |. «. ψ. χ. ΐ. ΜΟΤ; νβΛοπιπι 
οηϋηΘίη ΜΒϋώ. |] 9 τό τϊ (οιη. ΜΤ) β&μα αύτύ ί-ΊίΥ αντά ΐΐ 
τ. β. ϋ II 10 χοΐ (&ηίθ ■ψνχρότης) ΪΜΤ ή Ο || ροβΐ •ψυχρότης 
&άά. η βτριιότηϊ ΙιΜ | η ϋγρ. η |. 1, || χαΧεΐται τ. ο, ΙιΜΤ τ. β, 
χ. Ο II 12 οί* Ι-ν ίί Ο οπι. ΜΤ Β ήτοί ΟΥ ή Ι, οιη. Μ || 13 ^ίτίν 
ρΟΒΪ τις ΰοϋοΰ. Ι< || 14 μέναι γαρ ίχ οία. Μ Η τ&ν γάρ Μ | 15 ιί- 
πόίτΓίί Ι,Ο II 17 πρόίηίον Ι-' πρόϊΕίρο•• Ι." || 18 ΐχοι ΙλΎ \\ 19 οί 
Ι.Μν οω. Ο II 20 ΰ Ίλλ. Τ. οί. Ηίρρ. Αρίι. Ι 14 (IV 4ββ ι.) || 
22 Ιμψ^ον Ι.Μ τό ίμψ. ΟΎΎ || 26 χαί ψ. χαΐτοι Ι-Τ φ, ίί 
χαΐ τι Μ χαίιαι φ. Ο ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΙΙΝ [Ι 5&6] 

τοί βμίχρόν ον το όιαΰτίΙλίΒ&αι τας 6μωννμίας ίν τ^ χ^^ίψ 
τών πραγμάτων Ιχαν&ς &^ιόλογον νπάρχον. 

ΟΗ,ρ. VIII. 'Αλλ' ίηιιόή χαϊ τοντο ααφώς ^δη ίικρίβικ», 
ίΐίΐ τ^ νπόλοιηον α^&ις ίηανιτέον. οναης γάρ τίνος άκςάιου 
ι και Αμίκτον ποιότητος, &ΐρμότητάς τε χαί ψνχρότητος χαΐ 
ξηςότητος και 'ί^γρότ^μος, οαα ταύτας ίδέξατο σώματα, θτρ- 
μα ίι;ίΙου(Μ:( «α» ψνχρά χαΐ ^ηρά χοί νγρα τελέας μ χαΐ 
ώί^ιβώς ίΰτι. ταντϊ μιν ονν μοι νόα \ τα των γιφνομίνιον 655 
χΐ καΙ φ&ιιρομέναιν άηάνταν ΰτοίχιία, τα δ αίία σώματα 

10 χά τι τ&ν ζώων χαΐ τα τών ψντ&ν χαΐ τα των άψνχων 
ϋοίάνταν, οίον χαΚχον χαΐ αιό-ήρον χαΐ Ιί&ων χαί ξύλων, 
Ιν τω μ(τα%ν τ&ν πρώτων ίχίίναν τετάχ&αι. ονδεν γαρ 
αντων οντ αχρως @ιρμ6ν οντ αχρως ψνχρόν οϋτ ϋκ^ίας 
ίηράν ούτ &κριας νγρόν ίατιν , αλΧ^ ηιοι μίΰον άχριβΰς 

α ύπάρχα τών ίναντίων, ά>; μηδέν μαΙΙον εϊναι θερμύν ^ 
'φυχρίιν ^ ξηρ^ν ΐ) ύγρόν, η 9αχέρψ των αχρων τΐροΟκιχώ- 
ρψίεν, &ς μαίΐίίον ΐΐναι &Ερμόν ^ ι(ιυχρ6ν ^ μ&ίλον ξηρον 
^ ύγρόν. Βί μίν δη μίοον ακριβώς Βΐη κκθ' ίκοτίρον τ&ν 
αντι&ίαίων, ως μηδίν μ&Ιλον εϊναι &Βρμ6ν ^ ■φνχρόν 5} 

κ ξηρίτν ^ νγρόν, ίΐκροττον άτίί&ς τοϋτο ίιχ&ήΟΒται' θοιΐρου 
ίί πίεονεκτήααντος ψοι κατά τήν έτερον άντί&εβιν ^ «ατ 
άμφοΐίρας, οϋχέτ' Βνχρατον. ει μεν 6ή &ερμον ε'ΐΐ] μαΐίον 
ί 'ψνχρόν, ο μ&Ιίόν ίΰτι, τοΰτο Ιίχ&ήσεται. χατα ταύτα 

5 θ'^ρμίτητΟΕ, ψιιχράχητΟί χαΐ Ιηρότητοί ». ύγρότητος Ιι ΐ)ΐ?. 
τί χαΐ 9. χ. |, «. φ. Μ *, ΐ. κ. ξ. χ. 9. χ. ψ. ΟΥΤ Η β ίβέξατο 
Ι^ΚΤ βιιβέίαντο Ο || Τ χαϊ ξηρά οαΐ- Ο || 8 ίατί Ιι ίβται ο^ϋ. |{ 
8 άπάντίαν αάά. ΜΤ οω. Ι,Ο Ν 10 τά Β.η1β χών ψντών »άά. 
ΜΟΤ, οία. 1, &Ι1Ϊ6 ^ώί' «ίψώ^Β»• ιϋ. ΟΤ οπι. Ι.Μ || 12 τιτά- 
^^η Ιι' τΐτάιΰΊΐι !•' {| τβΓίι^ ούύίν γαρ τΐΒφιβ Β,ά όνομαβ^^αε- 
ται ■φνχρόν θΚΰθΓρβ. ΟΗ!). XXI 2, 1 || 14 ξηρύν οΕτ' δχρ<α« νγράν 
Ιι ΟτϊΙι. ύ. ο^τ' αχρ. ξ. εβΜ, || 1δ ναάρνειν Μ ϋτκίρϊοΐ' Ο II 
1β ¥βτΐ» Β β•οιίριο τιεςιπβ αά νγρ6ν οπι. £' &ι1ά. Ι,' ίη ιηωκ. |1 
ΙΤ £ηρόιι η ύγρ&ν Ι.Μ ύ. κηί ξ. Ο || 19 ιΐντιθ^αΐίαν ΙιΜΤ Οηΐ). 
ίναντιώβιωιι Ο | 20 απάντων αάιΐ. αηϊθ άπΐ&ΐ Μ || κιίνιιββ ρΓΟ 
■ήτΐώί οοηϊβο, Οοη). || 2ΐ ι^μφοτ^^ιακ Ιι (ΐμφοτ^ραν ΜΟΤ || 33 ροβί 
ίίΤβιίββΓίιι ιΐίΐίΐ. άααντιαί ίϊ καΙ Ιηρόν καΙ ύ7ρόΐ' Ο Οπι, ΙιΜΤ, 
Ιη Ιι ιβρβΙιιηΙιιΐΓ φΐ&ϋ αηώοβϋιιη), τοοαίιιιία β-κτέρον 4ί ττΐ,εονΐχτη- 
ααντος ήτοι χατα την ίτέρκν άντί&ίΐιιν, ββά 1ϊπ6ο1& ΒΐιΙιάηοίΒι 
■Ιβίβία Βΐιαί. Εοιίβιη ύρχο ούΛτα <]11Β« ΒβηιΐΌηϊαΓ χιϊτό: ταίιτα (βϊο) 
ι 9Ηΐ( ίΐ ψνχί/ίιν ιίη μάλλον, 6*ομΛβΟ^Βΐΐ Ι 30 ΓΑΑΜΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 666. 567] 

656 δι και (Ι \ 'ψνχ^ύν (ΐη μάλλον, &νομαα&ήαιται ι^νχ^όν, 
ώΰαύΐΐύς 6{ καΐ ζτ^ξον χαϊ ύγρόν. ίΐ δ ί^ Ιχαι^^ιιις τ^^ 
άντι&έβΐίας ΐΛίκρατοίη &άτίρον, ^γοι θίρίίόν ^μα χαϊ ^γρον 
ΐ] &(ρμόν αμα χαΐ |ΐ}ρον ^ ^νιφν αμα καΐ Ιηρ&ν ^ ψν];ρ6ν 
&μα χαί νγρ'ον όνομαβ&ήαεται το αωμα. ί 

Ταύτας μίν ονν τάς τίτταρας δυαχρααίας, ως καΙ πράα9εν 
ίΪΛΟμεν, Οί πλίϊατοι γιγνώοκοναιν ιατροί τΐ χαϊ ψιλόαοψοι, 
τας ί ίίλλας ιΐττορΛς τά; ίξ -ημίαιος τούτων γιγνομίνας 
ονϊί οίί' Ε«ι»5 ηαραλιίπαυαιν, ώσπίρ ««1 τήν π(ΐ(Βτΐ)ν άπο- 
ααιν κρααιν, τήν άρ/στι^ν. ώίλ' 5τί γε βννατίιν ίπιχ^οτοϋν- ίο 
ΐος τοϋ ^ι^μοϋ μηδίν μαϋον 'ίγςαν ^ ξ^^βάν είναι τήν 
Ιίρ&αιν, οοον ίτΐϊ ταύτη τη ανζνγία, τίράδηλον μΐν οϊμαί 
ΧΒΟί τών ηί-η 7(ρθ{ιρ•ημένΰαν ιΐναι. ^αΰτον ΰί, «αν ξΐ μηδίν 
π^ΟΒίρητο, ΟνλλογΙααα&αι, ανγχωρηαάντων γ δπαΙ ανταν 
ίτίραν μίν ιΐναι τιρΞαιν 'ίγραν «αΙ θίρμην, ίτέραν δί ξηραν ιί 
χαΐ ^ΐρμψι. ιΐ γ&ρ ονχ άναγκαΐόν ίατι τίάντας είναι ^ηρ&ν 
τήν &ερμ'ήν, &λλ ίγχωρίΐ καΙ νγράν ύκάρχειν αντ'ην, Ιγ- 

567 χιορηοει δηλονότι | χαΐ μέοι/ν' ίγγντίριο γάρ ίατιν •η μέαη 
της ^ηρ&ί χράσεω; ψτερ η υγρά. χκτα 61 τύν αντον τρό- 
πον ίατί τις ετέρα ■φνχρα χρααις, Ιςρ' •^5 ίοτιν Ιαχυρότερον ία 
το ψυχράν' ού μήν οί&' ύγράν οϋχε ξηραν άνίΐγχαϊον είναι 
τί^ν ανΐην, άίλ' ίγχωρεΐ χα'ι μία-ην γενέα&οι' ηάΐιν γαρ 
χάτιτίχν^α τον αίτόιΐ ίπάξίις ίάγον. 8ιατ', ιΐπιρ ουκ αν- 
αγκαίου ίατιν νγράν εϊναι την τΐινχράν, άλλ' ίγχαρεϊ χαι 
ΐ,ηραν γενία^αι, πρόδηλον, &ς και την μίαην ίγχωρηοιί' μ& 
ίγγντίρία γά^ ίοην αΰτη τής ύγρ&ς ^περ η ξηρά. ως ονν 
αδτβί «ί δύο δναχρααίαί χατά ιήν Ιΐίραν άντ19εαιν Ιΰΐί- 
χ&ηΰαν, τ) μεν &ιρμίι μόνον^ ■ή ίέ 'φνχρά, χαχά τον αύιομ ^ 

2 ώβαύτως 3ί καϊ ^ηφΐιν χαΐ νγρόν Ιιοο Ιΰοο οιη, ΙιΟ β,ΑΑ.?'^| 
ΜΤ ΟγϊΙϊ. II τηκ ο», Ι. II 3 5μα οω. ΙβΓ Μ | 4 ξη^ί,ν Ι, ΰγρ6ν-^ί 
οβϋ. II 6 νγρόν Ιί έηρήιι αβϋ. \] ροβΐ ΰώμα Λάά. κατά την ί«ι- ^ 
χριίτηΒΐν Μ χατά τά ίαηιρατονν ΟΤ οηι. Ιι | 8 ιάκ ίξ Ιι τάς 
οιη. οβίϊ. II 10 κράΰίο,ν Ι, |ΐ 11 ή Ι^ΜΤ χαΐ Ο {| 18 χϊίν] χαΐ Μ || 
14 προϊίρητκι ΙίΤ || γ' οπι. Μ || 16 Είναι &ιϊά. Ιί' || 17 ίγράν οω. 
Ο' Β.4ά. Ο' ξηράν &ίά. Ο' || νπάρχίιν αύτην οπι. Μ | 21 άναγ- 
Κίχίον είναι τήν αντ^ν Ι^ΜΤ ύ^άρχα-ν αύτίίν άνάγχτι Ο | 22 γάρ] 
οίν I^ II 2Τ αΐ οιη. Ι.ΜΤ |[ ϋύο ί' 8, 1. || 2Θ οτι ή ίίίν Ϊ-Υ \\ νβζ\ΐΒ, 
!) μίν &ίρμή υΒ(}ΐιβ αά άντί&εαιν οπι. Μ ^^Λ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 668. 659] 31 ^| 

Ρ ιρότΕον αλλαι δύο γενήαονταί κατά τήν ΙτΕ^αν άντί&εαιν, ^ ^^| 
μίν ξηρά μόνον, ί/ δ' ύγ^ά, ΰνμμίϊριύς ίχόνταν π^ός αίληλα ^Η 
τον θΐ^μαϋ χαΐ τον ψν^ροΰ. τΐάλιν γά^ κ&νταν&α φήβο- ^Η 
(ΐίν, άς, (ΐπιρ ούχ ΐοτιν «μα^^αίον, ί" τ/ϊ ΐίτ* Ιηρά χραΟις, ^Η 
ϊ ϊύθΰς ταντψι ΐΧναι καΙ θερμην, ώίλ' ίνδέχεταί και ψυχρον 
ύικίφ^^ίν, οΰκ αδύνατον ΐαται %αΙ τ6 μψε ^νχράν ιϊναί 
τίνα μήτε &ε^μ•ήν, &ίΐ' εϋκρατον μεν κατά τονζο^ ζη^ν 

δί κοίτα ιήν ίτέριιν άντίϋΒίχιν, ώοανιως 5ί καΐ τί)ν ύγραν 55δ 
χραΟιν οίχ άνΓ^τικΓον οΐτί β'£ρ|ΐιήν ουκ ψυ;[ράν ΐπκρχείμ, 

10 άλΙ ίνδίχιταί μέοην άμφοϊν (Ινοι κατά γε ταύτην την άντί- 

9ΐαιν. Η 

Ειί τοίννν ον% άναγκαϊον οϋιε ι^ κατά ιύ &ερμ^ν καϊ ^^^ 

^^υ%ς^ν δυαχςααΐα ιήν έχ τής έτε^ας ίίντι&ίαεως εηεα&αί ^^Λ 

οίίϊ' ίκΕΐ'νΐ) τήν ΐχ τίίΐ;Γΐ)?, ίνδίχιταί ποτί χαΐ τήν είκροτον ^Η 

15 δβον ΐπί θερμότητι «οι. ψυ;;ρΟΓΐρι. φύοιν τμοι ξηράν η 
ύ/ρον γενίΰ&^αί «αΙ τήν έν ηιΰιοΐί τΐάίιν εϋχρατον ήτοι 
θερμήν ^ ψυχρών, βσι' εΓι/κί χοί τατίταί τίτταρας ίτί(/ας 
ίκΐΐνιαυ δνβκρααίας, ώζ οΐ ττρόα&εν Ιατροί τε καί φιΐόαοφοι 
τίαρίδοααν τιμϊν, και μέοας γΒ ταύτας τετάχϋαι τών εϋχρά- 

10 των ?ξίων χαΐ ταν χατ άμφοτίραζ τας άντι&ίαας δνΰαρά- 

ταν. ■}) μίν γαρ αχρως ιϋχρατος ονδίτέραν άντΙ&ΒΟίν ίχιΐ ^_ 
πλεονεχτοΰααν , ή ^' ίξ ίιηεναντίον τ^ϋε δύοκρατος άμφο- ^Η 
ι/ρα; μοχ^ράς. ίν μέΰω δ' Ιχατίρίύν ίατίν ή χατα μεν τήν ^Η 
Ιτέρον ΐϋχρατος ύπάρχοναα, χατά δε τίιν ίτέραν δύαχρατος^ ^^ 

η ^ις ίξ 'ίιμίαεος μίν εύκρατος, ίξ \ ι;μ/αεος ίί δύαχρατος 559 
ουαα, μέαη δεόντως αν είναι Ιέγοιτο τΐις όλης ΐνχράτον τε 
καΙ δνακράτον. καΐ (ΐ'περ ίχιι ιαϋ&' οϋτως, Βαττερ ονν 
ίχει, &αρρονντως ^δη Ιέγομιν, εννέα τας πάαας είναί τών 
χράαεων διαφοράς^ ενχρατον μίν μίαν^ ούχ εύχράτονς δί ^Η 

1 &Χίαι I^Τ ?τΐ(αι Ο | 3 ψυνροϋ %. τ. ». ΜΤ {| 4 ο>« είπιρ 
1 V ίοΛερ οβΜ;. μ ιΐ τΙς ΙΜΤν ήτα Ο || 12 &εριών χ. ιρ, Ι-Μ 

ί. «. *, Ο Ι 16 γίγνιβ&αί Μ || 1ΐ ίτίρας οω. ΟΤ |] 18 « Οίη. 
Μ II 19 γε οιη. 1 || 2Β νηεναντίας Ι-Μ || τ^ε Ι-ΜΤ τ^αΰε Ο || 
18 Μΐβ μοχϋ^ηράς αάά. ΐχει Ι. || {πατέρων Β,άά. ίΜΤ οω. Ο | 
Μ ^αρ^οιισα ρο8Ϊ ^ύβχβοτοΐ εοΠοε. Ο || 37 ΐχει ροβΐ οΰται 
ΟοΙΙοο. Ο II 28 ^αρρονντις Τ || νβιΊια (ννέα τάς πάβαι ηβηυθ ίΐ4 
^ον πάμιιοίίΐ βχΰβτρβ. ϋήΐ». XXI 3, 7 32 ΓΑΛΙΠίΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΕΝ [Ι 660] 

τας οκτώ, τίτχαρα; μεν άηίας, ΰγραν χαΐ Ιηρόν χαϊ ψν2(>άν 
και 9£ρ(ΐί)ν, ιίλλας δε τίτταςας αννϋ-ίτονς, νγ^αν αμα χαΐ 
Ο-ερμίιν χαϊ Ιηράι/ κμκ χαΐ ■ΪΕρμήν κ«ϊ ψυχράν «((β «κι 
ύγ^ν και ■φνχραν αμα χαί Ιηράμ. 

Οβ,ρ. IX, '£ν ίκίίσΐ}; ίέ τών ε/ρημίΐ'ωΐ' κ^άΟΐίΐΜ' τΐ ι 
μκΑλόν τΕ χαί ^τιον πάμποΧυ κατά τε τας άτίλ&ζ λεγομένας 
χ^αεις ίηΐ τε τ^; όλης ούαΐας, η^»^ ϋί χαί χαθ' ΐν έτισϋΐ' 
^ιέΐΌς. £ί ίή Γ(5 βονλεται διαγναΰτιχίις εϊναι χρκβίων, ήίρ- 
2Ε(Τθαι τοντρ τί^οίτήκει της γνμνααίας από ιών χαθ ΐκαΰτον 
γίνος Ε'ίιιράτων τι χαΐ μέΰαν φναεων. ίχίίμΐϊίς γαρ τάς ίο 
ΒΙΪΟ κλ^Ικς παρ(ΐ|ΐάλλων ^αδίως Ι^ρυρηαεί το \ ηλεονάξον ^ λΐΐηον 
έν Ιχΐίστ^. περ! 7Ερ(:άτ€αν ονν ρψέον τ&ν άαί&ζ λεγομένων 
εύχράΐων τε καΐ δνΟχράτων, ας ίπΐ πάαης ονΰΐας γενντξτης, 
οώχ ίχϊ ξ^αν μόνον ^ ψντ&ν, ί'φαμεν ε^ηάξεΰ^Μ. πάΐιν 
δε χάνταϋ9α τό γι τοαοϋτον χρή όιαΰτείίαΰ9αι τιερί τ&ν ι& 
ονομάτων, άς θερμή χρ&αις ϋλΐη μέν ίβτίν ίνεργεία, δννά- 
μει έ' αλΑη, χαϊ ώς δννάμεί ταϋτ' ιΐναι λίγομεν, 5βα μήιηο 
μίν Ιβτιν 'ά Χίγεταί, ^αΰτον δ αντοΐς γενέο&αι φνΟιχήν τι; 
ίηντηδΐΐάτητα κεχτημίνοις ιΐς τ6 γενί<ΐ9αι. περί πρώτων οχ 
διίΐ&ιομιν των ΙνεργεΙα θερμών χαΐ ι}τνχρων και ^ηρδιν καΐ ϊΟ 
νγρων άπ6 της ανμττάαης αύαίας αρχόμενοι χατΐειτα μετα- 
βώμεν επι τα φντα χαι τα ζφα. τελεωζ γαρ αν οϋτως -ημΐν 
άπειργαΟμίνον ιΐη το ηροτε&ίν. 

Επιιδη τοίννν τ6 μίοον Ιν ίίπαντι γένιι χαϊ μάΚιΟτα 
χατα τας αυμτίάΰας ούΰΐας ίχ της των «κρων μΐ^αας γίγνε- ! 
Γκί, ιρη χίά τήν νόηαιν (ώτοΰ χαΐ τήν βιάγναΰιν έξ ίχεί- 
νίον αννΙΰταβ&Βΐ. τίι μίν ίή της νοήαεως ραΰτον. ώώ γαρ 

1 κοί α,αία ξηράν βϊ νινιράν οηα. Μ || τρνχραν μ. β. ΙιΜ ■&. 
κ. ψ. ΰ II 3 χαϊ ΒϋΙθ ^τιςαν οηι. Μ || &μα ροβί ξ,ηςάυ οπι. Μ 11 
χαϊ ροβΐ ^ίρμην οτα. Μ || ^. κ. ψ., 'ψ. κ. ύ. Μ ρ 6 χατά γε ΐι || 
άπΧάΐί \ιΎ άπΐ&ς οβίί. || 7 ροβΐ κςάιιεις βΑΑ, χοΙ κατά τάς Βνν- 
Άίιονί Οοπι. II « ροβϊ έτίϊ οιη. Μ || 11 Χείηον Ι-Μ τί> 1. Ο «κΙ 
αΧεΙηον Τ 11 12 ίϊ οίο, Μ || κρώτον οίν §ψέον ΛερΙ τ. ά- 1. 
Μ II 16 τ&ν ίΜΤ οπι. Ο || 18 £ Ι,ΚΥ ο Ο || 19 πρώτον οίν βι- 
α&ωμεν αιρϊ τ. Μ || 20 βιέΧ^ωμιν] εΐαωμιν Ι. || 32 ΙηΙ τά φντα 
χαϊ τα ξώα Ι/ΜΤ ίπί τί τα Μο χαΐ ΐ& φ. Ο \, χιλείως 1Μ |] 
23 ^ξ(ι^γαβμέ^ον Ιι' άαειργααμίνον Ιί' || 24 τω /ίνει Ιι || 35 γεν- 
νάται ΙιΜΤ ϊίκκιϊΐ Ο ΓΑΛΡΤΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 561- 563] 33 

τοϋ θερμότατου | πάντων των ΐίς αΐΰΟηαιν ■ηχάΐ'των, οϊον 661 
^0( πνρος η τίνος ΰδατος ίίκρως ζίοντος, ίττΊ το ψνχρά- 
τατον χαταντ&ντες απάντων ων ΐΰ(ίίν, οίον ψοί χ^νΟταλΙον 
ί) χιόνα, νοηΰαντές τι βίάατημα, μέΰον ααίρφ&ς τοΰΐο τίμνο- 
> μΐν. αΰτ0 γαρ ί^ενρήΰομιν τ^ νοήαιι το αύμμετρον, ίίπιρ 
ίηνΐΐρον των αχρων ΐβον Εαίέχΐι. άίΐα χαΐ χατααχίνάααι τεοΒς 
βΐτό όννύμ(9α τήν 'αον ^Μν χρνοτάλίον μίξαντες ΰΰατί 
ζέοντι. το γαρ Ι| άμφοϊν χρα9ίν ΐϋον ίχατίρον των &Μρων 
άφέξει τοϋ τι καίοντας χαΐ τοϋ νιχροϋντος δια ψϋξιν. 

10 ονκονν οΜί ;[(ΐίΐ£πον ΐί( τοϋ χρα&ίντος οΰτως άψαμένονς 
ίχι^ν τό μίαον άηάατις οποίας ίν τ^ χατα τά &ιρμόν τε καΐ 
•ψνχρίιν άντι&έαει και μ{μνηβ9αι τούτον χαΐ ΛρίνΗν άπαντα 1 
ταίΧα χα&άηίρ τινί κανόνι παραβάλίοντας. καΐ μίν δή χαΐ | 
Ιη^αν γην ^ τίφραν η τι τοιούτον ΐτεοον άχρι^βς ανχμη- 

15 ρόν άναδιϋΟας ΰδατι κατά τον &γκον ΐΰω το μίαον ίργάΟ'^ 
α&μα της χατά το ξηρόν τι χαΐ ύγρόν άντι&έαεως. οϋχουν 
ούί' Ινταϋ&α χαίετίίΐν ονδεν δψ£ΐ θ' αμα χαΐ άφ^ τί> | τοί- 562 
οΰιον ΰωμα διαγνπντα παραθίϋ9αι τ^ μν^ί*}) «βί τοντψ 
κανόνι τε και χριτηρίψ χρήα&αι π^^ς την τΰ>ν ίΧΙίείΛονχων 

Μ ^ πλεοναζόντων υγρών τε και ^-ηρβιν διάγνωαιν. ίατω δί 
δ'ηλονότι τ6 χρινόμινον θάμα βνμμίτρως &ερμόν. εΐ γαρ 
ιίς ϋκρον ήτοι &ίρμάτψος ΐ) ψύξεως &γοιτο τοντι το μεΰον 
ύγροϋ χαΐ ί,ηρον αί^μα, ψανταοίαν ίνίοτε ηαρίξιι -ψενδί] καϊ 
&6%εί ποτΐ μϊν ίιγρότερον ίϊναι τον ΟνμμίτρΟν, ποτε ίί 

η ξ^ΐρότερον. ει μεν γαρ ϋ•ΐρμαν&εΙη πλΐον ^ δει, τηχόμενάν 
τι χαΐ ^έον υγροτίρον φαντααίαν ΐονιοϋ τιαρέξεί' ^νχάμενον 
Λε ηεραιτέρω τοϋ προβ'ηχοντος ΐαταταΐ τε χο:ί ττήγννται καΐ 
ώιίντίΐον γίγνεται χαΊ οχληρον άητομενο φαίνεται χάχ τού- 3 χαταντ&ντίί οοΑιΙ. χατεΐ^^όντες Β || αάντοιν Ιι || ήτοι Μ 
ίΓ « Τ ί Ι, οω. Ο II 6 3, ιι «ιρ αν Μ ϋτι περ Ι. (»ΰά τι αβίβΐ.) 
&ΐΐρ 2« Τ II 6 άπίχη ΜΤ || 10 ούτιοίν οίίί *. ίτι Ι-ΜΤ οίχοι>ν 
ούβίν Ιτι χαΧεπάν ίατι Ο || 11 ροΒΪ Ιχειν λΑΑ. τε Ιι || 16 άνα• 
Λεύναντας Μ || 16 ούκ οίν ί ούκονν ΜΤ Ι 17 τά 
0Π1, Ι, II 18 Βιαγνάντα Ι.ΜΤ ίιαγνόνταί Ο || 20 
ΜΟΤ Ι 25 η βεΐ] ήίη Ο ίίί " ^ ΙΜΤ άπη άπτομίνοΐί Ο Ι 
34 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 668. 5β4] 

τον φανταοίαν τιςοβύΐίιι ψίϊΐίη ξηράτψος. ΒΪ δ ωαπε^ 
ΐαον νγ^οϋ χαΐ ξηροϋ μετέαχεν^ οΰτω χαί &ιρμάτητος χα£- 
ψύξΐως ιΐη μΐΰον, οντε ΰκλτ/^Αν οντε μαΐαχίιν άητομένα^ 
φανεΐται το τοιοϋτον ΰώμα. 

Τό μεν ουν ολα δι ολαν αντα ΜςάΟΜ, γ6 &Εΐ/μΜν λίγοι 
Νϊί ιό ψυχρόν χαϊ τό ξηρόν κβί τό ύγςόν, άίιίΐΌΐον άν- 

5(13 9ρώπψ. γΐι γαρ νγρψ | φυροθΕΪσο: μέμιιιται μίν, ό>ς αν 
τω δό^αι, καΙ οϋτω κέκςαταί π&Οα πανχΐ, ηα^ά&εαίζ μ•ίρι 
ίοτί το τοιοϋτον κιχτά αμι*^ καί ού δι οίων κραοι,ς, άλΙα 
τό δι ΰίων αμφίύ χεράΰαι &εον *αϊ φνβεως ίργον, ΐτι δί ιβ 
μαλίον, εΐ *αΧ το &ερμί>ν και ιί ψυ;ίρόν οΚα δι δλων ΑΧλψ 
λοΐ5 κίρΛμνύοΐΐο. ΙΟ μίντοι ηαρά&ΐΰιν ίργάααα&αι τοιοι5ι»(ν, 
ώ; ίχψΐύγειν την ακίθηΟιν ΐχαοτον τ&ν άπλ&ν θαμάτων, 
ού φύαιοις τοντό γε μόνης ^ 9εοΰ το^ργον, άλλα καΐ '^μέ- 
τερόν ιβτιν. ο^ίδεν γαρ χαλετών νγρον χαΐ ξηρον μέαον ιί 
ίργάΰαα9αι πηλόν ίκ της τοιαύτης μί^εως, άΰαντίος δί χβί 
θερμού και ^νχροϋ, καΐ ασι ψανεΐται τα τοιοϋτον α&μα χοϊ 
τ^ ^ερμότηΐΐ μεν ίϋχρατον, άίΐά κοί ΟχΙτιρότητος κοί μα- 
λο*,άτητος ίν τω μίοψ. 

Τοιοϋτον δ ίΰχΐ χαΐ το τών άν&ρώπαν δέρμα, μέαον κ 
άκριβ&ς απάντων τών έαχάτων, &ερμον χαΐ -ψυχρον καΐ 
ακίηροϋ χ«ί μαίΐαχαϋ, χαΐ τούτον μάΙιΟτα το χατα τήν χΐΐρν- 
γνώμίαν γαρ αϋτη ηάντιύν ίμελίεν ίΟΕαϋαι τ&ν αίθ9ητα)ν, 

61)4 8ρ)'ανοΐ' ( άητιχόν νπί> της φύ^ΐας οΜίργαα^εϊΰα τψ φρο- 
νιματάτω τ&ν ξφων οΐκείον. ΐΰον οΐιν &ιτέχειν αύτην έχρην 16 
αΛαντων τ&ν Κχρων, 9ερμοϋ χαΐ ψνχροϋ χαΐ ^ηροϋ χαι 
νγροϋ. χαΐ δη χκΐ γέγονεν ίχ της τούτων άηάντων ίσο- 
ι ψεοβϊι προβάΙΙίΐ Ιι || 3 ίσον αηίβ νγροϋ οοϋοο. ΙιΜΤ ροβΐ 
μΐχίβχιν Ο II χαϊ ία τι χαΐ ΟΤ |[ 4 9'ανΕΕι£I^ Ι-ΜΤ φαίνεται Ο |Ι 
6 κΟτά] ίκιτά Ο' ίαυτήν Ο' || κίχρ&βϋαι Ιι' χιράααι !>' | 8 (ΐΑ•! 
μίντοι Ι, ίί Τ II 9 άίΐά οω. Μ || 10 τό γαρ 3ι' Μ || χίκρά<ι»αι ΐΛ 
χεραβαι Ι•* || 11 και 8ΐιΐθ τΰ &ερμ6ρ Λάά. 1• ΜΤ οιη. Ο |[ 13 ί*- 
φνγίΐν Μ II 14 ροβί ψύβΐας &άά. ^στί Μ || τονργον ίΤ τΙ> Ιργον 
Ο ί 16 ίβτιν οιη. Μ || ούϋν Ι,ΜΤ οέίί Ο |1 ροΒΪ χαΐεπίιν αάά. 
έατιν Ιι II 18 ρο8(, μίΐι &άι1. χαϊ τβ ιρνχρότητι Α οιη, ΙιΜΟΤ || 
αχίηράτΐίτον χαΙ μαίακώτατον Ια' αχίηρύτητος κ. μαΐαχάτητοι 
Ιι' II χαί μαΐ.] τι κοί μαΐ. ΟΤ || 23 ροβΐ πάντων Β,ϊά. ααμάτιαν 
Μ, ροΒΐ αία^ψών Ι.Τ ι: ΓΑΛΗΚΟΤ ΠΕΡΙ ΚΓΑΕΕίίΝ [Ι 605] 30 μοίρίας ον μιχ&ίνταν μόνον, άίλα %αΙ όι' οίαν άλλήίοις 
κί^αα&έντων, οπίρ ονα,ϊτ ον&ύς -ημών ί^γάααα&αι δυνατός 
ίβτιν, άίλα φνοΐως τονογον. αΟα μίν ονν αχίηρότεριι τοΐ 
ϋρμιηός εαη μό^ια, χαθάπε^ οατα χαΐ χόνδροι χαΐ κέςατα 
& καΙ ^θίχεζ 'άννχΐς τε χαί αννδεΟμοί καΐ ύπίαί χο:1 ιιίηχτ^α, 
«Ιίον ίν τοΐ)ϊθί£ ίβτΐ τίι ξη^άν' ίίβα όε μαλοκώτίρη, χα&- 
οΛίρ αίμα χαΐ φΐίγμα χαΐ ηψελϊ) κοί ΰτέα^ καΐ μνείος 
Ιγχίφαίός τί χαΐ νοιτιαϊος, ίγςοϋ ηλίον ίν τοντοις ίατϊν ή 
ξηρον' χοί μίν ίή χαΐ οαω το πάντιαν ξηρότατον ίν &ν- 

10 9ρε6πω μάρίον ύτηρβάλίει, ϋίΐΐηρότητι τον δέρματος, τοαον- 
τψ πάλιν απολείπεται τί> ύγρότατον. ίοιχΒ δέ πως ό Ιόγος 
^η τ&ν χρ-ηΰιμωτάτων αύτϋιν Ιφάπτιβ^αι χαΐ διΜααειν, 
δμα μίν ώς ον ^ωων μόνον, &λία χαΐ των ΐίΐίων απάντων 
βαμέταν ΐϋχρατότατός ίοτιν \ & αν&ρ(ύπος, !ίμα ό &ς ΐ&ν 566 

11 Ιν αντψ μορίων τΙ> της χάρος δίρμα τΙ> ίαιοϋεν άτίάΰαζ 
Ιχηέφινγεν άχριβως τας •ίηκρβοίάς. 

'ΣΜίατήααντες οζν πάΧηι Ινταν&α τον 16γον Ιηίβχΐψώ- 
μ^&α, τις &ριατα κέχραται πάντων αν&ρωπος, ον χαΐ της 
Βίης μίν ούοίας, Ιτΐ £ΐ μαΐλον άν9ρώηων τε καΐ των ίίΐ- 

Μ Ιοιν ίφων ίν τω μέαφ χρτ} τάξαντας, χα9άπερ τίνα «ονόνα 
χαΐ γνώμονα, τονς άλλονς απαντάς τονχφ παραβάλλοντας 
&€ρμονς χαΐ 'ψνχρονς χαΐ ξηρονς ΐίαΐ ύγρονς ονομάξειν. 
δει όε αννδραμεϊν ίς ιαΐτον ^1 τονδε πολλά γνιορίβμίΐτα. 
%οΙ γαρ ώς πρίις την ολην οναίαν ί^ετύζουτί μίϋον χρή 

Μ φαΐνεΰ&αί τον τοιονχον, ί'τι δί μάλλον ά>ς προς άν&ρώηους 
Χΐ κκΐ ίψα. τα μϊν οΖν άπάοης της οϋΰίας χοινα γνωρίΰματα 
ΛρΟΐίρηται' τα δ' ως ίν ξωων ειδΐόιν ίνεργείας τΐλειάτητι 
ϋ^νεται της εκάβτω πρεπονϋης. πρέπει δ άν9ρώπα μίν 1 μό*ίαν Μ II 3 τής ψνβεαι^ Ι^Τ || τό Ι^γον Ο || τον δέρματοί 
βχίαι^ότίρα Χι || <> ίν τούτοιβ πΐίον 1ι || β καί έγχίψαλος χαΐ ννη. 
Ιι Ι 10 Οχΐηρόιητι ΙιΤΤ βμίχρότητί Μ ίηρότιιϊΐ Ο || τααοντον Ιι || 
11 «Α νγιίΑτατον !>' x^^ ν-^ζάτητι Ιι' || 13 αυτών οία. Ιι' 8ΐ1ά. Ι•']| 
13 ού Ι.ΜΤ αί,χϊ Ο || 11 Εύχρατϋτερον Μ || έ οτα. Μ || 16 ούν 
Ιιαιίψευ•/ίν Μ || 17 πάΧιν] άχριβώς 1, \\Ληία ίκιαχΐψ. Βΐΐά. πάλιν 
Ζ II 18 χέχραται πάντων Τ.Μ χ χ. ΟΤ || 19 μίν οπι. Μ [| 21 τε 
" II 23 ίΐί Τ II ιαύιί. Μ II 24 3ΐιιν] 6Χΐ7]ν Ο'Τ | ϊβιί φ 
■ον Ο ί 26 πάαηί Μ || χοινα ν«. Ιτ νν. χοινα Μΰ 1 

Ι 36 ΓΑΛΗΚΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣ:Ε:βΝ [Ι 566, 507] ^Β 

ΐϊναι αοφιοτάτω, χννϊ 6ί αςαοτάτω θ' &μα καΐ άίκιμωτάτα^Μ 
λέοντι δ' άΧχψατάτψ μόνον, βίττί^ γε χαΐ η^οβάτω πρβο- 
τιΐιω. χαΐ μέν γ( και ώς τας τον πώματος ΐνιργίίας οΐ- 

Β6 κΐΐας ύναι π^οατρια τψ τΐις 'ψνχης \ η&(ΐ, δέβακται μΐν 
χαΐ πφός '^4^ιατοτίίονς ίν τοϊς περί ζφων μορίων, δίδηχται 
ίί και «ρής ι)μβ^ν ι'πίρ αντάιν ονδιν ηιτοΐ'. ■η μ'ίν δί) μέ- 
ϋνδος αϋτη. 

Τ6 δ' άακηΟαι γναρί^ίίν ίτοϊμίύς ίν ίχάαιια γίνιι ζ<άον 
χοΐ χοτα τα ϋΰμπαντα ι6 μίοον ον τοϋ τνχάντος ανδρός, 
&λΐ' ίαχάτας ίατί φιίοπόνον κβί διή μαχρας ίμταιρίας χαΐ ίΟ 
7ϊολλ^5 γνώαιως απάντων τών χοτα μί^ος Ιξινρίοχίΐ,ν δννα- 
μένον τύ μΐαον. οϋτα γοϋν χαΐ ηλάαταί χοΐ γραφείς άν- 
δρκινχοποίοί τι χαΐ !ίλα>ς άγαΐματοηοιοϊ τα χάλλιστα γρά- 
φονβι χαΐ τίίάττονΟι χα&^ ιχαΟτον Είδος, οΓον αν9ρα>Λον 
ινμορφάτατον η ΐηπον ή βονν ^ Ιίοντα, τή μίαου ίν ΐχείνψ 15 
τψ γίνει αχοποϋντες, χαΐ πού τις άνδριας ίπαίνίΐται Ώολν- 
χλε/του χάνων όνομαζόμινος , ίχ τοϋ πάντίον των μορίαν 
άχριβή ιί]ν πρίς αίΐηία ανμμετρίαν ίχΐΐν δνόμιιτος τοιού- 
τον τνχών. ίβτΐ μΐν ονυ ϊτά πίίον, ον νϋν 'ίιμίϊς ζι/ιτοΰμιν^ 
^ ό χκνών οντος. ον μόνον γαρ ύγρότητός τε καΐ ^-ηρόνη- ίο 

67 |τος ίν τψ μίαψ χα&ίΰτηχΐν ΰ οΰτας ιύοαρκος ίίν&ρ(αηος, 
άΐλα χαΐ διαπίάαιίύς άρίβτης ΐίτνχηχίν, ΐαως μιν ίπομέντις 
τ^ των χεχχάρΐύν ατοίχείων εύχραβία, τάχα δέ τίνα 9ιιοτέραν 
ο^χήν ίτίραν ίχούαης ανα^εν. άΐλα τό γε πάντως εϋχρα- 
τον ΐϊναί τον τοιοντον ίξ &νάγχ•ης ύηάρχει ' τη γίρ ίν Ά 
ΐνΟαρχΙα βύμμειρον ενχρασίας ίβτιν ίχγονον. είθίίς δ 
νπάριη τω τοιοντψ αώματι χαΐ ταϊς ίνίργείαις ίίριατα δια- 
χεΐα9αι χαΐ αχίηρότητός τι χαΐ μαΐαχότητος ίχειν μετρίως 1 ι&' οιη. ΜΤ II 3 μέντοι γε Τ γε οία. Ιι' α<1Α. Ι,* \\ ί προβή- 
Μΐ Ι.ΜΤ 29ή Ο II 5 ζώαν'\ χρείας Ι.ΜΤ || ίίβιιχται Ι Μ Τ ΙίΙικ- 
ται Ο II 6 ΐιτίρ αΐιτών οιπ. Μ || 7 οΕιΐ] Ι, 'ηδι οθΜ. || 9 τα οηι. 
Ι.Τ II 13 ολωί ο». Ι' &ιϋ. Ι." || ροβί χάΧΙιατα αάά- Εώπ Τ τε 
ζώα Β,ιϋ Ι. II 14 χαΐ ΙΜ Τί χαί Ο Τ || 19 ονν ο». Ι, |[ οδ Μ || 
ξίΐτονμεν ΙιΤ ίξτιτοίιμεν Ο [| 20 ή οηι. Μ [| ροΒΐ; ΐΎΐ^ότψΟΐ Λάά. 
%α\ &ί^μ6ττ^το{ χαϊ ■ψΐ'ϊρ)ίΓΤ]τοΒ Μ οία. ΙΤ (Ι 21 είχρΗτοί ΜΤ |[ 
22 αΐά χηΐ] οϊ. Οτίΐι, XXI 5, 2 || 23 τινι Ο || 25 ιή τοιοΰτο* 
Μ II 28 ε-ί/πάρ-χφ Ι-' είοορκίκ 1* || ίχγονον Ι,ΜΤ ΐγγοναν Ο ψ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΧϋΏΝ [Ι 568] 37 ΰίςμάτψιός τι χαί ψυχρότητας, ν,αΐ ταϋ9 ίπά^Εί [κπανικ] 
τφ ϋρματι χαΐ τούτον μάΐιατα τω της χειρός ίντός, όταν 
γί μηδένα τύλον ίχη τοιοϋτον, οίος τοις ίρέττουαΐ τί καΐ 
βχάπτουαι γίγνΐται. διττής γαρ ίνιχα χρείας τών χΒίρ&ν 

ί γίγεντιμίνων, &φης ««ί άΐΊΐλήψεωϊ, αϊ μαίακαϊ μϊν ιΐς την 
της άφί^ς άχρίβει,αν, αΐ ακίηραί ί' ιΐς την της &ντίΙήψιας 
Ιβχίηι ίπιτηΐΙείΛτιραι. 

Καϊ δη χαΐ τΙ> δέρμα το μέαον ού μόνοι* άηάντων τ&ν 
ηϋ άν&ρώίχον μορίων, άλλα χαΐ τής οίη§ οναίας άκάντωι• 

ΜίΑν Ιν γενίαεί τε καΐ ι ςρ^ορα βαμάταν ον το τετνίαμίνον 6ίί8 
ίίΓιΙ και αχίηρον χαΐ Ιιϋ&δες, άλλα το %ατά φνΟιν ί'χον, 
ια ίή χκί μάλιΟτά φαμιν άκριβοϋΰ&αι την άφήν. οτι μίν 
οΰν Οκλ-ηρότητός τι χαΊ μαλαχάτητος ίν τψ μέαψ χαβ•έβτηχΐν 
ίτίάντοαν τών μορίων, Ιχαν&ς ίναργές' ό'τι δι και ^ερμότη^ 

ατός τε χαι ιΐινχρότητος, ίκ της ονΰίας αν αντοϋ μαλιβτα 
χαταμά&οις. ΐατί γαρ οίον εναιμόν τι νενρον, άχρφ&ς μέ- 
βον υπάρχον νινρον τε χαΙ ΰαρκάς, ως ϊ» χαΐ χρα&έντίον 
άμφοΐν ίγένιτο. &λλά νενρον μίν ΰπαν αναιμόν τε χαϊ 
ψνχρβν, οάρξ δε πολύαιμός τε χα! 9ερμη' μέαον δ' άμφοΐν ι 

Η το ϋρμα μήτ' αναιμον ιό πάμπαυ &ς το νεϋρον, άλλα μηδί ' 
πολΰαιμον ως ή οάρξ γενόμενον. εί δη τοϋτο χανόνα τε 
ΚΑΙ οίον κριτηριον αηάντων των τον ζωον μορίων ηροατηΰα- 
μενος ίξετάξοις τε χαϊ παραβάλίοίς αύτψ τ^λλα, τάς οχτώ 
διαφοράς ιύρήαεις τών δνακρααιων ίν αντοΐς. 

Λ Και δί] χαί χατα μίρος δίειμί αοι περί πάντων ίφεξης. 1 1 καϊ &ερμότητος χ. ψ. Ιι || υπάρχει ϊι ύπάρχειν <χίΛ. [Ι 
ώτορτο ΜΟΤΙ,' οιη. Ι-' || 2 τούτον Ι, τούχψ οβϋ ϊ ™] τ6 1 || 
3 }>{ ΙιΜΤ οία, Ο Ι τύ αύά. αηίβ τοιοϋτον Ι, \\ οίο; ιεπρβί: οίον 
οοάΛ. II Ά \6ΐ:\>Λ χαϊ δη χαϊ αβι^ΰβ αιΐ τήν άφήν βχοβΓρβ, Ογϊ]]. 
XXI 1, 1 II & Ιών τον άν&ρώπον Μ Οη1>. την άν^ρώ^ον I^ τώψ 
άνάν Τ άνβ-ραπίνων Ο || απάντων Ι,ΜΤ πάντων Οηΐ. χαΐ πάν- 
των υ ^ Η τών Ι,ΜΤ οιη. Ο || β. τε «. φ. Ι.Τ ψ. χαί 9. Μ #. 
χ. φ. Ο II 16 μίν γαρ ΜΤ || 17 τε οιη. ί Ι 21 -τύ Ληίβ ηάμιιαν 
οιη, ΙΤ II τό ΛπΙβ νεϋρον λΜ. Τ οιη. ΙΜΟ ρ 31 εί ίή τοδτο] 
βΧΟΕτρβ. ΟπΙ>, XXI 4,2 Ι 33 τΔν οπι. Γι άα. τοδ ξ. τ&ν μ. Τ 
ΟπΙ>. II 23 ίξιτάίοΐΐ ίΤ έξιτάζειι ΜΟ || παραβάλΧος ΙΤ πάρα- 
ράΙΧιΐί ΜΟ II τ&λία 1>' τάς άίΧαί Ι.*Τ || £4 τ&ν βνβχραβι&ν Κ. 
ι«^ Λνβχιιάιονς Ι, τηί βναχραβίοί ΟΤ \ 25 ίφε4τ\ΐ ^"^ έξί\%Μ.Ο Ι 38 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι Β69. 670] 

φΐίγμα μίν ίοτιν {ιγράτατον καί ψνχρότατον, αίμα ίί θιρ- 
660 μάτατον, άλλ' ούχ οΰιοι; | ύγ^ον ώς τΙ> φλέγμα. θ'βί| ^ε 
•ψυχ^όΐοχον χαΐ ξηράτατον' ήττον 3' ανχ-ής οΛίοϋν ψνχρόν 
τ Ιατί και ξηρ!>ν χαι τοϋδί χόνδρος ηιτον ξι)ρόε, ίψί^ής δϊ 
χόνδρψ αύνδίΟμος, Ι'ίΐίιια τένων, ίΐ&' ίμήυ καΐ αρτηρία χαΐ 6 
φίέιίι, αύτα δηλονότί τα αώματα των αγγείων, ίίθ' δοα 
νεϋ^α σκληρό, τα ίέ μαΐαχα νινρα καχα ϊήν τοΐί δέρματος 
ύχάρχΈί φύοιν έν τ§ ««& ύ^ρόιΐ)Γίί τί χβί Ιίΐρόηιηϊ μΐΰό- 
ττ/τι. κατά γάρ τί^ν ίίίραν &ντί9εαιΐ' οώί ίΌιί μέαον &ίρ- 
μοϋ χαϊ ψνχρον τά νιϋρον τΐί μαλακάν, άλίά τοβοϋτον 10 
άποΐείπίται θερμότητας, οβον χαϊ αίματος, οϋτω δι κιά 
τ&ίΐα ΰύμηαντα τα ιτρόοθεν είρημένα τοαοντω ψνχρότΐρα 
δέρματος οαω καΐ άναιμότερα. χαΐ οι γι χιτώνες αντοί των 
ιναίμαχάτων αγγείων, αρτηρίας λέγω χαΐ ψίεβάς, αναιμαΐ 
γ' £Ϊθί χαϊ ψΐΡ);()θ1 ψνβΐι. τί] γειτνιάαει δε τον αϊματος θίρ- ιί 
μαίνονται τε χαϊ ΐΐς μέαην άφιχνοϋνται χατάοταΰιν χράΰίως, 
γ5 δ αίμα ηάλιν κύιο «κρά της καρδίας ίχεί τήν 9ίρ- 
570 μααΐαν. φναει γαρ εκείνο το | απίάγχνον απάντων έοτΐ των 
τοϋ ξωου μορίων ένοψάτατόν ΰ' αμα και &ερμάτατον, ίφι- 
Ι^Ε ί αύτω το ί^παρ. άλλ' ή μεν καρδία βραχν δέρματος Μ 
άτΐοδεΐ αχληρότητι, τή δ' ^τίαρ πολύ. χαϊ τοίννν χαΙ ύγρο- 
τίρα τοΟούτω δέρματος ίβτιν Ββω μαλαχωτέρα. χαΐ μεν δ^ 
χαΐ η σάρΙ υγρότερα δέρματος, άλΙ αϋτη μίν χαϊ θερμό- 
τερα. νωηοΓοϊ δ υγρότερος μέν, ΑλΙα καΐ ψυχρότερος, χαϊ 
τονδ€ μ&Ιλον έγχέφαλος υγρότερος, ίτί ίί τοϋδΐ μάλλον •}) α 
ηψείή, καΐ ή τ^^'ί αντής διά ιήν ΐ&ν υμένων γειτνίαΰιν' 
ελαΐψ γα^ εοιχε τταχεΐ χαΐ δια τοϋτο π-ήγννται "ψυχροϊς χαϊ 
άναΐμοις δμιλοϋΟα μορίοις, οϋτε δ ίΐτΐατι ηεριτΐήγνυΰ&αι 1 ΐατιν ΙιΎ άις Μ ονν Ο || βΈρμότΗτοιι χαΐ ύγρότατον ϊι \\ 
3 ιΐινχ^τατον χ, ξ,η^ότατον ΙιΜΤ ξηρότατη τ£ χαΐ Ίρνχροτάτ^ι 
Ο II 4 τ' Τ τί Ι. οιη, ΜΟ |[ 9 ούχ ΐβτι Ι.ΜΤ ούχ ϊ« Ο || 10 τό 
Μΐίβ μαΧαχόν Λίά. Ι,ΜΤ οηα. Ο || τοίοΰιω Μ || 11 3οιο Ι.Μ || 
12 τοαοντον Ι,Τ || 13 ΰαον Τ {οαω Ι.) || χαΐ οι γε] εί. Οπί). XXI 
4, 5 II 14 Ιέγω οω. Μ |[ τ£ ««1 'φΐ. Μ | 1β τε Γ,ΜΤ οιη. Ο || 
21 «αί τοίννν χαί Ι.ΜΤ «αϊ τοίννν Ο || 22 ίβτιν οηι. Μ || οοο. 
χαϊ μαΐαχωτέ^α Τ || χ«1 μίν Ι,ΜΤ χαΐ α-ην Ο || 23 ή ΰάρξ 1ΜΤ 
αάρί Ο II 24 χκΐ Μϊβ ψυιρ. οιη. Ι< || 25 τοϋβε Ι,ΜΤ τούτον Ο ]\ 
■ή αηΐβ πιμεΧη Άάά. ίί/ίΤ οηι. Ο ^ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Ι 571] 39 Κήν οΐτ' αρτη^Ιαις χαΐ φΐίψϊν ο-ίτΕ καρδία δννατάν, 
β^δ' όίλλω τίνϊ 9ι^μφ πάνν μορίω. δκχι. β'ε πίτιηγι 
φ, δια τοϋτο χίΐται. ^ε^μαίνομίνη τοϊς άλλοις &μοίως 
ιακηγόαιν. ού μήν ίγιιίψαλάς γι ^ερμαίνόιιενος χΐϊται 
ι »αΙ ίιά ιονθ' ^τιον ύγρόζ Ιατι πιμΐλής. ηττσμ ΰ' υγρά 
αφΐίης Ιβκ χαί η ιοί πν£ΐ)(ΐονθ£ οάρξ, ονδί γαρ αϋτ^ι 
Ι χεϊται 9ιρμαίνομίνψ πολίι ί' Γτι μαλίον η τοΐ ΰαλτ/νός 671 
[{ χαΐ των νιψ^αν ααρξ ηττόν ίααν υγρά ίίψελης. ^τΐαντα 
μίντοι ιαϋια δέρματος ίατιν υγρότερα, τάς δε τούταν άηο- 
I) δείξβΐς εν τώ μετά ταϋτα λόγω διίξειμι χαΐ μίν δίι και Ζαα 
ΙείΛίι τη Ονμπάοη ταρί χράύειαν πραγματεία δια τών εφεξής | 
ΰναϊν 'ϋτίομνημάτων είρήβεταί. Ι 1 3 πάνν Ε,ηΙβ ψνχβώ &άά. ϋΤ οω. Ι,Μν |1 4 τοΙς πεπ-ηγάαιν 
ΜΟΤ τοϊς οω- Ι, || β -/άρ οιη. Μ 1| 8 οάρξ &<1(1. Ι,ΜΤ ο». Ο Ι| 
10 (Μΐά ταίττα 1• μίΐα Τ μίτα^ν Μ Ο 1| 13 ύπομντιμιίΓοιί' Ιί' 
ύπο(*»•η(ΐίίτο»' Ιι'Τ || ΕαΙίΗΰρίρΙίο; τέίοί ιοί κ' «ίρΐ χριίαΐβιν 
ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ 

Ο&ρ. Ι. Όΐΐ μΐν δη ιών ποΙίαχβ>ς Ιεγοίίένων ίατίν {γ^άν 
Μ α&μα χαΐ ξηρίιν χαϊ ■ψνχρον χαΐ &ιρμάν, Ιν χώ πρό ιοιί- 
τον λάγψ ίίτιριροι. δίδιικται δε «ο/, ώ^ ίννία διαψο^αΐ τ&ν 
χςάαιών ιΐαι, μία μΐν η ούμμεχρός η »αΙ (ΰχ^Είτος, αϊ 
λοιίίαΐ δι πασαι δύαχρατοι, ΐίτταρες μεν άπίαΐ^ μιας ίν 5 
ίχάΰττιι τίΐεονεχϊονα-ης Λοιότητος ήτοι ^ερμότητοζ ^ ψυχρό- 
τητος ί) ξηρότητας ^ ^γρότητος, ΐτίραι δΐ τίτταρες, ίπειδαν 
Ι| ίκατίρας άντι&ίαεο>ς η ίτέρα κροτηΟ]; δνναμις. Ιέγω δ 
άντι&ίΰεις ίύο, μίαν μεν τήν «οιό τό &ιρμάν τε χαΐ ψυ- 
673 χρόν, Ι ίτέραν δε τ^ν χατα τό ξηράν τε χ,αΐ ίγρόν. ίο 

'Εφεξης δε ΐοντων εη'ι τα γνιαρίαματα μεταβάντες ίιτάρ 
της ΐν)ίρύχον φύαεως Ιβχοτίονμε&α, διότι τιρώτη πααωυ ^^Ε 
χαΐ ^ίΐ^ χοί δννάμα χαί τόξα νο^ιΤίιόΐ ίοτιν. επεί δ 
ΐν%ρατον άλλο μίν άπλας εύρίακεται λιγόμενον εν ηάατ^ τ^ 
τών δντων φύΰει, χα9 εχαΟτον δε γένος αίλο, πιρί πρώτον 16 
διΐν ίόόχΕί ΰχοπεϊα9αι τοϋ χοινξ χατα πάΰης φνοεαις ί^ί- 
τα^ομινου. χαναν δ^ ην αντον χαΐ χρίβις ^ τών αχοιχείων 
Ιαομοιρία, δι' τ^ν χαΙ τό ταν ίβχάτων απάντων ώίριβώς 
μέαον άποτελεα&Ιν ιϋκρατόν τε και ΰνμμετρον όνομάξεχαι. 
χα δ ΐίΛλο: τα χα&' Ιχαιττον γένος ενκρατα ταϊς οίκιίαις ϋΟ 
τ&ν Οωμάτων ίνίργείαις τε χαί χρείαις χρίνεται, χαΐ διά 
τοντο ταντόν ΰαμα ξφου τινός ^ φντον μέαον μεν ίΐναι 

ΙηΗΟΓίρΙίο: ΓαΙηνοϋ περί χράαεαιν ίόγοΐ δεύτερος ίΐί Γ. 
α. κρ, ίεύτερον Τ 1| 1 ύγρόν τε α. χ. ξ. ΜΟΤ ύγρόν ο, «- |, Ι. || 
2 χαϊ ψ. χ. &. βοηρβϊ: ν. ». χ. ψ. εοάιΐ. || τοιίτου Ι.ΜΤ τονβε 
Ο II 3 «βί οηι. Ο Ι 7 ί νγρ. η ί. Τ || 8 3'] ίί χαΐ Μ || 10 τΙ> ύγρόν 
ρ- 1. ^. α ιί 14 άηάο'^ Χ» ί 16 ^χοογο*] ίτΕβον Ι. ([τοδ «βώτοιι ΙιΙΙ, 
ί8 η) οηι. ίΜ β ά^ρ,βύί Οτα. 1 || 19 τό μίοο-ν 1^ ΙΆΛΗΝΟΪ' Ι1ΕΡΙ ΚΡΑίΈίίΝ [Π 674. 575] 41 ^^^ηνιααί ι&ν 6μογεν&υ Ιπάνταν, τοντέατιν 
Γ βύμμχχρον ίν ΐικίνψ τω γένΐΐ , δϋακρατον δ' ίτίρφ τινί 
} ΐίαΐΐαβαίλόμενον η φντ&ν ^ £ωων ^ άψνχαι^ γένει, | τά 574 
' (άν γάρ τοΰ ζώντος αώμα τω τοϋ νεχ^ον τιαςαβαίλό- _ 
ίμινον ^ρότε^όν ίατί καΐ 9($μότερον, οίον, ίϊ τύχοι, ίίων Λ 
ίων ιεθνίώΐος λέοντος η οντος ίαντον τις η έτερος έτερον Ι 
Οερμότίράς τ' ^ΰΐί «.αΙ υγρότερος, χαϊ δια τοϋτ εϊρψαι πρ6ς ^ 
τ&ν ηαΐαίών ύγρόν τ είναι χαϊ &ερμ6ν τίι ζφον, ούχ άις 
^ τη; ύγρότητος ίν αντω πλεονεκτοϋοης απλώς ^ ιής %-ερ- 
ΐομότητος* οντω [μεν] )'κρ ίίρ£•ί^)Ι£το;( πάμποϋα ζψα |ϊΐρκ 
και ψυχρά, κα^άπερ ίμηΐ&ες τε χαϊ χ,ώνΰΐηΕς καΐ μνΐαι χοΐ 
μέλιτται και μνρμψιες' άίλ' ϊας τοις τε&νεωΰΐ παραβαίλά- 
μενα. καΙ γαρ καϊ μίίιττα ζώαα τε9νεώαης μελίττης υγρό- 
τερα τ' έατϊ χαΐ &ίρμοτέρα καϊ μνρμΎΐξ μϋρμηχος, άν&ρίάΛψ 
α μίντοι παραβαΙΚόμενα και ΐηπω χα'ι βοΐ χαί τοις ίίΙΙοίζ Λ 
ζψοις τοις ίναίμοις ίίπαντα τα τοιαντα ■ψυχρό «αϊ Ιηρα τήν Β 
κραοίν ίατι. χκί μΐν ίή χαΐ' εΐ τηρος τήν ΰλην οναίαν Ί 
άποβλίπίύν ίξετάζοις, ούδ^ οϋτας Ιχτίέτντωχε τον ξ,ηρά τ' 
είναι χαΐ ■ψυχρά. Βαπερ γαρ χκθ' εκαιϊΓΟν γένος, 3ταν εξί- 
« ατηταί τι της μεαότψος, \ άπΑ τον ηίιονίίΐτοϋντος &νομά-- 5Τ5 
ξεται, χατά τον αντΙ)ν τρόηον ίηϊ της αυμπάοης οναίας, ■ 
δτβν ΰπερβάίλτι τι το μέαον, ούχΐτ' εντιρατον, άίλ' ήτοι ■ 
9ερμ<ιν ^ ψνχρύν η ^ηρον τ) ύγρύν δνομαα&ήΰετκι. Μ 

Λ'ίειχται γαρ δη πράα9εν, ώς αν^ρωτίός ίβιιν ού τ&ν | 
15 ζψων μόνυν ^ φυτών, άίίά χα'ι τών αίλων απάντων ε{ι- 
κραιότατον. ίτίεΐ δ έχ τίολλ&ν χαϊ διαφερόντων ΰνγχίιται 
μορίων, εΰδηίον, &ς τύ μέαον απάντων τ^ αράΰει τοντο 
καϊ απλώς ίβτιν ενχρατον. το γάρ τον μεαου τη ν,ράαει ■ 

1 τών άμογεναυ δνναται πάντων Ι. || 3 η ί. η φ. Μ || β Ι^ Ι 
οντοί τε^νεώτος Ο | τι^ ίαυτοϋ Ιι Ι 7 ιγ 3,4(1. β,ηύ Ιβτι ίιΤ οίο. ^ 
ΜΟ 11 8 πκίοιώ»• Ιατν&ν Τ || τ' οιη. Ι,ΟΤ || 9 η (ροβΐ, ώρ) Β,ω. Ιι• 
οηι. Μ II 10 ίΐίϊ ο™. Ο || ^Ιιυχαα χ- έ- 10Τ ^ χ. ψ. Μ ϋ 12 τε 
%αϊ μιϊρμ. Τ |( 13 χαϊ (ρΟΒΐ )•ώρ) οιη. 0Τ| 18 Γοί ψυχρά τ' είναι 
χαϊ ξηρά Τ II 19 ροβί είναι αάά. ικΐΐια Ο || χαΙ χαΰ Μ || 22 τό 
μΐσο* Ι- Μ Τ ιω μίαψ Ο | 23 ■&. η ψ. η ύ. Ι- ψ. η |. ή ν. η *. Μ 

Ϊ. η |. ή #. η *, Ο ψ. η ξ. ή ΐ. ή ©. Τ 1) η ξι^ςόν οηΐ, Ιι' βΛ4. 
' ί 2δ Γώ». φυτών 1 II 26 διοκ^όςαιν Ύ \ 1.% γώ ϊπο.. 'ύ \ *.- 
.. Χίαιο» ΙΜΤ ίίχρατώτκτο* Ο 1 42 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕϋΝ [Π 576] 

ζάον /ιίοον (ιόριον άτίάντιον άτίλΰΐζ ενχρατότατον Ι'ΰται. 
ίδιΙχ9η ίί τοντ ΐν άνθ'ρώπω το καλονμίνον δίςμα μΛ 
μάλΐΰτα τον δέρματος το τ&ν χίίραν ίντός, οτκν, οίον νπο 
τηί φνΰεωζ άιιιιργάα9η, τοιοντον φνλάτττιτΜ. χαΐ μίν δή 
χαι Β)ς ον Λαντ^ις άν&ρώηον το δέρμα μέαον άπίως Ιύτιν ι 
&πάσης ονβίας, Ιδείχ&η «ρόίΤθϊν, άΐλ' οατις αν εύχραχάτα- 
τος η' πολλίιν γάρ είναι χαΙ αίτοίξ τοις άνϋςώηοΐξ πρ6ς 
576 άΐλ'ήΐονς τήν διαφοράν. \ ίνχρατότατος δ ίοτίν, 8ε αν τω 
μεν αώματι φαΐυηταί μέαος άχ^φως απάντων των Άκρων, 
Ιβχνότγιτός τι καΐ ηαχνχψος, μοίαχάτητάς τι ιιαΐ σχίηρό- κ 
τητος, ίτι όε θερμότητας τε χαι ■ψυχρότητος. ΐΰτι γαρ εύ- 
ρεΐν άψάμενον ίχάατον τών άν&ρωΛίνιαν αιομάτων ^ Χ^ν 
βτήν καΐ άτμώδη &ΕρμαθΙαν η ίΐνρώίϊ) κ κ! δριμείαν ^ 
τούτων μ'ιν ονδΐτΐραν, επιχρατοϋααν 6έ τίνα ψϋξιν. ώιονειν 
ίέ χρή ψΟξίν ιηΐΜρατοϋααν &ς Ιν ξωον ΰώμκτι χαι ταϋτ ιι 
ίναίμον τε χαϊ ύγροϋ ^τος. τφ μεν δί] αώματι τοιούτος 
6 ΐϋχριιιόταιοΐ αν&ρωτίος' &ΰαύτως δε χαι τ^ Ψ<^!(^ μί'^ος 
άχριβώς ίΰτι &ρααύτψός τε χαΐ δειλίας, μείλ^ΰμοϋ τε χαι 
ττροπετεΐας , ίλίον τε και φ&όνον. ίΐ•») δ αν & τύΐοϋτος 
εν&νμος, φιίόατοργος, φιλάν&ρωπας, ΰννετός. !' 

Έχ τούτων μεν οίυ & ενχρατότατος άνθρωπος γνωρί- 
ξΐται ηρώτως χαΐ μάλιατα' προαέρχιται δ αύτοΓ; ούχ όίίγα 
τών ίΐ ανάγκης ΐΛθμίναη'' χαι γαρ ία&ίει χαΙ πίνει ανμμέτρως 

1 μόριον μέβον 1, || άπί. ι•(ιχρ. Ϊοϊβι Ι.ΜΤ έατίν ατιΐ. εύχρ. 
Ο II 3 ροΒί έντάς ΛάΛ. τ>) χαΐονμενον θέναρ Μ [| αταν Ι,ΜΤ ΐΐ 
Ο ΐάϊ βί ■ην 0• ίη ήι&γβ• || 4 άπίΐρΐ'ίίο&τι ΙιΜ ά)Γ£ρΐΊΐιι&5 Ο || 
β ίδιίχ&τ\ Ι, ΙλΙγχ9η Μ ΙΧίχθη ΟΎ \\ Ί )ϊ\ ίατίν Ι- || 8 ϊβτϊβ, 
ίίχρατάτατος ιΐΗίΐυβ αΑ ιρυχρόττ^τοΐ βχοΒΓρβ. ΟγϊΙ). XXI 5, Ι || 
9 ψανεϊται Ι• [| άαύντων ΙιΜΤ οω. Ο || 10 Ιαχνότατο^ Ι^' || τε οηι. 
Μ Ι παχύτατος Ι^' || χαι μαλαχ. χαΐ αχΧ. Τ ΟιΐΙι. || 11 ρσβ(> ψνχρά- 
«ητοΕ αάά. Οτϊΐ). χαΐ ϋγρόττιταΐ χαΐ ξ-ηράη^τος \\ 13 ίχάατον οία. 
1, II &ν&ρωηεΙα>ν Μ || 13 ^ άτμάδη ί || 16 ταΰτ'] τούτον Τ || 
16 μίν οίν ίή Ο II 17 ιύχρατότατοί Ι^Μ ιϋχρατοί ΟΤ {| ν6Γΐ3& 
μέαθ3 άχριβώς — βννετός θΐοθτρβ. ΟτίΙ). XXI 6, 3 || 18 κο:1 μείΐ, 
χ. προπ. Μ || 19 έΐίον τί χαΙ ψθόνον μιΙΙ. τ. χ. προπ. ί. ίπ- 
νβΓΒΟ οΓίίηθ II #* 0Π1, Ι,ΤΜ || Άν] Ζν οίν Μ \\ 21 μίν οίν ί μίν 
ΜΟΤ II 22 βννίρχιται ί || 23 ϊβΛί, ία»ίη χαΐ—β' ίμπαίιν θχ- 
α»Γρβ. ΟήΙ. XXI Β, 4 }] τι χαΐ πίνει ΜΤ (^ βυμμίτοοϊ Ι.ΜΤ αίν^ ^^^Β ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΠΝ [Π &Τ7. δΤδ] 43 ^Μ 

Ι ιαά ηίττίί χαλ&ς τάξ τροφά; οΰκ ίν γαΰτρϊ μόνον, άλλοι 
χαν ταΐς φλϊψί χαΐ ««■& οληυ την | ί'ξιν τον αώματος ίτΐά- 677 
σ«5 τ£ αννιλόντι, φάναι τάς τί φνοΊκάϊ καΐονμίναζ ίνΐρ- 
γείας καΐ τας ι^υχιτιας άμΐμινΐονς ΐ'/ΐΐ. καΐ γαρ κα» ταϊς 
ί ΛΪα&τιαεαιν 'άριαχα διάκειται κμ ταϊς τών χώλοιν χίνήοεΰνν 
ΐΰχ^νς γ' {<ΐτϊ και ΐΰπνονζ κύ και μίαος ύπνάβονς τι 
«αϊ άγρνΛνον χαΐ ψιλον τειχών χαΐ δαβέοζ και μέλανος ιήν 
χρόαν κοί λίνκον χα» τρίχας ί'χα παις μεν αιν ηνρροτίρας 
μάλλον ή μιλαντίρας, άκμαζαν ό' ίμηαλίν. 
ΙΟ Οβ,ρ. Π. ^Επΐϊ δι καϊ της κατά τάς ηλικίας αντοϋ δια- 
φο^ς ίτΐεμνηα^ημεν, οίδεν αν ιΐη χείρον ηβη τι χαΐ περί 
τούχων εϊκείν. ίβονλόμην μεν οίν πρόχερον έκάοταυ των 
ΐί^ημέναν γναριΟμάτων ίηιλ&ίιν τας αίχίας, άλλ' ίπεί πρ})ς 
τα παρόντα μάλλον η περί των ηλικιών ίκείγει ακέψις ^^ 
16 ΐύηορωτερονς θ' 'ημάς προς την τ&ν αίτιων εϋρεβιν Ατιερ- ^^Λ 
γάξιται, πρώτην χανχην ίνατηαόμί9•α. ^^Λ 

Νοήααιμίν ο^ν αςχι διαπλατχόμίνον εν ταΐς μήτραις τον ^^| 
κνοναων τά ζώαν, ίνα γνώμεν^ όπως ύγ^ότατόν τ' έοτΐ χαΐ 
9ΐρμάτατον. η μεν γαρ πρώτη \ βύαχααις ίξ αίματος α^τω 57Θ 
η χαΐ «πέρματος) ύγρων και θέρμων χρημάχαν. άει δε και 
μ&λλον χούχιον ξηρών γιγνομΐνων ύμίνες μεν τχρώχα δια- 
«λάττονχαι καΐ χιτώνες και Οπλάγχνα καΐ άγγεϊα, τΐίενταία 
δ' &ατα και χόνδροι και ^νχες πηγνυμίνης οητοτελοϋνται 
χ^ς οναίας' πρΙν γαρ ^τοι δνναα9αι τείνεΰ&αι τήν ύπο- 
η βΐβλημένην ονβίαν -η πηγννα&αι, των ιίρημένων οίδεν 9 χάν] κοί ίν ΜΤ ΟγϊΙ). II 3 ψνα. καΐ. Ι^ΜΤ καΐ. ψυα. Ο 
*αΙ. οτα. ΟτΆ. \\ 4 άμέμαχαι^ Οτϊί>. || ανταΐς αάά. ίΐηΐβ ηχΓ: ί Ι| 
6 ίατί οπι. Ι. || ίμανον^ Ι.Μ || 8 χροιαν Μ [ 10 ^Αΐΐ^ή Μ !| καΐ 
ΟΜ, Μ [| 12 ροβί, οίν αάά. εΙτίΐΖν Ι., βίβϊ ββηαϊΙίΐΐΓ ίπιΐ&ιΐν || 
13 ίικιΟί Μ |] χαΐ πρόί Ι/Τ | 14 ιϊϊρΐ οπι. Μ || 15 εύπορατίζΟΌΐ 
Ι<Μ ίίΛορώτϊροΐ' Τ ϊΐΛΟρωΓίίτ-οιίϊ Ο || 16 πρώτη» ταύΐημ Ι.ΜΤ 
ταύτΎ\ν νβν Ο || ίναττ^αίμε^α Τ || Π τβΛ» £ριι ξια-χϊ. ηβςιιβ 
λΑ ιιιηματων βΐϋβΓρβ. Οηΐ. XXI 3, 1 || 18 ν,νακαών 1/ ΟπΚ 
Τίχτονσβν ΜΟΤ {| ΰγρότιμός ΐ£ καΙ ^ίομότιμος ΐχιι Ιι' νγ^ότα- 
τόν Μ χαΐ &ερμάιιι.χόν ίατι Ι." || τ' οιη. Ο ]| 19 αϋταν Μ ούτοΰ 
ΟιίΙ). II 20 χί-ημάτιαν] ^νταν Τ 1| 21 π^ώια Ι.Μ ικιώτοκ ΟΤ ^ 
3ί χιτώνΐς πηγννμένης ιήΕ οποίας έ.ιιοΐΛοϋνχο.ί. 'μϊ». δτι.νά.-η,•«' 
«. Α ΜΙηίίνταΙον Τ || χ«1 χ. *, ο». \ί^ ■«.. ϊι. ■*■■ V *^ Ι 1 44 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [II 67β] 

Ιγχαΐζΐϊ γενέα&αί. χη&νΐς μεν ονν χαί νμένίς άρτη^Ιαι 
χαί φλέβες ν,αΐ νενςα τίίνομένης α'ύι^ς, όατύ βί καΐ χόν- 
ΰρΟί χίά 'όννχες χαί όηλαϊ χαΐ τίλψίτρα χηγννμενης απο- 
τείοννταί' τιίιιωϋίντων 6 οϋτως ίν τ§ χνονΰτ^ι τίχτειαι μίν 
ιφε^ης, ΐη β' ύγρόν έαχάτως ίσύν ωαπερ βρύου, ουκ άγ- 
γιίοις μόνον «αϊ οπλάγχνοίς και σαρ|/ν, «λλά χαΐ τοις 
ύατοΐς αντοίς^ α ίή ξηρότιαα τών ίν τιμίν ύτΐάρχΗ μορίίΟν. 
άΧν όμως χοί ταϋτα χαϊ ολα ούι/ αντοίς τα κ&λκ δκχτΐΐάτ- 
τουαιν ιχί τροφοί τϋιν βρΐι^ΰιν &βτίερ κι'ιρινα. τοοαΰτη τι; 
^ιγρόχης ίατίν ίν ίίπαντι τψ αώματι τών βρεφών. 
79 ^ΑλΙά και νίον ίίρεϊον | ίί'τ' ονν ία&ίιιν ί&ίλοις ΐΐτ 
&νατεμών αχοπιϊΰ&αι, μν^ώδ-η μεν και πλάσαραν ίΰρήΰεις 
την αάρχα, το ϋ' 6ατώδες γένος Ζηαν άρτι τιηγννμένψ τνρψ 
ίμψερές, &ατΐ μηδι φαγίΐν ηδέα δι' ύαι^βάίλονΰαν ύγρό- 
τηια τ&ν νΐογεν&ν ζήιον ιϊναι τα (ίώμιιια χαί μάλιΰτύ γε 
τοϋτο πίπον&ε τά ϋεια χα» τά ηροβάτηα, δΐύτι καϊ μάλιατ 
Ιστϊν ΰ^ρότατα' τα 6 αΐγεια, διότι ξηρότερα, βελτίω τ εατ'ι 
χαΐ ηόΐω φαγεϊν. ίμπαλιν βε τοις νέοις ίερείοις τά γεγηρα- 
χότα Ιη^ά μεν ίκανώς χαΐ τινιχμα καΐ αχνμα τά τ όοτα 
ΰΰμτίαντα και τονς Οννδίΰμονς αύτ&ν ίχει, νευρώδη δι «αι 
αχλτ/ράν τήΐί αάρχα και τάς αρυ)ρ/α5 χαί τάς φλέβας και 
τά νεϋρα δίκην ιμάντων αηδή τε χαϊ ίίχνμα. τά δ Ιν τω 
μέαφ τούτων και τβιν άρτι γΐγΐι/ημίνων, οβα μεν ^δι) ηρο- :. ψλ. Ο II 3 ϋΛίκΙ ς μοςίιαν ©ϊΟθΓρΒ. ΟγϊΙ). ΧΥΤ 3, 2 |1 ίν τ^ χυούα^ Ιι'ΜΎ (ν τ. χν^- 
Β(ΐ ΙΌ (ροβΐ Ιφε^ής οοΐΐοο.) || 5 ΐμβρνον Μ || 6 ιοϊϊ άατοΐς αύ- 
τοΪΕ ΜΤ Οηΐ), Β*, ϊ. &ατ. Ο ύπϊοΓί Ι. (οιη. α•ύτοΐ« ιοίβ) || ΐ ϊηριί- 
τιρα Ι• \\ 10 ρ</εψών Ι.ΜΤ παιϋίαν Ο \\ 11 χαί Μ χαί ει Ι<ΟΤ || 
είτ' οίν Ι.ΜΤ ιί^τ' Ο || ίΟέΙεις Μ || 12 άνατίμνων Μ άνατεμεΐν 
Ιί' II 16 νΐογίνών 1ιΜ νεογνών Ο || 17 ί^Ρ'^^'^" Ι.'ΜΤ ύγράτιρα 
Ιί'Ο II ξηρότατο: ΜΤ || 18 τθΛ& τά γεγτι^αΐίότα — Ιμάντων ΘΙ- 
οβτρβ. ΟγϊΙι. ^^ΐ 3, 3 II 20 αύμτιαντα^ β,άά. &□(« αννόίαμονί 
Ι,ΟΤ οηι, Μ II 31 αχληράν ροϋί ϋάρχα οοΙΙοε. Μ || 29 ροβΐ νενρα 
&άά. ίιά τήν -ήΐιΐίίαν Ι'ΟΤ 3. τάϊ ήλιχία« Μ οηι. Ι,'ΟπΙ». || τε 
αιη. Ο / νβ^^}α τά ί' ίν τα μίαω ϋΗΐιπβ Β:ι1 ΐΙκΛαιτιβέντΕϊ «ι.- 
ΰί^Γρβ. ΟηΒ. ΣΣΙ 8, ί ξ 23 τούτων τε καΙ Μ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΛΣΕίίΝ ρΐ 580, ό81] 45 β(βη*ε ταίς ■ηλίκ/αι^, οβου άποΐείαεταί Γοί γ-ηριας, ΐοΰοϋτον 
ίβί της ίαχάτης ξι^ρότητος' οΟα όί νεώχερα χαΐ ¥ΐ αν^ανά- 
μίνα, τοϋοϋτον καΐ ταϋτα της των ίμβρύαν ^γρότητος &χο- 
Μ^ώ^χΐν, όσον κοιΐ | ταϊς ηλικίοας προείήλν&ΐν. τ) δ ακμή 680 
ί ^ιάΐιβτα χάντων ιών ξψοιν ίν τω μέαψ χα&έϋτηχΒ τ&ν αχρο- 
τ^ων οίτ' ίΐς ίαγατον ί/κουΚκ ξηρότητος, ώς τή >'^9''5ι 
αΐτι' έν ΰ^βόΐΐ}ΐί χαί πλά^ω ηοΐλψ ΐία&ιατ&αα, κα&άπε^ 'ΐ^ 
την βρΐφών •ηΐίχία. 

τι ίή οίμ ίνίοι των ΟΙογΙμων ιατρών ύγρον άποφο/- 
10 νονϊπί τά γήρας; η ίηίονόχι τώ πίή^Βί των περιτΐωμάτων 
Ιξαιΐιαηθ-έντις; οι τε γαρ έφϋ•αίμοΙ ίακρύονΟιν αύτοΐς αϊ 
τι ρίνΐς άναπίμηλανταί χορυζης Ιν τι τω βχάματι ΰιέΐων 
αίηθος ά9ροΙξιται, αίλα χαΐ βψτοναι ν,αΐ άνοηχνουοί 
φίΑγμα, δηλοϋντίς έ'ρα «αϊ τον τχνενμονα μεατίιν είναι τοΰ 

» τοιούτου χνμοϋ' καΐ -ή γαΰχηρ 0^ αντοΐς πεπί-ήρωται φλίγμα- • 
τος ΐχαατόν τε τΰιν όρθρων '&πόμνξον. άλλ' ονδιν τούτων 1 
ΐναντιοϋχαί τψ ^τιρί των γερόντων είναι τα σώματα, τα 
μίν γαρ νενρα χαΐ τάς ά^ττιρίας χαΐ τας φλέβας χαϊ τοίις 
υμένας χοΐ τονς χιτώνας άτΐάντίαν τ&ν οργάνων ξηρότερα 

Μ μΐν ιύρήΰεις τών Λρόα&εν τΐοΐν, τίΐριτίειίλααμίνον δ αύτοϊς 
ΐνδοϋ-έν χε καΙ ίξω&ιν ΐ}τοί φίεγματώδη τινά χνμόν ί) 
Ι ύγρότηχα μνξώδη. άλΙα τοαούτον 6εΐ τα τοιαντα αύμπαντα 581 
γνίαρίαματα τά γΐΐρας ύγρόν άηοφοίνειν, &αχε χκΐ μαρτνρεΐν 
μοι δοχεϊ τ^ ξηρότητι. δι αντό γάρ χοι χοϋτο ξηρότερον 

Η ΐχαβιον γίγνεται χών μορίων, οχι μηχέ& Αμοίως τρέφιται 
ννν ϊλ' άρρωαχίας χοϋ ^ερμον. κΐη^ος μεν γάρ ίξω&εν 
αντό πιριττωμάτων υγρών ίηίχλνζΐΐ, το βά9ος δ α•ύτ6 τον 
αώμοχος έκαστου ξηρόν ίΰτι μ^9•' είχειν εΐΰω τήν χροψίιν 1 

ί 1 Γοοο^τηι Τ || 2 γ( χαΐ (τ' Μ || άποχε,ί 
^βίν Ο II 6 ήκροτη'ιωΐ' Ι,' όίκροτατων Ι-'Μ Ι 9 τΐ ί' ονν Τ^ 
αποφαίνονται Ι,ΜΤ άπηρήναντο Ο |[ 11 ίξατίατη^ίντει Ι.ΜΤ 
&Λατ. Ο II 12 αιέΐων Ι, αιάΐου Μ αιέλον ΟΤ |1 14 αΜν τ6ν Λν. 
ν Ι ιο6 &ά<ί. Ι. οπι. ΜΟ Ι 1β τούτων οία. Τ || 17 γερόντων Ι Μ! 
γηρώηων Ο \\ τ. γ. ιΐ. τά β. Ι, τα τ- γ. εΐ. β. ΜΟΤ || 19 ΐηρβ- 
«ρί " ' ■ ■■■. — •-■ ' -'. -'■• τί^ονς Κ ίγροτέρονς Ι> || 22 βείται ί τοαοντω ^έΐειχται Μ Ι| 
84 τθΓΐ)α ίι* αυτό — βερμον βιοβΓρβ. ΟγιΙι. XXI 3 , 6 ΐ, ΐοίβ' 
Α. τ£ν ι γίνιται Ο \\ 26 ροβΐ ν'ύν οΛΰ.. &1.ν Ϊ&.1, \■^.■V^ϊ.'*. Ι 46 ΙΆΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 582] 

όνναμίνον μήτ" «παλητίΕίν ίχκνώ^. νγ^ος ονν ό γίρων ίατίν, 
οΌ τοις οΐιαίοις μο$ίοις, άίΐά τοις πι^ιττώμαΟι, και ξηρός, 
οΰ τοις πΐριττώμααιν, άλίά τοις μορίοις ιτύτοίς, ωΟτ αλίω 
(άν 'Ι/γρός, βίΐω δί ^η^ός. άΐλ' ούχ ύπΐ^ τ^ν πει/ιτταμά- 
τιαν αντον ννν ο ίόγος αίλα τ&ν οίκΐίαν μο^Ιζαν ιΰΐίν, & 
&ν αί κατά ψνΟιν Ινί^γειαι (Ινμπίηροϋαι ι^ιι ίωήν. ιοιί- 
10(5 ονν ^ηρός ίατιν 6 γίραν, οίς 6 παις ^ νγρός, ανχοΐς 
τοις ατιριοίς μί^ΕΟι τοϋ αώματος, δατοϊς χαΐ σννδίΰμοις και 
ύμέβι χαΐ άρτί/ςίαις καΐ φλΐψι χαΐ νεύροις καΐ χιτωΰι καΐ 
ααρξί, χαΐ καλώς Άρΐΰτοχίίης είχάζιι τ6 ^'^^ας αύαινομένφ ίο 
Ά2 φντώ. χαΐ γαρ ονν χαΐ τα \ φντά, νέα μίν 'όντα, μαίαχά 
τ ΐαύ *ο1 νγρά, γηρωντα ί' άΐΐ «αί μάλλον φαίνεται ξη- 
ραινόμΐνα και τιλεντώντα τελέως αποξηραίνεται χαϊ τοντ 
ίατιν αντοΐς 5 θάνατος. 

Όϊί μεν ίή ξηρότατον ως ίν ■ίιίικίαις το γήρας, ίκ των 15 
εΐρημίνων εϋδηλον οιι ί^ κκί ψυχράτατάν ίατιν, ετ ίναρ- 
γέΰτερον, Άατ ονί •ημφιΰβ'ήτηιίεν ονδεϊζ ύκερ γε τούτον. 
χαΐ γάρ αητομίνοις οί γέροντες ψυχροί φαίνονται κοί ^ψ- 
δΐιος άτΐΟ'φνχονται «αΐ μιλαίνονται καΐ πελιδνοϋνται χαί τοΓ^ 
ψυχ^οΓ; ετοίμως άλΐΰκονχαι νοΰημαΰιν, άττοπληξίαις , πάρα- »ο 
λνβιαι, νάρχαΐζ) τράμοις, ΰτίαΰμοΐς, *ορύζαις, βράγχοις. άπό- 
λωλΐ δ' αίτΓ&ν ολίγον δεϊν αχιαι τά αίμα και ^(α τοντο 
αννατίόίαιλίν ή της χρόας ίρν&ρότης, άλλα χαϊ πέψις (Λι- 
τοΐς χαΐ άνάβοαις έξαιμάτιαοίς τε καΐ πρόα&εαις χαϊ θρεψίς 
ορεξίς τε χαΐ χίνηαις χαΐ αΐα&ηαις άμνδρα πάντα χαΐ χαχώς η 
διακείμενο, χαϊ τΐ γαρ αΧλ' ί) 5ίής έπΙ 9άνατόν έατι τά γΐι- \. ίί δ. Ο |Ι 4 οΐχ ΐπίρ Μ ΟπΙ.. οΐχΐ πίρΐ ΙΤ ο* πεςΐ Ο || 
τοϋ ΙίΜΟπΙι. κΐτώ Ο' αίποϋ Ο' || 8 μορίοΐΐ Ιι || νμέαι κ, ουνί. 
Ο ϋ 10 κκΐώβ ΙΜΐ ΰαιαίιαϊ Ο || μαι/αινομίνφ ίΤ |[ 13 ιιαΐ τιλεντ. 
ΙιΜΤ τίλ. 3^ Ο II τιΧείιιΐί Μ || 14 ροβΐ θάνατος Β,άά. ή ξ'ηρότηΐ 
Ι, II 15 τβτΐιιι ΟΤΙ ιιίρ — τοις ΙοτροΙς βχίβΓρβ. ΟγϊΙι, XXI 3, 8 || 
#ή Ι-ΜΤ οί* Ο [| ϊκ Ιών ίίρ. οιη- Ι, | 21 βράγχοις Ι>ΜΟ• β^ύγ- 
χοΐ5 Ο" II 22 αύιοΓί: Ι. || 23 ι5] χο! ι^ Ο || χροιδς ΜΟιϊΙ). || 
^ί ^ρ^ψις χβΐ 3(ρόσ&. Γ χαϊ τιρόο*. οπι. Οη>). 1 βδ κ&ιβτ^σΐϊ 
1. χά^σις Ο ΓΑΛΉΝΟΓ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 583. 584] 47 

ζας\ &ΰτ ιΐπε^ ό θάνατος ΰβίΰις ίατί της ίμφντον θερ- 
μααΐας, ιϊη αν χαΐ τό γη^ας οίον μαραΰμός τις αντης. 

Ού μην ηερί γε ι^ς των \ παίΰων ηίικίας χοΐ της τ&ν 683 
νοίμαξόντων οΰθ' ωμοΐόγψαί ΐι τοις ΐατ^οΐς οντΐ χ^Γναι 
& ΐήν 8ιαψη>νίαν αντα>ν ί^ιπΐτΐς. ηι&ανοι γα^ εχατι^αν οι 
λόγοι τ&ν τε τοίις ποΐάας αποφκινόντιαν ^ίρμοτίρονς είναι 
των άχμοζόνταν καί των ίμπολιν τούτοις τονς κκ^ίά^ουιας 
τών παίδων, οϊ μϊν γα^ οτι 9ερμότατος άτίάντων ίατ'ι των 
ίν τψ ξψψ χατα ψνβιν ύτιαρχόντων 6 τοϋ αΐμιχτος χνμός, 

10 ϊΐ&' Βτι τα χνονμενα το μίν τΐρίόιον δΐίγον δεϊν αίμα μό- 
νον ίβτζν, ϋατίρον δε' διαττλαττομένοιν ηδη τ&ν μορίων τ6 
μίν οατοϋν γίγνεται, το ί' άρτίϊρώ, τό ίΐ φλΐψ, το δ αϋο 
τι, πάντα μήν ίρν^^α «αϊ πΚεΐΰτον αίματος εΙλίΜ^ινεΰτάζον 
τε χαί &ερμοτάτον μετέχοντα, ΰυλλογίζονται ^ε^μότατον ϊΐναι 

16 τ6 κυονμενον' ει δε τοντο, χκΐ ιούς τταΐδας οαωηερ Ιγγν- 
Τ^^ τοις χνονμένοις, &ίρμοτίρονς είναι τ&ν άχμαζόντων. 
οΐ δ , ίίτι πολν μεν χ&ν τοις άχμάξονΟι το αίμα και ττλίον 
ζ Ιν τοις παΐΰίν, &ατε ίίκ τοϋτο αννιχ&ς αΐμορραγεϊν, αλλά 
ΐΗίϊ δ της ξανθής χοίης χνμός { αίματος ττολν θερμότερος όδΐ 

Μύηά^ων ηΐεΐΰτος αύτοϊς ίΰτι, δια τοΰιο &ερματερονς άπο- 
φαίνοναι τ&ν παίδων τους ακμάζοντας. 

Αυ9ις δ άηο των ενεργειών οΐ μίν οτι χαϊ. αν^άνονται 
καΐ τίΐιιόνων ^ κατά τήν άναίογίαν τον αώματος ορίγονταΐ 
τε χαΐ χρατονΟιν ίόεΰμάταν, ϊΰχνραν Ιν τοις παιαϊν εΧναί 

η φααι τήν 9ερμααίαν' οί δε το μΐν ανξάνεο&αι δια ιήν Ι 
ύγρότητα μάλλον ^ ιήν τοϋ &ερμον §ώμην ύτίάρχειν αύτοΐς Ι 
φαΟι, ταΐς μ^ντοι πίψεοιν ονχ οποί; πίεονικτίΐν άλλα χαΐ Ι 
ίκίν τ&ν άχμαζόντων άπολίίπία&αι. έμίτονς τι γαρ α/ηί- β 
^ίτων αντοϊς γΙγνεο9αι ΰιτίαν χαΐ βιαχωρ-ηΰΐις ί'γρων κβΐ Ι 

1 τ^Ε(ιμάτΐ]Τ0£ Τ || 2 αύττ/ί] αύτοί^ Ι< || 3 ιήΐ ρο»1 καί οτα. Ι 
Ο ϋ 4 τι οη. ϋ II 6 ά-ποψαινύντοιν ΙιΜΤ ά-ποψηνάνταιν ϋ || 7 τον- Ι 
ΧΜΐ Οίη. Μ Οηΐι. Ι 8 9ίρμάτατο£ ΙιΜΤ &ερμότατον Ο {| 10 οη Ι 
«ηΐ ΜΟΤ Ι 13 μην Τ μίν οβϋ. \\ Η ΰερμιίτΕρον Ι') || 15 οαφπε^ Ι 
ιΐαΐν Τ II 16 ^ερμάτιροί εΐαι Μ ιΙΛ '^ερμοτίρονς Ιι' εΐαΐ 0-ερμύ- Ι 
τβροι Ι' »ΐΐιμοτέρους φαβί (είναι οηι.) Τ || 17 πΐ^ον γε 1>Τ II Ι 
18 βννεχώΐ ίιά ιοϋ&' Ο |{ 19 βτρμοτίϊΐοϊ Γ." β'61^^|'όI£«ος ^' 5^ 1 
30 χαί ΰιά τ. Ο δώ Μ || 27 οΐχ οπιοίΑ οΐιβ' ϊι'ί,ωϊΧί ΰίιι. ιΑχβ'ϊ,'ν | 
^ αύχ άπΧώί Μ Ι 29 αύτοΐί Ι.* αυτών Μ '^ τϋιν οιτίιον ^ Λ 1 48 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 585. 636] 

τραχιών χαΐ άχνμώχ(αν. ΐί ΰ ο^ιΐ^Όνπΐί τίίΐίόναιν, οϋίν 
είναι τοϋτό ψαΟι ττρή; τήν ^άμ-ην τον 9ιρμον. τίρδτον μίν 
γα^ οίίΐ πλεονεξία 9ερμότητος ίιρίγία&αί τα ζψα, τουναν- 
τίον [^'] 8παν βαιοψνχομίναν τών ο^ΐχτιχων μορίαν' ίπεηα 
6ΐ 8ι6τι μή μόνον εΙς &ρίψιν άλία χαΐ εις οίξηΰΐν αύτοίς & 
ή τροφή διοικίΐται, βιά τοϋΐο τίίειόνων ίδεαμάτων π^οαδεϊ- 

686 α9αι. κατά μίντοι τάς αλλάς &ηάαας ίνε^γείας \ και Λανυ 
ΰαφως αποΧεΙταα&αι τονς «αΜαϊ τα>ν αχμαζόντων. οντε 
γαρ βαδίξιιν ο^ε 9εΐν οίτε βαΟτάζειν οΐθ' ίίΐιος οΐίέυ 
τ&ν τΐ^Βχηκών ίνιργειάν ομοίως ίπντεΧεΐν, αλϊχι ν,αΧ τας ίο 
αΐΰ&τίαεις και τας νατίοεις ίν τοις άχμάξοναί φαΰιν ΐΐς 
ίίκρον ηχαν αρετής, ολιύς δι το μίν άτελίς ίτι, τό δ ΐ^δη 
τέίειον ιϊναι ζψον. ίν δε τοις τελείοις (νλογόν φαοι ιό 
ηραχ,τικώτατόν τε κοί ά^χιχώτιαον ίων ΟτοιχεΙων ίπικ^ατεϊν. 
άλλα χβΐ ϊοΪρ; ΰπνονς πλεΐϋτονς μεν ίν τοις παιοΐν Ιδιΐν α 
ίατι γιγνομένονς, ίλαχίΰτονς ί' ίν τοις βοίμάξονΰΐ. καίτοι 
τοντονς γε, ψαβίν, ούδί μανείς οίν τις ^ίρως ^ιγ^αιτο 
γίγνεο9αι η τον &ερμοϋ νικτι&ίντος Λως «αΙ βαρνν&έντΟζ 
■ίπο πλ-ή^ονς νγράτητος, ώ; ίχ τε τών οίνω&ίντιαν ίοτιν 
ϊβεϊν ετι τϊ τών ττΧείω ΧονΟαμίυων. ο^τα> δε και μ-ψ-ων ίο 
ίηνοΛΟΐός Ιατι ν,άί μανδραγόρας χοί &ριδακίι/η χαί πάν9 
οΟα τήν χράαιν υγρότερα χαί ψυχρότερα. 

Τοιανται μίν τίνες αϊ ΐΐίοιίρω&εν άμφιαβψ'ήαεις ΐΐαΐ 

586 ηερί των προίίειμίναν 'ήλικιών της χρά\θείας. άπάβας γαρ 
αύτας ίπεξέρχεθ9αι περιττΙ>ν ΐϊναί μοι ίοχίϊ τον τύπον τβιν α 
ίηιχειρημκτων ί^δτ) ααφ&ς ιιάξ &ν εΐρηχαμΐν εγνωΟμένον. 
τΐάρρω^εν γαρ εκάτεροι χοΐ βχεδον άπό τών διντΐρων τα 
πρότερα ΰνλλογίξονται χαΐ βιαπερ ιΐδότων ^δ-η τών άχροατων, 

1 ρο3ΐ άχνμ^ίιτων &άά. αυτών ΜΟΤ || ιΐ ίέ γί ΊΑ \\ ί Β,ηΐβ 
μορίιον &ΛΛ. τοδ ΐάον 1• || 7 κατά Ι/Μ. καΙ Ο || ταίζ αΧΙαίζ ίνιρ- 
Ι-ϊίαΐϊ άπάααις Ο || ίν. άπάαΒ:^ Μ || » οίβΐν Ι-ΜΤ οιη, Ο' τι 
λ4)1. ο» II 10 ί*ίρ7£"»*] ί'Ρϊωΐ' Μ II 11 φααιν οω. Μ || 12 ΐτι] ίατι 
ΙιΟ'Τ II 13 φαοΐν ροβΐ ιιτοΐΐΐίων ο6\1οα. Ο \\ 14 φαβίν ίαιχρατείν 
τό ηρ. τ. χ. άρζ- ί || 16 δ'^ ίν Ι,Μ 9ί ΟΤ || 17 νε τούτους Ι. \\ 
Ιίέρα>3 αίά. Ι-' || 18 βαρη9ίνχος Ι, || 20 ίΐ] ίή Τ |Ι 23 αΐ οιη. 
Ι,ΟΤ II 24 ϊήί χρ. τ. «ρ. ήλ. 1 || 25 έ^ρχεα^αι Ι. ίηίρχιβ»αι Τ || ΚΓΑΔΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 637] 49 ^Η 

μ'ιν οΪΡ^ί)σΐ5, όπως ίέ πίφις, οταας 6Ί Ορεψις γίγνίχαι, ^^ ' λόγον. όιΰανχοις δ ύπϊρ κίίίθ'ήοΕωΕ 
ΰΐίΰζ και τίζιακτιχων καϊ ψνβικ&ν ίρΕργαών διί^χονταί χαϊ 
γινίοίίος ϋπνον μνημονίνονΟί καϊ αιτίων ψύοιως, αν οΜεν 
ίάπΐ&ς Ιοτι ν.α\ ^αδίως γνίοΟτόν, &λίά παμπόίίης μεν τ^ς 
ξψηαΐως διόμεναν, ΐβως δ' οίί' ίύ^ίθ^ναι δννύμίνον, ΐΐ 
μίΐ η^τερόν τις εΙδεΟί] γναιρίζΐιν ύγ^αν *αΙ |ΐ)(>αν ηιιΙ 
ψτιχράν χαΐ θίρ^ιήν χ^άΰιν. ο ιι γα^ κν ίχείνων άς γιγνά- 
ακοντΒς ^ίϊ) ΙίγαΟιν, ίί &ναγχά<ίΐΐ4 τις αύτοί)ς αποδίίκννναι, 
< 10 πάντας δετιαονται τον πιρί κράΰιαν λόγον τοϋ νΰν ■ημΐν 
ίνΐβτ&τος. &ΰτε δι" άΚλήίιον καϊ ίξ άλλ•ηίβιν α-ιιτοϊς γίγνε- 
α&αι τάς αποδείξεις, ΐχ μΐν ιών νϋν ζητονμίνων, ώς ί)ίι) 
γιγνααχο' μίνων , ίηειδαν ύτάρ τών ίνεργει&ν διαίίγωνται &8Τ 
χαι τήν τών ίδεαμάτων τε χαΐ φαρμάχω!/ ί^Βνρΐακαΰι δν- 
ΐί ναμίν ϋτΐνίον τε ηέρι χαι των αΙΙων των τοιούτων Ιπι- 
(Ιχίτΐτωνται. πάλιν ί' αν τά ννν ίνιατώτα 6ι' εκείνων ώς 
ηίτ) προεγνωΟμένων κποδεικννοναιν. ίγ&> ί' ανκ ίοαινδ» 
χάς τοιαύτας άτίοδιίξεις, άΐλ', ει χρη τάΐη&ες ΐίπΐϊν, ονδ^ 
ίΰκδεί^εις είναι νομίζω, κκθάίΐίρ έπι πίίον δι' ίτίρων Ιδ'ή- 
Μ Ιιοββ, %αΙ ^ΐλκον εΐναί φημι χατα πάααν βιδαΟχαλίαν &ρί- 
ΰαα^αι την τάξιν των νοημάτων. 

Εΐπί^ ο^ν &0χη μεν άπάαης ίατϊ τής ηΐ^ί τών χράβεων 

πραγματείας ■^ περί τ&ν ατοιχείων ίΛίαχΐψις, εΐτ' άπα&η 

Ι Μύτί αμετάβλητα τελέως ίατίν εΐτ' άίλοιοϋα^αί τΐ χαϊ. μΐΐα- 

Κ βάλίιαϋαι δυνάμενα, μετά ίί τήν ίχείνων ΐπιΰτήμην ίψεξί)Β 

ίατί δεύτερος 5 νϋν ημΐν ίνεΰτηκως λόγος, ού χρή λαμβά- 1 #ρέψιβ οπωί ίί πέφΐί Μ || 2 Λοιοννται ίι' βιιρβΤΒΟΤ. ποίτ- 
οθντΐΕ ϊι' Ι Ξ νοήαεωί ΙιΜΤΟοιη. χινήπιως Ο \\ 5 γνωαχόν Ι>ΜΤ 
γνάριμον ϋ || 8 9ιρμ. κ. ψ. ΙιΟΤ &. κ. ψ. μ. ξ. Μ, νβτΙίοπΗίι 
Οηϋϋβιιι ΓθβϋΙηϊ. || 9 (ί οιη. Ι,'ΜΟ &<ϋ. Ιι' || άναγ-κάζιι (-ξη Ο) 
βϊ ΤΙ,Ο άναγ^ιάίειν (τιϊ οω.) Μ άναγκάαει-ι Ο' ίη Μβ,ηϊ. |[ 10 ιήί 
ιίράαιας Μ | 11 χαί] τϊ χαΐ Μ || 13 ύαέ^ τι Μ || 15 νπνων Ι<Μ 
ίαινον ΟΤ II αερΙ ροβΐ τε αιΐά. ίΤ ροΕί καί Μ οιη. Ο || 17 άΛΟ- 
άεανύωαιν ίΤ || 19 χα&άτι χαϊ δι' ίτί^αν ίπΐ αΐείον ιδ. Μ 
%α»άπερ χηΐ 6ι' ί. ίαΐ αϊ. ίβ. Τ |[ 20 βιορίζίβ»αι Ι. δρία&αι Μ}\ 
91 νοημάτων ΟΤ &νομάζιαν ΕΜ || 22 ^ιπιΐ' άηάαιι,ΐ Ο (|, ΚΕ^ί 
τίΐ£ ιφ^βίίρ Ιι ί/ί τάς χράαιίί Τ «. χίις ιιβ'^ο^'* ^ ■"■ ''•'ί''-"ΐ*''" 
0^35 ΑαατιΙμην] ίπίαχεψιν Ι. 
^^^ίΜΐιν/. ίβ ίβπιρβΓΒηιβηΙΙί οά. Ηο1ιηιβ1οΐ>- ^ 17 

1 
1 50 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΙΈΩΝ [Π 688, 6Θ0] 

νιιν αντών τκς πΐατει^ ίκ των μηδίπω γιγνωαχομινων, άλλ 
ώΰπιρ 6ρ&όν τ' ίατι χαΐ δίκαιον, ^ » των ίναργάν ιΐναι 
π^οαηκΐΐ τά ίτιφϋτ^αόμενον εΙς την άπόόιι^ιν ^ τι των 

68& ΐίροοΊίοδίδίίγμίναιν. οϋτ' ο^ν ΰπνον γΐνίαιως μηΐμονίντίον 
0^( πέ'ή^ίως οΰτ' ιινξ^ίΤΐοι^ οϋτ' αίλον τών τοιούτων ούδΐνός^ 5 
ώΐλ' ίαώ μόνης χοΐ ψιλής "^^5 οϊιαίας την ύηοικιμένων 
πραγμάτων η ίψηΰΐς γιγνίΰ9ω, κβθώιερ «αί διά τοϋ τΐ^ώ- 
τον ίόγον πιττοίήμΐ&α, 

ιίιελόμενοί γά^, &ς ?τε^ον μίν έοτι το χατ ίνίργίίαν, 
ΐτί^ον δι τΙ> χατα ύνναμιν, Ίιτΐϊρ τοϋ κατ ένίςγιιαν Ιίντος ίο 
^ΰη 9ΐ^μοϋ χαΐ ■ψνχροϋ χαΐ Ιηροΐ χαΐ -ύ^ροΰ τ6ν λάγον 
ίψαμιν χ^^ναι «οιήσασθβί πρότΐ^ον, ΙΊτίΐθ οΰτως ίπΐ τά 
κ(ηα δύναμιν άφικίΰ&αι. π^όχίΐςος δ ίατί παβι καΐ γνώ- 
ριμος ■}) τ&ν κατ' ίνίργίίαν ^δη θερμών καΐ 'ψνχρ&ν κκί 
ί,ηρών χκί '{>γρβ>ν διάγνωοις ' άςρή γαρ τά γί τοιαϋτα δια- 15 
χρίνΐιν πέφνχίν η %αΙ το πνρ αντο ^ερμον εΐναι διδά^αΰα 
χαΐ τον αρνΟταλίον 'ψνχρόν. £Ϊ ί αλλο&ίν Λθ9ίν ίχονοιν 
ΐννοιάν τΐ καΐ διάγνωαιν &ερμοϋ χαί ιΐινχροϋ, λίγίτωοαν 
■ίΐμϊν. άμήχανον γάρ τίνα Οοψίαν ίιταγγίλΧονται, μαΚ}.ον δ , 
£Ϊ χρτ} χάίη&ες είχεΐν, έμηληξίαν, εΐ πραγμάταν αία^ητων ϊΟ 
ετερόν τι πρεαβντερον αία&Ίΐαεως ίχονΟι χριτηριον. χαι μήν 

589 ε/ μηδέν ίίλλο των ίνεργεία θερμών ίγχωρεΐ χριτήριον \ ύη- 
άρχειν, άτΐτία&ΐϋΰαν ^δη πολλών ίφεζής ανδρών χαΐ γερόν- 
των χαΐ μειραχίων χαί παίδων χαΐ βρεφών, οΰτη γαρ 
ί^ενρ•ηαοναι τοΰς μκλίόν τε χαΐ ^ΐΓον θερμούς, ίΐ ί' αΐβθη- ΐί 
τ&ν πραγμάτων άποδείξΐΐζ λογικας ^ητοϋαιν, &ρα τι καΐ 
χΐρΐ της χιόνος αντης ηδη αχοηεΐν, είτε λενχήν, ώς ^πααιν 
άν^ρώποις φαίνεται, νομιΰτέον αντίιν είτε χαΐ μη Ιενχην, 
ώς Αναξαγόρας άπεφήνατο. και μεν δή και ηερί ηίττης 

1 αύτ&ν] ίκίίνωι. Ι,' «ύιώ* 1.= || μηδίπω ΙΜΤ μήπα Ο Ι| 
4 οντβρ οίιν ο>ό&' Ιί Ι νπναιν Μ Ι 6 οϋτ (η,λΙβ &ΧΙου) ΤΜ οΐί 
Ι,Ο II 6 ο<>6ενάς 1ΜΤ μη8εν6ί Ο \ Ζ τηί οτα. ΜΤ || 7 ιοΟ οιπ. 
Ιι [| 11 ιήϊ ίάγον 8η(» Λ^δτε^ον οοΠοο, ϊ || 18 Λάβιν ροβΐ γνίι- 
ριμος οοΐΐοο, Μ || 16 ^γρών τε καϊ Ιηρών ΟΤ || γάρ ϋη Μ || 
η αο^εν 0Π1. Ι,Τ || 18 γε οπι. Μ |) 19 άΧί' ήμη^οΐΌ* τίνα Τ | 
24 παιίίαιι• (παίβων Τ) τί χαί Ι,Τ || 2β 1ο}•ΐ)ΐ. άκοί. Ο || τι Ι.^ 
ί'ί Σ'Τ οία. Μ Ι 21 ά>ς άβΐ. Ι- οπι. Τ | 28 (ρο£ίΈθβ•πι Ι,Τ | 
δ& μίρ δι) ΖΜΤ μίντοι Ι) αβαντως ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 590] 51 

ίντως άνααχοπεΐν χαΐ χόραχος απάντων τε τών ϋίίαιν. 
ού γα(ΐ δί) τύ μίν λινκΐιν ίαΐΐατζΐΰ&αι ιρί\ τοί)ς &φ9αίμοίις 
ί^ντας, &νΐν δ' αποδείξαος ίπΐ τών μιλάναν πιύτενεα&αι. 
όίπαι'τ' βίν ^δη τα των αία&^βΐίον απιΟτα φάμενοι μήτε 
Ε ιόν χνχνον λευ%Ι>ν είναί Ιιγόντο>ν, ίάν μή πρότιρον Ιπί~ 
αχίψωνται λόγω, μήτε την τίτανον ^ τήμ ημίραν ^ αυτόν 
τί>ν ηίιον. οΰτω δε χαϊ τιερί τ&ν φωνών άΐίΐΰτηαάτωααν 
αχο§ χαί περί τ&ν οαμ&ν ταϊς ριαΐ χαΐ τίΐ^Ι τίάντων τών 
απτών άφ^. είτα ταντ ον Πνρρώνειοξ απορία ν.αΙ ίήρος 
V) ίαύραντος; ον μ^ν δίκαιον γ -ην τοί}ς την άρίαττ/ν αίρεικν 
ίίαμίνονς τβν ίν φιλοΟοφί^, ] ιήν τ6 9ερμόν και τό -ψυχρών 590 
καΐ το Ιηρόν καΐ το ύγρον άρχίις χοΐ οτοιχεϊα τι9εμένην, 
ίΐς τοιΤοϋτον άποπλανη&^ναί τών ταϋτα δεμένων άνδρΰιν, 
&ς μη γιγνώανειν, οτι τε ηάβης αποδείξεως άρχαΐ τα τίρύς 
ίί αΐα&ηαΐν τε χαΐ νάηαίν εΐβιν ίνα^η και οΟτις πίρί τοντιον 
ίαιορεΐ, μάτι/ν ύπίρ τών αίίων ζητεί, μηδ &πό&εν αρξηται 
ΜπαΙελοιπως Ιαντώ. 

ΙΤιϊ&ίν ονν εΙς μακράν οϋτως Ιίίην Ιξιτράποντο χαϊ ίάγια 

ζ•τ}τιΐν έπεχείρηΰαν αΐβ&ητβιν πραγμάκαν διάγνωαιν^ Ιγύ μίν 

\»0οΜ επινο^ααι δνναμαι, καΐ δια τοΐθ' άφ^ μίν κρίνω τ{> 

Μπ' ένεργειαν &ερμόν ί" τ» ί' ούπω μίν ίοτι &ερμόν, ίτιι- 

τήδειον δε γενία&αι τοιοϋτον, ο ίή καΐ δννάμει 9ιρμον 

Ανομάξεται, τοϋτ ίξενρίαχειν Ιόγω πειρωμαί. τοις δ' οίιχ 

οϊδ' οηως κντίατρατίτοί ττάντα καϊ ρητορεία ιιαχρά κερϊ τών 

ι» ίη*χ(ίρημάτων ^αχιμαι. τοντονς μεν ονν ίάΰωμεν, άναμνή- 

I Οαντες δ ημάς αντονς χαΐ νϋν τό γε τοβοντον, άς κρϊή 

1 1 άναβκοπίΐν Κ αν αχοτιείν Ο &ν σχοποΓνιο Ιι αν ακοτίείτο 

Ι Μ &ν αυτής ακοποΐντο Τ (άβαύτιοι οιη.) | ΕπρίΏ απάντων αάά, 

άβαύτας β^ Ι•* ά^ανταί καϊ «άντων τ. ά. Τ || 4 απβντκ] σ1 

χάντα ΙίΤ αάνχ' Μ || ίή οίν 1ι ήίη οηι. ϊ/ ροβΐ οίυίιίΐίίων ΰοΟοο. 

Ι 'ΐ\6 τ.%1. αυτόν Ι. {| Τ τώι> οιη. ΙΤ | 9 πνι/άνιοί 1.*Μ || 10 ροβΙ, 

Ϊή*> αΑΑ. χαί ΜΟ 11 11 τό αηΐβ ψυχρύν οιη. Ι, || 12 τύ ύ. χ. τ. |. 
'ί»εμ^νην Τ|| 13 μΙθ τών Β.άά.. ύτιύ 1.0'Τ άπύ Ο' οηχ Μ || 
, 14 άρχη ί' \\ 15 είαιν Ι,Μ ίιηιν ϋ ήϊ Τ | 1β ίρέ*ι«' Ι-Τ |1 
17 ώι καταίιίοιαώς ΟΤ | 18 οϋτιος αηΐθ 6ίί εοΙΙοο. ί αιιΐιθ άΧ™ 
ΟΤ 0Π1. Μ II ίξετράποντο Ι.ΜΤ ίτ(ΐχπ, Ο \ 1Ϊ χοιαΪΛΐι•ί (το>..\ί 
Ι χίίί. XV Γί άντίατρακχαί ίΜΤ άνατίτβαπτιχν ΰ \ Ί-ϊ. « 
Ι ^ΟΤ οία. Ι^τό γι τοα. χαϊ ν'&ν Ο ϊά ι* τμΛ ■»%* """ 1 

ι 
53 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΠΝ [Π 691. 5Θ2] ^Η 

δογμάτων μοχϋ7)ρ5>ν ίοτι μία το μηίΐν ΰκίρ ατίοδΐί^εας 
591 ΙαχΙψ&αί πρότίρον, άΐλ' αμα τά τί ττράγμοτα ξ•η\τ£Ϊν χαΐ 
&ς ιΐδότας, ο ΐί ποτ' έαύν κπόβαξις, ίπιχαριϊν άποδεικνν- 
ΐίν, ίπανΛ^άντις αί9ις ίπΐ το προκείμενου άφ^ κρίνιαμεν 
Λ()ωΐως «αΙ μάΐίβτα τύ χατά ϊάς ί^λίχίας ^ερμόν. Ιαται ί' 9 
■η χ^ίαις Ι^ΐμϊν] άρίατη χα&' "ίν κοί ταντίιν αώμα βρίψονς 
ίνάξ. ον γάρ άδννιχτον ίιποία τέ τις η &ίρμααΙα διετίΐ τήν 
•ηίικίαν νπά^οντι ηρονπηρχίν αντφ μεμν^α&<α κβΪ &ποία 
νϋν Ιατι ίυοΐν ^ τριών έτων, εί τϋχοι, μιταξν γινομένων. 
εΪ γαρ οίως ψαίνοιτο μ,εταβολΐΐ χις ιπΐ τύ &ερμον ^ •ψν^^αν ίο 
γεγονίναι τώ βρέψιι, χαλετΐον ούδίν ίτί ΰνΐΐογίζιο&αι τήν 
ίω£ 1^5 άχμης ίΰαμίνην νηίροχήν. ΕΪ ίΐ μΛ τίλιΐία τίαίδία 
πολλοίς άχμάζονύιν ί&ίίοις παραβάίΐιιν, ϊαχνα μίν Ιΰχνοΐς, 
ϊϋσκρχο: δ εύοάρΜΟίς χαΐ ηαχεα ηα%ίΰΐ παράβαϊΧε' ο^α δε 
και ιρόας ωΰαντως ¥χοντα χαΐ τών αΐίαν άπάνταν &>ς οΙόν 15 
τε. ΐήν γαρ ίν ταϊς ^ιλνχίαις διαφοραν ίξενρεϊν ξψ^ν ίπΐ 
των ΑμοΙων ώς ίνι μάλιβτα ψύαεων άβψαλίβτερον αν ίτΐι- 
αχίητοιο. ιά 6' Ιπ\ των ίναντίων ί^ετάξειν ον ΟμΜρον !];£( 
5ΰ2 τον παραίο\γι(Ιμόν , ον διά τήν τιλικίαν ίνίοτε της των 
δοκιμαζόμενων Πωμάτων διαφορίίς άλλα όια τήΐ' φνΟιχί^ν ΐο 
ύπαρχονΟης κρ&Οιν. ωΰαύτως δε χαϊ διαίτ^ πάαιιι χαΐ τοΐς 
χαιροίς, Ιν οΐς Ι^ετάζιται, παραπληβίως ΐχονχα προαιρεϊα&αι 
τά ΰώματα^ μτ) γεγνμναΰμένον -ηργΎΐκότι τιαραβάλλοντας ^ 
λιΐονμίνον αΐούτω μηδ^ αβιτον ίδηδοχ6τι χαί διτρωντα μ(- 
μΐ&ν<1μ4νω μηδί τον Ιν 'ίίΚΙψ &αΙψϋ•έντα τψ ρί^ώοαμτι διά ϊ6 
τιρύος ^ ιόν άγρνπνηυαντα τψ χεχοιμημίνφ μηδ όλως τοις 
ΐ| ίναντίπς φύΰεως ■ή διαίτης ^ πιριατάαεως πραγμάτων 
/{ΐατινουοϋν, άίλ' ώς οΙόν τε πάν9' &ιααντως ντταρχίΐω τίίλία 
ίχΛήν τής •ήλιχίας αίιτης. οΒιω ίέ δηίονάτι και κυτών ι6ν 

2 Γϊ Ι.ΜΤ οω. Ο II 3 ιίβότίς Ι. [| Λ ίπανέΐ^ιαμεν Ι-' νρ. 
έπανεί9•άντΐ3 !•' ροβί (τίανιΧ&όντΒς αάά. οίν 0\ οτα. Ι,ΜΤ || 
5 πρώτον Μ χρότερον Ι» || Β ημών ή κρ. Ο ή κρ. ήμί* ΙΜΤ |ί 
7 ίιΐϊΕϊ Ιι' γρ. ΰΐίτή Ιι' βιετοΰξ Τ || 8 ύηάρχοντι £' βυρβιβΟΓ. 
ίιαάρχοντος Ιί'Τ || αύτφ Ιι' αίιτοΰ Ιί'Τ || 9 ίτών οτα. ίιΤ \\ γιγνο- 
μένων Η γινομ. Τ || 11 τίαράβαίε Τ || 18 μι\ρ6ν Τ || 21 νπάρχου- 
σακ Ι,ΜΙ τρ δίαίτ^ Η || 25 ξιγώντι 1Τ || 26 «ρόοι.Ε Μ || κοιμο- 
Μ»ψ ΟΙμ-ηδ' Βοήρβϊ: μή»' οοάά. \\ χοΐ^λ τΐίϊ ΙιΤΛ-Τ ^^ 5.1 ϊ£, («β.. ^^ν ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑί:Κ<ΐΝ [Ώ 593. 651] 53 ^| 

^^Μα παίδα παραβάλλων ίβντψ τας 1%ω9ίν άπάβας αίιτοϋ ^Η 

ιαριατάαεις άχριβώς όμοιας φνλάξίΐς, ίνα μή τά διά τίνα ^Η 

τούτφν ίν ΰάλψα τε χεά ψύξει βιάφο^ον ιίς τήι/ τής τ/λι- ^^Λ 

χίαα άνοαιέοηταί ιιεταβοΙ•ήν. ααχοαν 'ιβαα αοι ίό£ο) Ιένΐΐν ^* ; άναψέ^ηταί μετοβοΐ'ήν. μακράν ΐϋας βοί δόξα λέγείν 
ί τήν ί|ΐτβ»Γί)' άΐλ άληθη ^Ε παϊτός μϋλλον ί| αΐτ^ϊ τϊ τοί 
ίτίΐουμίΐΌΜ 1^5 οΊιαίας λαμβανομίνην, &ς ίν τοις ΐπίρ | κίτο- Ε 
ύιί^ίως ίίίγίτο. αύ δ' ΐαως αίρήαγι τήν ίπίτομον οίιδ^ν 
φροντίδων, ιΐ ψΕίιίής ίΐ-η. ί'βθί το/μκμ οί μόνου ■ψίκίή 
βαδίαων άίία καΙ μακρόν, ον ^άρ ΙΊίΛ τριαίν η τέτταραιν 

10 ίζΐνς'ήαΐΐς το ζητονμινον, άί.λ' ί'ν ποτντί τω βΐφ φνλάξας 
τήν κ)^ο(ην. δσον γαρ ίπϊ ταίς άντίΐογίαις των άνδρων, 
οϋίν άποδειχ^ϊ^ναι δύναται οαφώς' οΜΊ γαρ εΐίογον ολας 
ίκ τ&ν ύαχέραν τΐΐατοΰβ&αι τα τιράτιρα. 

Κρίνιομίν ονν αίο&'ήαει το 9ΐρμ!>ν ΜχΙ ψνχρύν Οωμα τό 

α γΐ κατ Ινίργίίαν ^δη τθ(θνιον «αϊ μηκέτι δυνάμει, παρίντις 
την γε πρώτην τα αλία ούμτιαντα γνωρίοματα. καΐ ^ή βϊ 
μϊν &>ς [ίί] '^ρινοϋντα προς ιήν πείραν άποίύα, ιήν ί' 
Ιμήι* αύτΐις χρίΰΐν ίρμηνενΰω. ηοΐίάιτ γαρ ίφεξ^ξ άπτό- 
μενος βαμάτων ίπιμΐΐώς οίι ηαΐδων μόνον ^ βρΐψ&ν αΧΙα 

10 και μΐΐρακίων καί αηιμα^όντων εΰρισκον ονδιτίρονς αΙη9ΐν- 
οντας ούτε τοίις ^ερμότερον άηλως οντε τονς γυχρότερον 
ιΐπόντας ιϊναι τον ακμάζοντα τον παιδός. εΐ \ γαρ τας 594 
αλίας άπάαας χάς ΐξω&εν άφείών άίλοίώοεις τας Ιχ της 
■ίΐΐΜίας μόνης Ιηιαχέτίτοιο διαφοράς, ουδέτερος αοι ψανίΐται 

■Β θερμότερος άτίί&ς. ποιότητι γάρ τοι διαψέροναιν «ύτών 
«ί βΐρμόττιτες ίτΐ άνίαψ τη διαηνοη , δί ^ν και σοφι^ό- 
μΜνοΙ τινΐς ^ το^ς πέλας ^ ΰφας αντανς οί μϊν ιήμ ιοΟ 
ηαιδός, οί δε την τοϋ νεανίαχον &ερμαΰίαν ϊΰχνροτεραν 
είναι νομίζουαιν. ίατι γαρ ή μ'ιν των παίδων άιμωδεατίρα 

Κ τε χαϊ πιιλίή χαΐ τ/δεΐα τοις άητομίνοις, ■^ δε τ&ν άχμα- 

1 αύτοϋ άττ- Ι,Τ || 3 ΐ£ οιη. Τ |[ ■ψύχει 1. || βιαψέρον Ο Ι] 
7 ίΐέγετο ίΜΤ {Χίγομεν Ο || 9 τίχρααιν Ι.Μ || 12 γαρ Ι.Μτ 
ΟΜ. Ο II 16 γε ΟΤ γε Ι^Μ || πρωτιών Ι.ΜΤ «ρ/""• ^αά. Ι." κρί- 
βιν Λρ. υ II τά &λλα Τ τά τε ά. οβΐΐ. Ι] 17 εν οία. Ι.ΜΤ || 18 ροΒΪ 
βίϊήί ί(ίη Λΰ(). ίΤ II γαρ Ο», Μ II άψάμενοί Μ || 19 ααμάτιαν 
άπτ. Ι II μύνον Ι,Ο μόνων ΜΤ [( 24 φηνίΐιαι ΐ,ΟΤ ι^ο.ί•««β.\. 
Μί 86 τοι ΟΤ τινι ΙΜ 11 29 μΐτ ροΒΐ πιι'ιδιην ιιίί«>&,\.\•ϊΛ \%β>ι Ι 

14 

1 54 ΓΑΑΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [II 5βδ. 596] 

ξόντων νπάδςψϋ τι, χαΐ ονχ ηδν κέκτηται, τοϋτ' ονν το 
όιάφορον της προϋβοίης αναπΐΐϋΐί τονζ πΧΐΙονς άποφαίνι- 
α&αι θίρ)ΐότίρον ιΧναι το τ&ν (οιμαζόντων σώ,αα. τό ί' 
ονχ οΰτας ϊ-(ΐΐ. τω γαρ άΰκήααντί τί/ν άζρήν ίν διαψόροις 
ΰΐαίς διαγνωΰτιχίιν είναι ^ιρμάτητας ίαχνροτίρας τ€ χα! Κ 
άα^ενίΰτέρας χαϊ ΐαηζ ΐν οίί' οτι χαΐ τ) των τιαίδων ΐοη γι 
ψανιΐται κοτά τήμ Ιοχνν τ^ ιών άκμαζόντίοιι ^ πΐιίων. 
Ή" ί' αΰχηΟι; ηδΒ' χρτ) γαρ άπ6 τώμ ένοργιατάτων αρ^α- 

595 σθβί, των βαΐανεΐίαν \ ίνίοτι 9ερμ6ς ο^τιαζ ίατίν ΰ &•ήρ, 
&ς μΐίδένα φέριιν ηύτΑν άίλά καίεα^αι δοχιΐν, ίνίατΐ ό' ίο 
οΰτο) ψυχρός , ως ίδροϋν μ,ΐ} δνναΟ&αι. και μτ)ν καί Ζτι 
τρίτη τις ά'λλί) ηαρα τάο&ΐ κατάατααΐς ίοτιν, ης μάλιΰτα 
χρι^ξομεν, η Βνκρατος , ονδίν ίίομαι λέγειν, αί δ ανταΐ 
τριίς χαταΰτάαεις ίν τψ της χολνμβ•ή&ρΒς ΰδατι φαίνονται, 
καΐ γαρ ϋερμον οϋτως, ώς ηαΐεα&αι ηρ^>ς αντον, %αϊ ψυγ_ρόν,, ΐί 
ω; μηδέ &ερμαίνεα&αι , και εϋκρατον, ώς ανμμέτρως &(ρ- 
μαίνεαϋαι, τίοΏΑκις είιρίαχ,εται. ει τοίννν ίροΐμην ΰΒ, πό- 
τερόν Ιΰτι ^ιρμότΐ^ον, ίρά γε τό ΰδωρ το ίΐίχρκτοΐ' ^ δ 
άηρ 6 εϋχρατος, ονκ &ν ίχοις ειπεϊν ονδέτερον. άμφοϊν γαρ 
όντων &μοΙως ■^ΰέων τε και ανμμίτρων τφ αώματι το μεν ΐΟ 
^ιρμδτερον εϊναι λέγειν α^τβ>ν, ιό ίέ ψυχρότίροι" ούίίνο; 
νανν ίχειν -ηγοϋμαι. χαΐ μί/ν ει νοήααις τί> της δίξαμΒνης 
ϋδωρ εις αχρον &ιρμότητος άφιχνονμενον, ως ξεϊν, ^ τον 
αέρα τελέως έκφλογούμενον, οτι 7ΖρΙ>ς άμφοϊν ■ ώααύτως καν- 
#ί)σ]), πρόδηλον, ΐί δε 6ή «κΙ νο'ήσαις αί&ις ^ τό ΰδωρ »& 
οϋτω ψυχράν, ώς ίγγνς ίιδη πήξεως ηχίιν, ^ ιόν &έρα 

596 τελέως ίψνγμένον, ώς ίν τοΐς \ νιφετοϊς γίγνιται, δηίον, 
ώς χαΐ ηρός τούτων ίχατίρων &μοΙως ιΐινχ&ήαι^ τε χαΐ 

2 πΧιΙατουΒ Μ |] άναφαίνεσ&αι Ι || 3 των &.%. ιό ο. Ο ϋ 5 Γί 
&μο. χκΐ Ι. II Ο Ιοη γι Ιι' αύτώ (αύτοίς Μ) ^τοι γ' ίση ΜΟΤ 
αύτώ ^ο( γΒ αάά. !•' βηριβ παίδων [| 7 «ατά Ι<Μ οιη. ΟΤ | 
8 γαρ] ίί Ιι || ίναργΐοτέ^αν 1• || άρϊΕΐίβ'αι Μ |[ 11 μήν] βή Ι" 
12 ίατίν οιη. ί ^ 13 α'ίηαϊ] αϋ ί || 14 ΡΟΒΙ τρίΐ; αΑ(1. αιδί Ι.Τ 
17 Βυμβι^αεται Ιι' ΒύρΙοχιται Ιι* || ίροίτα τ$ τις 1ι ίι^όμην αε Μ 
20 Βντοιν Τ Η ή#ΐθΓν Τ || ανμμέτροιν Τ || 31 είναι Ι,Μ οηι. ΟΤ | 
22 νοιίίίικε Μ ϊΌ^οαιί Ι-' νοηΟΕίς Ι-'Τ || 26 νοήβαιβ ΜΟ ι^ο^- 
Λκίί' ρο^σίΐί Ι,^Ύ \1 36 3Τϊ{|ίωί ^ΧΗν ΜΤ ί»ειν π. Ι^ π. ώκι 
Ο / 38 άμοιωί οιη. Ζι Ι ■ψν)ΐ9^ιη] ΙιΤ ψτ^νί^ϊ '^^*^- ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΡ,Ν [Π 597] 55 1 

ι ^ίγάαης. οίπιαϋν «αΐ ^ιρμότητα και ψΰξιν αχ^αν ώβαύτοί 
μίν άίρί υο'ήαας ίγγίγνομένην, ως δ αύτω; βίίίτι, χαΐ τΆν 
«ήφην ίκίπίρων το μέϋον ομοίως άμφοΐν ίγγιγνόμΐνι 
καΐ τ6 μεταξύ ιιάνχων τάιν αχρων τε χαί τον μίϋον χατά 
& τι τα ΰδω^ χαΐ ιόν άΐρα τας α-ΰτα; ίπεροχάς τε καϊ δια- 
ατάβεις ΙΊει^ χο^ί τοοοντχα ποτέ φτ/Οΐίς ΐΐναι τον μιτρίον 
&ίρμότ(ρον &άτίρον, οΰψ &άτιρον. οϋτω δε χαΐ ψν^/^ότε^ον 
τοϋ μετςίον τοΰοντψ φήαεις εΙναί ποτέ τό ΰβωρ, οαψ χαί 
τον άίςα, Μοίτοι τό γε της τιροΰβοΐ,ης ϊβιον ού τκύτ6ν 

ΙΟ ίκατέροίς ^ν. ον γάρ όιοαντως ϋδωρ εϋχρατον, &ς αή^ 
εΰχραιο^ προαηίητεί. και τι δεΐ λέγειν ίτιΐ τών οΰτως άνα- 
μούαν; αντοΰ γαρ τον άερος &μοίως οντος &ερμον διαφί- 
ρονΟαι γίγνονται προαβοΐαϊ παρά το ποτΐ μίν οϊσν αχίνώδη 
τε χαΐ κΐμώδη , τίοτε 3' οίον λιγννώδη τε χαί χαπνώδη, 

1ί ποτέ ^ί χα&αρον άχριβως ύπάρχίιν. ίν ποίίαίς ονν χαΐ 
διαψερούβαις οϋαίαις ίαόττις γΙ\γνεταί θερμότητας ίξαηατβιαα 597 
τοϊι; «αχίπτονς ως ϋνιβος, οτι γε μίι χατα ηάν &μοία φαί- 
νεται. Ιελογίΰμίνον μην Ιατιν ανδρός τους ΙογιΛμοίις ο^ζ 
εϊρηχα χαϊ γεγνμνοαμίνον ττ)ν αΐΰ&ηαιν ίν ποίΐ^ τξ των 

Μ Χίηά μέρος ίμτιειρία ΐήν Ιαάχητα τϊ\ς θερμότψος Ιξενρεΐν 
ίν τε ϊοίς τιαιαΐ ΜαΙ τοις άχμάξονΰι καΐ μί] τω τήν μίν ^ 
ίφ ύγράς ονοΐας φαίνεβ&αι τήν ^ ^πί ί,ηρας ί^ακαταΟ&αι. ^Η 
χαΐ γαρ ίίϋος ΰδίττί δύναται ποτέ την ΐα-ην δέξαβ&αι &{ρ- Η 
μαϋίαν, ονδεν διαφέρον, εί ξηρός μίν 6 λΐ^ος ίβτίν, νγρόν ■ 

ω δΐ τό ΰέωρ. 

Οϋτως οίν ίμοιγε μυριάχις Ιπΐΰχεψαμενψ χαϊ παϊδας 
χαϊ νεανίαχονς πολλούζ χαϊ μιιράκια χαΐ τον αντον παΐδα 
χαϊ βρέφος χαϊ μειράχιον γενάμενον, ΟνδΙν μαΐλον ίφάνη ■ 
&ερμιιτιρος ούτε παιδός άχμάξων οίτ οαιμά^οντος παις. άλΙ , Η 

2 μίν ί'ΜΤ Οία. Ο || αηϊθ αέρι αάά. έν ί' || ώς 3' αΰταί Μ 
ΙιΟ άβαύτως ΜΤ κα! αηΐβ νίατι 9.άΑ. Ι<ΟΤ οηι. Μ || 5 χαϊ χατο: ■ 
ιό* ΜΙ) 7 ίί Ι,' 7Ρ• ^"ί Ι'''^ II ϊ* '"'' χηπνάίη ροβΐ &ΐμί>βι\ Η 
οοΐΐοε. Ο II 1β 9ιαφ6ΰοΐί Μ II αίαίαΐί Ι.ΜΤ οπι. Ο || 18 άνδ^ύί ■ 
Ιβη Μ II 19 τ§ ΐάν Ι.Τ τ&ν Μ τ^ Ο || 30 ραβί μ^^αί αάά. πςαγ- Η 
μάτοιιτ Μ II 22 άααταα^αι Ι• || 23 νβατί ροβί πατι οοΐΐοο. Ιι Ι Β 
34 βιαψέ^ιον Ο βιαψίςει 1•' |1 μίν οΐο.. 1>ΐ ^ ΪΊ ■καΐ.ΐΑηϊ'ί -^«^ Η 
«αίδαΐ οοΐΐοα. Μ || 28 γιγνάμίνον ΐΛΈ -(ίν. \. ^^ν. ίϊΧ'ϊ» >ι )):μ^ 
Ι ~^ίί^»ρ Μ α ύ χαίς Μ -^Λ 56 ΙΆΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑί:Εί>Ν [Π 698. 589] 1 ως ίΐ^ψαι, μόνον ίν μεν τοις παΐΰϊν όαμωάίΟτέρβ τι καΐ 
πολίί} καΐ -ί^διΐα, ίν δε τοίς άχμάζοναιν οΐίγη χαί ^η^α 
χαΐ ούχ δμοίας ■ήίίϊα της 9ε^μαθ£ας ί) τίροαβολή. πολίι 
μεν γαρ τ^ς τβιν πκ/ίων ονβίας ύγρας ούύ'ης Ιχτος άτίορρεί, 

δ98 βραχν όε της των \ ακμαζόντων ξτ/ράς 'ύπαρχοναης. ονδί- ί 
προς οίν αΐιων άπΐώς φαίνεται θερμότερος, άλλ' ό μίν 
τώ ηΐ-η&ει τής διατίνοης, 6 ίέ τ^ δριμντητι' το γαρ εμφν- 
τον ϋ-ερμον ή παις ίχει ττίεον, εΐ γ' ίξ αίματος τε χοί αηέρ- 
μΐΐτος ή γένΐβις αντώ, χαϊ ^δίθν[, έν δΐ Τ0Γ3 άαμάξοναιν 
ύίίγη «βΐ ξηρά χαΐ ούχ ίμοίως -ηδεία της 9ερμαα£ας -η ίο 
πςοαβοί•ή]. 

Οαρ. ΠΙ. Θερμοϋ μεν ίή χαΐ "ψνχρον ΰώματος άφή 
μόνη γνώμαν ίΰτίν, νγροϋ δε καΐ ζηροϋ οΐίν ΐη άφ^ ααΐ 
ίογιβμάς. εΐ μεν γαρ ξηρόν, τίάντως χαΐ αχληράν. άλλα 
τοϋτο μεν άφ^ οΐσθητόν' ον (*ήν ΐΐ « Οκίηρόν, ευ&ίς ηδ-η ΐ6 
καΐ ξηράν. £ηιώριατος μεν γάρ ίατί ξηρον αώματος -η σκίΐιιρό- 
τ•ης, ού μίμ> ϊΰία γε τούτον μόνου, χαϊ γάρ τΙ> ηεαηγίις 
νηό -ψύξεως αχληρίιν &αηερ 6 χρνΰταλλος. ο&εν ατίδ' εν&ύς 
ίκιχειρίϊν δει τ^ τον ■{>γρθν τε καΐ ξηροϋ διαγνώαει «ρίν 
ίπιακέ-ψαΰθαί, π&ς ΐ'χ£ΐ φνχρότητος ^ θίρμότητος. ούτε γάρ, ίο 
εΐ μετά ιρνχρότψος όίκρας αχληρόν, ί}δη τοϋτο χαΐ ^ηρόν, 

683 Ι οϋτ' εΐ μετά θερμόττιτος αφο6ρ&ς μαλκκόν, ε-ίιϋ^έως -^ράν. 
αλλ' ίίταν μετρίως θερμον ^, αχοηεϊν εφεξής, ει μαλαχόν 
έοτιν η ΰκΧηρον. εΐ μεν γάρ μαλαχόν, νγρόν, εΙ δί αχληρόν, 
ξηρόν, «ϋ' εϊπερ ταν9 οϋτως ε'χει, των ίν άνθρωπου ΰώ- Ά 
μάτι μορίων α*ληρ!>ν οϋιν αν εΐη [ύγρόν^. ον γάρ ίγ- 

2 ι^ίίωμ Ι. Τ II 6 ϊβΛίΐ οϋέτερος υ^ημβ &Λ προββοΐή βχ- 
οβχρβ. ΟγϊΙ). XXI 3, 13 II 8 τί χαΐ ΙΜΤ «κ! Ο || γέννηαΐί αυτών 
Μ II ϋ ή^ίων ΤΙι ΒΰρΓαβΕΓ. ή ηροβ^οΧή Ιι' || 10 και ούτ &μ,οΙιος 
ίίβεϊα οτα. λ. \\ 13 χαϊ Ιογ. Ι Ιογ. ΜΟΤ |[ 14 ίί Ι,ΜΤ ιή Ο || 
χάντίοί χ. οχλ. Ι.ΜΤ αχΧ. πάντιας Ο || 16 ροβΐ η β,άί. χαϊ Ο 
τι οτα. Μ || 16 ΐίχώριαιον Ο |1 17 ΙδΙα. Ι.ΜΤ ϊϋιον Ο \\ 1β χριΐ- 
αταΧοί Ι.Τ || ΰ&εν πε^ Τ || 19 (ηιχεκιετν ε^ΰς Μ | ύγςον τ. χ. 
έ- 1 έηροϊί τ. χ. ν. ΜϋΤ II 20 ψ. η &. 1ΜΤ β-, ή ψ. Ο || ροθΐ 
&ερμότητος »άά. έκρας Ι. || 31 χαϊ Τ^ΜΤ οπι. Ο ϊ 22 μαΧαχόν 
οιη. Ι,'ΜΟΤ ίοϊί μαΧαχόν Άάά. Ι,' || 33 (ΐΕτρ. &ιρμ6ν ^ Μ *, ^ 
/ιετρ. Ι<Τ μ. ρ».0 II 25 ϊ^ίΐ Ι,ΜΤ Ιχοι Ο || 26 μορίων των υγρών 
/τχΐηρόν οΜίν &ν ίΐη Μ, ρΟβί μορίιον λ44. ονιληβων 1.Ό ο-Λιγ- 
ρ^ν τα ύγ(ίίν, ^αοά ΟΏΐ. Μ, (3β1βηά.\ιια. 1\ οίιβ^ γίιβ ^ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΓΙ ΚΡΑΣΕ1!ίί [Π ΰϋΟ] 57 21»^* τοβοιντην ίν αντψ γΒνία&αι ψΰ^ιν, ίας σχληρυι/θήι/βί 
τι ίίά ί(^|(ν, ύζ μιν γαρ ΟνΟταΟΐν τίνα το τίως ρντόν 
άφίξιταΐ ποτι, κα&άπιρ ι^ πιμιλη. τό γαρ ίλαι&δίς ίν αϊ- 
μοίΐ χοϊ λιτίαρόν, ^ντάν ον, όταν ίν ψυχρώ γίντιται. ιαρίψ, 
ί Ληγννται, αχίηρόν μήμ ονϋ οΰιω γίγνίται. 

λιόντας ονν ιϊ^τιται τοΐς παίαιοις, ύγρότατον μιν ί^ 
πιμΐλη, όιντιρον ί' ίπ' αντ^ τό ααρκωδίς γένος, ιΐδη δ 
αύτοϋ πΐίίω' πρ&τον μιν ^ χνρίως 6νομαξομίνη ϋάρ^, ^ν Δ 
ούκ ο:ν ίϋροις χαθ' Ιοηιιήν ούόαμό&ι τον ΰώματος, κλί' Ι 

10 Ιατιν ώΐ μόριον μνός. ίφεξής ί' έκάΰτου των αηΐάγχνίύν ^ 
■ίΐ ίδιος οίο/α. κβλοναί δ' αύτί)ν οί πιρί τον ΈραοΙΰτρανον 
ηαρίγχνμα \ καΐ ώς πιρΙ μικρόν καϊ φανίον διανοοϋνται 600 
ηράγματος ου* είδότες, &ς η ««■&' ΐ-καΰτον απίάγχνον ίνέρ- 
γιια τής ααρκίις ταύτης εατίν. ΜΙα τούτων μίν ονπω νϋν 

1ί 6 χαιρός. 

"Οτι δ αντό το ίδιον ίγκιφάΐον αωμα χαΐ ηνιύμονος 
Ιφΐ^ης ίατι τξ πιμιλ^ κα9' ύγρότητα, τ^ (ΐαλαχόιτ^τι τίάρ- 
ΕΟτί τικμ•ήραα^ί. ον γάρ ίή ίηή 'ψνχροϋ γι τιίττηγΒν, οη 
μ^ηϋ &ερμψ χΐΐται. ηίηΰίον δϊ τούτων έατί ν,αϊ ά μνιίός 

η τ^ρι φύαιν, ον μί}ν 6μογίνί)ς ό χα&' ΐκαατον 6ατοϋν μνείός 
ίγ^ίΐφάλω τι χαΐ νωτιαίψ, αΧΧ' ίγκίψαΧος μϊν χα! ναπιαΐος 
ίχ τούτον γένονς^ οί ο άλλοι ανμίΐαντες μνίΐοΐ φύΰεως 
ίτίρας ΐΐαίν. ίγρότερος μέν ίατι χαΐ θ-ερμότιρος ίγχεφαΐας 
νίοτιαίον χαΐ δια τοντο χκΐ μαλαχώτερος ' χα'ί μένΐοι χαΐ 

Μ ΛύίΟϋ τσΰ ίγκεψάλον τα ηρό<ί9ίν υγρότερα τοΰοΰτον, οίονιΤΕρ 1 8 ίιγρίιν Ιι γρ. ^ντ&ν Ιι' || 8 ή οιη. 1• || αίματι χαΐ Ιιπαράν, 
Αχίτ 3γ ΜΤ αΐ. ^&ν ον χ. Χιπ. Ο αΓ χ, Ιιττ. Ι. ρντόν Β,άά. 
Ιί' (οιη, Βν) II 6 τβΓΪ& νγρότατον — γίνος βχεβΓρβ. Οηΐί. XXI 
4, 2 II ύγράΐατον Ι.ΜΤ ύγροτάτη Ο || ή οιη. Μ |Ι 8 πρώτον Τ 
«ίώιη οβίί, II 9 ίοιίϊήίΊ-ΜΤ βύϊήνΟ 1| ούβαμό^ιν 1.0 1| 10 τεΛλ 
ίφί^ήΐ — παρίγχνμα θιϋβτρβ. ΟπΙ),1.1- |Ι 14 τοντοιι Μ Η 16 τβΓΐ)& 
τύ Ιίιον — την φναιν βϊοβΓρβ. ΟτϊΙ). 1. 1. Β || 1θ ΐΐνμαίρεα&αί 1ί 
ΟπΙ). Λ. ΐεκμ^^ραα&αι Ι,Τ Γί«μ»ίρ. β. Ο || 10 ίβτϊν ροβΐ φνβίν 
οοΐΐοϋ. Ο Ι 20 ομογενής τέ ίατιν Μ όμογινής ίατιν 1• όμοίο- 
7ίΜίί Ο ίμοιογίνές ίαιιν Τ || 22 γένονς εΐοίν Ι• \\ ξνμπαντεΐ 0|| 
88 ίΐβίν Ιτίρα« 1, || ίστι οπι. Μ (1 ίστίν ό ΐρ.. ΐ,Ί^ -«ώ. »3ώΛ δν». 
— ' " "ί ν^ιία αϋτον τον — τών τοϋ βώ^ιαζ νΛδ^">'• «ί^κ^^^- Ι α 26 νβιία 
>.ΧΧΙ4,4~ 58 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 601. 603] ^Η 

κοί μαλαχάΐερα. ηύντα μήν ^αί^τα όίρματος οίχ ύγρότε^ 
μόνον, &λΙα χιιί ■ψνχ^ότερα χαΐ ίίΐιας &ναιμον τιάν ίναΐμον 
ιΐηιχ^άτΐςον. Ιγγντάτω δ^ ίοτΐ δέρματος ή τών μαλαχάν 
νΕΐ5ρων φύΰις' η δί των ακίη^ων, οίόνπίρ αντίι τ}> δέρμα, 

601 χαϋ•' Ι ΐ)}'ρΟΓ>)ΐ(ϊ δηλονότί χαΐ ξη^ότητα' ^ΐ^μόττ^τι γαρ άττο- 6 
Ιιίτίΐται τοαοϋτον^ οαον είχος άποΙείπεα&Μ το παντΐλ&ς 
αναιμον ίναΐμον ΰώματος. 

'Μ δι τον απίηνίις χαΐ τών νεφρ&ν χαί τοϋ ^ίΐοϊος 
σάρΙ υγρότερα μ'ιν τοαοντψ δέρματος, οΟψ χαΐ μαλαχατερα' 
ϋερμοτέ^α ^' ουφ χαΐ ποίναιμοτίρα. χαί μην »αι 'ή της ίο 
καρδίας ΰάρξ άτΐάντων μεν τονΐων ξηρότερα τοΰοντον, οΟΟν- 
περ χα'ι αχληροτίρα' θερμότερα δ ον τούτων μόνων, άλλα 
και πάντων άπΧως τών τον αώματος μορίων, χαΐ ΰοι χαϊ 
Γοίιο βαψ&ς ί'νεατιν αΐα&ήαει μα9εϊν ΐν ταϊς τ&ν ζφων 
άνατομαΐς ταϊς χατα τΐι ατέρνον γιγνομίναις εις ττ/ν ο^ι- ΐί 
ατεραν χοίλίαν τής χαρδίας χα&έντι τοίις δαχτνίονς' ίίβ^- 
αεις γαρ ούχ άλίγω τινί τΙ> χωρίον τοϋτο τών αΙΙων απάν- 
των &ιρμότερθν. άλλ' ^ μίν τον ΐ^ηατός τε χαί τοϋ Φιτληνό^ 
χοί των ν€φρων χαί ιοί; πνεύμονας σάρ| άπΐη ιήν ψύαιν 
εατί τάϊς χκ&' εκαατον απΧάγχνον άρτηρίαις χαϊ φλίψι χκΐ » 
νενροίζ περιπεψνκνϊα. γ^5 χαρδίας ό' ονχ άπίονν τό της 
ααρχ6ς εΐδος, άλί' οίοίτιιρ αΐ ίν ιοΓ; μναΐν ϊνες είΰίν, αΓ? 

6ϋ;ί η ααρξ ηερίττέηηγε , τοιαϋται \ χάν τ^ χαρδία. πλην ού 
ταύτ}>ν γίνος των ΐνων, άίλ αί μίν ίν τοΐς μνα'ιν νενροιν 
είΰΐ χαΐ αννδέαμων μόρια, της χαρδίας δε το των ιν&υ ίί 
γένος ϊδιον &απερ χα'ι τοϋ της αρτηρίας τε χαΐ της φλεβός 
χιτ&νος εντέρων τε και γαατρος χαί μήτρας χαΐ τών χύΰτεων 
εκατίρων. ίατι γάρ ονν δη καν τούτοις ατΐαΰι τοΐς οργά- 

3 χαΐ ροδί, δέρματος α,άά. Ο οιη. Ι^ΜΤ || 5 &ίρμάτητος Ι, || 
6 ιΜς οιη. ί || άτιοΐιίτίΐται Ι || 8 ΐ) αΜ. αηΐβ τών Ο οιη. ίΗΤ || 
ίΐβπι ΒηΙβ ιοβ ^π. \\ 11 πάντων ΜΟπΐ. || Ββονπερ Ι. ΟηΙ). τοαού- 
τψ οαφαεβ Μ περ οηι. Ο 359"^*^ ^ {*"' ο™•) II ^^ μόνων ΜΤ ΟπΙ). 
μόνον Ο οιη. Ι^ II 13 ιιαΐ ροβί οοί Οπι. Ο || 11 τοϋτο μα9εΙν Ιν- 
εατιν αΐν^'ήαει οαφώς Ι< || 16 ί^ευρ-ηαεις Μ || 18 9ι</μάτατον 1ι ίΙ Τ | 
τοϋ ΙΤ οω- ΜΟ || 19 τών ί οω. ΜΟΤ || τον ί οπι. ΜΟΤ || 
20 ΤΕ χαϊ ψΐ. Μ II 31 Λεψυχνΐα Ι, πιρι ΒΤίρβΓβΕΓ. Ι-' || 22 εΐΰιν 
ροβί οίαίχίρ οοΠοα. Ο // 26 τε οία. Ο μ τοΐι •ιϊ|ϊ φλ. Ϊ.Τ της οιη. Ο ',ι, 
28 ί'άρ £' ί-ρ./ιένί'ΤΙοίν^ αν ϊ^\\9ΐ] οιη. Τ \\«ίιηι^ «ΛΙιΟΤ ΓΑΛ,ΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 603] 59 

νοίζ ϊήν οΙιΐΒίαν αάρκα πίριτΐΒτΐϊίγνϊαν ΐδίϊΐί ταΐς ιίίαις αύ- 
ιΛυ ίαΐν. 

Αΐιταί /Μμ ονν αί αάρίίΐς 9(ςμότε$αι τον ΰίρματος ύτί- 

άί/χανΟιν, αί δ' ΐνις, αΙ μεν οίίγψ τινί μάίλον, αί β' ψτον, 

ί β^αχν δέρματος ιίινχρότι^αΐ τ ΐΐβΐ και ξ,τι^χεραι, τινΐς δ 

αμοιαι χατα παν είοι τ^ τον δίρματος ο•ίαΙα. πάντες δ 

νμίνίς ^δη ξηρότίροι όίρματο;, ΰσπερ γι και αί ηερί τον 

ίγνίφαλόν τε χαΐ τον νατίαΐον μήνιγγες' νμίνες γαρ ίή 

και αΐδε. καΐ μίν Οή χαί αύνδεΰμοι πάντες, εΐς ίϊαον αχληρό- 

10 τιροι δέρματος, είς τοαοϋτον χαϊ ξηρότεροι, χαί οί τένοντίς 

όέ, χαν ει τών αννδέαμαν εϊαΐ μαλαχώτιροι, δέρματος γονν 

ίναργ&ς ^ιϊΐ) αχίηρότιροι. χόνδροι δ'ε μετά τοί)ς αυνόέαμονς 

ΐΐοί χαί τι μίΰον { άμφοΐν αωμα' χαίονΟί δ' αυτό νενρο- 603 

χονόρώδη αννδεΰμον εμοι ιών ανατομικών, ίατι δι ταϋτο 

ΐί αύνόιαμος αχίηρος ν.αϊ ΐρνδρώδΎΐς. οΰτονν δε το ιίάντίον 

ΟχΛΐ/ρόιατον, ών Κβλιίπιει ϊό δέρμα, καΐ ιών ίξεχόντοιν αί- 

τοϋ ξηρότατον μίν η 9ρΙξ, εφεξής δί χέρας, εΐι' Ονν;;;; τε 

ΜΐΙ όπϊβί και πληχτρα χαΙ §άμψη *ιι1 δβα τοιαϋτα χκθ' 

εκαΰτον των άΐόγων ζωών Ιοτΐ μόρια. 

Μ Των δ'ε χνμ^ν 6 μΐν χρηΟτότατάς τε καί οίτιειότατάς 

Ιατι το αΐμα. τούτου δ' οίον ^πόατααίς τις χα\ ΐλνς ^ 

ι μίλαινα χολή ' ταΰτ' αρα και ψυχρότερα τ' ίαζΊ χαι παχντέρα 

τϋϋ αΐμιχτος' ι) 3έ γε ξανθή 9ΐρμοτίρα μακρω, •ψνχρότατον 

Ι δί χαΐ νγρότατον απάντων των ΐν τω ξφω το φΐίγμα. χ^ι- 

' » τήριον δε χαΐ της τούτον διαγνώΟΐας ή όφ-ή, χα^άπΐρ χαί 

Ι Ίπίζοχράτης ΐν τω Περί φύβεως άνθρώπον πεποίηται. άίλ 

. ΟΧΙ μτν ψνχράν, η άφη μόνη διαγιγνώακει' τό ύ Ζτι κα\ 

4 τβΛη, α'ι ί ' Ινίί — αννίεβμον βχοβφβ. ΟγιΙι. XXI 4, 9 βο. || 

' 5 ΡοαχεΙα Τ | 8 ναΐΐαΐόν τε χ. έγχέφ. ί || θ οί ϋύν6εβμοι Μ | 
11 ΐΐ ΧΜ οω. Ο II ίΙαϊ\ ίαι ί {| 12 ^δη] εΐβϊ 1. 1 οΐ φίζοι Η 

Ι (οιη. ίίΐ II 16 οχΐηρόιοτον Ι. Ιηρίίιατοι• οβ«.Ί| &ν Ι.ΜΤ 3 Ο || 
17 ίηροιατον Μ ξηρΰτίρο» Ιι έΐρβιίίιΐ ΟΤ || ή Β.η1β φρίξ οιη, 
Μ II 30 νβΛβ τ&ν ίί ψνμ&ν — το ψΐέγμα θχοβτρβ. ίΐπΐι. XXI 
4, 14 |{ 21 τιβ ΙιΜ τ; Ο || 32 ροβΐ μίίαινα ίΐΑά. χοΐή ίΜ σία. 

[ 0Τ0Η1). II 23 ροΒΐ Ιανϋ•η αάά. χοΐη Μ ΟγΛ, Ομ. Ι.ΟΤ || 8η(« 
6'ε^ματέρα Λάά, Ιεατοτί^ια τε χαί Ιι ροβί (ι<ϊκ<;<η 8.ι1ι1. ιιαιΐ ίΜίτα- 

I τ^α μ) 2δ τούτων Ιι || 26 ΛίποΙτΛαι. ΐΑ'ϊ ■ηϊχιιί-τ\ΐα,\. νΐι^ι.ηΧί'" 
ίιί^ άθΙ. 1.' II 37 ίιαγινάαχει \^ΆΎ γίγ'νήοιιι.ϊι. ^ Ι 

)3 

Ι 

ι 
60 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίίΝ [Π 604. 606] 

νγί)όν, κφή θ ίχμα και @ψιρ *αΙ λογίαμός, άψτ) μίν κηί 
δψ££, ΟΤΙ τοιούτον εκατΐρα φαίνίται, λογιΟμός ίί ίίοριΟιί- 

604μΐνο5, ω; ον πΐήθ» ^ερίμότητος, άίλ^ ίιγςότητι Ουμφύτω 
τοιούτον ιγένετο, πε^ϊ μεν οίν ιών χκτά ιό αάμα μορίων 
τε χαΐ χνμών ωδ' ΐχει. 

0Λρ. IV. ΠιρΙ δε τών ΐπομΐνίαι/ ταϊς κράαεαιν εψε^τίς 
);ρή ίΐίλθίΓν. ΐπεται μίιι ονν χαι τά πζοΐίζημίνα, μαΧλον 
ί' αχώριΟτα τεΧίας ίύτί, Ιηρω μίν Οχλη^όττις, ύγρώ όΐ μα- 
ίΙ(ΐ:χότΐ)ς, όταν γε μετά ^ίΐίκρα; -ΐ] ΰΈ(ΐμόττ;το;. άΑΙά χαί. 
ί[£<χι5ΐΐ)Τίς £§££!); κλΙ ίί£πιό-τηΐ£5 ίπονται χ^άαεαιν, ού τοΓς ιι 
ανμψντοις μόνον, άΧΧά ΐ.αν έ| ί&ονς μακροϋ τις ΐΛίν,τψος 
γίνηται, ποΧίονς γϊιιρ χαί τών φΰαιι ίεπτων ί&ίααάμην 
■παχνν^ίντας χαι των παχεαν Χεπτνν&έντος τονς μίν &^ία 
τε καΐ τψ αβροδιαίτω τήν ολην Μράαιν ΰπαίΐΐιΐΐαΐ'τα; ίπΐ 
το ύγ^ότερον, τοίς δ ίν ταΧαιπωρίαις τίλείοϋι %αϊ ψροντίΰι ιι 
»αΙ όιαίτ•^ Χεητη χαταξηραν&ίντας. είρήοιται όί χαΐ τούτον 
ία γνωρίαματα, χάΧΧιον γάρ "ίιμΒς α^τονς Γχ τινιαν α-η- 
μΐΐον !)ςμωμίνονζ , πριν παρ' ετέρου πν^έΰ9αι, δννααθαι 
γνωρί^ειν, ει φύΰει τοιοντος τ)ν 6 ανΟ-ρωπος ?) Ι| ί'θονς 

ϋϋδ εγένετο. διΜΰκαλος δε χαΐ τούτων τών γνβιρι\ΰμύτων, ώαπερ » 
οίν χαϊ των ΙίΧΧαν απάντων, & &ανμάθιος Ίπποχράτης. 

Ύ)βοι μίν ονν ενρντέρας ίχονΟι τας φλίβας, θερμότεροι 
φνΰΒΐ, ο'σοί όί ατίνοτίρας, ψνχρότεροι. τοϋ 9ίρμον γαρ 
ί'ργον άνευρνναί τε χαΐ διαφναηΟαι ταύτας' ωΟτ εύΧόγιος 
ΐΐς ταντον ώς τά ποΧύ ΰνντρίχει ατει/άτης μεν φΧεβίαν χ 
ί|£ΐ πψείώδει τε χαΐ τίαχντερα, Χετττότης δ' ΐ^εως ε'ύρύτητι 
φΧεβών. εϊ δ αμα τις εΐη πιμ^λώβΎΐς τε χαϊ ηαχνς χαΐ τ&ς 
φΧέβαζ ενρείίΐς ίχοι, ίι' ε&ος οντος^ ον φνβει πιμίΧώόης 
ίγίνετο' &απερ ίί και ατενα:; μεν ιχοι τας φΧεβας, ιΐη ό 
ΐβχνός, Ο'^δ' οίίτος ίξ άνάγχης φναει τοιοντος. «άν τοΐΰι ίΐ 

1 εμα 0Π1, Ι II 2 1%ατ{ρ^ Ι.Μ ίίίατέρψ ΟΤ Β 6 λογ. Ι>ΟΤ ] 
7 ονν Ι-ΜΤ γαρ Ο || 10 ταϊς ΒλΛβ «ραΟίβιν Εΐΐιΐ. 1* || 11 ίχΐ- 
χτητό; τΐί Ιι || 13 άζνείψ Μ || 11 χώ άβροβιαίτιο ίΤ ι^ άβρϋ 
ΙιαΙίίΐ Μ άβροβιαίτιι Ο || 1ϋ όί] ^ή Μ | 17 τά οιή. Μ |[ 30 Β^11:β 
ϊγίνΐτο Λάά. τοιοΰτος Ι.'Μ || 31 βαυμοιηώΐΗϊΟΕ Μ || 22 οίιν Ι.Τ 
γίίρ Ο Οϊη. Μ Η 34 νβΓΪ& άατ' ινίάγας χτί. βχατρβ. Οπΐ. XXI 
^,ί/25 /^-ί/ΛΓΟί/^ουίΤΙ! 29 Χ£νά8ΐ.' οοπ.1-"15*1 οΐτ^ωςΙ-' 
αοιτ.Ι.>Ιχάρ οί.Ηίρρ.Ερϊά.1,α (νοΙ.Ύ,δΟΐή 


ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΚΙΪΚ [Π 60β. 607] 61 ιιγχΜοϊαι^ ψτ]αΙ, χας μετριότητας άπό τοιίτωΐ" Οχιπτίι 

της των άγγιίων ΐνρντητος δηίονότι χαί ατενότητος, οϋ ιης 

αΙΙης ΐξεαις οίον τον βώματος. οΐ μεν γαρ στενας ίχοντες 

τας φίίβας οίίγκψοί τ ίΐΰι χαΐ ιΐΐΜΐράς άαιτίας ον ψέρον- 

ί βιν. οΟοις ί' ίίρί&ί και πλη&ος αίματος, τούτοις ίνΐβτι 
χβί ναρίς βλάβΐ/ς άβιχτ}ααι. αί ^' αΐτίαι των ΐΐ^ημένιύν ^δη 
μίν \ δήΐαι, καν ίγω μ^ι λίγω, τοις γε προΰέχοναι τΙ)ν νουν. 606 
ΙοίΙ δ' ον ϋάντις τιροαέχοναιν, άναγχαίον ^βη χαϊ δι ίκεΐ- 
νονς ΐΐταΐν, άς οΟον Ιν αψατι ΛΪόν τ ίατί χαΐ χοϋφον ν,αΐ 

10 Ιχητόν, έν μιν τοις 9ΐρμοτίρθι-ς οώμαΟι τροφή τις γίγνιται 
τοντο τω &ερμώ^ κατά Οι τά ψνχράτιρα διααάξΒται, χαΐ τδιν 
φλεβών ίξω διη&ούμινον, ίπειδάυ μ^ν ψν^^οΐς πιριπίΟ'^ 
μοζίοίς, αΐοίπερ οι υμένες ιϊαίν, έκείνοις χιριαήγννταί, 
χατα δί τβ φνβίΐ θερμότερα — τοιαϋτα δ ίαχι δηίονάχί 

16 τα Οαρκώδη — δαπανάται τι ηρος τον θερμού καΐ διαφορεΐ- Μ 
ταί, πλην εί ποτέ προς τψ 'ψνχροτέζψ της χράαιως £τί καί ■ 
τά της διαίτης άταίαίπωρον ίπι^ρίφειέ τι χαΐ αντοΐς τοϊς ^ 
ααριιώδεΰΐ μορίοις πιμελης. οϋτω χοι χαΐ τά φωλεύοντα ξωα 
τίολλάΐίις εύρίοκΐταί πιμελωδίβτερα καΐ γνναΪΛες ανδρών, οτι 

10 χαΐ τΐι ν.ράαΐί ιρνχρότερον άρρενος το &ηλυ «αϊ οίκονρεΐ τά 
πολΙά. 

'Όβαι μίν ονν έξεις αωμάτων ΐνχρατοι' τ ΒίοΙ φύαει χαΐ 
πονονΰι τά μέτρια, ταύτας άναγχαίον εύαάρκονς γίγνε\α^αι, 607 
τουτέατι αάντη ανμμέτρονς' Ιίαοις δε το μεν {τγρον αΐίτβρχΕς, 

η νοίοΐείπεται ό' ού τιοίΐα της αχρας ανμμετρίας το ϋ-ερμόν, _ 
οντοι πολνΰαρχοι γίγνονται. ηολνΰαρχοι δε χαΐ ϊιίοι φύΰ€1 Ι 
μεν ενχρατοι, ρα&ύμως δε καΐ άπόνιας |5ιονιΐ(ν. ε'ΐρηται γαρ Ι 
δη και τοντο χάλλιατα πρύς τών παίαιων, ό}ς επίκτητοι Ι 

1 ίιμαγ]ΐιχοΙαι Μ Ιψαγχονιν-οϊβι ΙιΟΤ || ψτμιί &άά, Ιι' οπι. Ι 
Ιι' {Ι 3 ροβΐ Ιιοντες 3.άά. Βίοι Τ || 6 ΛοιτΛοαι ίΟΤ άαιτοίβιψ Μ 
Η II » η^π 1. ιαωί Τ [αωΒ ίβτΐ Μ Γιηηί ίατΙ τι Ο || 10 ιοΰι' ^ ■ 
Τ Ι χροψή χιε ίΤ τις οπι. ΜΟ || II τοΰιο οπι. Τ || τε χαί Τ | 1 
19 τιροαπίβη Ιι Ιπι-πίαη Μ || 14 6' ιΐαϊ Ιι \\ 17 τύ τής βιαΐ- ■ 
τηβ] οΓ. Οπί). XXI. β II ίχιΆζΗειί « Ι- ΐπίβ•ρίψ£ΐ Ιχι ΜΟΤ Ι| '■ 
18 κιμαΐτβ Ι-Τ ΛίμεΧ-ή Μ ΛίμίΙη'μ Ο || ΙμψαιΤ^ινοντα Τ |[ 24 ροΜ 1 
ταύταί &Αά.. μΙν Ι. Τ μίν οίν Μ || πάντη] πάνν ϊ. { 3βοΐΐ Ι.'Μ.Έ 1 
8βαΐίΙ,Ί2β οίτοί ί,'ΜΤ ίί5το!(.1.'\\ό(ΐιιν\.ΐ(Λ ο<ιο.ι.*ύ\'κ\ '(1*β 
Ι ■ «ών ί Ι γάρ δη] ϋ Ι, -Λ 1 62 Ι'ΑΛΗΝΟΪ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [II 608] ^Η 

φύΰας Εΐαι τα ί&η, χαΐ ούόίν ϊαας διηΰΐι τοΰθ' ίΐποτξ ϊί^^ 
κότα; νυν μ,ηχέίΐ διο^£ξεα9αί χαθ' ίχααχον κΐψάίαιον, είτι 
φύαιι ■ψνχρότιρος εΐτ' Ιξ ί&ονς οδί τις, άλλα τνΰτο μίν 
άηοίπΐεΐν τοΐς αναγιγνάΰκοναιν, α^τον δι βραχνίογίας ίνΐχα 
τάς οίχιίας ί^ΰττ) ταιν κ^άοιατν ΐξιις τοϋ αώματος έπΐΐ&ΐΐν. Β 
ίΐαΐ δή τινΐς Ιαχνοί θ' αμα χαϊ φΐέβας ΐχοντες μ,ικ^ς^ 
άΐλ' ε£ τέμοίς Ιξ αντβίν ■ήντινονν, προηίητει ιτιμίλή, δ^λαν 
ίας ύ7ίθχεψν%υϊα τω δίρματι κατά τον ίνδον νμίνα. ΰπάνιον 
μιν ονν Ιλ ανδρών τό τοιοντον, Ιιιί ^^ γνναικών χαϊ τίάνν 
τΐοΐίάκις {'{>ριϋχόμΕνον. ίοτΐ γαρ χ«ί φύΰεως -ψνχροτΐρας ίο 
χβί οφγοτίρον βίου τ}> τοιοντον γιιώρκιμίΐ. πψελΎΐ μίν γαρ 
608 κεΙ ίιΐ! ψΟ^ιν ί^εως γίγνεταί' ηολυααρχία δε ίτΐήθονς | αί- 
ματος επίγονος, ενΰαρκία δε ψνΰεως (νκράτοιι γναιριαμα. 
πάνΐΐύς μίν ονν οι πολνΟαρχοι χαΐ τήν πιμίλήν ίν&ίοις 
ί'χοναι ιΐλείονα των ΐνβάρκιαν' ον μην άνάλογον άΐϊ ταΐς ιί 
βαρΙΙυ ■ή πιμελί) βνναύ^ιται, ίατι γαρ Ιδεΐν τ&ν παγβίον 
τονς μίν τήν οάρκα πΧεΙανα^ ΐοΐις ίϊ ϊήν ηι,αίΐήιι £3;ονΓο;ί, 
ΙνΙοις δ^ ίμοίως αμψια αννην^,Ύ^μένα. οίς μίν ονν δμοίαις 
αμφω αννηύξηται, τοαούτιο πλέον ύγρόν Ιατιν νχίρ τήν 
εϋχρατον φνβιν, οαω χα'ι 'ψνχρόν. οΓς δ' ή ΤΗμίλή αλεΐιαν, ίο 
τΙ> 'ψνχρόν ίπΐ τοντων τϊλ^ομ ίοτίν ηπερ το ίιγρόν, βοπϊρ 
οΐς 7) (ΐόρΙ πίείίαν, ύγράτης μέν Ιοτι τοϋ δέοντος πίείων, 
ού μην καΐ 'ψϋξις. 3ταν γαρ ίν τοις οϊχ,είοις οροις μένοντος 
τον ^ερμοΰ προΰγίνηταΐ τ*; οΙΊακτοί χρηΟΐον ττεριοναΐα, 
πολνΰαρχίαν άναγχαϊον άχοίον&ηΰαι. τί> δ' ΰαω χρη ττίίον η 
είναι τοϋ ανμμετρου το αίμα, μέτρω μίν ονχ οίόν τι μηνϋβαι 
χαΐ ατα9μψ, λόγω δ ίγχωρίϊ διίλ&ιϊν. ως ιπειδαιτ μηπω 

1 βίήαιι βΕΓΪρβί: ίίη'ι;); Τ ίιοίβίΐ οβίί. || 3 ροΒΪ τι^ Β,άά. 
ίφιτο Ο οηι. Ι,ΜΤ || 6 νβί-ΙΐΒ, εΐαΐ ίτ} τΐϊΐ,ί— 11 ■^νά^ιϋμα βχ- 
οβΓρβ. Οπί). ΧίίΙ 6, 7 II 7 ϊΐροσηίΛΐϊΐ Ιι (Βθύ. <γ άθΐ,) πςοπίπτίΐ Μ 
προοκίητίί ΟΤ || 9 ονν οιη. Τ || ραβί τοιο(ιτον λΑΑ. γνάριαμα Ιι[| 
11 γν&ρίΒμα οιη Ι•* α^ά. !.' γνώι/ιαμα τΑ τοιοϋτιιν ΟτΆι. \\ 13 ?χ- 
γονοϊ ΙιΜΟ Ιγγονοί Τ ροβί Ιχγονοί &ϋ. Ιβτϊ ΙιΤ οίιοα Μ || 
" ' ' ■^ " "Β ίΐοάρχίΛί' Ι,ΜΤ ίύκράτ&ιρ Ο || ανάλογος Ο || 16 ϊαιι νάρ ΙΜ ιϋλ' ϊσηιι ΟΤ || 1θ αυντινξηαένα 1Μ αννηύ^- 
ται Ο II οϊ« μίν οίν Ι,ΜΤ τοντοις μΙν αΐν οϊβ Ο [1 80 8<Γω ΙΤ 
^ΐ' Μ0Ι23 πΖίίωρ τον ό. Ι, || 24 προαπΊ\ιννται Τ (, «Εΐ)ΐοΐ)θί,ο ^^■^ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 009, βΙΟ]. 63 

Π 'νού&δις (ΐηδ'εν γένψαι τώ τον ξψον αώμι/τι ανμπτωμα 
πα^νομένα, τή πΐη^ς ιης ύγρότητος τηνικαϋτα τών της 
ύγκίας οριαν ίντός ίατιυ. \ Ιταόίόΐίκται γαρ ^μΐν ■ΆαΙ δι <ίΟ 
£λΙων, ώί ίι,ναγγ.αϊϊη> ίοτιν ον αμιτί^^ν '&κο&έο&αι ηλάτος 
ϊ τής ύγαινης χαταατάΰΐας' άλία καΐ νϋν ψαΐνίται α-^ΐδον 
ίν ΖΙψ τψ }Λγοι τήν μεν εΰχ^ατόΐ' τε χαΐ μίΰην φύοιν οϊον 
κανόνα τίνα τ&ν αίλαν άίϊ τι&ΐμίν(αν ίιμ&ν, οΟαι δ' Ιφ' 
ίχάτι^ τ^ΰδί, δνβχράτονς άιΐοφαινόντίον' ϋκιρ οΊιχ αν ήν, 
«ί μΊ] το μάλλον η κκΐ ^ττον ή υγιεινά) χατάβτααις ίδίχεχο. 

η ίλλη μίν γάρ ίατιν ι^ ύγκινη, αλΚη ί' ή νοαώδης δνβχρααία' 
νοοάδης μ}ν 'ί) ίτά ηίεϊβχον άηοκιχωρηκυΐα της ϊΰκρκτου, 
ύ/ίίΐνή δ' η Ιλ ίλίγον. όζίΰαι δ' ο^ί' ένταϋ^α μέτρψ κ«1 
Οτα&μώ τό τιοαίιν ίγχωριΐ, άλλ Ιιιανόν γνώριΰμα τη; υγιει- 
νής δνΰχρααίας το μηδίτίω μηδίμίαν ίνίργειαν τοϋ ξωον 

α βεβλάψ&αι βοφως. οαον δ ονν μίταξν τοϋ τ ατίραις ίνίρ- 
γεΐν χαΐ τον βεβλάψ&αι ΰαφ&ς Ινίργααν ύπάρχα, τοαοντον 
χαΐ της νγιείας το τΐλάτος ίατί χαΐ της χκτ' αντήν δνΰκρα- 
οίας. τούτω δ' ίψε^ης ίβτιν 'ή νοαώδης δνβκ^ααΐα^ όταν γε 
δια δνΟχραΟίαν νοαί) | τό ξψον- ον γαρ ίτ) ίώ ταύτην γε 610 

Μ μόνην άλλα χοΐ χοτ' αλίας δια^έΰεις ούχ ολίγας, νχίρ ών 
ίν τοις τΐερί τ'ής τών νοαημάτιον διαφοράς λογιαμοΐς ίτιΐ 
■ιύίον είρήαεται. 

ΝννΙ δί πάλιν άναλψττίον ιίιν ΐ| ^Χ^5 λόγον. άις γαρ 
τοϋ ανμφντον &ερμον την άρίοτι^ν ενκραΰίαν ψνΐάτΐοντοζ 

η αύ^ηϋίν το ύγρον ίν ΰροις ύγκινοϊς ον ηιμελώδη τον αν- 
^ραιαον, αλλά ηολνααφιον &ηοδίΙκννΰι αννανζανομίνης μίν 
ίτΐ' έλίγον καΐ της τίψελης, άλλα πάλλω πλείιινι μΐτρφ τ^ς 
Οαρκάς, οΰτως αν πάλιν, ίί χαϊ το ύγρόν τε και ^τιρίιν 
ακριβή τίιν προξ αλληΐζί ψνλάττοι ανμμετρίαν, ήττον δ εΐη 

1 γίνηται Τ | 2 τώ λΙ^&ιι Ι, \\ 7 τινά ΙΜΤ οηι. Ο || ιιθί- 

μίνων άιΐ τών άλλων Ι' ημών αάά. Ιι' τ. ά. ά. τιΰΐμ^νοις ΜΟΤ 

. (ίίΐΛρ <"°.) II 8 άαοφαινόνταιν Ιι'Μ ήμάν Β,άί. Ι,' άτίοψαίνον- 

βΜΐ Ο άαοφαίνονχαι Τ | 10 ή ύγιιινίι καΐ &λΙη ή ν. Ιι ύ., ά. β' 

ίν. Τ ύ. ιί. ^ί ν. Ο ν. ά. ΐί ύ. Μ Π 11 μι^πω Η {| αύτοϋ τοϋ ζάον 
'Τ τοϋ ζώον οω. Ι." || 13 τινά αάΛ. βηΙ« ααψώί ΟΤ ροβΐ ιι«- 
φ&5 &άΛ. ί. II 19 γ( οτο. Μ || 20 χαΐ οιη. Μ |], 26 αΐ)ΐ>Β«4οΐίίνη'ί 
Ο * 27 «Ζ/ονι ί- ί 28 ε/ ααϊ Ι.ΜΤ εΙ Ο ^ τί οώι. ^\ τ•^ ν^ί»-* 
ΤΜΙΙ39 Λαφνίάηοι ' 1 
ί 

Ι ψ 64 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [II 611. 612] ^1 

9ίρμός 6 ανΟ-ρΜτΓος, ανάγκη πιμίλ&δες μάλίον η ίίολύίκρκβϊί•" 
γενέα&αι τούτω τό β&μα. εΐ ί' οί ηάίιν αν^ιι&είτ] το #ερ- 
μόν, ίν ανμμετρία μινούαης της ίτίρας άντι^έαιας, ηΚίον 
άπολΐΐΛΐται τούτω τι αίόμα Λίμελΐ^ς η βαρχός' &αηίς ίί χαΐ 
χρατήϋαι ποτί τ6 Ιηρόν, ίν ανμμΐτρία ίίενοιίοτϊί της ίτέ^ας ί 
άντι^εαεως, ΐΰχυότε^ν ■9'' αμα καΐ ΰκληςότερον «στίΜ τή 
ΰώμα. ταντ' εϊρψαΐ μοί καΙ ^δη δηίον, &ς ού λόγω μόνον 

611 Ιδείχ&ΐ/ααν αί άηλαΐ δυαχρααίαι τοις τών ξφων νπάς\χουααι 
αώμαβιν, άλλα χαΐ τα γνωρίοματα βάψη παβων ίβτιν ού» 
ίν 9ε^(ΐότητι καΐ ψνχ^ότ'ητι. χαΐ μαίΜ^ιόττ/τι «ιά βχληρότητι ίο 
μόνον, άλλα κάν ταϊς αλλαις άπάΰαις της ΐξεως όλον τοϋ 

^ αώματος διαψοςαϊς, ^ν ΰπε^ μεν της κατά λεπτότητα τι 
Ι ΤίαΙ τίάχος ιΐρηται ννν, ύτάρ δί τών ΐίλλων ηδη λίγεβ9α. 
ξ 08ρ. V. ^αΟΐΐα μίν η θΐρμή χαΐ ξη^α χςαοίς ίατιν, 

αλλ' αΰτη μεν ίΰχάτως' μετρίως ί' η Άερμη μεν, αύμμετρος ΐί 
έί κατά τί}ν ετέραν άντίϋταιν, ωαπε^ γε χαΐ ^ Ιηρά μέν, 
ΐϋχρατας δέ κατά τ6 &ιρμόν τι χαΐ ψνχρόν εατι γαρ χαί 
ηδε μετρίας δαΟΐία. ψ(λαϊ ΐε τριχ&ν αϊ -ψνχραϊ ηάααι χ^- 
βεις, ϊΓι ονν αμέτρως ίχοιεν νγρότψ:ος είτε μετρίως, αλλ 
ίϋχάτως μίν άτριχος ή ψυχρά καΐ νγρά χ^αις [Ιΰτίν], κ 
ίλαττον όί ταύτης ΐ^ Ψ'νχρά & ϋμα χαΐ χατά τήν ετέραν 
άντί&ΐαιν εϋχρατος, ίτι ί' ϋοττοί" η ψνχρά θ' ίίμα χαί 
^ηρά. χαίτοι δό^Βί τις, ώς ίν γ^ ^ν^ψ ^"^ί τίόαις αδύνατον 
ίατι χαί φνναι χαΐ τραφήναι και ανξτι&ηναι, κατά τον αύ- 

612 τ6ν λάγον \ χ&ν τω δίρματί ταΐς &ρι^1ν. ίχει δ' ούχ οϋτας' η 
γη μεν γαρ ώς γι) ^ηρά λέγεται, δέρμα ύ' ώς δέρμα' χαΐ 

2 ταύτψ !.' τοϋτα Ι^'Τ τούτον Ο | αν νίάΐιν] ίμ'ααλιν Μ || 

Η 8 πλείον Τ || 4 τοντφ τύ αώμα βοτίρβί ΟοηΐΒ.ιίπιιι ββιΐαΐιΐΐΐ: τού- 

^Λ Τφ τφ ξώφ ΙιΜΤ τούτον τΐι ζψον Ο || 5 χρατ-ήβαι 1ι κρατήααι 

Ρ Ιι'Μ τιρατί^ααν Ιι'Τ | 6 ροβϊ άντι&έβκαί αάά. διβαώς πλέον άτιο- 

' ΙΐΙπεται τούτοι Μ || ακΙηράτε(>ον Ο ξηράτερον ΙιΜ || Τ ϋηίον ίΐίη 

Ο II μόνον Ι.Μ μόνιο ΟΤ | β οΐχ Ι.ΜΤ οίκου» Ο || 11 %άν ΙΤ 

χ«1 ΜΟ II 3λον τ. Β. Ι,ΜΤ ταϋ 31. ο. Ο [| 12 τε ΙΜΤ οω. Ο | 

18 Λα^^τιτα Μ || 14 δ'. χρ&βίβ έατι χαί ^η^ά 1, ξ. κ. 9. χρ. έ. Τ Ι Ε χοΐ •ψνχράν ΟΊΛ. Μ II 30 έατίν οιη. Ι/Τ |[ 1 
τε χαϊ Τ (οιη. Εμα) || 23 ίόξειεν Ιι' ίό|ϊΐι Ρ (ΟΙ 
Ι'ΊΙίί φΰναι Μ ψν^ναι Ι.υΤ || άί^ηβΐίνκι καΙ τβοφίϊΐ'κι Ι.» (1 
-— -ί ΐΛίΓ ο ■^ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 613] 65 

τοίννν το μεν ίν γ^ ^η^ον ανίχμον ίαχάτως έοτΐ, το δ' ίν 
άν&ρώ-πον αώμαη χαί των δμοΐων άν&ρώπφ ξψων οντ' 
ανικμον ίΐίίτήόιιόν τε χαί μάίιατα πάντων ΐίς γίνιαιν χςι^ 
%&ν. ίχ μΐν γαρ χών όατραχοδέρμων χΐ χαΐ μαλοΛοατράκαιν, 
ί οίον οΰχζίαιν ΊίαΙ χαράβαν και χαρχίναν, οοα τε φοίιίιοχα 
ταν ξψων εστίν, Βαπιρ οί οφεις, η λιπιδωχά, χα&άηερ οΐ 
ίχ&ΰις, ούκ &ν δνναιτο φνιβ&αι ■9ρ/|, όντως γάρ ίατι τά 
τούτων δέρματα χείέως ξηρά δίχιιν δατ^χον τινός η πέτρας. 
ίκ μέντοι ίαν μαίαχοδίρμίαν , οϊόντίΐ^ χαΐ & αν9ραπός 

Λα Ιοτίν, οαψΛΒρ αν Ιηρότιρόν τ( χαΐ ^ιρμόχιρον ^ ϊό δέρμα, 
τοαούτω μάλλον ίγχωριΐ φνίΟ&αι τρίχας, "να γάρ, ως ίκεΐ- 
νοί π^οχαλοννται, τω της γης ίπώμ^&α παραδείγματι, τας 
πόας ονιτ' ίν ξ-ηρ^ πάνυ χαϊ αύχμώδΐί φνίΰ9αι δννατόν 
οϋτ' ίν νγρα χαΐ χελμαχώδει, άλλ' έπειδάν μεν α921^''^' ^''~ 

4Ε παναα&αι τίί περιττόν της ύγρότηχας, ίχφνονται \ της γ^ς' 618 
αν^άνονται ί' ίπι πλέον, όταν και ηδΐ ξηραίνηται, μετρίας 
μεν ίν τω ηρι, τάχιατα δέ καΐ μέχρι πλείΰτον χαχα ΐήν 
άρχψι τον &έρονς, αποξηραίνονται δε τΐλέως αναν&ΐίοης 
τής γ^ς ίν μέαφ τω &ίρει. και βοι πάρεατιν, ει βούλει, 

Μ ΜϊΙ νϋν, &απερ πον χάν χω τχρο τούτου λόγω δέδειχται, τό 
μίν ίαρ, 8τί τίαμ ωραν ίνχραχόχατόν ίβτιν, εϊκάξειν είτχρά- 
τον δέρματος φναει χκ» μάλιΟτά γε τα μέβα της &ρας χηαδε. 
χηνικαϋτα γας ονν και η γη μέαη πως ύγρότητός χε χαΐ 
ξηρόχητός ίατιν. ααα δε τψ ^έρεί αυνάπτει της ηρινής 

Μ Βρας, χαντ' ηδη ξηροχέραν έχει χοΰ αυμμέτρον τί)ν γην, ΐ'τι 
δί μάλλον άρχομίνον &έρονς. 

'Χ) τοίννν λίγω δίρμα &ερμόν χαΐ ξηρόν, είχάζοις αν 
μάλιατα ιή τής γης δια&έαει τ^ γιγνομέντ) χελεντώντος ηρος 
^ Αρχομίνον 9έρονς. μεαοΰντος γαρ &έρανς ϋχρωζ ξηρά Ί δμοίας ί || οΰι' Ο ο)ίκ οβίίί, {| 4 μαλακοατράΛων Α μαΧακο- 
βάρχων ιχιάά. \\ 5 όατρίίαν Μ || 9 οΐιίΐ'πίβ ΙιΜΤ οίον Ο \\ ά άν^ρ. 
Μ &ν9ρ. ΐβίΐ. II 10 οϋΐοαίρ ίΤ ΰσον^ερ ΜΟ {[ 11 τοαοντιρ Ι.Μ 
τοβάνΰι Ο τοαφβε Τ || 13 τιάνν ροβΐ αύχμ. εοΙΙ. Ο |1 νβ α<1<]. »η1β 
φύίβ9αι ΟΤ ρΟΒΪ πάνυ 1> οηι, Μ || ΞΙ ΒΐιρθΤ των ααα. χααιαν Ιι' 
τίαβ&ν ώρ. Μ Τ || ίατΙν εΰκρατον Χι είίχρατόν ίατιν Ο έ. ίύκρατά- 
τατον Μ /στιν ίϋχρατόν {βτιν ίάκ!] Ύ \ 11• ■(ίϋ.^ ΛόΛ •ι>Α-» "νι\ ί 
26 5'ί7 ^ι^α ί-ΜΤ || 29 μίμ γίιρ Ι^τ μ,ΐι "" 66 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΙίΝ [Π 614. 616] 

γίγνιταί τοΐς τ&ν όΰτρηκοόέρμαν &μοίως, ον μήν κνθρώ- 
πωιι γ^ ^ ανβ>ν η όνων ^ ΐπηων ί^ &ίλου τον τ&ν τριχία- 
τ&ν ζφων. &ατ', εΐπερ τ^ γ^ βονίονταί ηαοαβάί,Ιην ιά 

014 δέρμα, | ΜχΙ Μχτα τοντο τ6ν λόγον όμοίογονντα τοΐς τί^ος 
•ημ&ν ίμπροΟ&Βν ίίρημένοις ΐνρ^αοναιν. α'ύτοί δί ΰφάς αν- 6 
τονς ύπο της ομωνυμίας αοφίβ^ίντις παραΐογίζοντκι. ίν 
γαρ τω 9ίρμψ χαϊ ξηρώ δέρματι αολί^άς καΐ μίγάίας 04- 
γομιν φύια9αι τρίχας^ &ς ίκίρ άν&ρώηον δηλονότι- ^ ίψον 
τ(ΐ(χωιθϋ τον λόγον, ούχ ντιΐρ Αατρίατν ιε καΐ καρκίνων 
ποιονμΐνοι. διατΐνίΐται μίν γαρ άίί Τ( κα& (ΜαΟτοΐ' δέρμα 10 
[ίπύ] τοϋ &Ερμοΰ αννατιάγοντος ίαντώ τ^ς Μο9(ν ^γρό- 
τητος οΰχ ολίγον, άΐί^ ίν οίς μίν ίγρόν ίατι τύ δέρμα τιοί 
ακριβώς μαλαχ,όν, οίος 6 νιωατί τΐηγννμενος τνρός, οί^χ 
ΰηομίνοναιν αϊ τ&ν διΐκπίαόντ&ν &δθί, τ&ν τέως διιατιρίό- 
ταν ανιοίί μορίων αν9ις άλΐήίοις Ινουμέναν' ίν οίς δ' ηΰη ΐ5 
αχίηρόν {ηΐάρχιι πεπ-ηγότι παραπίήβιον τνρψ, ικίτοτιτραται 
μίν ύίΐ6 της ^νμης τ&ν Ιξιόνταν, ενω9ηναι ί' ύπό ξηρά- 
τητος οδ ϋννάμινον ύηομένονχας ΐαχει τους τίόρονς άεΙ χαί 
μάλλον ανριγγονμένονς ταΐς ΟννΒχέοι πληγαϊς τα>ν όιαρριόν- 
των. ίάν μίν ονν τί> διαρρέον ^ ^γ^ο^ ή ίιγρον (ίλικρινίς 2ο 

01& Τ), τ^ μίν απμψ τα^ίΐά τ' ίοτΐ ν,αΐ ακώλυτος τ) \ φορά' 
τ6 δ ύγρον ΐΰχιται πολλάκις Ιν τοΙς μικροτέροις τΐόροις 
χαί τι «αΐ ίίαλινδρομείν αϊιϋ•ις τίρός τ6 βά&ος άναγχάζεται. 
ει 6' οίον αί&αλώδιις τε καΐ ηαχεΐα καΐ γεώδτις -ή άνα&ν- 
μίαβις είή, κίνδυνος αυτΐι Λολλάχις Ιν ταΐς ατιναΐς τ&ν ΐ& 
διε'ξόύων σψηνω9(1α^ μήτ' ι'ιΟω ^αδίως νττονοΰτΐΐν ί'τι μήτε 
κενοϋβΆπί δνναΰ&αι. ταύτην ονν ετέρα τοιαύτη πάλιν ίχ 

1 ρθ9ί όιίτρα-χοβίρμιαν Β,άά. ζιάων ΜΟΤ οία. Ιι || ροβΐ μήν 
&αά, «ηί Ι.Μ οζπ. υ II 2 γ' ΟΙΕ. Ο ίΐ τον Ι.ΜΤ τίνος Ο || 4 πρόί 
ήμάν οπι. Μ II 5 (νρίπκοναιν Ι. || 6 αοφιβϋ'έντας Ιι || 7 ξηρώ χ. β". 
0Τ||_8 η] «αΐ Ι,Τ || β^ ιοΰιοϊ τΐ,ν Ι- Μ || ίυτρίίωι• Ι,Μ «Ίο ίϊΐ 
τι) δέρμα Τ (οπι. κα9•' ίκαπταν) || βΕρμα ροβΐ ^ερμον Εοϊΐοο. Ο || 
11 *η6 οιη. Μ| 13 οίον Ι-'Τ οίοί Ι>"| 14 αύτ&ν αΐ Μ || 16 α{>- 
τοίς Ιέ' αντοά ί' [| 1β παραπίηβίως ίιΤ || *ατατίτραται ΙιΟ || 
18 οί ΙιΜΤ μιί ΰ II 20 οίν οτα. Ι, || 22 αικροτάτοιι; Ι || 23 ■και 
τι καΐ Τ ϊί τι καϊ Ι χαίτοι κκΐ Μ || αί»ιβ ί. εΐβω ΜΟΤ |( 
τ(^ί• ίΟΤ εις Μ Ι 25 ίΐη Μ η I^0 Ι 27 δύναται Μ ΐ ταντ 
ονρ Λίρα Ο ^^ν ΓΑΔΗΝΟΐ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [II βΐΰ. απ] 67 ^| 

Ι ταϋ βά&ονς άναψίρομϊνη πλψηει τί και ώ&ϊΓ πρόαω χαΐ - ^Η 
ταύτην αίι9ις ίτέ^α κάιιείνην αλίη %αΙ ποίΐας αϊ^αλώβεΐξ ^Η 
οΰτω μοί νόει αφηνονμένας Ιπ άλΐ^ΐαι; ανα9νμ.ιάιιιις ίν ^Η 
τώ ναόνα 7ίίοΐ7ίλέίΐεα9αί τε χαί αυνώίτεα&αι και μ τΐοιΐΐν ^* ' ];βόνφ πί^ιηίίκεα&αΐ τε χαΐ αννάίίΐεΰ&αι χαί τι τιομΓι' 

ίΐν α&μα τοιοϋτον, οίΟν ίχτ6ς τ) λιγνύζ ίβιι, πΐήι' οΰα 

ΛίίΕΐίκνωται , ιοοοιίις' ΐ">ϊ άχριβως ϊοψιγηται. τ^ τη^ ίΐί|ό- 

9ον ατενότιμι πιλί;θΐν. ίπεώαν ίί τον πόρου «ποφρά|^ 

ιιάντα το τοιοϋτον ΰωμα, χούντεϋϋ-εν ί^ΰη βιαίως πίψτό- 

μενον ύτίο ιών 6μοίων ίαντώ ηε^ιττωμάτων οίιχ ίχόντων 

10 ^ιίΐούον ωθείται τί^όαω αύμπαν Ιν τω3ε^ &ατε χαΐ ηρο- 

χνηΤΕίν άναγχά^Εται τον ^ίρ^ιοττος Ιμαντώδίς ηδη γΐγονός. 

Ι ίοιχε ί' «ύτοί ιό μίν ίν τψ πόρρ αφτινα^Ίν οίον ^ίζιρ 616 

«ν1 ηόας ^ φνιοΐ, το ί' Ιξίχον τ^όη τοϋ δέρματος οίον 

περ α^ό τύ φντόΐ'. 

ΐΐ Ή θρί| ϋ' ^σιί μέλαινα μέν, όταν νηϋ §ώμης τον θΐρ- 

μον ανγχαυ&είοηξ της άνα&νμιάϋεως κκρί^-ής λιγνίις γένη- 

τνΐ το περίττωμα, ξανθή ί , διαν ηττον κΐίΐοΛτι;θρ. Ιανθίίς 

γάρ χοίης τηνιχαϋτ έβτϊν ιλν&δες περίττωμα το σφιινω&έν, 

ού μι}Μΐιη\ς. •η Οε λΐνχη 9ρΙξ εχγονος φλέγματος, 1^ πνρρά 

ι Η ΐ', &αηερ τ^ χ^όα μεταξύ ξαν^ς Ιατι χαΐ λενχ^ς, οΰτω 

χαΐ τ^ γίνέβει μεταξύ φλε^'μαιώ^οτις ιΐ χα! ];αΑώ^σνς ΙΙνος. 

ι ονλαι ίί τρίχες η δια ιήν ίηριίιΐ)τα τη£ χράαεως ^ ίιά ιήυ 

Ι ηόρον, έν ω κατΕ^ιρ^^Έονται, γίγνονται, βΐΜ μεν τήν ξηρότητα 

Ι ααραπληΰίίος ίμαΟί τοις ίπϊ πΐέον ύπΙ> πνρός ξηςαν&ΐϊα, 

Μ καίτοι τΐ δεϊ τ&ν Ιμάντων μνημονεύειν αίιτας τας τρίχας 

6ς&ντας, εΐ τιίηαιάαειαν πνςΐ, παραχρήμα διαότρεφομένας; 

Ι οΰτω μ^ν ονν ΑΙ&ίοπες βηαντες οΖλοι. τ^ ^ε τίον πόρων 

ίν οίς ίρρίζωνται φύαει χατά τάδε. πολλάχις μίν ή άνα9ν- 

ΙμΙασίς ενϋνπορεΐν νπ' άρραοτίας άδννατοϋαα, )(«θ' ϋν δν 61 

ί Μ οΜ) τράπον ίίίττηται, καΐ τον πάρον οΰτω; ίτύπωαεν. 

ΙνΙοτι ί' η μίν άναϋνμίααις εΐρωαχός ίΰτιν, ύπ6 δε τ^ς 

ϊοΰ δέρματος ψναεως αχληροτέρας τον ηροοήχοντος οϋαης Ι 

ι Ι όναΛίμπομένη 1> || 3 μοι νάιι οΰτω Ο || 5 5αα> Ι." Άαιρ Ιι' 

Ζβα ΜΤ II β Γοοοι^τω Ι' τούτω 1.'Μ ταδτα Τ || 7 ^ιΐη&έντα Τ|| 

8 Λβντα ίποφρ. Ι. Ί] ^ίΐ) οιη. Ι. (| 18 γάβΐ ίέ Ι' ΐ,2β άΐ!«νΐ6ΐ "ίΛ 

Λΐηβιάβαιιν Μ!!28 ίν 0Π1. ΟΤ ϊ {νϊββΙ-ίωνχαι "ΐ^'^ \^ αΛη\^ 

Ι αΆ^ βοϋ, ιράηον αντη 1, ψ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΙ'ΑΣΕβΝ [Π 618] ΐΐργομέυη φί^ΒΟθαί χβ#' ίϋ^ύ προζ το πλάγιον ΐπιοτρίψιται, 
χ«9άπι$ γι χάχτός ϊδιϊν ΐοται ού μόνον άτμον η κοΜνύν 
κλλκ κοί τάς φλόγας αύΐάς, όταν άποκί(ΐα&ώαι της όίνω 
φοράς, Ιοξας ίφ' έκάτιρα μέρη ΰχίξομένας. οΰτως ονν και 
•ί) ίκ τον αώματος άναθνμίααις, όταν είρχ^'ξ κατά τι χαΐ 6 
χωίν&ί) φΐρΒΟϋαι πρόοοι, Ιο^4)ν νπο τά δίρμα διί^οδον 
όδοποιίϊται, μίχρι πΐρ αν α•&ροιΟ#ίϊϊϊα χρόνω πίίίονι βιάαη- 
ταΐ τε κβΐ ανοττυνεύσ^ πςός τονχτός. ίνίοτι δ' Ιίμ' άμφοίν 
αυνδραμάντβ)ν , ά^^ώατον τε της πρώτης άνα&νμίάαιοις , ^ 
τ6ν Ίίόρον ΐδ-ημιονργηύε, χαΐ ^ηρον τοϋ δέρματος, ■^ λοξότης ίο 
γίγνεταί ταΐς ρίζαις τ&ν τρι-^&ν. οίαι δ αν ΐν τη ριζώΰΒΐ 
διαπλάττίονται , τοιαύτας ιίχός νπά^χιιν οντάς ?ιος Λαντύς. 
ούδ'ι γαρ ονδ^ αίλο τι τών ΰχληρων χβΐ ^ηρών ΰωμάτων 
18 εύ^ϋναι δννοτόν \ ίίνιν τον μαΚά^αι πρότερον. αϋτη μεν 
οίν ή γένεαις ιών τριχών. 16 

Εφεί,ης δ' αν εΐη λέγίιν τάς αιτίας άπάνταιν τών ανμ- 
βίβη-χότων ταίς χράβεΰιν ίν ταΐς των τριχών διαφοραΐς 
καθ' ^λκών καΐ χώραν «κΙ ψναιν αάμ(αος. Αιγύπτιοι μίν 
' οίν κβί "Αραβες χοί 'ΙνδοΙ «αΙ πάν το ξηράν χαΐ ^ερμίιν 
' χώραν έποικοϋν ί&νος μέλαινας τε χαΐ δναανξεΐς χαί ^ηράς ίο 
χαϊ οϋίας χαΐ χρανρας ΐχουΟι τάς τρίχας, οβοι δ' ΐμπαλιν 
τούτοις ύγράν χαϊ 'ψνγβάν χώραν Ιποικοΐβιΐ', Ιλλυριοί τε 
χαί Γερμανοί χαϊ ^αλμάται χαί Σανρομάτοί χαΐ αύμπαν το 
Σχν&ιχ6ν εύαν^ΐΐς μετρίως χαϊ λεπτάς χαϊ ΐύ&εΐας καΐ 
ιινρράς' οαοί δ' εν τψ μ£ΐαξύ τούτων ε^ίκρατον νέμονται 15 
γ^ν, εύανξ,εατάτας τε χαΐ Ιβχνροτάτας χαϊ μελαΙνας μετρίας 
χαΐ πα;[ε/ο:ς βνμμίτρως χα'ί οϋτ' άχριβ&ς οϋλας οίτ' άχρι- 2 γι οω. Ι, Μ || χαϊ ίκτός Ι. || έΰτϊν Ιίιΐν Ι.Τ |Ι 3 κρο 
)όαω ίΟΤ πψΐις τούκιΑ; Μ |[ Ιοξώξ Τ || Τ μίνρις α 

πΧίονι Ι.Μ II 8 ροβί άμψοϊν Β.άά. ίιμον ΙΜ || 9 αννεϊ^Αν- βϊρ) Ι π3 II ί Ι-Τ ^τίκ ΜΟ II ΙΟ «ιΐηροΰ Μ || 13 οΜ' οιη. Ι, || ^ρ&ν 
χαϊ Οκΐηρώρ Ιι || 15 αυν οω. Μ || 19 οίν οιη. Ιι μίν γάρ Μ |] ξη- 
ράν κ. β•, χάζαν \^ &. κ. |. χ. Μ 9. κ. |. (οηΐίΒΒΟ χάραν νοβ»1),) 
Ο II 20 χώραν ροβϊ ^νος ΕοΙίοΕ. Τ || 22 έτίοιχοϊΐΒΐν Ι^ ο/Μοϋσιρ 
ΜΟΤ μ 33 «αί άαλμάται οιη. ΟΤ || μΛ Σανρομάται οπι. Ι [| 
26 οι ίί Λρήί τάϊ (ΐεταξν τούτων Μ || νέμονται ϊ^ νιμόμίνοι ΜΟΤ [| 
ί'ί ρσβί^ ίφι βιίήΐιβΐ Ι. οϋτί ώχριβώϊ [■ίιίΕίκΒ οϊϊι όχ^ι-^ώϊ αΰ- 
^ΐί^ ά12' ΐύανξΐβτάταα %τλ. ^β&ς Ε* ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 619. ( άνύΐογον -ηλιχίαις τ 
δις μίν οΐ ηάνν βμΐίΐροΐ 
ο•ύταΐς Ιοτι μ^ηόύς ', 
Ι 10 μαία. προβύγοντες δι ι βώς ΐύ&ίίας. οϋτω 6ε κάν ταΐς ■ίιλοίίαις βρίφΐΰΐ μϊν, οϊαΐ- 
ΐΗρ αΕ ταν Γερμαν&ν, άκμάξονΰΐ δε [οϊαι\ τοις ΑΙ&ίοψιν^ 
ίψήβοις δί χαΐ τίαιβΐ τοις ε&(ρατον ίτΐΟίχοϋαι γ^ν ί^εβιν 
άνάΐογον αϊ τ^ΙχΒς ί'χουΟιυ ΐΰχύος τε χαϊ πάχους καΐ μεγέ- 
ί &ους χαϊ χ^όας. 

αίτας των ΰωμάτων τάς φνΰεις 

ΜΙ χάραις αΐ τθίχΐί διάκεινται, παΐ- 6 

ϊ ψιλοί τριχών, αιι μηπία μψε πόρος 

α το δίρμα μήτε λιγνυοαδη ιτερι-χτια- 

τώ -ηβάΰκΕίν ■{ηΐΰφύονβί αμιχ^ς μΛ 

&α&ΐνεϊς, άχμάξοντες δ' ΐαχν^οτέρας «αϊ ποίλας καί μεγάΐας 

χαϊ μεΐαίνας 'ιβχοναιν, 'ύτι τε πλη^ς ^δη ηόραν Ιν (ΐ^0Ϊ9 

Ιγένετο χαϊ ΰτι μεατοϊ τών αί&αίωδων εϊΰΐ περιτταμάτιαν 

ίίώ ξηρότητας τε χαϊ βΐρμότ-ψος" αΐ δ ίν τ^ χεφαΐ^ τ» 

Μ χαϊ ταϊς οφρναι χοΐ χατά τα βλίφαρα καϊ τίαιΰϊν ονσιν 

^μίν ύηάρχονβιν η6η. γένεαις γαρ δ-η τανταις ονχ οία ταΐζ 

τιόαις, άλλ' οία ΓοΓ^ φντοΐς χατα πρώτον Ιόγον ■ύπ;ό τ^ς 

φύβίιος απειργααμίναις, ονχ ίξ ανάγκης επομέναις ταϊς χρά- 

ΟΐΟιν, ώς χαν τοίς Περϊ χρΐΐας μορίων δείκννται. άίλά τοί 

Μ χ&ν ταΐαδε το μεν είναι διά τήν της ψνΟίως τίχνην, τίι ί 

ήτοί μεΐαΐναις ή πνρραϊς η τιν αί-Ιην ίχονβαις ίικφοράυ 

^1 άνάγχιις ίπεται τ^ κράβει τν^ς ίιΧικίας. ^ττάπυρροι μ^ν 

Ι γάρ ΐίβι τονηΐτιαν, οτι χαΙ τΐι αφηνούμενον εν τοις πόροις 

ονδΐπω μίίαν \ ίοτίν 'η τε γαρ ΰγρότης «ολίή κκΐ -ή διί^ο- 0!0 
' Η δος §αδΙα χαϊ η αύγκανΟις άαϋενής' ΕίουξίΓς δε χαΐ πα- 
χεϊαι ανμμέιρως τ^ τ&ν τρεφόντων αντας «ΐριτταμάτων 
άψϋΏνΙα. τ6 μίν γάρ μόριον αντο τον Οιάμιηο;, ίν φ 
γίγνονται, %τ}ρόν' όλον γάρ το χρανίον ο<!τεϊνάν Ιατι' τό 
δΐ ηΐριχίίμενοα αντψ δέρμα ξηρότερου τοαοντψ τον κατά 
Μ τό Ιοιηόν αημα ίίρ(ΐβΓο; Κτιαντος, οΟωπερ χαί Οχληρότερον. 1 2 οι Ι,Μ οιη, ΟΤ II 4 ϊχοναιν οιη. Ι<Μ || ροβί τε λιΙΛ. ηίρι 
Ι,Ο ΟΓΟ- ΜΤ II 6 οΒγμ ίή τ II 8 μΙν ίΜ μ£ΐ> γάρ Ο || μ^τιιο οιη. 
Ιι ϋ 9 μηΰίίι; ίίστιν βΐιοΐί 1. || λιγννώβει «ίρίτταμα Ι• || 10 ηρο- 
άγοντεί Τ Ι) μικράϊ Ι- || 14 τί χαϊ Ι.ΜΤ χαϊ Ο || ϊοοβ,ΙιτιΙλ ίν τ* 
χϊφαλβ βχρίϋΐϊ. ίι II 16 ύπαρϊοηίιν ήμΕν Ιι II, 18 οΐν. 1.01 "μΛ. 
οέχ Μ Ι 30 «ά•• Ι.Ύ χαϊ ΜΟ "Ι Ϊ14 ϊΟϊ.1. Ιβτ'νν ΐΛ6., "ιΛΛ-ί "ΰι^ 
Μ αφταΐί Ι, ^ ιοαοϋτο 1. «ονοντφ &. Ο 'ΐ, *ΰ ββ<ί«*ί\"άβ<" "^ — Ι 

ι 70 ΓΑΛΠΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 621] ^Η 

αναφέρεται μέρχοί τΐΐή&ος ονχ ολίγον ίκ ιΐ τών κατά τ&ν 
(γχίψαίον, ηδη δι ϋάξ οίον τοΰ ΰώματος αι9αλωδων πιριττα- 
μάτων, &α& οίον τοΐζ άκμάξοναιν οίον γίγνεται το αώμα, 
τοιοϋχον ΐ/δη τό δίρμα της κιφαίί)ς Ιοΐί τοις β^ίφιιαν. 

ΕύΙόγως οίν ίνίοι φαίαχροννται τύν -[βόνον προϊόνιος, 6 
οΐζ ίζ ^9Ζ^ί "ψ" ^'Ί^ότΐ^αν το όίρμα. δίδίικται γαρ ίμ- 
προσθεΐί, ά}ς των γιι^αβκόντιαν άπαντα ξηραΐνίται τα μόρια. 
γίγνιται δε ηοίΧοΐς ^Οτρακαδΐζ το δΐρμα πίέον ΐ) διΐ ^η- 
ραν&έν. ίν χοίούτφ 0' ούίέν φνια9αί ίϋΐΌτοί, «κθοΓί χαΐ 
δια τ&ν ί'μπροΰ9ιν &μοίόγ^^τα[. χαΐ γαρ (ΐή χαΐ τ&ν χει- ίο 
21 ρ&ν τά Ινδον ωίΐτίΐρ γί χαΐ τά χάτια τ&ν Λοδών \ ατρι•^α 
χαΐ ψιλά ^^ιράτητί « καΐ πνκνάτψι τον κατ αντα τένοντας, 
'ός ύποτΐτακτιιι τω δίρματι. οΰοίς ί' εί; τίίο; ξηρότιγτοξ 
ονχ άφιχνιίται το δί^μα της χΐφαίης, ^ρρωαχοι τονχοις 
γίγνονται κοτί λευχαί ηάντας αί τρίχες, ας οναμάζαναιν οι 1Β 
αν&ραΐΛΟί παλιάς, ίίρρωατοί μίν ίνδίΐα της οίχίΐας τροφής, 
ίίνχαΐ δι, όίότι χαΐ τό τρέφον αΐιάϊ τοίοντον οίον Βνρώς 
τίς ψλίγματος ίν χρόνψ δίοααπίντος. όταν γαρ & μίν πόρος 
ίΐΐ μΐν^, το πιρίττωμα δ' 611γον -τι χαϊ γίΐϋχρον, άρρώαχας 
δ' ύτώ χής &ερμααΙας ώ&ήται ηρόβαι, ηάαχΐΐ τι τιαραπληαιον Κ 
ίν τώδΐ Οτρΐίδόνι χαϊ δη ψαλαχροννται μίν μάλλον τί> βρέγμα 
γηρωντες οΐ αν9ρωηοι, ποίιοϋνται δΐ τονς χροτάφονς μάλ- 
λον, ΟΧΙ τό μίν ξηρότατόν ίατί τών μορίαν απάντων της 
χεςραλής' Ιπϊ γαρ Αατώ χό δέρμα ταύττ/ ■ψιίψ' οι νρόχαφοι 
δ υγρότεροι" μνίς γαρ ίνταϋ9' ιίαίν ύπίι τώ δέρματι μιγά- η 
ίοι, ααρχάδης ΰ^ ηας μνς, η ^ί Οαρξ δατοϋ καΐ δέρματος 
ϊιγροτίρα. 3 οίον έν Ι.Τ II οίον οιη, Ι-' &ίΙά. Ι,' || 6 ξηράτερον ΜΟοηι. 
ΒτΛτιρότίρον ΐ:βα.\\βίρμα]Ρρίγμα Μ 1| 7 ξηραίνονται Ι. || 8 ίϊ 
Ι,ΟΤ ΰή Μ II πλέον Ι.ΟΤ ίπϊ πΐ. Μ |[ 10 ίή] οίιν Ι< οτη. Τ ) 
11 τό Μον Μ II )ΐί Ι-Μ δη Τ οω. Ο 1| ροβΐ αοδών Λάά. άύ 0Τ|| 
άτριχα η καΙ Ι.ΜΟ άτριχα «ηΐ ΟΒΙ. Τ )| 12 ξη^ότητί τι χ. πνχνό- 
τητι Ι• ξ. κ. λ, χαϊ τρυχρονητι ΜΤ ξηροτάτον χ. πνχνοτάτον Ο || 
ροβί χίνοντοί Β,άά. Οντος ΟΤ || 14 τοίΪΓ. γίγν. άρρ. 1/ [| 15 πύν- 
τας] πας 1 || 18 γαρ] ίί Ι || 19 μίνη {χι Ε || 24 ψιΐώ ΙΌ ψι- 
Χόν Ι.*Μ ψνχρόν Τ II 25 ίγράτατοι ί, || εΐοϊν ίνταϋ9ά Ι.Μ |[ το 
δέρμα Ι" II 27 υγρότερα ροβί αάρξ οοΐΐοο. ΙΜΤ ΓΑΛΉΝΟΓ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 622. 633] 71 

Οιρ. VI. Ακριβώς ίί χρη προαίχειν τω Ιεγομίνω τον 62 
νουν, οηαις μη λά9α>μ(ν ημάς αϋιονς ηαςακονΰαντις η 
και αφαΐίντίς, οΓα ^ή πολλοί ταν ιτάνν ίοτίΟνντίύν άρίαταν 
Ικτ^ν ειναί ΰφάλλονται, ιΐ τ£ς έατι φαλα)ΐ^ός, ΐΰθύς ιοΰ- 
1 τον οΙόμίΐΌΐ ξηραν ΐχιιν Παντός τοϋ αώμαχος ττ)ν χραΟιν. 
ον γα^ 6τι άηί&ς οίίτως ιΐχάξειν Ιχ^ν, άίλα ΰιο^ί^εα^αι 
πρότερον αμεινον ην, ως των άν&^ώπων τό ΰ&μα των μίν 
όμαλας κέχραται αύμπαν, ίνίων δε χαΐ ονχ &λΙγων τονταν 
άναμάλως ίίάκειται. τα μϊν γά^ τίνα τ5>ν μορίων αύτοίς 

10 υγρότερα τοϋ ανμμέτρον τε χαΐ ηροαήχοντάζ ίατί, τα δί 
ψυ^βόιερα, τα δε ξηρότερα, τα δε ^ΐρμότερα, τά βΐ χαΐ 
ααντείως ε^χρατά τε χαΐ ούμμετρα. δε! δί προοίχείν μά- 
λιβια τούτω τον νουν, ίηειδάν ίτίΐσχέπτ'^ αώματος χρ&αιν. 
εΐ μίν γαρ ίμαλώς εϋρν9μον όλον ίαιίν άπάαας τε τ&ν 

α μορίων άποαωξον τας ηρός αλίηλα ΰνμμετρίας Ιν μήχει χαΐ 
τίλάΐεί χαΐ βάϋ-ει , όνναιτ' αν ίϊλον 6μοΙως χεκραα&αι τό 
τοιοντον. ει δε τι αώμα &ώραχα μεν ίχει χαΐ τράχηλον κάΙ 
ωμονς μεγίατονς, ίαχνά δε καΐ αμικρα τά κητ' &ΰφνν \ χαΐ 62 
ακίΐη λεπτά, πώς αν ομοίως ιΐη τοντο δίαχείμενον &πααί 

Μ τοις μορίοις; ού μήν ονΰ' εί τά μεν αχ,έίη ηαχέα μΛ τά 
κατ ^αψ\)ν ευρέα, τον θώρακα ί' ΐχει ΰτενόν, ονδί τοϋτ' 
'άν ΐΐη χεχραμενον 6μαΙοις τοις μορίοίς. έτερα δί σώματα 
μεγίατην ίχει την κεφαλήν, ίτερα δί αμιχράν, οΐανττερ οί 
ατρον9οί. καΐ τοις ΟχίλεΟι τα μεν βλαιαά, τά δε ^ιβά, 

1Β και &κροις τοις Μολοις τά μ\ν Ιΰχνά, τά δε παχία, χαϊ 
'3ΐά^| τοϊς μεν, ίας εϊρηταί ηράα&εν, ε'ύρνς, ίνίοις δί οτε- 
νί/ς οΰτως ώς αανίς, οΚις δη καΐ αανιδώδεις ονομή£ον<ην. 
ίίταν ^ί χαΐ τα χατ' άμοπλάτας αντοίς αΟαρκα τελίως ^ Ι β 4ή οηι. Μ II οντωι άχίαΐΐ Ο || νβιΐια άλΙά βιορίΐεΒ&αι αβφίο ' 
λΛ Δηιιαι τοίί μορίοΐί θΧΰβΓρβ. ΟΗΙι, XXI 6, .ΐβ || βίοίίααα^αι 
Η Ι Τ τών μΜ τό μίν ί'Τ |{ 8 χαϊ Οίη. Μ, ραβί όλίγαν Λάί. γε 
Ι<' τά ί' 9ε Μ II 9 γάρ τίνα Ι. νάι/ ϋβΙΙ. || II τά ϋ 9ερμ. τά 
α ξηρ. 1. τά βί 4. τ. δ. 9. ομ. Μ |1 12 χι] η Μ || Η τε Λάά. 
ΡΟΒΪ ίί^9μον Ιι II άπάαοί τε Μ ΟιίΙ). άιχάααί Ιι χαΙ Λάααί Ο Τ {| 
1β %αϊ β. κ. πΐ. Ι. || όλον Ι>ΜΤ ΖΧιαι Ο || 1θ ροβΐ λεπτά &άά. Ι 
χαί ξηρά ί'ΟΤ οη. ί'Μ || 21 τϋν δ^ 9. Μ || ΐχοι Ι \\ 22 δ{ γΜ Λ 
•Κ 1 38 0Η(Μ(ρ ίΤ π«ρ οιη. ΜΟ ^3» ί] άβί Ιι * 72 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 624. 625] 

κκϊ γνμνα χαΐ π^οτΐίτη βίκην πτερύγων, ονομάζονται μιν 
αΐ τοιαϋται φύοεις ύίώ τΰιν ΐατρ&ν τιτιρνγώδας, ιίς οΰον 
β' ίΐκονβι χαχ/ας άιΐοίιοίΐΜτύς τοΌ ^ώραχος 6ΐίγον διίν 
Ιίηαααν τήν ίνχός ΐνρνχιορίαν, ίν ν κνΒνμαν τε καΐ Μαρδΐα 
τέτακται, πρόδ'ηίον ιΐαντί. μνρίαι ί' αλλα( των τον αώμα- & 
τός εΐσι μορίων προδήλως αΙ ίικθΕΜίς, οίον ίχτρατήμινον 
της φνατιης άναΐογίας ΐίς άνώμ.αΚόν τίνα δναχρααίαν ίΰ'&ΐις 
624 ίν τώ ΛΐιΓσχΕβθΛί μιτοίηέατι. ούκονν ίτά ιών ϊθίοι5ιωΐ' ίξ 
ίνίΐζ '^ρί) μορίον τιχμαΐρίβ&αι ττερί ίον τΜίντός. 

Ονόί γάρ οι ψνΰιογνωμονΗν ίπι/ίΒίροϋντις άπλως άηο- 10 
φαΐνοντοί ηερ» πάντων, άλλ' Ικ της πίίρος χκί οΐβι διδα- 
χ&ίντις. ιΐ μίν χις άίαν&ς ιΐη βίίΐίί)ς τά οτίρνα, 9νμιχ6ν 
αποφαίνονται, μ7ΐροί)ς 3' εΐΛΐρ ΐΐη τοιοντος, άφροδιαίοΰτιχάν 
ού μήν την γ αιτίαν ηροοτι^έαΟιν. οίίέ γαρ οτι λίοντι 
μΙν ίμφερίις τα Οτίρνα, τράγω δί τα χατά μηρονς ίτηιδάν 15 
φ&αι , την πρώτην αΙτΙαν ίζ,ίυρήκααι. 8ια τΐ γαρ 6 μΙν 
λέων &νμιχός, & δί τράγος άφροδίΰΐαατιχάς , 6 Ιάγος ίξίν- 
ςεϊν ΐηιξητιΐ. μέχρι γαρ ΐοϋδι τ6 μίν γιγνόμενον ιϊρήχαΰί, 
τήν ΰ' αιτίαν αύτοϋ τίαραλελοίηαβιν. αλλ' 6 φνΟιχας άν))ρ 
&αΐΐΐρ ιών ϋλλων άηάντων οΰτω και τάς τονταιν αιτίας ίο 
ίξΐνρίοκειν ίίΐιχίίρεΐ. διότι γαρ άνωμάλως διάκεινται χατκ 
τας των μορίων κράβιις ού λέων μόνον χαΐ τράγος αλλά 
καΐ τών ϋίΚιον ξωων πάμπολλα, δια τοϋτ' άλλα πρ6ς αλλάς 
ίνιργείας έτοίμως ίχει. τιερί μίν δη τούτων Άριατοτέλει 
626 χαλώς ίτΐΐ \ ηλεΐοτον εϊρηται. το ^' ουν ιΐς τά παρόντα 3& 
χρήΰΐμον ηδη φαίνεται, διότι χρή αχοπιΐα9αι των κν&ρώ- 
αφν τ&ς χράβΐΐς, (χοβιον τ&ν μορίων εξετάζοντα «βθ εαυτό, 
' »αΙ μη νομίζειν, ει τω δαΰύς & βώρο^, όλου έί άνάγχης 
^Η τούτω τα α&μα ξηρότερόν τε χαΐ &ιρμότερον ύπάρχειν, αλλ' 6 μορίων εΐβί Ο || ηροί'ήΧωΐ οιη. Μ |] οι οω. ΟΤ |( 13 μίν 
γαρ Ο II ((η βαβνζ Ιχανώ^ Ιι |) τϊ οΐέρνον Μ || 14 ίτι αάά. ροβΐ 
αΙτίαν Μ ροβί «ροστι9ίαβιν Ο οιπ, ΙίΤ || ί(ΐφ£ρή ΙιΌ έμψίρης 
5ν Μ ίμφερήϊ οντος Ι<'Τ || 15 ροΒί «τέρνα Β,άά. ΰαβέα Ιι'Μ |ΐ 
16 αΙτΙαν αύτοϋ Μ | ΐί] τι μ^ν Ι.Τ || 18 γάρ] ίί Ι,ΜΤ || 31 ίύρί- 
βχειν ίΟΤ II διάχιιται ίΟΎ |[ 22 οί μόνον λίαν άΧΙά *αϊ τρά- 
γος χκΐ Ι. Ιΐ 36 νρ-ήαιμον ΙιΟΤ χρηατόν Μ || βηίονότι !.' γρ. 
ύίότι ι.* II 29 ϋαΰϋς μόνον Τ || 29 &£ρμ. ι. «. Ιηρ. Ο ΚΓΑΛΗΚΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΛΣΕΏΧ [Π 62β] 73 ^| 

καρδία τό ^ερμόν εΙναί πίεΐατον, ίώ χαΐ &νμι.χόν' ^Η 
δύναα&αί δ' ίνίοτε δι' αντό τοϋτο μή 6μοίως &παν ούτοίς ^^Λ 
το ΰώμα 9ίρμον και, ξ-ηρον •{ηίάρχειν, οτι τΐΐεϊατον άνέ- ^^Λ 
ανινΟΐν Ιντίΐΐρβ'β «αί προς το τκριέχον ίξεκενώ&τι τό 9ερ- ^^ 
Ε μόν. ιί μεν γαρ οίον τοϋ αώματοζ ι^ χς&ΰΐς ίβτιν 6μα}ίή^ 
ΐύ9τ/ς 2ν ϊΐη τούζοίς αίτός τε αύμηας δ &ώραξ ευρύτατος 
αϊ VI φΐίβες ενρεΐαι χαΐ αί άρττιρίαι μεγάλαι #' 8μα κκΐ 
μίγιΛτον χαΐ ΰψοδρότατον βψνζονααι καΙ τρίχες ηολλαϊ χα& 
οίον το α&μα καΐ αΐ της κιφαίης ιναν^ίαταται (ΐίυ χαΐ 

10 μέίαιναι καΐ οίλαι »ατα τήυ πρώτην ηΚικίαν, ίπΐ ίί προ- 
ήχοντι τω χρόνα ψαλάχρωαις άχολον&^αει. χαΐ μίν δί/ χαί 
αϋντονον χαΐ διηρ&ριαμένον χαΐ μν&δες, ίηειδαν Ιιμαλ&ς 
ΐχαισι της χράαεως^ \ όλον ί'σται τοΐς τοιοντοις άν9ρώηθίς 626 
τό ϋ&μα χαΐ τϋ δίρμα ΰχληρότερόν τε χαί μιΐάντερον Βοττερ 

ι> χαΐ δαΰντερον. οϋτα δε χαν εί τάναντία περί τ6ν θώρακα 
ανμπίαοι^ της κρύαεως δμαΐ^ς 'ΐ'τΜίρχούαης ίν ίίλψ τψ αώ- 
μαχι, τοντίοτιν υγρότερων τε καί ψΜ5;ρι>τίρων άπάνταιι ιών 
μορίων γενομίνων, ό μίυ &ώραξ αντοΐς Οτενος χαΐ άτριχος 
ΐαται, χα&άπερ οίν χαΐ αΰμπαυ το ΰ&μο ψίλόν τριχών άπα- 

Ν Χόν τε χαι Ι,ενχόν το δέρμα χαΐ ίπόπνρρον ταϊς 9ριξΙ χαΐ 
μάΐιατ' ΐν νεότητι Τίαί ού ψαλαχροϋνται γηρώντες, εύ&ίις 
δί χαί δειλοί χα'ι άτολμοι χα'ι δκνηροϊ χαΐ αμιχρας χαΐ άδ'ή- 
Ιονς ίχοντες τάς φλέβας χαΐ πιμίλώδίις χαΐ νενροις χαΐ 
μναϊν κρ^ωστοι κκί άδιάρ9ρωτοι τα χωλά χαΐ βλαιΰοϊ γίγνον- ^^ 

Η τβί. διαφόρου μέντοι της χράΰεως ίν τοις μορίοις άπι^ ^^| 
γαΰ9είαης, ούχέτ^ ίξ ίνος α'ύιώΐ' οΙόν τε περϊ τοϋ αύμπαντος ^^Λ 
ίαιοφαίνεα9αι αώματος, άλλ' αμεινον ίφ' ϊχαβτον Ιίναι καϊ ^^Λ 
α%οηεϊα&αι, α&ς μεν ή γαΟτίιρ Ιχει χράβεως, όπως δ & πνεν- 

1 ίν μϊν (αάά.) Ι.Τ || 2 ίύναα^αι !.' γρ. ίνναται 1.' Ρ Β οίη 
τ. α, τ] χρ. ί. ΑμαΙή Ο όμαΐή ίίίαν (οίη Μ) τ. α, ή «ρ. (οπι. έβτιν) 
ΙιΜΤ Ι β εύρϋτίροζ ίΜΤ | 7 οι τε φΧ. οί. ΟπΙ). XXI 6, 17 || 

Τ II 10 οϋαι] νοΙΙαΙ Οή\ι. ϋ 13 Ιχ. τής χρ. Ι. τ. κρ. ϊ, ΟΤ || 
ΐβ«αι ρΟΒΐ άν&ρβ>7ίοι« Εοίΐοο. Μ || 16 τά ίνανχία Ι. || 16 σνμη^βοι 
ϊ, βνμαίβ^ Εθϊίί. II 18 νβΓίια ο μίν βΊήραξ ιΐδΐ^αθ αά ΰίαιβαΐ 
γίγνονται βχοθΓρβ. ΟπΙ). XXI β, 21 || 19 τριχών ψιίύν ίΜΤ |] ' 
>6 ίν ΓΟΪκ μορίοις Ι.ΜΤ τώ* μορίαν Ο || 29 πώϊ Ι.ΟΤ οπωί Μ| 
Α*»ί Ι<Μ «Αί ΟΤ, ϊΐβιη ρ. 7«,1 74 ΓΑΛ.ΗΝΌΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π 627. 628] 

μων, οϊϊωϊ ιί' 5 ίγ*ίφαίας εχαατάν τι των αίΐων ίόΐα χαΐ 

37 Τανύ (ΐιν \ ονν ίχ των ίνίργπών γναιρίζην' ού γαρ 
ίατιν οί&' άψάμενον ούτ' δφ^οΚμοϊς &ίαΰάμΐνον ίξίν^ΐΐν 
τήν κι^βιν ατ)τ&ν. τίροαεπίΟ«έπτ£α9αι <Ι( και. τας των πίρι- κ 
{χόντων ίΐντά μορίων όια&έαεις, &ν απάντων εξω9ίν ίατι 
το δίρμα, χατα μίυ τήν ■ήμϊϊί^ον 0ίχ>)ΰΐν εϋκρατον οΐσαν 
ίνβεοίνύμΐνον τ&ν ΰποκίψΐνοη' μορίοίν τήν ψύαιν ούί ίν 
ταντ^ πάντων άπΧ5ις, άλλ' οβα ταϊς κράοεαιν ώοαΰτας ίχί* 
τ& δέρματι. χοττά 6ε τας ΰπ6 ταίς αρχτο^ς τε χιΐΐ τ^ μίΟ- 10 
•Ίμβί/Ιψ ζάρας, ίττειίή την μίν ΐίς τό βά&ος άπελήίαται 
τ6 &ιρμ6ν ύπο τοϋ περιέχοντος ίξω&ίν «ρΰου^ νικώμίνον^ 
τ&ν ί' εΙς τϋ δίρμα προεληλν^ιν ίπό τον περίίχοντος &άλ- 
τίονς Ιλχόμινον, ΟΎΐχ ίχ της κατά το δέρμα δια&έαείος οϊόν 
τε γν&ναί ααφως ντίίρ της τ&ν ίντος μορίων κράαιως. 15 
ανώμαλος γαρ η τον αώματος κραΰις ίν ταΐς όνβχράτοις 
■ΐάραις ανχ ωΟαντως ίχόνταν τα>ν τ ίξω&εν μορίων καϊ 
τ&ν ίντός. Κιλτοΐς μ'ιν γαρ καΐ Γερμανοϊς χαϊ παντί τρ 
θρακίια ΙΕ χαΐ Σχν&ιχψ γίνει τίινχρον χαϊ ύγρόν τό δέρμα 

2Η Ι χκί δια τοϋτο μαίακόν τι χαι Ιενχον χαΐ ψιλόν τριχ&ν' Μ 
ιΐΰον ί' ίμφντον 9ερμόν , εις τά αηίάγχνα κατατιίψενγεν 
αμα τω ο•ί'μοϊ( κάιιταϋ9α κνχωμένον τε χαΐ ΰτενοχωρον- 
μένον χαΐ ζέοντας αίτοϋ &νμικοΙ και Άραΰεΐς χαϊ οξν^ρο- 
ποι ταϊς γνώμαις άποτελοϋνται. ΑΪ^Ιοψι δε «οΙ "Αραψι κα» 
οίοις τοις χατα μεοημ^ρίαν ή μεν τοϋ δέρματος φύαις, ως ι& 
αν νπό τε τοϋ περιέχοντος &άλπονς χαϊ της ίμψντου &ερ- 
μααΐας ί^ω φερομένης διαχεχανμένη , βχληρά χαΐ ζηρα καΐ 
μέλαινα, το 3' όλον ΰ&μα της μεν έμφντον &ερμότητος 

ί ροβΐ άτ^άμεναν &ΑΑ. αψ^ ΜΟΤ οιη. Ι. |[ 6 προίίπισκίηΓϊ- 
ο&αι Ιί Οτ\\). προιίεπιαχέιΐιαα&αι οβίί. || ροβΐ ίί ΗΛά. δίϊ Ιί' || 
6 αύιή Τ 11 7 μίν Ι.Μ ο». ΟΤ Ι 9 ταντ•^ Ι.ΜΤ «ίτβ Ο |1 10 την 
ορκτον Ι.Τ 11 ιήν μιαημβρίαν Ι.Τ || 11 ώτϊΖ^Ιοϊο Ο |1 12 Ιξβι&εν 
0Π1. ί' ΐξαι ΒΔά. !•' ϋ 13 προιίήίυϋ'εν ΐ• προοεί. οβΜ. || τιερι- 
ίατώτος ΜΤ [1 14 οΐχ] ούνίτ' ί \\ 15 τών ίντός μ. 1• ΐνίον τών 
μ. Ο τών μ. ίν6ον ΜΤ |1 16 χρ6οΐ(;] ίξις Ι. || 17 τ' οπι. 1 1| 19 αχν- 
&ιχω τε χαϊ 9ραχιχ5> ί, &ωραχία> τ. χ. ϋκν^ίφ Μ |Ι 21 οσον 
Ι.ΟΤ οβοΐΐ Μ Ι ί'] 3ί το Μ 11 2δ '51ως Ι, 1] 36 γ£ οιη. Τ || 27 χαϊ 
β,αίβ βχΐηρά Λάά. ΙΜΟ οπι. Τ |1 |. χ. αχ. Ιν 11 28 Άΐ^μαοίας Ι, ΓΑΛΗΝΟΤ ΙΙΕΡΙ ΚΡΑΣΕϋΝ [Π 629. 630] 75 

ηχιαχα μετίχει, &ερμ6ν β' ίατίν αΧΧοτ^ίψ τε καϊ Ιπικτι^τω 

Καί γας δί} %αΙ τοΰτο χάίίίατα ηρος Άριαΐοχίίονς ίτά 
ιιοίίών όιώραιταί. χαΐ χρη π^οαίχην αντψ τον νονυ, εΐ'ηερ τψ 
ί χα! ΐίλίω, καϊ αχ,οηιΐα^αι καθ' ικαατον αδ)μ.α, πότΐρον οΐ- 
χιία θίρ^ιώ &ερμόν ίαχιν η ίτίΐκχήχω. πάντα γονν τά βηχύ- 
μΐνα 9ΐρμα μεν ίηιχ,Χ'ήχία &ίρμώ, ψυ];ρα δ ΟΜεΙα κκι τα 
των ίτΐοιχονντων τήν μΐΟημβ^ίνην χώραν αώματα &ερμα μεν 
Ιπιχτητα 9ε^μώ, ψνχρά δ' οΐκεΐφ, »αΊ ηαρ ημΐν ά'ε καχα 

10 μέν χ6ν χειμώνα τϋ φϋοει 9•ερμον πλέον, \ το δ' ίπίχχψον 62 
ϋαηον, έν δε τω ϋέρει χ6 μίν ΙττΙκιτιτον πλέον, Ι'λοτττον 
δί τό Ονμφντον. κπαιτ' ονν ταϋχα δίορίξιαθαί χρίι τόν 
μέλλοντα χολω^ διαγνώαεα9αι χραβιν. ον γαρ [5ή] απλώς, 
ξι το δέρμα μελάνχερον, ^ίη θερμότερος ό Ιίν&ρωτίος όλος, 

11 άΐί' εΐ χ&ν άλλων άτίάνχιαν ώααΰιως εχόντων, ει γαρ & 
μίν Ιν ηλίω &ερμω διέτριιΐιεν ίτχΊ τίλέον, 6 δ' έν ακια, τψ 
μίυ ίϋχαι μελάντΐρον ιά χρώμα τψ ίί λευκότερον. άλλ' 
ούδΐν τοϋτο προς τήν τ^ς όλης ιιράαεας νπάλλαξιν. αντί) 
γαρ χ6 δέρμα ξηρότερον μιν -ήλιούμΐνον, ύγρότερον δ ΐαται 

Μ ακιιπραφονμενον. ^ φναιχή δ' ονχ εΰ&ύς νποίλαχ9ήΐίΒται 
κραΟίς οΰθ-' ήπατος οϋχε χαρδίας οϋιε τ&ν άλλων απλάγχνων. 
"Αριΰτον ονν, ως ΐϊρηται χαΐ πρόαΰεν, ίχάατον τών μο- 
ρίων ίδια πεπορία9αι της χράαεως τα γναρίαματα, οίον της 
μεν ίΊΥΛϊρόί' ιί ηέττει καλώς, ενκρατος, ει δ' ον πίττει 

η χαλ&ς, δύοκρατος. άίλ' ιί μεν Λνιβοώδεις τινάς ^ χαπνώ- 
δΐΐς Ιργάζοιτο τας ίονγάς, αμιτρον αύτ•^ χαι ηνρώδίς τΑ 
9ίρμάν, εί δ' οξΕ/β^) Ι αρρωατόν τι καϊ άα9ενίς. οΰτω δι 63 4 αύτψ] ναΙ τούτα Ι, |] ιίπιρ τω Ι, εΐ. ιινί ΜΟ ει. κοί τώ 
ίλΐΜ Τ II 7 ϊθΛλ' «άν τα τώ* — οίχίίω οιη. !.' λΜ. 1• ώ 
ιη&ΓΒ;. II 8 πώματα Ι,'ΜΤ ομ. Ο || 10 αΐέον ΜΤ ιιλιΐον Ι,Ο || 
11 Ιίαχτον Ιί ήττον Τ ίατιν ίιττον Ο [| 13 νθΓΐι& απαντ' ηβηαβ 
Λά γνιαρίβματα Εΐοβιρβ. ΟγιΙ). XXI 6,41 || οίν Μ ΟπΙ>. γονν ΙιΤίΙ 
τΰ μϋΐοντι Ο || 19 βιαγνώαεα^αι Ι.Μ διαγνάναι ΟΤ || 4ή 
οίπ. ΙιΟπΙ). 1 14 ηίη χογΙ Ι || 16 ίηΐ τίίίην ρΟΒΐ & μ^ν ϋοΐΐοο. 
Ιι Η 1Τ χςώμα Ι.ΤΟγϊΚ βερμα ΜΟ |1 18 μίν ροΒΪ αυτά οοϋοο. 
Ι<'ΗΟ II ΐΟ ίΓΛίατροφούμενον ί Μ || !1 τών απίαγχνων αύιΑνΙ. ]1 
!δ %αλαι« 0Ή1. Μ II 26 ροβΐ ίΐνρώβες β.άά. {ηίάρχει Ο || 27 βί] 76 ΓΛΛΠΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [Π βΒΙ] 

κοί τά μίν βόΐΐα κ^ΐα «αϊ πάντα τα δνΰχατίργαατα των 
χαλ&ς πιττόντων ^μιτρον τΐι 9ερμάν, άα&ινίς δΐ των ταύτα 
(άν αΛίτηούντων, Ιχ^ς ίί πιτραίονς η ΐί τοιοϋτον τιειτάν- 
των. Ιαιαχίτΐκα^αί δ' ίνταϋ&α πάλιν, ίί μίι διά ηνα χν- 
μ.6ν ίτίρ(ο&ιν ίηιρρίοντα το <ϊνμΐΐΐ<οιι« γίγνεται ττ/ γαΰτρί. Β 
ψΐίγμα μεν γαρ ενίοΐζ ίκ της κίφαίης, |(ϊΐΌή 5' κλΑοις ίξ 
ηττατος ιΐς την γαΰτέρα τιαταρρεϊ χολή, βττάνιον μεν ίή 
Γοΐτο χαΐ ολιγίατοις ανμβαίνιι. παμτΐάίλοις δ' ίχ της κεφα- 
λής κατίρχίται φΐίγμα χαΐ μάΐιατ^ Ιν Ρώμη τι χαΐ τοΐς 
νγροϊς οΰτω χωρίοις. αλλά τοι χαΐ το απάνίον ίπιβλίηΐιν 10 
χρη χαΐ μηδίν Ιν παρέργω τί9ια9αι μηί' άμεΚίΐν. οϊδα 
γαρ ίγώ τιαιν [καν&ς ψλιγματώδίβιν άν^ρώποις ά^ροίξο- 
μένην ΐν τη γαοτρϊ χολήν ηαμπόίίην ξαν^ήν, 'ήν ίδέοντο 
Λρό τών βιτίων ϋδίπρ πολύ πιόντις ^ οίνον έ|Ε(ΐίϊν. εϊ 5. 
^ψατ/Γο κοτϊ ΰίτίων, πρΙν ίμίβαί, όιέφ^ειρόν τι ταντα χαΊ ιβ 
τίιν χιψαλην άδυνδιντο χαΐ τούτονς ψοντά τινις εϊναι χολώ- 
δεις φύΰΐΐ. καίτοι μαλακοί τ ηΟαν όλοι/ τ6 β&μ» χμΧ λίΐι- 
31 χοΧ και άτριχοι χαΐ | πιμΐλώδΐις χαϊ αφλιβοι χαΐ ϋμυοι 
»αϊ αναιμοι χαΐ άτίτύμενοις ού λίαν θερμοί, ίίλλονς 6ί τινας 
οίδα μηδεπώποτε μεν ίμέααντας χολίιν ^αν9ην, ίοχνο'ϊις δε ίο 
χαϊ δαΟεϊς χοΐ μνώδεις και μέλανας χαΐ φλεβώδεις χαι ^ερ- 
μοίις ΐκαν&ς, εΐ τις αψαιτο, φαινομένονς, οίος χαΐ ίι φύό- 
σοφοϊ Εϋδημος. 

^ίλ^,' ένταϋ9α χαΐ «τατοίίικον τι ϋ•εώρ•ημα αννίτΐεΰεν, ό 
μί) γιγνώΰχοντες ίνιοι ιώυ ίατρδιν άτιοροϋνται δεινώς ίπ'ι ϊβ 
τΛ δνχψΰΐνία τ&ν ανμηχωμάτιον, άγνο&ΰντες, ώς ό «όρος, 
ω τήν χολήν εΙς την γαβτέρα ιύ ηηαρ ίξερεύγεται, χοϊς μίν 

1 ιά μίϊ 1.ΜΤ τά Ο II τών ΙΜΤ οιη. Ο || 2 τών οιπ. ΟΤ ι| 
Ιχϋ•ί!ί 1ιΤ Ιχϋ-νας ΜΟ || ροΒί τοιοντον &άά. ίχιρον Ίι |] 4 ί'] ίί 

£ρή Ο II 4 πάλιν ίνταϋ&α Ο || ΰ' ίντ. π. χρή Τ || 6 έπιρανίντα 
ιΤ II γίνεα^αι Ιι' γίνΐται Τι' γέγονι Τ [] 7 ϊίβ τήν -ίαατέρα οω. 
!>' Β4α. Ι' II ίΐ*.^ ίή Ι.ΜΤ #^ Ο II 9 τ)> φλίγμα Ι. οιπ. Μ || 
13 χοΧί)ν 0Π1. Τ II 14 αοΐν 1ΜΤ οπι, Ο Β Λιόντες Μ πίνοντες 
ΙιΟ πινάντες Τ | 16 ύιίψ»ειρον Ι.ΜΤ βιίψ&είίαν Ο |Ι 16 είναι 
*. ΕΜΤ χ. Είναι Ο || 18 άτριχες Ι,' άτριχοι !.' | χαΐ αμνοί οία. 
ΜΙ 20 μ•ηβΐπώποτβ 1Μ μηδέποτε ΟΤ || μϊν οω. Ι.Μ || ξανϋ^ήν χ. 
ίΎ II Ε4 ροβΐ ένταϋ&α Β,Λά. (ΐίκ Ο || αννίαιιαν Ι. αυμπέπτωχίν ΜΤ 
ίμχέατιιιχε Βΐι(6 χαί οοΐΐοο, Ο || 35 {Ί/ΐΊάοχοντικ Ι<ΜΤ ^νιίΐ'ΤΕϊ Ο ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΛΣΚίϊΝ [Π 63-2, 633] 77 

6ιαΙονς ίατι, τοϊς ό άπλοϋς, άς κάν ταίς των τετραπόδων 
ζώων άνατοΐΜίΐς ενιΟτι ίίιάααα&αι. τα ποίλα μίν οίν άπλοϋς 
ΙοΗν ιίς το μεταξύ ηνίΜίροϋ τι χαΊ ντ^ατεως ίμψνόμενος, 
ο δχ) γαβτροξ ίκφυΰιν ονομάξονΰιν , η διηλοϋς γιγνομενοξ 
Ι, ιΐς μιν τήν ίαφνΟίν ίμβάλλει ΰ'βτί'ρω Οτόματι τώ μείξονί, 
9ατί((ψ β'ι τώ μικ^οτέ^ψ κατά τον πν&μενα μικ^^ν &νω 
τον πυλωςοϋ. ΰκανκότατα όέ Λοτε τα μεν ανω μέρος αν- 
τοϋ μίΐξον εύ^Ιΰκεται, το ν,άτω δ' Άαττον. \ &ίί' ίφ' ων γι 6ί 
μίΐζόν ίατιν, ίπϊ τούτων -ή γαατηρ Ιψ ημίραν ίμπίπλαταί 

10 χοίηξ ονχ οίίγης, ην ίμεϊν τε δέονται ττρό των ΰίτίων καΙ 
βίάϋΐτονται χαταΟχόντες. οίς δι παντελώς άπλονς έοτιν ί 
«όΐ)ος, εις τήν νηατιν ■ή χολή τοτίτοις Ονμπαΰα χαταρρεΐ. 
χώς ουν %(>ή δίίίγιγνώαΐίειν αντανς; ον γαρ δη άνατιμείν 
γε ζ&ντας τονς αΛί&ρώπονς α^ιίό. χραηον μεν ολη τοϋ ΰια- 

ιί ματος τη χράΰΐι^ καθότι χαϊ μικρόν εμπροβ^εν έίέγετο, δεν- 
τΐρον δε τοις νπιοΰαι. χύτω. χολώδη μεν γαρ αχρατα δια 
τη; γαατρος ΐξεχενοϋτο αννεχώς Εϋδήμω, διότι καΐ πολίψτ 
^ροιξε χολην χαΐ ονδεν αντης εις ιήν ανω χοιλίαν άφ^ 
ανεΐτο. τοις δ' αίλοίς, οΐς η μΐν 'έξις φΐΐγματώδης, έμοΰαι 

ιΜ ίί χολήν, ηκιΟτα διαχωρεΐται χολώδη" και γαρ οΑ^Όν γεν- 
νάται της ξαν&ης χολής αύτοϊς καΐ τιλεΐΰτον εις την ανω 
κοιΧΙαν άφιχνεΐται. τρίτον ετίΐ τοις εϊρημένοις ΐΐδος γνωρι- 
Ομάτων εν αύτοίς τοίς έμονμενοι^ ίατ£ν. οΐς μεν γαρ έν 
τί γαατρι &ερμοτέρα την κραΟιν {ηταρχονβη το χολδιδες γεν- 

15 ν&ται περίττωμα, πρααοιιδες φαίνεται' ξαν&όν δ' &3ίρι\βως Β33 
ίοτιν ^ ώχρόν γε πάντως, οίς εξ ήπατος νπίρχεται, καΐ οϊς 
μΙν ΐν γαΟτρΙ τΐι ίΐραΰοειδ'ες τοϋτο γεννάται, χρη ττάντως 
αύΐοϊς το εδηδεβμένον βιτίον ον* αριον ονδε κρέας είναι Ι 2 Ινιατι ίΜ ίατι ΟΤ || &ιι1β άπΧονς &άά. η Μ ομ. ίΟΤ ΙΙ 

3 τό Τ τ& Ι.ΜΟ II έμψνόμίνος ί ίμίρνόμενα Μ έκψνάμενΟί Ο || 

4 γινάμίνοι ΟΤ )| 6 ίτιβάΙΙει, ί || Ο ανα Ι.ΜΤ άνιοτίρω Ο || 
7 Βαανιαίτοΐα Μ Τ || τιοτί ροβί αντον εοΙΙοε. Ο || 9 ΛίμαΧαταί 
Ι. Η ΐυ ΤΕ οη. Μ {| 14 γι οηι. ΟΤ || ιούς οιη. Μ 1| 18 αύτΔ Ο || 
19 οαοις ΜΤ |) 20 βιαφοοείται Μ διαχαροϋβι Τ || χοίίιόιι ίΜΤ 
χοΐΑίις Ο II Ϊ3 (μουμένοίΐ Ι.Μ χίναυμένοι« ΟΤ || 'ϋ ^ε^μοτέρ^ 
I_»^^μύτ^ι^ Τ) την χρδσι* ύχαρχούα^ι Β,άά. Ι,ΜΤ οπι. Ο || 26 έβτιν 
ρΟΒΪ πάντύΐί ιχ)11οο, Ιι ' 78 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΙΙΕΩΝ [II 634] ^^^ ^ϋοίρίΐον η τι τοιούτον παραπί^βίον, άλλα θε^μοτερον η 
Γ ι&υί' ί| άνάγχης χα! ού* ίΐ));ΐίμον. οίς 6' ίξ ητιατος ΐΐς 

Ι βΰτήν άφΐιχίΊΓΐαι , ξανθόν ^ ώ;^ρον ίμίϊται, χαν (ϋ];νμ(6τκ- 

I τον 7) ι4 ληφθίι/ ΰιτίον καν άκρως πιφ9^, χαί /;ιάΑλιίν ^έ 

τοις άχριβ&ς πί'ήχιΐϋν ίμίϊτΐϋ τά ξανθά καΐ τΐοΐΐώ μάίίον κ 
Γη τοΓ$ ^πΐ πλΐοιτ αύτώι/ άαιτήβααι. τα 6ε τίραϋοειδη 
μόνοις τοις χοτκώ; πέψααιν ίν ττ} *οιίΙα γεννάται. χοΊ μίι• 
δί} χαΐ φροντίδες χαΐ θυμοί χαΐ Ινπαι χαΐ πόνίΐι χαί γν^ινά- 
ΒΜ »αΙ άγρντΐνίαι χαϊ άαιτίαι χβΐ ϊνδΐΐαι πίείονα τον της 
^ανϋής χοίης τούτοις ά&ροίζονΰι χνμάν, Βτι «αϊ πλΕίονα ίο 
γΐνν&ΰιν ίν ηπαιι. ταΐΐτΐί ε' οίν ακριβή τα γνωρίβμιηα 
χαϊ 3τρ6ς τούτοις ΙΊί, ιώ μΐν αι;;[μ?;ρω χα'ι πνρώδει τον 
χατά χήν γαβτίρα &ερμον της ιϊς τό χολωδις τροπ^^ ίηο- 
681 μίνης, ϋρτοι «αϊ κρέα χοίραα \ χαΐ βόεια κάίλιον πεψ&η- 
ΰοντα( τ&ν πίτραίων Ιχ&νων. ει δ' Ιξ ί^ττοτος χοταρρέοι, 15 
ηαρα την των ίβεαμάτων ύηάίλαίιν ονβεμία της τιέψεως 
ΐαται διοφορύ. ίν τούτοις μϊν ύή διώριΚται το διά τι ϋίλο 
%αΙ μη δια την χραΟιν γιγνόμενον. 

Κατά δΐ τΐιι/ αντον τρόπον, εΙ «άχ της χεφαλης εις τί)ν 
γαοτίρα φΐίγμα χαταρρίον ο^νρεγμίας αΐτιον γίγνοιτο, χρή ίο 
χανταν&α χατά τάς όμοιας με&όδους άποχωρίζειν αυτά τοΰ 
τ^ς ^αατράς ίδιον ηα&ηματος. οΰιοιι ^ί χα'ι τας της χεψα- 
λής όδννας, ει δια ιήν οιχείαν αντης δνΟκραοΙαν ϊ) δια τά 
τ^ς γαατρός περιττώματα ζ^ίγνονταϊ^. χαϊ μίν δη χαϊ του 
ίγχίφαίον ίπιακέπτεΰ^αι χαθ' ίαντόν, οποίας ΙΰτΙ χριίβεως, ϋ 
Βμεινον, ούκ ίχ της τοϋ τιαντος ΰώματος δια9έαεβις. Ο'ίτοϋ 
δί χ«θ εαντίιν δηοΐας ίατί χράΰιας ίπΐοχι-ψις ^ ιε παλίωαΐς 
ίβτιν οΓ ΤΕ χατά^ροι χαϊ βηχες χαΙ χόρνζαι χαΐ Βιίλων 

1 τοιούτω Ι,Μ || κ τίονδε χαϊ οΐκ ΐϊ ανάγχηΐ ΐΐιρι^ίον Ι. ιε 
ταν δΐ ιέ ά. ^) οίχ εϋχ. ΜΟΤ || 4 γε ΜίΤ οω. Ο || 5 ποΧίι 1. \\ 
9 πΐίονα Ι,ΜΤ 1| 10 τούτοις αάά, Ι* || πΐέονα Ι,Μ || 11 τ'] ιε Ι,' 
μίν !.' ΐϋ ιαα,τ^. |[ 15 ροβί ήξίταιος- ίΐάιΐ. τε Μ τι 1, |Ι 16 τηρ] ιιε 
Ι, II 17 Λκφ&ορα Ο' ίη πω^. || ίιώ τί βΙΧο Ι-ΜΤ Λ' ίΙΖο « 
Ο II 1β γενόμενου Ο || 11) ^ί ροβΐ χατά οοΐΐοα. Ι. ροβί. αέιάν ΜΟ || 
ίΐς Ι>Μ ίπΐ Ο || 20 χβη γά^ χ. ίΜΤ | 38 ιΐ βοτΐρΒί: τ) αοάά. || 
34 <7ί}•ι•οντα[> Λά(1ΐ(1ί || 35 αί-τόν Μ || 37 ίαντί,ν ίΤ αίηόν Μ || 
ή &η1β ίπ/οχίψΐί &(1ά. !.' ή δε αάά. Μ || 28 οι τε] χαΐ 1• || βιΐ- 
ίαι>> 1 αιέΐον Μ Ο ^»^ς. Ι'ΑΛΗΝΟΓ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [II 636. 6Ββ] 79 

ίίηαντα γά^ ταΰτα ■ψνχςότι^ον αύτον ίμψαίνα- και 
ύγρότίςον ύπά^ειν, ίτι βΐ μαλίον, εΐ ίτύ ταίς τνχούΐίαις 
χ^οφάβεαιν εις τοιαντας ΐ^εται δια&έαεις. -η όί γι φαΐά- 
χρωβι; ίπΐ ξηρότητι και ■ί) των (ΐίλαίνίιΐν τε «αΐ πολίΰιν 
ί γίνιαις τειχών \ εύκρααίας ίγχεψάλον γνώρίΰμα. ΐ 

Κατά τονχον ονν τον τρόπον άιΐ χρή σκοπεϊιίθοί τϊίρϊ 
]ΐ(/άαειύς, ΐχαατον ίδια μόριον ί^ετύζοντα, καΐ μή πιρί πάυτιαν 
άτΐΟφαίνία-θαι τολμ&ν ίξ ίνός, Βατίίρ ίηοΙηΟαν ίνιοι, τους μ4ν 
ΰΐμονς νγρονς είναι φάμενοι, τονς 6ε γρ'νπονς ξηροί;; «ο! οίς 

ΙΟ μέν οί 6ψ&οΙμοΙ μικροί, ξηρούς, οΐς όί μιγάλοι, υγρούς, 
τοϋΐο μέν γε «αϊ ίίοτίΐψώνηταί ττρός αύτων, οΐ μεν γάρ τινΐς 
ύΛΟ&ίμενΟί τών υγρών εϊναί μορίων τονς οφ^αίμούς, ίν οίς 
εν μείξους ενρΙΟκαΟιν, νγρότψα χράβεως ίν τοντοίς χροτίίν 
ύποΐαμβάυοναιν. ενιοι, όε τ^ βώ^ίτ; τοϋ ϋερμοϋ κατά ιήμ 

ΐί ίΐρώτην διάηλααιν άναττνεύΰαντος ά^ροωτίρον τε χαΐ πλείονος 
ούχ οφ&αλμονς μόνον άλλα χαϊ ΰτόμα χαΐ τονς ίίΙΛοτιι; 
ατίαντας πόρονς γενίΰ&αι φααΐ μεΐ^ονας, ο&εν ούχ νγρότϊΐτος, 
άΐλα &ερμότητος εΐνοι γνώρίΟμα. αμφότεροι δε διαμαρτάνοναι 
τη; &Χη&ιίας ενϊ μεν χλΙ χοινω Χόγψ, διότι ηερϊ καντίις 

Μ τοϋ δώματος ίξ ενός άηοψαΐνεα&αι τολμωαι μορίον' χατ& 
δεύτερον δε τρόηον, οτι της δίαΛίαβτιχης ίν τ^ ψνβει δυνά- 
μεως ον μίμνηνται τεχνιχης \ τ οΐοης «αϊ ιοϊ; τ^ς ψνχης { 
η&εαιν άχοΙονΟ-ως διαπί<ιττούαης τά μόρια, κίρΐ ταύτης 
γάρ τοι χαΐ δ ^Αριατοτϋ/ης ηιτάρηαε, μή ηοτ' «ρο; 9ειοτίρας 

*Β τινός άρχης ειη χαΐ ού καιά τό ϋ-ερμον χαι ψυχρόν χαϊ 
ξηρόν χαΐ νγρόν. οϋχονν ορ9&ς μοι δοχονοι ττοιεΐν οί 
ηρ(ηΐετ&ς οΰτως νπερ τών μεγίοτων άτΐοφαινόμενοι χαϊ ταϊς 
ΛΟίότηβι μόναις αναφερόντες τήν διάπίαΰιν. εύλογον γαρ 
Βργανα μίν είναι ται5ιΐϊ?, τό διαπλάττον ί' ίτιρον. άλλα καΐ 

3 τοιαντ-ην Ιι |{ ΐ^χοιτο ΙιΜ || ίιά9εαιν Γι || 6 γένεαίί τρ. Ιι 
τρ. γ. ΜΟ || 6 οίν οία. Μ [{ ΐ χράβιιαν ί || θ ξηροτίρονς Ιι ϋ 
10 νγροΰζ 9ί οίς μεγάλοι !< | 11 γι 1ΜΤ ονν Ο | τίνες Οίη. 1. || 
13 ϋν οιη, 1ι II εύρίαχουαιν Ι• |{ έπιχρατείν Τ ^ 15 ά^ροιατίρον 
τ. κ. πΧΐίονος 1.0 ά^ροάτερόν τ. χ. ΛίεΙον ΜΤ || 16 τή Μΐίβ 
βτόμα Β,άά. ΟΤ II 21 ίί ροβΐ κατά οοΐΐοο. Ο || 22 τ'] τι ί γι 
ΜΤ οιη. Ο II 23 «ίρΐ] ύπίρ Τ || 24 έ Ι οω. ΜΟ | μβΙ αιϋ, Μΐβ 
9ΐιοτίίΐαί Ι. || 25 τινύς οιη, Ιι' ικϋ. Ι." || ροβί ού Λάά. τι/ς Ββ4 1 ι 

4 ΓΑΛΗΚΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΕΕίΙΝ [Π 637. ( 5;ωρις ιών υαλικοί) ίων ζητημάτων ένον ίξίνρίΰχειν, ως ίμ- 
τίροΰ&ΐν ίίιίξαμΐν, νγ^αν χαΐ ξηράν χαΐ ■ψνχράν χαϊ θερ- 
μήν κράαιν άμαρτάνονβιν αϊ των οίκΐΐίαν μεν &μΐλονντες 
γνιοςιομάτων^ ιττί 6ε τά πόρρω τι και ζητήοΐΐαζ ίχοτν^^ ΐ£- 
τνχητίότα και μέχρι τον δινρο χαΐ παρ' «ίτοΓ^ 10Γ5 αρίύτοις & 
φιΐοαόψοις άπορούμινα μεταβαίνοντες, οίιδε γαρ ούδ^ οτί 
τά μ^ν παιδία αιμότεςα, γρυηότεροί δ' οΐ παρακμάζοντες, 
εϋλογον ύγροίις μΐν νομίζειν τονς αιμοίις απαντάς, %\]ρα^ς 
8ε τοίις γρνκούς. άλΐ,' ίνδέχεταΐ μίν χαϊ της δίοπΙαατΜης 
δννάμΐως ΐργον εϊναι τό τοιούτον μάλλον ^ τΐις ν^άοίως. ίο 

Θ3Τ ιΐ β αρα χαϊ \ της κράαειας εϊη γνώρΐΰμα, της εν τ^ §ινΙ 
μόνης αν εΐ-η, ού της ίν ίίλω τω αώματι. μάτην οίιν -ύπ' 
αύτων χ&χεΐνο λέγεται τό ρΙνά τ' &ξίϊαν γίγνεα&αι ΛαΙ 
οψ&αλμοίις κοίλονς και χροτάφονς ΰνμπεπτωχότας ίυ ταΐς 
ζηραΐς ψνΰη κράοιΟιν, οτι χάν τοις πά&εαιν οϋτω ανμττί- 16 
Λτΐΐ τοις ανντήν,ονβί τε «αϊ χενοϋαι πέρα τον μετρίον τα 
ΰώμκτα. ποίΐώιις μίν γαρ οϋτω αυμπίτΐτει, πολλάκις δ' ούχ 
οϋτως. άλΐ' ί'ατιν ΐδεΐν χκϊ μαΐαχήν και πιμελώδη χαϊ λευ- 
Λην χαΐ πολύοα^χον όλον τοϋ οώματος την 'ε'ζΐν ίπΐ βμι- 
■χροΐς &φ9αλμοΪ£ ^ οξίία ρινί καΐ ^ηραν χαΐ αΟαρχον χα! ΐΟ 
μέλαιναν και δααεϊαν επϊ μεγάλοις οφ^αίμοίς ΰΐμ'^ τε ρινί. 
βίΐτιον ο^ν, εΐπερ αρα, τί/ς ^ινος μόνης νγ^ότητα μεν ι$ 
ΰιμότητι, ξηρότ-ητα δε τ•^ γρνπότητι τεχμαίρεα&αι και μ^ 
περϊ ΧΎ^ς άπαντος τοΐ ζψον Λράαεως ίντεϋ^εν άποφαίνεα&αι. 

Κατά ταντά ίΙ και των οφθαλμών καΐ παντός ούτινο- ϊ5 
ΰοϋν ίτέρον μορίου τήν ιδίαν χράαιν εκ τ&ν οικείων επιαχο- 
πεΐα^αι γνωρίΰμάτων αμεινον, ού περί τής Βίου τοϋ ΰώματος 

638 χράαεως άφ' ένος μέρους | ίνβειξιν λαμβάνειν, εϋτε γαρ ύγρό' 

1 έναν έξενρίακιιν Ι, ίνβέχιται ΐ|, ΜΤ ίξ, ίίί Ο ]| 2 ίπιβεί- 
^αμεν Ι. 11 *. χ. τϋ. Εοιϋ.; ίτίΐηβροβιιί || 8 ροβΐ άμαρτάναναιν 
Β.άά. δί Ι,ίί οίιν ΟΤ (1βΐ6τί Ι 4. πορρα Ι' πορράτίρα Ι.^ ι β οΊιδ' 
οία. Ι II θ μεν οιη. Μ |[ 12 δν ίΐη I^ εϊη αν ΜΟ | 13 χ&*ιϊνα Ι, Ι 
15 φύαεί οηι. Μ |1 16 νβτΐια τοϊί ουρτ^χουοί -— ανμπίπτει οηι. Ιι{1 
1Β την οτα. Μ || 20 οκΐηράι• Τ || 21 έπΙ Ι.Μ ίπί τι τοΪϊ Ο έπί 
Μ Τ II μεγάΧοα μί* 1. II ΐϊ ο τε τή ΙΜΤ || 32 ροβί &ρα ΐίάά. ιό Ι, 
.^ιίρί ΟΤ II 25 χαΐ τών Ι. χαΐ περϊ τών ΜΟΤ {| 26 Μαν] οΙ*είαν 
"^ " 27 ού] οίν Ο αίν μη Ι, || οίον Ι> οΧτ,ς ΜΟΤ || μη άφ' ΟΤ 
ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΙϋΝ [II 639] 8ΐ ^^^^5 ί"^ί &ερμότ:ψος ίηιχρατονβ-ης ίΐτί καΙ κμφοτίρων 

ίφθαλμοΐις γλανχονζ τ19εβ&αι γνώριΟμα ^(ΐή, τηζ οΐκίΐας 

αν ΐΐΐν οϋτω γι, ον της απάντων των τον βώματος μορίων 

ίνδΐίχτιχοί κζάαιως. οΜΐ γά$, ΐΐ ^ηρά χαΐ αΰαρκα τί αχίλη, 

ί Ι^ΙΟα πάντως χαΐ -ίι κρ^αις βίου τον ΰώματος. 'ένιοι γαρ 

ί*4χν&ζ ε^ααρκοι παϊ τίψίΐώδεις καΐ παχίίς χαΐ προγάατοζίς 

χάί μαλιηιοί χαΐ ΙίνχοΙ γίγνονται μιτα τοιούτων σκελών. 

«ίΐ ει μίν 6μαί&ς ατίαν ϊ'χιι το αώμα ττ/ς κράΰΐας, οίς 

μίν ^α^^<ια τα ακίλη, ξηροί ηάντως ιΐβΐν, ύγροΙ β', οίς ηα- 

' κιχία. χα! οίς μίν -ή ^Ιί οξΐΐα καΐ γρυτΐή, ξηροί, αιμης ί' 

οϋΰης ύγροί' χιηο: ταύτα δε καΐ περί τ&ν οψ&α1.μων τε *αΙ 

τβιν χροιάφιβν άκάντων τε ταιν αλίων μορίων. οϊς δ' 

άνιάμαίος ή «ρ&Οις χαΐ ονχ ή αντή πάι>των των μερών, 

άτοπον ίπϊ τούτων ίξ ίνός μορίου φνβίως {τπ'ερ απάντων 

η θ3ΐοφαΙνεΰ9αί. τοιοϋτον δε τι τοίς πλείΰτονς αντων ψΐά- 

τι\θεν, ονχ ίπερ των ανθρώπων μόνον, αλίη χαϊ περί τ&ν 

\ αΙΧαν ξφιαν άποφψιαα&αι τολμ^ηΟαντος ύπίρ οίης ι^ς ( 

κ^^βεως ίχ μόνων των κατά ιό δέρμα γνωριΰμάταν. οϋτε 

γάρ, ΐί Φχΐηρύΐ' τά δέρμα, ^ηρίιν ίξ άνάγκ-ης τ6 ξφαν, άλλ' 

> *> Ιγχωριΐ τ!ι δέρμα μάνον^ ο&' ε^ μίίαν ο^' ει δααύ. %ατ& 

Ι δε τ6ν αύΐ6ν τρόπον ούδ' ει μαΧακον ΐ} λενκον ή ■ψιί6ν 

\ τ^ιχδίν, -ίίγρον Ιξ άνάγχης οίον τ6 ξώον. άλλ' εί μεν 6μα- 

I λώς χίχραται αύμπαν, ενίογόν ίατιν, οΐόνπερ τό δέρμα, 

^ τοιονιον ΐϊναι καΐ τ&ν άλλων ίκαατον μορίων, ει δ' ανωμά- 

ι& λω;, ούχίτι. τ&ν γοϋν δατρέων 'ίιγρότατον μίν ολον τΙ> Ο&μα, 

^ηρότατον δΐ τα δίρμα' τίι γάρ £ή δοιραχον αύτοΐς οΐόντίΐο 

^ημΐν ιό δέρμα, χαΐ Ί) προοηγορία ί' ίντεν&ΐν, όατραχο- 

δέρμαν απάντων των τοιούτων ξφαν 6νομαΰ&έντων έκ τοϋ 1 η ρΓΟ ί&ί &η6β Λιρμότψος ί^ί γν. χρ^ Ι'Ζρή γν. ΜΟΤ)| ( 
3 ού Ι. χαϊ ού ΜΟΤ || ά». ι. τον Βύ>ματο« μ. ΏΤάπ. τ. α. τών 
α. Μ απ. τ. μ. τοϋ β. Ο || 4 ξηρά Χ,ΜΤΟοΓη. ακίτιρά Ο || 8 ΐχοι 
Ιι II ΙΟ %αΙνρ. ΙιΜΤ η γρ. Ο || αϊτοί ααΐβ Ιηροί α(1(1. Ο ροβίι 
£ΐ]«οί 8.<1ύ. Τ II 11 τε Ι.ΜΤ οη. Ο | 13 μιρών Ι,Μ μορίαιν Ο 
άπάνταν ταιν άΧΙαν μορίων Τ || 14 ίπΐ τούτων Τ {ατΙ τούταιν• 
ίΜ οιπ, Ο II 16 των Ι,Μ ομ. Ο || μ6νον Ι.Ύ μόνων ΜΟ || 13 οίτβ Ι 
1, οΐίε εβίί. (Ι 21 3ί οπι. Ι, || οΐί* Ι- οδϊ' ΜΟΤ || η λενχόν λΜ. 
Ι.Τ οιη. ΜΟ Ι 26 άϋτρΐίων Μ [| 2β ίνομαζομέναν Ι< 1 
ι 
ι 82 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕβΗ [Π 610. 641] ^1 

τή δίριια τΐΰρατίλήαιον ίχίΐν οατράκω. χαϊ. τα μαλακοβτραχα 
α, χα&άΐΐίρ άαταχοί τι καί χάβΐΐί|3ο( χαΐ καφιΐνοι, ^Ίρον μίν 
ίχΐΐ τ6 δέρμα, την ί' αλίην βτΐαααν *^&αιν ύγράν. και 
αύχό γι ΐοϋτο πολίάχ,ις αίτιον ύτίάρχει χοϊς ζφοις της Ιν 

βίο ταϊς βα^^Ίν ύγρότητος, οτι παν αντοίς \ τό |η(ιόν χαΐ γε- & 
&δ(ς -ί] φνΟις αηοτί&εται ηρος το δέ^μα. μη τοίννν μή^' 
ΟΒ |»ιρον τοϋτο τοις οΟτρίοις, ίύθίω; κλ! την αάρν,α νομι- 
ατίον ύπάςχΐΐ,ν ^ηράν μ•η& , οτί πλαδαρά μοΊ μνξώδης ^^ε, 
ίοιοϋτον ύποίηπτίον είναί χαί τό δέρμα, δίκαιον γαρ %κα- 
ατον τών μορίων έ% ίαντον γν<ορίζΐα9αι. ι» 

Ταντά τ ονν άμαρτάνονΟιν οΙ τα περί κρόσεων -ημΐν 
ύηομνηματα ιι<;ααλιλοι.πάτες ίτι τι προς τούτοις, οτι μηόι 
μέμνηνται τον προς 'Ιπηοκράΐονς ορ&ότατα ηαρτινημένον τον 
διΐν Ιτααχέτΐτεα&αι τάς μεταβαλας ίξ ο'ΐων ι£ς οΙα γίγνονται. 
πολλάκις γάρ χα παρόντα γνίορίβματα τ^ς ίμπροο&ίν χρά- ι& 
αΐώς ίΰτιν, οΰ της ννν νπαρχούαης τω οώματι. φίρε γαρ 
ει τις ΐτη γεγονώς εξ-ήχοντα δααί}ς ϊχανως ΐΐη, μη διότι 
νϋν έΰχι θερμός χαΐ ζηράς, άλί' ΰτι πρόΰ^ευ μίν ίγένετο 
Ϊ010ΪΓΟΪ, -ίπομένοναι ί' αί τόχε γεννη&εϊοαι τρίχες, βιαπερ 
Ιν τψ &έρει ποίλάχις αΙ κατά το ίαρ άναφυεΐΰαι βοτάναι. 30 
τιΰΐ μϊν γαρ ίν τψ χρόνψ προϊόντι κατά βραχν αννίβη της 
&γαν ί*εΙνης άπαλλαγηναι βαΰντητος ίχπιπχοναων ύπό ξηρό- 

641 τηχας &κρας των χριχών, ένίοις δ' \ &χρι πλεΐαχον παρα- 
μένονΟιν, οίς αν μ•ήχ' άίαι^ηραν^Οίν [κάνας ίπι προήχονχι 
χώ χρόνια χαΐ ιήν πφώιιρ ίκψνΰιν αί τρίχες αντοϊς ΐοχνράν 1ί 
ποίηΟωνται δίχην φυτών άχριβ&ς ίνερριζίαμένων τρ γψ μ•η 

1 Ιχίΐν ΙιΜΤ αύτοΐΐ ίΐναι τώ Ο || μαίαχόατραχα ΜΟΤ μα- 
Χανόααρχα Ι, || 3 τ£ Ι< οω. ΜΟ || 3 ξχοναι Ι || 4 }■£ Ι/Τ ίί, ΜΟ || 
β μη9 ] μηβ' 1/ |] 7 ρο3ί τοϋτο Η.ι1(ί. τό ΰέρμα Ι• | άβτρείοις Μ | 
8 ΐίΕ Ι,ΤΟ» ίη ΓΠ&ΓΒ. ηδη ΜΟ |1 11 χράαιο,ς Ιι || 12 « Ι, ίέ 
ΜΟ II ούιϊ^ Τ II 13 Ήίρρ. (Ιβ ΙιιιΐϊΐσΓ. Β (V 48β Ι..) || ααρ^ηνημίνον 
6ρ»ότατα Ιι || 14 οϊας Ι. || γίνονται 1/ γίγνεται ΜΟΤ || 16 νβΓίια 
χολλάχις γάρ ιιβςπβ αΑ τρίχες θχοβηΐΒ. ΟγϊΙι. XXI β, 29 \\ Ι|ω&εν 
ριο ίμπροοβ•*»• 1 II η ίιΐ] ΜΤ ίτών ίΟ || 18 ρί»• οιη. Ο || 1Β τοι- 
οντος έγένετο || τάτε οία. ΟΤ χρογεννη^ίΐααι ρτο τάτε γ. Ιι || 

21 γαρ οω. 1 || Λροϊιίι^ι Ι,Μ οιη. ΟΤ || χατά ΙΜ καΐ καιώ 0Τ|| 

22 ύπύ Ιηρ. &κρας Μ ίκ τ^ς ϋχρα^ ξ. Ο ίΐί. τ. &γαν |. Τ νπό 
τήϊ &γΒν ξηρότητας έκ!{ΐ7(ταναών τών τριχών Ι. |[ 24 ίτίανοις 
^ραρ^απιν £ ϋ ϊβ ποιι^βονται ΙιΜ 


ΙΆΛΗΜΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίϊΝ [Π 6ί2] 8$! 

τοίννν, εί δαανς ιις ίχανάς Ιστιν, ευθύς το€τον οίώμί&α 
μιίαγχοίίχόν ίητάρχην, άίί' ει μιν ά)ΐμάξων, οίπω τοιοϋτον' 
ΐΐ α πα^α^ΐίάζαιν , ηδη μίλαγχοίιχόν £ΐ' ίί γίρίον, οΰχΐιι. 
γίγνονται μ^ν γαρ αί μίίαγχοίίχαΐ κράαιις ία ΰνγκαύαιιος 
ί α!]Μ<το$. ον μήν, έπιιδαν αρξ-ηται τοϋτο πάοχαν, εΰθΰς 
καΙ νίατώοΐηταί τείέιος. άλί' Ιν χάχιι (Λν Ιχανώς ίαται δα- 
ανς ί &(ρμθς και ξηράς, ει τι μιμνήμί&α τών ίμτΐροα&ίν 
ίόγαν, ούκ (ν&έας δε μεΐαγχολικό;. ι^ γαρ τον δίρμαΐοζ. 
ηνανιοΟις εΐργονΟα των πκχυτΕρωί' πιρίτταμάταη/ την 

ία έξοδον αναγκάζει ανγχαΙιο9αί χβΐά τάς ίΐχρως 9ερμας χρι 
αΐίς, 5ι<Ιτι ιοιοΰτον αύταΐς ύπάρχειν ^δη χίι περίτταμα 
φύον τας τρίχας, οίον ίν τοις άγγείύΐς ίβεα&αι μέλλει Λρο-' 
ΐί9άυτος τον χρόνου. 

Και ταΰτ ονν ήμΐίητπι τοϊς ίμπροα&ΐν ίτι τε ηρίις 

ΙΒ τούτοις, ίπειδάν \ ΐχ της φύοείύς των περιττοιμάτων άιΐιορ/- 649 
ιηιας νιάρ τών χ^άαεων αηοψαΐνωνται. νομίζοναι γαρ άνά- 
ΐ4)γον Ιχΐιν τας κράαεις των μορΙα>ν τν ψνοει τδ)ν Λερίττα- 
μάταν. το δ θϋ% όλως άλη&ές Ιατιν , &λλ Ιγχφριί ηοτί 
ταρίττωμα μεν ά&ροίζεα^αι φίΐγματωδες, ύγρον δ' ού» εϊναι 

Μ τό μο^ιον, άλλα ψυχρον μίν Ι^ άνάγΜ,ης, ού γαρ δ•}] ίίίΐη 
γέ τις η τον ψΐέγματυς γένεαις, ύγρίιν δ' οΐίχ ίξ ανάγκης" 
ίγχαιρίϊ γαρ χαι ξηρον είναι, το δ οηΐ£αήΟαν αντονς ίΐ- 
φώρατοίΐ. ον γαρ ίνενόηααν, άς Ιχ των ΰιτίαιν, οίχ ί% 
αντοϋ τον αώματος ■ημών γϊγνεται το φλέγμα. 9ανμαβτύν 

» ονν ονδέν, εΐ μη χρατηαάν τίοτε το α&μα τών ηροαενεχ&έν- 
τιον Οιτίαιν, ΐιγρών, εί τνχοι, ΐ'ήν ψνΟιν ντίαρχόνταν, Βμοιον 
αϋτοΐς αποτελέαει κβΐ τό χερίττ^μα. μη τοίννν ύηολαμ- 
βανίτιαααν ίάαπερ το α&μα ξηρ'ον οΰτω χαϊ ιό ηερίτταμα 1 Ινανώϊ εΓτ] Ιι II 4 μϊν γαρ Πι Τ ^ιάρ ΜΟ || 6 ιιο;ι«ι)ΐη]Γΐιιι ΙιΤ 
«οτβαιβιαιΜΟ || 7 τιΐ. τιΎ γεΜΟ ίϋ ΐίνχνάτηςΙ.\\ 14 τί] ίίί|| 
1δ τβτΐ)» ί-κ τήβ φύαεαίί χτί. ϋΐ(:6ΓρΒ. ΟγιΙι. XXI 6, 30 || Ιβ ύαίρ 
ΗΤΟπΙ). ηερί ΙΌ II μ^ν γαρ Μ |Ι 1δ ολα>ί ϊι οίον οβϊΐ. || μΐν ροβί 
ποιΐ ΕοΙΙοΰ. Ι, || 19 χερίτταμα Ι,ίί πίριττώματα Ο |[ ψΐεγματαίες 
ΙίΗΤ φλεγματάιίτι Ο || 20 ο•ά γαρ 5ί| άλΐη γέ ιΐί ή ιοί φϊέγματοΐί 
φίβις Λάά. ίΜΤ οιη. Ο Β 23 ίνι^ίηααν ϊ. Μψ"" ('β**• II <»*» 
ΤΟ ΟτίΙι. και (ι£κ Μ χαϊ Ι< (α^χ αϊ. πι. Β»ρΓ& αάϋίΐα άθΐβία ββΐ) || 
£Τ νπολαμβανίτίοιιαιι] οΐισβΊοααν ί ι^ 84 ΓΑΛΗΝϋΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίϊΚ [Π 643. 644] 

6ιΐν Ιηρον εϊναί. ιϊ γά$ τις Β^&ίίς ί^ κρχης ίγένετο τ^ 
Λ^άΟΐΐ ■ψυγι^ότΐςόζ τι καϊ ξηρότερος, 0^ μιίαγχοίιχος & τοίτ- 
θΰτθ£, άλλα φΧΐγματιιιός ίΰτι τοϊζ ιΐίριχτώμαΰίν, εί δ Ικ 
μΐταπτώΰΒως ίγίνετο 'ψνχρος «αϊ ξ'η^ός, ί| άνάγχτ/ς 6 ιοι- 

643 οντος ε'{ι9ί)ς ί^δη \ καϊ μείαγχοίικός ίΰτιν, οίον ει τίς ?μ- 5 
«ροσθίν ■ίτΐάξ/χαν ειρμός καΐ ξηρός Ιχ αυγχανοΐας τον 
αΐμαχος πλιίΰΐην ίγέννηαε την μΐίαιναν χολ'ην. οίιο? γάρ 
ίατιν & Λρ))ς τώ ξηρός ΐϊναι χαΐ ι)>νχρΙ>ς ιν9ίς καΐ μιΧαγ- 
χθΙιχ!>ς ύχάρχιον. ει ί' κπ' άρχης εΐη 'ψΧιχρος χαΐ ξηρός, 

•ή («ν εξίς τον αώμκτος χούτω ίΐνχη χαι μαΐαχη «αϊ ψίλή ίο 
τρι,χ&ν, &φίεβος ίε χαί αμ(ϊρ•&9''5 *"'■ ΐ-'^'Ι^η καϊ άητομίνοις 
ψνχρα χαΐ τή τϊ/ϊ ^νχης η&ος 5τολμον χαϊ δεΜιι ν,αΐ 
δΰα&νμον, ού μί^ν μεΐαγχολίχά γ$ τα τΐίριττώματα. 

Ταντ ουν άπαντα διαμαρτάνονΟίν οί πολλοί τών Ιατρών 
ίκ τοΰ τ&ν οικείων μεν άποχωρηααι, γναριΰμάτων , ίπϊ δί ιβ 
τά ανμβιβηχότα (*ή δια ηαντοί, κλλ' ώς ίπ'ι το πολύ μετα- 
βηναι. ταύτη τοί «αϊ ίο &ερμαίνον τιγοϋνται ίίάντως ξή- 
ραιναν, ίγναιχα γάρ Ι'τι τοντο ηροα&είς οίον χοριανίδα τε 
χαΐ κεφαλήν τίνα τω ίόγω τταντί κίΐτατιανΗν ηδη ιύ δεύ- 
τερον γράμμα. 9ΐρμ6ν γονν ΰδωρ ίπαντλίΜίντες ίκάστοτε ίΟ 
ταϊς φίεγμαίνονΰΐ μορίοις, εΐ&' ίιρ&ντες αυτών ίκχίνονμένην 
τήν 'ίγράτητα προφανώς οΐονται δείχνυβ&αί τό ξηραΐνεα^αι 

644 πάντα ηρίις της ^ίρμααΐας, ονχ \ εΐ μεια ξηρότητας μόνον, 
άλλ ίϊ καΐ μί& νγρότητος Βΐη. εΟτί δ ον ταντϊ>ν η κενώ- 
ααί τι-νος υγρότητα παριΰπαρμένην ϊν τιΟί χώραις η ξηρο- Μ 
τίραν άπεργύααα&αι τ•ήν οίκείαν χρ&αιν. ανώμαλος γάρ τις 
έιι τοίς φλεγμαίνονΰί μορίοίς γίγνεται δνβκραΰΐο, τών μεν ι ϋείν οηι. Τ || Ιι,ρόν είναι. Μ εϊναι. ξ. Ι-Τ || 2 ψυϊράτΒριίϊ 
Γϊ «. Ι- Ιι 07ρΟΓίριίϊ ϊΕ χ. ψυ)^0<!ΐίρθί Μ |. τ. χ. ψ. 01 |{ 3 ίατί 
ροΒί μ,εΙαιχοΧι\άί οοΐΐοο. Ο |Ι 4 ψ. κ. |. Ι.Τ ξ. κ. ψ. ΜΟ || 
6 ^πα^χαν οία. Ο || 7 πλ. ίγέννηΰί 1Τ έγ. πλ. Μ υ || γάβ Ι, Μ 

Εοΰ»| Ο II 8 Ιηροιίρο) Ι. | 9 |. κ, ψ, Μ |[ 10 τοντφ τον βώματοξ 
ΙΙιοΰιου ΟΤ" "■ ' ' >'■-"- .-...„ . . . 

οΰ. Ι, οιη. 
16 ίαΐ οιη. 1ι || 17 ταύτ^ τ 

ίοτρ ΟΤ II #£ρίίΰι• Ι-Μ βϊρίΐηΐί'όμίίΌΐ' Τ | 18 τε ονχ. Ι< || 19 τίνα 
οηι. ΟΤ Ι) 33 πάντα Ι-Μ Λ^ντη Ο |[ τηβ ο», Ο || ιΐ χαϊ Ι. Ι 
26 <ίίΐϊρ)ΐί[βΐϊθθ•«( ΙιΜΤ &7ίεργάίεα9αί Ο ι ομοίομΐς ΓΔΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίΙΝ [Π 6ί5] ύμοίομερων ααιμάταιν οϋκια της οΙ*.ΐΙας ί^ιβτ7]•Λθτίον φνΰίως, 
&λλ ίτι μίταβαΐλομένιαν ιε χαΐ άλλοιονμίνων , Ιμταπληΰμί- 
νων ίϊ τον ριύματος άποαων τβιν μϊτκ|ΐ> χωρών, ^αντ 
ονν, οοα &ι^μά χαΐ ίγρα χί}ν «ραΰΐν ίατί, προ<Τα}'όμΐΐ'α 
Ε τοις οϋτω διαχειμένοις ίχχινοϊ μεν το ηεριττ6ν ίτίεϊνο τΙ) 
τας μεταξά ^ώροί των 6μθίθμερδιν χατίιληψός' αντα δε ία 
βώματα τοοοντον άποδίΐ τον ^ηραίνιιν, ωΟτί χαΐ η^οαδί- 
δίαΟίν αύτοΐς ύγ^ότ'τμος. ιί» μ'εν οίν άλ•η9ες ώί' !■[£(. δεΐ 
α τοις είρημένοις αποδείξεως^ ^μ μαχροτέραν τ' είναι νομί- 

10 ^αν ίΐ &ατε ηζοαγράφεα&αι χατα τόνδε τ6ν λόγον ίτι τ 
Ιααςοατοϋ δεομίντ/ν ίηιαταμίνον τεερϊ φαρμάχων δννάμεας, 
αναβάλλομαι τό γΒ ννν \ δίΒλ&εΐν. άλλ'' ίηείδαν τίιν τρίτον 64 
Ιόγον πιρί χράαεαν κπαντα ίιΐλθω και δίίξω Μίρί τίάν 
κατά δνναμιν ίγ^5>ν «οΙ %ι\ζϋίν χ(ά 'ψν/^^&ν «οί Οίρμών 

15 δίκισβν 1^1/ μί&οδον, ίψεξ^ς οΰιω βιβλίον υ?.ον ιίίκρ άνοι- 
μάλον δνοχραβίας ΐγνιαχα γρά'φαι. τΐλείΐα&7Ία£ται γ&ρ &ηας 
-^μϊν & Λίρΐ χράΰιων λόγος Εις τι τήν ^εραπεντιχί/ν μέ&ο- 
όον ον ΰμικρας άφορμας παρέκει. ι 1 3 άπαύ&ν ΙίΤ άτίάντων Ο || ίίηαντα γοϋν ίΤ \\ 8 ύγ^ότητας . 
ΙίΜ νγράτιμι Τ ύγ^ότητα Ο || 10 ωοτε ννν 1- || πί)οαγράιΙια<ι9αι 
Ι» II τ' ΗΟΓΪρβί: ί' Ι, ίί οβίί. || ί2 ραβί άναβάΙΙομαι αάά. ίή Τ 
α Μ|ρ08ΐ τρίτον νΔά. τοϋτον Ο, ροβΐ λόγον 3.άά. τύν ΜΟΤ || 
18 ύαερ τών χράβιιον Μ || άαάντιον Ο {| 11 ύ. χ. ξ. χαΐ 9£ρμ&ν 
χ. ψ, ΙΜΤ ί. κ, ψ. κ. β•, κ. £, Ο; Βοΐϊΐαιη ΟΓϋηβπι Γββΰΐηί ) 
16 αηΐβ οίον 84(1. ίτιρον Ο || ίπίρ τηκ ΜΟΤ || 13 γράψαβ^αι 
ΙΙΟΤ II ΐί^Ιΐωβ'. Μ II γίιρ οιη. Μ || Π ροβΐ π(ρ1 &<!<}, τών Ι*Τ || 
ιηιϊβ εις τι αάά. είξ τε τάς αερΙ φαρμάχων βίβλονί ΰοηι. Ε^ 
ΒαΒρίοοΐ" Οαίβηαιη ιΟΓίρΒίβββ: ε^: τε τι^ν ηιρί φαρμάχων πραγμα- 
τείαν ίΙ? τε τίγν &. μ. οέ ϋμ. &ψ. ηηρέξ,αιν. Ιη οοά. Ο θϊ Βάρη 
ιΓβ ΐί εΪ ΒπρΓϋ, ΏκρίΙίι 1η& ρπηαΐΛ αρροβίί» Βαηΐ, ηηί1>θΒ οογ- 
ηιρίβία ΐη Ιιοε εοάίοβ Βί^ηίδοαπ Βοΐϋϊ. 
ΓΑΛΗΪίΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

646 Ο&ρ. Ι. "Οτι [άν οδμ ίχαΦΓον ίων ίνίργεία &ι^μων χαϊ 

ηοιόττ}τΐί τοιοϋιον ΐΐναί ψα^ν ^ ^πικρκιήιίεί τίνος ί^ αίιιών 
^ πφς το α'ύμμιτ^ον Ιίμογΐνίς πα^α^άλΧουτΐς ^ πρ&3 6τιονν 
τ3>ν ίηιτνχόντων, ΐμηροΰ^ειι εΐρηζΜ. δέ6ε»ιται δί χα/, ά>ς κ 
αν τις μάΐιατα δύναιτο διαγιγνώβχειν ά^ίρφΰις αυτά. ίοι/ζύν 
δ' αν ΐΐη ηερί τ&ν όνΐ'άμίΐ τοιούτων διεί&εΐν α^το π^ό~ 
τιρον ί^ηγηΟαμίνονς το^ομα τι ποτέ αημαίνιι ιά ίννάμΐΐ. 
αύντομος δε καΐ §άΰτη κκΐ ΰαφής •}] ίξήγηΟις. 'ό γαρ αν 

647 Ι '&ηάρχτι μΐν μηπω τοιοϋτον, οίον λέγεται, πέφνχε δΐ γενί- ίο 
β&αι [τοιοϋτον], δννάμει φαμέν '{>ίΐάρχιιν αίιτά, ίογίχ}>ν μΐν 
τ!>ν άρτι γιγενημένον αν&ρωτίον, 7ίτηνΙ>ν δε τΙ>ν ορνιν, Χ(ί1 
βΐίραϊΐχίιν μεν τον χννα^ ταχνν δί τον "κτίον, 8λι^ ΙΊΐειΙ'9αί 
πάντως εΉαατον αύτων μίίλει μηδενός των εξίο&εν ίμτιοδ^ν 
πίτψ γενομίνον, τοϋ&' 6)ς 3ν ^ίι; λέγοντες, ο-ϊίν οΐμαι ΐί 
χα! δυνάμει ταντα Λαντα φαμίν ύτίά^ειν, ούκ ίνεςγεία. 
τέλιιον μίν γάρ τι και ηδη τΐαρίιν ■!) ίνίργεια' τ6 δννάμει 
δ' άτεΐίς τι χαϊ μέλλον ίτι χαΐ οϊον ίΛΐτήδειον μΐν εΙς ϊ6 
γενέα&αι, μήπω ί' νπάρχον 'ό λίγεταί. ούτε γαρ το βρέφος 

ΙηβΕΓΪρΙίο; ΓαΙηνον τιιρί ■χράαιων τρίτον Ι-Τ || 1 ονν οπι. 
Ι- "Μ &(1<1, Ι,' II 5 και οία. Ι, | 6 ακριβώς οτα. Ι. |] 7 8ιεΧ»εϊν 
ΙιΜΤ έαίλ^εΐν Ο || 8 έξ'ηγ-ηβαμένονς Ιι ί^γ-ηααμένοΐζ ΟΤ ΐξη- 
γηβάμινοΒ Μ || τι ποτέ] 3 Ιι τί Ιι' || τό οτα, Μ || 10 ψψκα Ι< μι\• 
ΰέπω ΜΟΤ || 11 τοιούτον ροβί γινέα^αι. οία. Ο | ψαΒΪν ί υ 12 γι- 
γεννψένον ΜΟ |[ τύν Βρ,νιν Ι. τήν ίρνιν Μ ΐΐίν Β^νι»α ΟΤ || 
13 μίν οιη. Ο |{ 15 τοϋτ ^ίη Ιέγιται Ιι' γρ. τοΰ& ώί 3ρ ηίη 
ϋ}•οι^£ί Ι' ]) 16 ταντα ιιάντα Ι ΐΓοι/τα ΐΰϋτο ΜΤ πάντα οιη. 
Ο ξ 17 μίν οία. Ε // 18 τι Οιη. ί τε ρΓϋ τι ΜΤ ϊ 19 ν-ήπω ^ 
/ί?Λίηΐί ΜΟ 


ΓΑΛΗΝΟΓ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΠΙ 648, 619] 87 

^η ίογίκάν^ &1ί ίαια^αι μέλλει, οϋθ' 6 γΐγινημένος έίρη 
χνωΐ' ^βη ^ηροΐΜος, Βς γι μ,ηδί βΐέπιι μ^ϋΛω, τώ δννα- 
αθαι ύ', ΐί τιλεία&είη, θΐ]ράν οΰτως 6νομάζεται. χν^ιάτατα 
μ}ν ανν ίχίΓνα μάνα ΰννάμει λίγομιν, ίφ' ^τν '^ ψνΰις 
ί αντί) «ρ&5 τό τίίηον άφικνιΐται μηδενός τ&ν ΐξω&εν ίμ- 
ηοδών αύτ•^ γενομένου, ^δη δι χαϊ Βααι \ προΰεχεΐς ίλαί 61 
τβητ γιγνομένίον εΐαΐν. ονδίν δί διοίβίΐ τιροΰεχ^ Ιέγειν ^ 
οίκείαν ^ ΙδΙαν ' ίξ άκάνταιν γαρ αύχ&υ δτιλοϋταί ϊ& Λλΐ;- 
αίον χαϊ μή δια μίοης αλΚης μΐταβολης, οίον ει ΐέ αΐμα 

10 δννάμει αάρκα προΰαγορενοις ίΐαχίατ-ης μεταβολής δεόμενον 
εις σβρχός γένεοιν. ού μην τό γ ίν ϊ^ γαατρί πεπεμμένον 
ΰιτίον Ζλη π^ααεχί\ς ΰαρκύς άλλα δια μίαον τοΰ αί'ματο^* 
¥ΐΐ δε μ,αΙΛον ι^ μάζα χαϊ 6 α^ιο^ ίτΐϊ ηλίον ατιοχεχώρΐίχε' 
τ^ιων γά^ δεΐται μεταβολών εις ΰαρκος γένιΟιν. άΐλ Βμ(θς 

ΐί ΐΜΐΙ ταντα δυνάμει λέγεται ΰαρξ καϊ πρό τούτων άηρ καϊ 
ηΰρ και δίωρ χαϊ γη χαΐ ή τούτων αύτων ϋλτ) χοινή. 
Ι αντί μεν οίν βηαντα χαταχρωμίνιαν ?) μάλλον ^ ^ττον 
λέγεται. 6 δε ηρώιος τρόττο; 6 χνριώτατός Ιΰτι των δννά- 
μίΐ τόδί τι λεγομίνων νπάρχειν, ίφεξης δ & κατά τήυ οϊ- 

10 χΐίαν ϋλην, οίον εί τήυ &να9νμ(αΰιν τήν χαπνώδη φλόγα 
Ιέγοις ύτΐάρχειν ^ τύν άτμίιν αέρα δννάμει. λέγεται ΰέ ποτέ 
δυνάμει χαΐ το τω χατα \ βνμβΐβηχος άντιδιαι^ούμενον, οϊον ί 
εΐ τήν ψνχρολοναίαν ία' εναάρκον νέον Ο-ερμαίνΐΐν τις φαΙη 
τ(> α&μα χατά ανμβεβηκός, ονχ οΙκεΙα δννάμίι. 

» Κατά τοΟούτονς δί) τρότίονς καΐ τα δννάμει 9ιρμά κλΙ 
ψοχρά χαΙ ξηρά χαϊ υγρά λεχ9ήαιται χαϊ £ίρϊ)θ^σ;τηί διάν- 
ιως, τί δή ηοτε καατόριον ^ ενφόρβιον •ή τΐνρι&ρον ή 
ατρον&ίον ^ νίτρον η μίαν &ερμα λέγομιν ^ &ριδακ£νψ/ ^ 
χώνιιαν ^ μανδραγόραν ^ ααλαμάνδραν ΐ) μήχωνα ψυχρά' 

10 τίότερον τοϊς (ίρημένοις τράΐΐοις ύποπέπτιοχεν ^ χαϊ αΙΙον Ι 
Ι 1 3.ο;ΐ(κόιι ηβη Ο | γιγεννηαένΟί ΜΟ || Β ηβη οιη. ΙιΤ || ίς 
γι μηβί βλέχει Ι,Μ ο γι μή βΐέπα,ν ΟΊ \\ 4 οίν ομ. 1.\\ 6 μη- 
βινϊΐί ΙιΜ μηδέ τίνος ΟΤ [| 16 ίννάμΕί «αϊ ταϋτα λέγεται Ιι 
τοϋιο πάντα Ο || 1β «ϋρ και άήρ Ο || 17 ταυτί Ι.ΜΤ ταΟτκ Ο |1 
1β λίγόμινον Ι. II 21 ίέγοις 1.Ϊ Ιέγίΐι ΜΟ (Ι 22 ιή τώ Ο τό 
ΙΜΤβ 36 0-. χ. ψ. χ. |. κ. ύ.Ι, χαΙ «ΐςν,α, ν>^^. ^ι^»!» ϊ^ϊιϊι».. *Λ 88 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΞΕβΝ [ΠΙ 650. 661] ^Η 

τίνα ίίγεται μηϋίπα διγ/ρημένον. κΟΐ^αίτος μιν γαρ και 
^-ητίνη χαΐ Οτέορ Άακν τε κοί πίττα δννάμιι &(ρμό, διόχι 
§αδίως ίνι^γίία γίγιετοί &£ςμά' καΐ γαρ ίκψίογοϋταί τά- 
χίΟτα χαΐ τοις αάμααιν τ/μων ηροααγόμενα ^ι^μαίνει ύαψί- 
ατατα. ι^αΪΜΪτις 6{ καί μίαν «αϊ ναπν χαΐ νίτρου ίίκορόν 5 
τϊ χαΐ μηον χαΐ κόατος χαΊ πνρε&ξον τιμΐν μιν ττροααγά- 
μινα ϋΊςμαΙναν φαΐνίται τά μίΐ' μΰλλον αντ&ν, χα ί' ^ΐ- 
τον, οίι μήν Ιχψλογονΰϋαι πέφνκεν. ^ ηα^οίογίζονται άψας 

660 αύτοΐ>ς οι \ τοϋτο μόνον ετΐΐβκοηοϋντες , ει μή ^αδίως ίχ- 
φλογοϋνται; ίχρΐ^ν γαρ ονχ οΰτίος, κλί' ει μηδ' άν&ρακοϋνται ίο 
αχοτκϊν, άς ουδέν γ ^ττον φΙογΙ>ς 6 &ν9ραξ πνρ. άΐλ' {} 
μίν φλο^ αέρος Ικττυριοϋένιος η τίνος άερώδονς ΰώμαχας, 
6 δ' &ν&ρα^ γτίς ^ Χίνος γεώίονς γίγνεται. κοί δί) μέχρι 
τοϋδε ανμψανεΐν ί λό^Ό; ίοικίν Ιαντψ πάντι/' φαίνεται γαρ 
οΰα πνρος άπτόμίνα φάρμακα §αδίως ίκπνροΰτο'ΐ, ταΰτα κβί 15 
•ημάς 9-ερμαίνοντα, πί-ήμ ε? τι δια το παχνμΐρ'ες είναί μή 
παραδέχεται ραδίως εΐαα το α&μα. διορια^ήβεται γαρ έτά 
πλέον νπιρ τούτων ίν τοίς περί φαρμάχιαν δννάμεαις. 3βα 
μέντοι τα ΰβι^α το -^μίτερον ψαίνίται &ΐρμαΙνοντα, ταν9 
ίτοίμως ίχπνρονταί, πως ονν, φααίν, έπτομένοις οί φαί- !β 
νεται ^ερμά; ιοΐτο ί' ονκ οίίκ, τίνος £νί«α ίέγοναιν. εΐ 
μεν γαρ Ινεργεί^ τε χαΐ ηδη ϋερμίιν Ιλέγομεν ίχαϋτον ίδιν 
ΐΐρ'ημένΐύν ΰπάρχειν, ΐ)ν αν δψιον ^αχιμαΟτόν, Βπας άπτο- 
Ιίίνοις οΐ φαίνεται ϋερμά. νννϊ δε τψ δύνοαϋαι γενέΰ^αι 

651 ραδίως 9Βρμα δυνάμει προΰαγορεύομεν τα τοιαϋτα. θ•ανμα- !ί 
ΰτόν ονν ονδεν [πέπον&εν], εΐ μ-ίρτα θερμαίνει τονς ■ψαϋ- 1 ίιτιρΎΐμ,ίνον Ι.Τ 3' ιΐρ-ημένον ΜΟ || 2 ίλαιόν τε ΟΜ, ί |) 
ΐίρμο: βννάμιι Ι<Τ || 3 ΙκψΙογονιιται 1 1| 6 μ^ον ίΊ μαΐον ΜΟ || 
7 Άερμαίνιιν ίΤ ΰΐρμά ΜΟ || αέψντ^ε ρΓΟ φαίνεται Τ || αντ&ν 
μ&Ιλον Ο |] 8 η ίΜΤ ϊ) γοϋν Ο |{ 9 ί) αάά. αοία οι Ο \\ ίιιφΧο- 
7θϊ)τΓίΐ Μ ϋ 10 μτίϋ' άν^ραιιοϊινται ΙιΤ μηβ' άν^ρακοϋται Μ μή 
διαν9ραν.οϋνται Ο \\ 11 7* β'ΐί* ηττο* βάά. ΙιΤ οιη. ΜΟ || 13 μί- 
ϊρ( Ι,ΜΤ μίχρι μίν Ο ]| 17 παραϋέξεται Ο || 19 ιί. Η»ίβ ΰώμα 
οιη. Ο II 20 ίιιπυραϋνται Ο || φαίνεται Ιέ' γίνιται Ιι' |{ 21 <ϊ' 
οιη. Ο Β 23 πώί £' όπως Ιι' || άχτομίνοι^ Ιι άπιομίναν ΜΟΤ || 
.Η5 πΐ εοιαντα προοαγορενομεν Ο 1\ 26 οΐιιι Οϊϋ. ϊί- ΐ πίΛοΐβΕν 
£2οβββζαα νίάβίατ ^^^Μ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΙΆΣΕίϊϊ." [ΠΙ 652] 89 

Ε ορτας αύτων. άις γα^ οϋε τίι πΰρ αϋξη τα ξύλα πρΙν 
ΰπ' ανίοϋ νΜ-η&έντα μεταβίηϋ-ηναι χαΐ τοντο ηάυτας ϊν τινι 
^ Ιΐρόνω γίγνΐταί, χατά τον αντον τρόπον ούδί ιήν ίν τοις 
ίψΟίς '&ι^μοΰίαν τά φά^μΜία, ί£ μή πρότιρον νπ αύτί^ς 
& Ιχιίνης μιταβλη&είίΐ. χα^' ΐτι^ον μ,εν γά^ τράπον 6 παρ& 
πυρί ^αλπομίνος η ίν 'ί/λίψ &ίρμαίνεται, χοτΰ' ΐιιρον ^' & 
ΰφ ίκάατον των ιΐρημίνων φαρμάκων" ΐκίϊνα μίν γ&ρ ίν- 
ΐργεία &Βρμά, των φαρμάχαιν 6' ονβέν. ονχουν ονίέ θερ- 
μαΐνίΐν ημάς βνναταί πρΙν ίνι^εΐα γενΐαϋνι, τοίαϋτα, τίί' 

10 δ' ενΐργεία ηαρ -ημών κυτών λαμβάνει, νΛ&άτιερ οΐ ^ηροίί 
κώΐαμοί παρά ταϋ ηνράς. οΰτω έε χαΐ ία ξ,ύλα '<\ινιρα μΧν 
άπαντα κατά γε τ•ψι ίαντΰιν φνοιν, αλλά τά μεν |ΐ}ρ<ήίρα 
ϊί χαϊ αμίκρά ρ^όίως εΙς πνρ μΐταβάίλει, τα ί νγρότιρά 
τι χαϊ μεγάλα χρόνον 8εϊταί πλείονος. 

ΐί Ούίέν οίν &ανμαατόν, εΐ χαΐ τά φάρμακκ πρώτον μίν 
ΐΐς λεχτα ν-αϊ βμι-Λρά αατα&ρανβ&Ύ(ναι 8ιϊται, έΐντΐρον 6ε 
χ^όνίρ τινϊ καν ίλαχίοτω τοις βώμααιν τιμβιν \ ύμιληΟαι ί 
«ρής το γενΐο&αι &ερμά. αίι δ , ει μήτε χατα&ρανβας «ύτά 
μήτΐ &ερμΐ)νας πρόχερον άξιοΐς ήδη φαΐνεα&αι &ίρμά , τι 

Μ ηοτΐ αημαΐνει το δυνάμει ϋ-ερμόν, ίπιλεληα&αΐ μοι ^οχΐΓ^' 
άς ίνεργεία γονν &ίρμά βαβανίξας αύτύ. καΐ μην ούδ 
ίκιϊνο &ανμαατόν, ΐί &εςμαν&ηνΒΐ δεΐται πρότίρον, Γμ' κντί- 
Οΐρμ/ήν^. γίγνΐταί γαρ ίή ιοΐτο «αΙ κατά τήν τί&ν ξύλαν 
ίΐχόνα. την γοϋν άποΟβενννμένην φλόγα διαΰώξει β 

Η χ«1 αϋξΐί θερμαινόμενα πρότερον Ι'π ίκείνης αύτης. οΐχονν 

1 αΰΐίί Ι.'Τ αί^ίται (εηρτΒ, βοηρίο ΙαντΙ» νοϋ&ΐιυΐο) ]^'Μ0 
τά ζύία Ιτιο ίκιηΒρΟΒηϊ |{ 3 τά ία αίτοϋ νιχ. ΙιΤ ίιπ' α(ιτο9 
ι•ικ. τά ξύλα ΜΟ τά ^ύΐα οία. ΙιΤ || 4 τά ψάρμανα Ιιιιο (τβιηβ- 
ροΒίιϊ II ΐπ' ΙιΜΤ άπ' Ο | 6 ροβί εκείνης αάά. τά φάρμακα Ο 
Οίη. ΙΜ II μιταβΧηϋ-ίίιι Ι,ΜΤ μ£τα|ΪΑΐ]θί Ο || ροβΐ μίταμη»ίίη 
Λάά. ίιιαιίτσν των είρτιμίνων φαρμάτίων Ι.* το Λοοαψε^όμενον 
τΛν ιίρημ^νων ψαρμ^καν ίχαιηον Τ |[ β οίηούν ΙιΤ || 10 χιιβ'- 
απερ Ι-ΜΤ «οθ•. ■{άρ Ο || 11 ίί ΜΤ οία. Ι,Ο'Ιτά ΜΤ Οίη. Ι,Ο | 
12 ίαυτ&ν ίΤ αίτών ΜΟ || 13 βμικφότιρα Ι^Τ || 11 ιε οπι. Ι,Τ ) 
16 Ιΐπιά χα! αμιιιρά Ι<Μ μικρά κ. 1. ΟΤ || δεΙται] δύναται Ι.'Τ 
ΒΐΙται Ι.* II 19 ^ερμάνας Ο || ίίη φαίνίοθΉΐ Ι Τ φ. ηβη Μ ^Λ) 

ίΕνίβΰαι Ο II 21 ίνεργίία γοϋν ίΜΤ ονν {ν. Ο 1| 23 άντι^ιρμ^ήί 
Μ άντι&ιρμάνν Ο ιί^τι^ίρμιτίνη Τ *(( Ιϊ 6τι ααι. \ι " ""' ~• 
-^Λονν »άά. ούΰίν Μ οηι. Ι,ΟΤ ' 152 

1 90 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΙΠ 653. 654] 

άπεικάς ίΰτιν ούΐίί την έν τοΐς ξψοις &ιρμασΙαν οΐον τρο- 
φ^ «νι χρ^β&Λί τοΐς τοίοντοις φκ^μ^ΐκοι; <&? τό τίνα τοϊ; 
|ιίλοι;. οΰΐω γαρ ίή χαΐ φοίνΕτκι γιγνόμΐνον. ιί βε ««!£- 
•ψνγμίνω αάματι ηεριιίάττοΐζ (ιτιοϋν αυτών άχ^ιβ&ς ίεητ6ν 
ί^γαβάμίνος, ονδ οίως &Βρμα(ν(ται χαί δια τοϋτο τρίβομιν ί 
ΙπΙ ηΐιΐβτον τά χατίψνγμένα μόρια τοΐς τοιούτοις ψαρμά- 
*οις, &μα μιν άνά■^ΐτοντίς ι^ τρίψει 9(ρμααΙαν , αμα 6' 
άραι6ν ίργαζόμενοι το τέως νπίι της ψύξεως τεεηυκνωμΕνον, 

653 ΐν εΐαω τι \ δύη τα ψάρμαΐίον &μιΙοϋν τε τω ανμψντίύ τον 
ξψον &ερμω μΐταβάλίηταί τι καΐ &ίρμαίνηται, χαϊ γαρ ίΐ ίο 
μάριαν αύτοϋ τι ΰμικρότατον ίνεργεία κτήααιτο την &Βρ- 
μααίαν, εϊς (ίπαν οϋτω διαδίδααι χατίι τίι αννεχΐς, &ς ΐΐ 
ΜαΙ ιής δαδΙις αψαις το &»ρον άττίι αμιχροϋ ατίΐν&ηρος' 
αΛαβαν γαρ χαΐ ταύτην ϊτίινίμιται ^αύίιας τίι τΐϋρ ονδιν 
Ιτί τοϋ ατιιν&ηρος διόμινον, εχαστον ονν τ&ν δννάμιι &{ρ- ΐ6 
μ&ν οίττω μίν έν τ^ ψναει πλεονίκτοϋν ί'χιι το &ιρμ6ν τοϋ 
ψνχροϋ, ηληαΐον ί' ηδη τοϋ τίλεονεχτεΐν ίατιν, &ατε βρα- 
χείας τ^ς ϊξοι^ευ ΙηικονρΙας ίίΓβ&Κί ηρίις τ4 χρατ^βαι, καΐ 
ταντην αντω ποτέ μιν ^ τρϊψις [χανη παραΰχεΐν ίβτι, ποτέ 

δ ήτοι τό πϋρ η τι τών φύσει &ίρμ&ν Οωμάτων άπτόμενον ϊο 

ΡΟίιδεν οίμ &ανμαατΙιν ονδε δια τί τα μεν εί9ί3ς &μ« 
χα ψαϋααι τον ύώμιχτος '^μών άντι&ερμαΐνειν αντίι ηεφνχε, 
τα δ' ίν πΧεΙονι χρόνφ δρα τοντο. χαΐ γαρ %αΙ τβιν ηληΒί- 
αξόντων τω πνρΐ τα μεν (■ύϋύς εφάπτεται, κα&άπερ η θρυ- η 

654 αλίις καΐ ΐ] ιίας ^ή λεπτή ^ τε πίττα \ «,αΐ & κάλαμος ί 
ξηρός, τίί <ϊ', ε^ μή ηολλώ χράνω Λΐηΰΐάαειεν, ού νικάται, 

■ χα&ώιερ τ1> ξνίον ιή χίωράν. άλΙά μάλλον Ικίϊνο διελέα&αι 

^^^Λ έαιαιότερον, ο-ί την μΙν κηόδίιξιν ίν τοις Περί φνΟιχών 

^^Η 8 εργαζόμενοι ίΤ ίί^γαϋάμινοι. ΜΟ | 9 τε (ροΒΐ εΐύω) ΙιΤ 

^^Λ οχα. α ΐ χαϊ ΑμιΙοϋν Ο \\ »ΐρμΑ τον ζΑον Ι^ II 10 τ£ οιη. Ο || 

^^Β .12 μεταϋΒαΰι Ι.Τ {| κατά οηι. ΙΪ αάά. Ι,' \\ 13 μιχροϋ Ι. || 14 μη- 

^^^ ϋν Μ II 15 οίν ΙΜΤ μίν οί,ν 1] Π ί'] μίν Ι.Τ || 19 ααρααχιΐν 

^ ΣΜΤ «βρίκΕίμ Ο |[ 21 τούτον Ι.Τ τούτων Μ οω. Ο || 32 οίκοίν 

οϋί Ο: ίβτιν ιΐχίϊν αίτί βιότι Ι.Τ οίίίν οίν 9. οίίί (οιη. [ί- 

!Τί&) Λα τί 1ί ι 34 ίρά ΙΜ ίρ&ν ΟΤ \\ 26 ή λιπτΐ, ολλ, "ϊ \ 

^ η 3τ. £Τ Ηαί ή Λ. Ο όηι. Μ Λ 29 τβ,ν φ. ϋΤ Ε ^νά,Ίΐία ΓΑΛ.ΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕϋΝ [ΠΙ β55] 91 

ίυνάιιιιαν ίροϋμ,εν, Ιξ '!ι:7ΐθ9ίσΒΐας ΰ' αν ΐνεκα τών τΐαςόντων 
ι ΐϋϊί ννν αντψ χρηΰαίμε&α , τέιτ«ρ«5 μ^ν ιϊναι ηαντος οώ- 
I ματος δννάμΐίς, ίίχτιχτιν μίν τωι* οίχείων μίαν, ιτίραν δι 
τ^ν τούτα>ν αύτων χα9ΐχτίχ^ν ααΐ χρίτην ζτην^ βλλοιωτιχήΐ' 
ί *«ίΙ ΐετάρτην ίη' ανταϊς ττ)ν τών άΙΙοτρίων άποκρίτιχήν, 
ύναί τι ταύτας τας ΰννάμεις οίης τΤ)ζ ονΰία£ ίκάβϊοΐί τών 
ααμάτων, ημ ίχ 9ιρμοϋ κοί ■ψνχροϋ χαΐ ξηροϋ χαΐ νγρον 
Χίΐιράΰ&αί φομιν. ίπιιδάν όί κκτά μίαν ηντινοϋν τ&ν Ιν 
ούτω ηοιατψων τΰ α&μα μιταβάΙΙτι τ6 ηΐ-ηβιάξον, ο&ιε χα9 

ίο ολην ίνεργείν οΰιοϋ τηνικαϋτα την ονβίαν ντίολιριτέον οΐίϊ 
ί^ομοιια^ναί δύναα&αι [λοτΪ] τό μΐταβαΐλόμινον' &ατ ονδί 
ΐ^ρέψΐΐΐν αν τΐοτε τό οΰτω μίταβίη9εν ονδεν τ&ν μετα- 
βαλίόντιον. ε£ δ' ίχανως μεχαβάΚίοι, τουτέατι χα9 ολην 
αύτοϋ τήν ονβίαν ίνεργ^ααν, Ιξομοιώβειιν αν οΰτας Ιαντφ 

κ χαϊ ΐραψείη πρ))ς | ιοί μίταβλη&ίντος' ονδΐ γαρ αλίο η 65 
&ρί•φις ίοτ'ι παρά την τιλείαν ίμοίωΟιν. 

Οβρ. Π. Έπείδϊ) δε ταντα ίιώρίστοκ, πάλιν ίκεϊ&εν 
ά^χτέον τοϋ λόγον. τ&ν ζψο>ν εχαατον οίκείαις τρέφεται 
τφοφκΐς' οίχεία δ' ίατίν έχάατω τροψί) παν ϋ τι &ν ί^ομοια- 

Μ ^ϊ/ναι δννηταί τώ τρεψομίνιο οώματι. χρ^ τοίννν ολιγν ιήν 
οναίαν τον τρέφοντας ό'λτ; τ^ τον τρεφομένου φνϋει κοινιο- 
νίαν τί τίνα χαΐ ομοιότητα κίκτηα9αι, πάντως ούχ οΙΙγης 
ούδ' ίιτΐίΐ&κ της κατά το μαΐλόν τε «αΐ ^ττον ύπα^ούαης 
διαφοράς" τα μεν γαρ μάλίον οίχεΐά τ' ίατί «αΐ 5μοια, τίί 1. 0Μ| 

Λονάμεΐί Λάά. οΐΐίΐίαί ΟΜ οιη. ΙιΎ || 4 ιόντων αντών ί• τών 
αυτών οβϋ. || ζτήν"^ Β,άάίάί || 5 τήν ΙιΜΤ οία. Ο | 6 ιιΐΰτα; τάς 
ΙιΤ ταε αύτας ΜΟ || 9 αύτψ Βοηρβί: αύτφ Ιι (ί,' &άά. τψ αώ- 
ματι) Μ αΊηαΙί Τ αϊτ^ Ο Κ οι ρΓΟ οίτε ΜΤ || 10 αύτον <ίθάά. | 
βίτϊ Λοτϊ Ο [| II τίοτί δύναΦαι ΜΤ δνναχ^αΐ τιοτι Ι. || 18 τή 
οντά} τοδιο Μ χα οντοχ μεχαβλη^έντα Τ || 13 #' ίχακώί ΜΤ 
ίί χείνως Ιι' β. %οιν&ί Ιι* ϋ ίχείνο Ο || μεχα^ιΰΧοιχο Μ μετα- 
^άΙΧΐι Ιι II 14 «έταΰ ίΤ ΐαντοϋ ΜΟ || /νεργί^ααν ίΜ ίνεργι^αι 
Ο ίριρχείοαν Τ |( 16 Αμοίωαιν Ώ' άΐΐοΐωβιν Ι,' || Π ταύτα Ι<ΜΤ 
ΓΟβτο Ο II 20 βύντιχαι Ι^' βνναται Ι<>ΜΤ (Ι 21 νΐη τον ιρ. τ% φ. 
Μ II 33 όμοίααιν Μ \\ 84 ΐιαφο^κΕ αίιχοΐϊ V. αίηΛς &."^\-ϊ ϊ' 
—Τ Λ Ο αύνοΐί άβίβτϊ. 1 92 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΛΣΕϋΝ [ΙΠ β5β. 657] Τ! ί ητιου, ωΟίΕ χαΐ της κατΐ^γαΰΐας τα (ΐ^ν ιΰχνςοτίριχς τΐ 
Ι »«( πολνχροΐΊίοτίρας, τα ί' άα9•ενΐΰτίρας 9' &μα και οΧιγο- 

χ^ονκατέ^ας τί^οΰόιϊα&αι, ιά μΐν όρνί&ειον ίίάττονος, τύ ΰί 
χοί^ιιον ηλίώΐΌς, τ6 08 βόίιον ΐτι ηΐείονος. ίλαχίΰτης 01 
δΐϊται μΐταβολης ΐίς ί^ομοίωΟιν ο οίνος, όθεν χαΐ τρέψει 6 
»αΙ ρώνννΟι τάχιΟτα. πάντας μιν οίν «αΙ τοντον όμιΐηβαι 
];ρτ) τοις πιπτιχοΐς όργάνοις, γαΟτρΙ τε χβΐ ^πατι καΐ ψΧε- 

656 ψ^ν, Ιν οίς αν 7ίροκαίε^\γαα9εϊς τρέψειν ^δ•η ΰνναιτο το 
Ο&μα ' τΐρίν 31 τής ίν τοντοις μεταβολής ίπιτνχιϊν β'ύχ οϊόν 

τ αντψ τροφήν ξφον γαιία^αι, χκν £Ϊ δι οίης ■ημέρας κκϊ ιβ 

ίννχτος ίττικείμίνος ίξα)9εν εΐη τω χρωτί. ποίν ίέ ίή μ&Ι- 
λον &ρτος ίξιο^εν ίπαιείμενος η ΐΕ'Οΐλον ^ μάζα τρίφειν 
■&δύνατα. τα μεν ουν άμοιονμεια τίάυττι τ^οφα^, τά δ &λΙα 
ΰύμηαντα φάρμακα καλείται, ίιττή ίϊ καΐ τούτων ■ή ψνβίς' 
'ί γαρ οΐάπίρ ίλ•ήφ&η διαμίνοντα νίκα καϊ μεταβάλλει το 1Ε 
ύ&μα, κίτ&' ον τρόπον ίκιϊνο τά αιτία, κίά πάντως ταντα 
ιίι ςράρμκχα δτιΐ.'ψίίριά τε καΐ φ&αρτικα της τοϋ ξφον φύ- 
αεώς ίβτιν, ϊ) μεταβολής α^χ'ί)ν πάρα τοϋ βώματος λαβόντα 
Ο-ψκται τοΐτίΕΰθΐυ τ^δτ) καϊ διαφ&ίΙρΒται καπειτα αννόιαΟτι- 
πΐΐ τε και Ι}ννδιαφ9ε1ριι τό Οαμα' δηλητ•ήρια δ ίοτιν Ιτ* ϊβ 
χαϊ ταντα. τρίτον δ' έπ α^τοϊς έατιν είδος φαρμάκων των 
αντι&ερμαινάντων μεν το α&μα, «ίίκάν δ' Ο'ίιδεν ίργαξομίναιν 

657 χα'ι τέταρτον, οΟα και ποιονντά τι χαΐ τιάΰχοντο: | νιϋαται 3 τιροαδεία^αι Ι. Ώροιι6ίΐται ΜΟΤ || (ΐί» Μ μ^ν γάρ 1•Ί μ. 
ονν ο Ι ^^^έας αάά. ρυβϊ όρνί^ίΐον ΜΟ οιιι. ΙιΤ || 4 ]ΐοί^ιιον\ 
ΐειον 1.\\6 ό Τ^Τ οιη. ΜΟ II 6 πάνκας- άίΧά μεν (μην Τ) καΐ ίΤ 

■ «άντιον μίν &ΧΙά χ- Μ || 8 αν Ι.Ί οιη. ΜΟ; ροβΐ αν α<1<1. καϊ 

■ Ϊ,Τ II ^£η τρέψειν Μ || ί^ραιτο Ι, ίΟναται οβί*. || 9 τοντοΐί] αύ- 
■'«ΟΙΐ ΙιΤ II 10 αίηώ ίΤ α•ύτΑν ΜΟ || II χρωτί 1.ΜΤ σώματι Ο || 
ψ βη ί τι ΙΛΟ οω.' Τ |] 12 άρτοΐ οηι. 1. Ι 13 αδύνατα Βίήρβίί 

αδύνατον ΙιΜΤ ού δύναται Ο || ΐ|θίΐθ[(»ίμίΐιο: Ιι |[ πάνττι] πάντα 
Τ Ι 16 τΘγ1)& -η γαρ Μβ<\Μϋ &ά τροψαΐς ΘΐοβΓρΒ. ΟπΙ». XIV 2 |Ι 
οίαπιρ ί1ηφ*ΐ] ΜΟΤ οία τηριΐΧηψ^τ] Ι. || 16 τ«ΰτ<ί πάντως Ο || 
18 τω αώματι Ι, \\ 19 διαβ^πει τε χαϊ ίιαψ». Τ ϋια<ρ». τε τιαϊ 
διαοίίπει Ιι' συν ΒορΓΛ ιι1ηιιηί}ΐιβ τβΛπιη 3,ά<1. Ιι' οννΰιααήπει 
Τΐ χαϊ διαφ&είρει Μ βννδιαο. τ. κ. αννδιαψ^. ΟΚΙ:. |] 20 Ιτι\ 
Φ^ίΙ Μ II 21 ήτ' αύτοϊς ίστιν εΐ3ο« ΙιΜΤ ΙοτΙΐ ΐη' (ϊ•!ηοΐϊ 1 ψ ίβον, ΓΑΛΗΝΟΙ• ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίϊΝ [ΙΠ 658] 93: 

ι %^όνψ χαΐ τιΐέως ίξομοιοϋται. βνμτΐέητίΐιχε δί τούτοις 
αμα τε φαςμάχοις ιϊναι χαι τ^οφαΓς. 

θανμαΰταν δ' ουδέν, εΐ βραχείας αφορμής ΐνια Χα\ 
μίνα μιγίοτην ΙχτροΛί)ν ΐβχει χϊ^ς ιΐ^];ο:/α£ φύαεβις. &ρά 
5 γοϋν χαΐ των Ι'ξο) ηολλα τοιαντα. κατά μέν γε ττ;ν ίχϊ τ^ς ι 
ΑβΙας ΜναΙαν οικία ποτέ κατίχαν&η τρόηφ τοιψΰε' «όηροίι 1 
έπέκΐηο περιατερ€ηι ^6η βεαιι-πνία χοΐ τι&ιρμααμίνη 
έυμόν άναπέμηονβα «αϊ άχτομενοις Ιν,ανώς ^ερμη. ταύττ^ς 
6ε ηληαίύν ^ν, ό>ς καΐ ψανΐιν η^η, θΐΐρίς ίχουαα ξύΐα 

η νΐωοτΐ χαταληΐιμμίνα ^ψίν^ πολί^. &ί§ονς ονν μεΰου 
Ιάβρος ηΐίος προΰβαίων ι^ηψΐ τήν ρψίνην τί καΙ τά ξνία. 
χάντΐϋ&ιν ηίη θιίρι» τινϊς ιχεραι πίηαΐον ύτίάρχονϋαι καΐ 
#ν9^Ε£ ΐναγχος ίξαληλιμμίναι ^'ψίντι ξαβίας τε βιεδέξαντο 
το κϋρ χαΐ μέχρι τ^ς οροφές ίξέτίίναν. ίταΐ δ 5χα^ ίχεί- 

15 ιης 71 ψΐοξ ίλάβετο, ταχέως ίπΐ πάααν ίνεμ-ίι&τι ιήν οΐχίαν. 
οϋτα δέ ηως, οίμοι, και ιόν ΐΑρχψηδιιν ψαβί ίιά των 
πνρείων ίμπρϊ)ΰαι τας τ5)ν τίοΐεμίαν τρι•ηρείς. \ άνάπτεται 6& 
δ' ίτοίμως ύπά πυρείον χαΐ ίριον καΙ ΰτνηεΐαν χαΐ 9ρυ- 
αλλίς χαΐ νάρ^ξ χαΐ η&ν ο τι αν 6μοίως ^ι ξτ/ρόν τε καΐ 
' Μ χαϋνον. έξάτιτοναι δε φλόγα καΧ λίθοι Λαρατρι^όμΐνοι χαϊ 
μαΙΧον ί)υ ^είον τις αντοϊς ίπιτιάΟΰϊ/. χαΐ τό της Μήδειας 
ίϊ φάρμαχο-ν τοιοϋτον ην. τΐάνχα γοϋν άνάτΐτεται προβ(ϊαλ- 
λοναης &ΐρμαβίας αΐς αν ΙπαΙίιφϋ^. ακινάξεται 6' ίχεΐνο 
δαί τε ϋείον χαΐ της νγρας άαφάλτου. χαΐ μεν δί^ χιΐί ώξ 

Κ &αϋμά τις ίδείχνν' άποΰβενννς λνχνον αν&ις ηπτε τοΙ•^ψ ι 
ηροβψέρων' ΐτερος δε ίί^ψ προΰέφερεν' ίτε^είιοτο δ Ηρκ 1 ίί ίΜΤ 3ί κβ! Ο ΟΓοιίτοΐϊ άχαιην Ι,Ί || 4 οΙιιεΙα« ΤΙι' 
γρ. άρ]ΐαίιΐί Ιι' ]| 5 γε I^ΜΈ γά^ Ο \\ϋ νΐαιβτΐ ^ύΐα Ιι || ΙΟ κατή• Ι 
Ιϊψμ^ΐ'α Ι.ΟΤ II 11 λαϋι/ος ϊ,ϋΤ Η 12 τέ τινις ΙιΤ | 13 1^ελτιΙιμ~ 1 
μέναι 1> άΧηΙιμμίναι Μ ίΙαΙφμμίντίΒ Τ || τε οω. ΟΤ 1| 14 ή φίΙ>ξ• 
Ικείνης Ο Ι 15 ΐίρό£(ΐΓο Μ έΐάββεται Τ ^ Ιΰ βί Ι,ΜΤ ί^ Ο || Ι 
17 πυρεΐαν Ι. παριών Μ πυριτών Οογπ. || 18 «ιτρίρ 1ιΤ «υρίβ» 4 
ΜΟ II χαϊ ΐριον οηι. Μ )| 18 3 ι. ίί»•] έΐίοδι- Ι.Τ || ΐί οπι. " " ' 
80 φλόγα ροβϊ Λα^ατ^ιρόμίνοι ΰοΐΐσο. ΙιΎ \\ 21 ην Γ<Μ £ι 
««τοΐν Ι>| 32 ^ΐ οη. ΜΤ || 88 νααίίΐψ&^ Μ || Α' ίνεΐνο ίΤ Μ 
«ΑμΛο ΜΟ II 24 τε οηι. Μ \\ 2& &αϊ>μ,α 'ΐ^ΙΑ.'ϊ ΐίο.ΜΐΛ.Λτ,ίι™ ^ΐ 94 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΠΙ 659. 660] ^Η 

καΐ ί τοίχος καΐ 6 λΐ&ος. καΙ ως Ιγνώα^ τοϋτο, &ανμα-' 
Οτόν ονχίτ τ(υ τό γιγνόμινον. 

ΙΙάνχ' ονν χαντα χα φάρματια &ίρμα μιν ονπα τίίίως 
ίατίν, ίπιτηίειόχαχα μίντοι κρός ιό γίνέα^αι 9ερμά χοϊ ίία 
τοϋιο δυνάμει &ίρμα λίγίται, Ίίΐξίί μειι δϊ] χονταηι α^δϊν & 
ΒίΓΟρον, κλλ' οί&ϊ δίά τΐ πινόμΐνος μΐν ό οίνος ίχαν&ς 
&ΐςμαίνιι τό βίόμα, χ-ατά δι τον δέρματος έπι.τί9έμΐνος ον 

669 θερμαίνει, δίδειχταί γαρ ολίγψ ηρόχερον ο•ίιχ [ άπΐώς &ς 
9ερμον ψάρμακον άλΐ.^ ύις Οίχεία ι^οφτ) ϋερμαίνιαν το ζφον. 
ώς γαρ αί τον πυρός ίιίίτήίίιοί τροφαΐ τό τίϋρ αϋ^οναιν, ίο 
οϋτο) χ.αϊ τ&ν φύαει θερμών αωμάτοιν ο τΐ περ αν οίκΐΐα 
τε χαΐ αύμφντας ύτΐάρχτι χροφ}] ρώΰα τε πάντως αύτο: χβί 
την ϊμψνχαν κύξηιίΕί θ-ερμαΰίαν. χαΐ τοϋτσ μεν άηάΰης 
τροψης ϋοινίμ• οΐνψ δ ίδιον ίξαίρΐτον ΰαάρχει τό χάχος 
της μίταβοί^ς ως δαδί καϊ θ•ρναλλίδί καϊ ατνπίίαι χαΐ 16 
πίττψ χαΐ ίή καΐ της είχόνος ίχόμινοι τον πνρος άναμνη- 
α9&μεν αν9ίς ξύΚαν ύ^ρων, ϊϊ χροψί} μέν ίατί χαί αυτά 
τον ηνρός, άλλ' ονχ ιί&τις οΰί' ίτί χοϋ τχαραχρημα, καΐ 
ίΐά τοντ' ίΛψ1.η9έντα [τχοίΐάκίς^ τω τχνρ'ι καταχρνιχτει τε 
την φλόγα χαΐ μάίΐΰτ αν άα3ΐνί}ς ύπάρ];^ χαΐ αμιχρά, χαΐ ϊο 
κίνδυνον Ιπάγα φθοράς, οϋχίος οίν χ&ν τοΐς ζάοίς οΟα 
τών ίδεΰμάτων, ΐν' ίξομοιω&^ χελεως χαΐ θρέψι; ιό αωμα, 
χρΰνον δεΐχαι, ψϋχος μιίΑλοΐ' ίΛαγειν ?; &άλίίθς εν τω παρ- 
αντίχα ψαΐνΐται, ^ιρμαίνιι, μην ίν τω χρόνοι χ^ά χαϋχα, 

660 παραπί'ηΰίως τοις ίίλΚοις έδί\αμααιν, ει μόνον αύιοΓε τχροβ- 3ί 
γίνοηο τό &ρέ•ψα[ το α&μα. τραφή γαρ απαΟα χατα τον 
ίανχης Ιόγον αϋξίΐ το τοϋ ξώον &ίρμόν. ιί δί χαταπο&είη νβ Ι.Τ Κ β μίν ΟΜ. Ιι'ΟΤ Ι 7 ού] οΜίν Ι.Ύ\\ 8 ώΐ Ι^ΜΤ &βχεί 
Ο II 9 9ίρμαίνιον ίΟ ϋερμαίνον ΑΐΤ || 10 /άρΊ 7- ϋαϊ ΜΤ || 12 τε 
ΙιΤ ΕΐάΑ. Ιι' 11 βύμψίϊηιοΐ Μ Ι] πάντως ΙιΜΤ άιά παντός Ο \\ 18 αϋ^Έΐ Μ II 1θ άναμνηϋϋ-ώμίν ΙιΜΤ ένομνηοωμεν Ο || 
ποίλάχις ΗΟ Λολίώιΐϊ ίκι^λ. Ι, ποΙΧ- οτα. Τ || ιβ οιη. Ι, |Ι 30 »αΙ 
μάΧιστ'] μάίιατα β' I^Τ || τκύ (&η1β τίίνδννον) α,Αά. Ι^ΟΤ οιη. 
Μ ι α ίτίάγτι I^ Ι οΰν] 7θϋν Μ || 23 τεΐΕίω: Τ | Ξ3 τίαραντί-ΧΒ 
ΖΜΤ χαραχρ,^μα Ο // 24 μήι•] μίι• ί \\ 26 Μ(ίθο•ίΐι>οι-£0 Ι.ΜΤ 
ίτίροα^^ΐ^τατί 0^36 ζό οιη. οοάά. νΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕβΝ [ΠΙ 661] 95 ^| 

ί>5 τροφή, (ΐή μέντοι χρατΊΐ&ίΙη μη6' ίξοιιΟΐω&ΒΪη, τοντ' ^Λ 
Ιϋΐΐνο τί) προς 'Ιτΐποκράτονς Ηρημένον, εΐΐ) &υ όνομα τρο- ^^Λ 
ψης, ίργον δ' ουχί. τριχώς γίιρ της τροφής λεγομένης, &ς ,^^Λ 
χαί τοϋτ' αύτος ίϊίβαίιν ύπών' 'τροφ^ 6ι τό τρίφον^ ιροφίί ^Η χαί τοϋτ' α•ίτας ϋίδαξιν ΐϊπών' 'τροφί{ δι τό τρΐψον, ιροψί} 
ίχαΐ το οΓον τροψίι χαί ίο μίίίαν', 'ή μεν ^όη ΐβΐ'φουιΐκ 
χαί τίροΰτι&εμΒνη χαΐ μηκίτι μίλλονΟα κνρίως ίνομάξιται 
τροφή χαΐ ϋίρμκίνει πάντως το τριφόμενον α&μα, ταη/ ί' 
άλλων ούδιτέρα, διότι μηδΐ τροφή *νρίας ίατίν, άίλά τό 
μίν οίον τροψ-ή, τίι δ' οτι μέλλει, τοιοϋτον γιιτήαιβ&αι. ταϋτ 

10 £^ χα! ανχίις 6 οίνος ον* άΐΐ θερμαίνει τύ ξφον, Βοταρ- 
Ο'ΰδΙ τοΐλαιον ανάπτα τήν φλόγα, καίτοι γ οΐκειοτάτη τροφή 
πν^ύς νπάρχον, άλλ' ίαν άα&(νΒΪ και αμιχρα φΐογΐ )ίαταχέ•^ς 
ίλαιον ά&ρόον και πολύ, καταπνίξεις ν,αι τελέως άποαβίαεις 
αυτήν μαΐλον \ ί) αύξ^βεις. οΰτως οΐιν χαϊ 6 οίνος, ίτκι- 6β] 

υ δαν πολύς ώς μή χρατεϊο&αι χΐνηται, ιοαοΰτοΐ' άποίεΐ τοϋ 
&ΐ((μαίνΐιν το ^ψον, Βίατε και πά&η ιΐινχρότατα γέννα ' άπο~ 
ττλη^Ιαι γονν χαΐ παραπληξίοί χηϊ κόροι καΐ χώματα χαΐ 
ίΜίραλναΐΐς ίπιλητρίαι τε %αΊ ΰτιαΟμοΙ και τέτανοι ταΐς άμί- 
νροις αΐνον ηόαεΰΐν έπονται, 'ψυχρά αύμπαντα πά^η. χα&άΐον 

Μ γάς οαα των εις το Οωμα λαμί^ανομεναν ώς τροφή &ερ- 
μαίνίΐ, ταϋ& εΰροις αν ποτέ ΐίαΐ ψν);ονϊα, κανάτι καΐ τήν 
φλόγα προς της α-ύτής ϋίης ούχ ανξανομένην μόνον, άλλα 
χαί αβενννμένι^ν ενίοτε, ταντι μεν ονν ΐοιχεν όμολογεϊν 
άπαντα τοις τε πιρί τών ατοιχείαν χαΐ τοις περί τών κρά- 

Η οεαιν λογιομοΐς. 

Οαρ. ΠΙ. Έχεϊνο δ' αν ΐαως δόξείί διαφέρεα&αι τό τίνα 
τ&ν ίαϋιομένων ίν τροφής χρίΐα χατα τοϋ δέρματος έια• 1 1 ρθ8ΐ μίνται &άά. γι άί Ο || μηά' ίξομοιιαίΚίη Ι.ΜΤ Οπα. 
Ο II 2 δνομα] οΓ. Ηίρρ. άβ Βϋ». 21 (Ι. IX ΙΟβΙ.) || 4 ΐοΰχ' αύ- 
τόϊ ίδ. ΜΤ τοντο τ αΜί ί3. Ι. αίτύ^ (β. τοϋτ' Ο |1 χαΐ ρκ> 
α ΟΑ II 6 μηΙ Β,πΙβ ϊή οίοϊ οιη. Ο || 6 τιροβγιγνομίνη Μ [] μηχίτι 
μέΧΙουβα οπι. Η || Τ και Ι.ΜΤ καϊ ίή χαϊ Ο || 8 τροφαΐ ΐΒνρίια« 
ιίβΐν Ο ί ϋ γενέαΟαι Ϊ^Ύ || 11 τύ ΐίαιον ίΜ || 12 χαταχέοιι 1.0 || 
13 ροβΐ χαταπνίξιΐί οΔά, τι ίΤ || 1β ίΙ>νχ(ότατα ΙιΜ ϊΐ/νχράτί^α 
Ο Κ γενν&ν ίΤ II 17 γοϋν αιη. Ο {| 18 ροβΐ τέτανοι αοΐιΐ. χαΐ ίσα 
ΙίΤ ί 21 καΙ {αηίβ ιρνχοντα) οπι. Ο || 28 «αΙ ο». Μ || οΰν οιη. Ι, Ι1 
31 »ί οπι. Μ (/ τών ωιΐβ οτοιχείων οπι. ϋ ^, ΐ&ιι «Λί. •*^δ«ιη 
οία. ΣΟ II 26 ΰύίψ Ι. ί ό£η Ο \\ %1 ίπντΛένι». "Λ 


96 ΓΑΛΗΪίΟΓ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕϋΝ |ΙΠ 66-2, 663] 

τι&ίμινα διαβιβ^ώαχαν τι «αϊ ίλχοϋν οίτό, κβ&(«Τ£ρ ν&αν 
καΐ τάρίχος ϋχόροδά τι καΐ χ^όμνα. καίτοι και χοΰτο ανμ- 
652 φωνίί τοις ίξ ^Χ^ΐ ύηοχιιΐίένοις' 8μα μεν γάζ οη | μινα- 
βάΐίΐται καΐ άλίοιοϋται κατά τι τί}ν γαατέρα ηΕτχόμενα καν 
ταΐς ιρλΐψίν αίματούμενα , τΐρος 6( τούτοις χαΐ διότι μη 6 
μίνίΐ καθ' ΕΊί* τάπον, άΙΙ εις Λοίία μερίζεται πάντη φερό- 
μενα, καΐ προς τούτοις διότι μίγννται χαΐ χνμοϊς τίοΚΙοίς 
χαΐ τοις &μ κ'^τσΐς ίαμβανομένοις βιτίοις, ί» τε τΐρός τού- 
τοις δΐί δια ταχέων η ΐί ηί'ψις αντ&ν γίγνεται καϊ τ) διά- 
. κριαίζ, όις ιή μ{μ οίχεϊον έξομαιίύθηναι, τ6 ίΐ ηίριττον ίν ίο 

^^Η βώτοΐς ηαΐ δριμν δια γαβτρος & ίίμα χαΐ οϋρων και Ιόςώ- 
^^^Β των ίιι»ρι9^ναι, δια ταϋτα πάντα το εξα>9εν ίίχοϋν ία^ιό- 
^^^Κ ρανο» ο^Ί έΑχοΓ. καίτοι χαν ϊι τ&ν εϊ^ημΐνων "ίν &τιοϋν 
^^ν^ ίηή^χευ αύτοϊς, ίχανόν αν ^ν δήττον&ιν άβλαβη φυΐάξαι 

τα Ιντός, οϊον, ει τνχοι, το μεταβάΙΙειν πραπον. ει γαρ ού ιβ 
μένει τό νΒπν τοιοϋτον^ οίον ΐξοι&εν ίί•ηφ9^, δήίον, ώ; 
οΰίί την δνναμιν αί>τοϋ μένιιν άξιώαεις ' ει δε χαΐ δια- 
χρίνιται χαΐ χα&αίρεται, τιο^Ιύ ίή καΐ μαίΐον. ηρκει δε χαΐ 
τΐι μίι χρονίξειν έν ίνΐ χίαρίψ. φαίνεται γαρ ονδε τΐερί τό 
ϋ6Η δέρμα \ δράΟαΙ τι άννάμενον ανίν χρόναν πλείονος. «ΑΑά ίΟ 
χαΐ τό μίγννβ^αι πολλοίς ετέροις οιτίοις ον ΰμιηοόν ούί' 
οώτό. γνοίης ί' ά'ν, εΐ μόνον αυτό προοενέγχοις χαρΙς τ&ν 
&ίλων αιτίων, ίίαην άνίαν τε χαι δηξιν επιφέρει τί} γαΰτρί. 
χαΐ μίν 6^1 κΐίν ει πολλοίς γλνκίαι χυμοϊς &.ναμΙ%ας αντό 

ΙΝΟπά ΐοΰ δέρματος επι^είης, ονδίν έργάοιται φανλον. ίιπότ 35 
νον ΐχαΟτον των εΐρημίνωι/ ίχανόν ίατι χα9^ εαντό «ωλΐσβ» 
ιό ναπν ίραααί τι τοιοϋτον εντός, οίον ίχτός ίδρα περί τ& 
ϋρμα, πολϋ δήπον μάλλον οϊμαι πάν^" αμα βννελ%άντα. 
3 χαϊ ροΗί χαίτοι ίΛΑ. Ι/Ι οπι. ΜΟ || 3 )ΐάρ οηι. Ι, | 4 τε 
οηι. 1Τ II χ&.ν\ ν,αϊ 10Τ || 7 καϊ δηΐβ );υμοίί οω. Μ || 8 αμ αύιώ 
1Τ Ι ίτί τε Ι.ΟΤ χιύ ίτι τε Μ || πρόκ τούτοις οτι οιη, Μ 1| 
10 όαοιιαϋ^ναι Ι.Τ | 12 ροβί ίλχονν &άά. ίηικΕί/ιίνοιτ Μ || 18 καν 
εΐ Ι,ΜΤ χ&ν Ο II ΙΒ τά έντάί ΜΤ τά ίχτός 1.0 || 17 άξιάαειαί 
Ι. II 18 χαί (ροβΐ ΰί) οηι. Μ || 20 πΐέονος Ι,Ύ || 21 «αϊ οτα. Μ || 
22 5ν οαι. Μ || προβενίγχαις Μ τΐβοσινέγχοιο Τ || 25 έΛΐ^αιις Ο | 
όπότακ Ο 3που τ οίν Τ || 2β Ιαντό ΙΜ. οΐτί ΟΤ | 27 %α 
Ι,'Μ όρά Ι,'Ο Ι τω ίΓρ/ιαιι Τ |\ 58 ηάν&' &μ.κ (δμ»ΰ ί-Ί ουν- 
ΐΧ9όιιηί ΙιΜΤ πάντων αμα ινονελ^όντιαν Ο ι χαι γα( ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΙΠ 664, 665] 97 %αΙ γαρ άίίοιοϋται πεηάμινον χαΐ διαιιρίνιταί χαί χα9αί- 
ρΐται καΐ πολίοϊς ίτέροις άναμίγνντηιί χο:ί μερίζεται ■ποίΙαχ•ξΙ 
κβίΐ ηάντη φίριται «αΐ χρονίζει χατ' ονδίν των μορίων. 
οτι δ , ιΐτίΐρ ίμ(νι δριμύ, πάντως αν ^Ικωοί χαϊ τα έντόζ, _ 
Ε άι των αυτομάτων ίλκων έπιγνώαιιι. γίγνιται γαρ ηοίλοΐ^ /^Λ 
τίοΙΙάχΐξ τοις μίν ίξ ίβΐΟμάταιν μο-ι&τιρ&ν, τοις $' εκ τίνος Η 
Ιν α^ώ τώ ΰώματι διαψϋ•ορας καΐ βψΐεδόνος ^ κ,αλονμίυτι 
χαχοχυμία χαϊ τούτοις ίνίοτε μίν \ ΐΧχοϋταί τι χαΐ τ&ν ίν- 664 
τός, &ς τα ττοΐλά δί τψ την φύΰιν άποτρίβεα&αι τα χατα 
10 τήν ί^ιν περιττώματα προς το δέρμα το€&' ίίΜοϋται πολλοίς 
χαΐ αννεχέΰΐν είκεΰΐ. καρκίνος τε γαρ χαΐ ψαγέδαινα καΐ 
ερπης δ άναβιβρωΰιιόμενος αν^ραχές τε χαΐ τίι χειρώνιια 
χαί τηΐέψεια χαλούμενα χαΐ αλλαι μνρίαι γενέοεις ίΐχ&ν 
ίχ^ΌΐΌί ΐ^5 τοιαύτης είβι χακοχνμίας, οΐί^' ονν τ&ν ιοί- ^^ 

, ικ ούιων ονϋν απορον ούτε δια τί των φαρμάχων ίνια μίν ^Λ 

1 ονδίν -ημάς ΐξω9εν άδικοϋντα μέγα τι χαχον εργάζεται κατά* ^Λ 
πο^ίντα. τίνα δε πολλάχ,ις μϊν ίβλαψεν εΐΰω ληφθέντα, ^Λ 

Ι πολλύχις ί' ώφέΐΎΐαεν' ίνια δ' ού μόνον ί'αα>9εν άλλα χιά 
ίξω9ΐν άδιχεί. ανλλήβδην δ' είττεϊν ονδεν ομοίως ΐαα&ίν τε 

\ Μ χαϊ ί'Ιωθίν ίνίργεϊν πίψνχεν. οϋτε γαρ 6 τον λνττωντος 
χννίις αφρός οϋΆ' 6 της άοπίδος οϋ#' δ της ίχίδνης ίάς, 
οΤ ίή χβΙ χαρ'ις ελχονς έξωθεν ηροαπεαόντες άδικεϊν πεπί- 
βτευνται^ τήν ϊαψτ ίχοναι δύναμιν -ή τω δίρματι μόνον 
&μιληααντες ^ εΐβω μεταλι/φ^έντες. ού μήν ούδ' ίχείνΟ 
15 9ανμάζειν αξίου, ει τι\νιαν φαρμάκων ονχ ίξιχνεΐται προς 665 
τδ βά&ος ή δνναμις' ού γαρ &ναγκαϊον οίπανια ιήν αντί}ν 
ίχειν ιΰχύν. εΐ 6^ πολλοί των εΐαω λαμβανομένων Ιν μεν 

ι τψδε τω χαίρω χαϊ μετά τοα^αδε ποαότητος χαΐ της πρ6ς ^η 
τάδε μίξεως ωφέληαεν^ άχαίρως δΐ χαι πολλά καϊ ϋμιχτα ^Λ 4 αν\ χαΐ Ι> οιπ. Μ || 8 ι _. , _ _. 

Ι.ΜΤ ίί χαΐ Ο II 10 τοϋ»' οι». Μ || ταϋ9' ίίχοϋνται Ο ( 13 «Λ 
νηΧίφια ΟΤ || 16 ήμΛί οίδίν Ο || 17 μίν ΙΜΤ οιπ. Ο || 18 (μΪ^οι- 
ένΐίγείν ίβαι^εν αέφυκεν άίΐά χαΐ Ι^αβεν άδικεΖν Μ || 19 9'] 
ίί ΙιΤ μίν οίν Μ γοΰν Ο || 20 οίτι γάρ & τής έχΐβνηι Ιός *τΧ. 
ΟΙτσϋ οη>. Μ^ 23 μόνον ίιΜΤ μ.6να> Ο \ΐν 1ι\ιι.\•1\βαν^ϊΐΐ\ϋί3ι:^ 
Λ(ι<>βομαι}σαηΐ£ Ο Ι| 29 χκΐ Β,ηΪΛ «οΐΐίί οϊλ. "^"^ 98 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΠΙ 666] 

Ιηφ&ίντα βίάβην ^νεγΜν, ονδϊν οΐί' ίντίν&ιν άηόρημα 
τψ λόγω. «αϊ γαρ χαΐ τοίς ΟιτΙοίς 'ύπά^α τοντό γε καΐ 
τω πνρΐ κοί πδσιν ώ^ οϋτω φάναι τοις προΰπΙπτονΟι τω 
αώματι, ανμ.μέτρον γοΰν φίαγίις ϊατιν οτε δεόμΐ&α χαΐ 
χρώ(κνο[ μεγάίως τί^ίις αΰτ^ς &νινά(ί{9α καίτοι της άμέ- β 
τ^ου χαιονΰ'ης '^ΙΡ^ε- οΰτω ^^ καΐ 'ψνχροΰ πόΰις ή μίν 
αύμμίτρος ονίνηοιν, τ/ δ άμετρος ίΰχάτως βίάπτεί. τΐ τοί- 
ννν &ανμαατ6ν εΙναί τι φάρμακον οΰτα δννάμιι θερμόν, 
&ς, ιΐ μιν ποίύ τε ίομβύνοιτο χαϊ κινώ τω αώματι ίί^οΟφέ- 
ροιτο, διαβιβρώαχιιν τε χοΐ καταιιαίΐΐν αυτό, ιΐ δε παντιλας ίο 
ίΐίγον ΐΐη ^ καΐ αί>ν τοις Λολάζοναι τήν ίΰχνν αντον, τΐρΐις 
τω βλάκτειν μηόίν ΐ'τι και ^ίρμαϊνον ωφείεΐυ; 6π6ν γοϋν 
αβ \ ητοι τί)ν Κνρηναύιόν ^ τον Μ•ηδικ6ν ή τόμ ϋαρθίκόν 
«•ύτόν κίί&' ίαντον ο•ύκ ίνεΰτιιτ άίύπως ίαβεϊν' άλλ' εϊ παν- 
τιλώς ολίγος η ανν αίίοις ΐν «αίρω ηραατμοντι ίηφ^ίη, ΐ5 
μιγάλως ώφείεϊ. 

Ταυΐϊ μεν ονν οοα &ερμαίνει ιύ ΰωμα, μεταβολής άρ- 
χήν ίν αντω Ιαβάντα, χα&ότι πρόα^εν ίρρεΦι;, πάλιν «νη- 
&ερμαίνειν αντ6 πίφνκίν' οαα δε ψΐχεί, χκθιίϊΐίρ ύ7τΙ>ς μή- 
χωνος, ού μεταβάλλεται προς τον αώμαΐος οτιδ' ίκ' ολίγον, «> 
άλλ' ι•ν&ϋς αύτο νιχ,ά χαϊ μεταβάλλει, καν εΐ θερμήνας α^ά 
δοίης, Γοϊί γαρ -η υψών αντΰιν φνΰις 'ψνχρά, κα&ότι χαΐ τΐι 
ϋδκρ. 6ρ&&ς ονν καΐ τοϋτο Ονν «ολΑοϊί; αλλοι,ς νπ ΐΑριΟτοτέ- 
λονς ιΐρηται, το των 9^ερμών χαΐ ιΐινχρών καΐ ξηρ&ν %αΙ 
ίιγρων σωμάτων τα μ'εν εϊναι «οθ' εαντά τοιαντα, τα δε ϊί 
κατά ανμβεβηχάς, οΐον κκΐ τύ ϋβωρ κα&' εαντο μιρ ■ψνχρόν, 
χατα ανμβεβηχος δέ ηατε χαΐ &ερμόν. άλλ' -ή μ£ν ίπίχτψος 

1 ούί'Ι,Τ οιη. Μ0|| 3 ώϊ «ϋτω Ι.Τ ώαΐίύτωι ΜΟ Η /ο*"] 
γαρ γονυ Ιι (γαρ άθΐ.) γάρ ονν Τ || 5 μεγάλων Ι,Τ μεγαΐα ΜΟ || 
6 ίΐόαΐΐ Ο χρΤίΰις Γ^ΜΤ || 7 έμμετρος Μ |] 9 τι ρΓο τε ΙΤ || 

10 καταχαίειν 1.ΜΤ ναίιιν Ο |1 παντεΐ&ς ροβΐ αυτό οοΐΐοο. ΜΟΤ || 

11 η χαΐ 0Π1. Μ χαϊ οπι. Τ || 12 βιιΐβ βλάιττειν βάά. μή Ο ΟΜ. 
Ι.ΜΤ ρ καΐ ρθ8ΐ ίτι οιη. Ο Β ώφεΙεϊ ΙΜΤ || 13 Κνρ-ηναίον Ι.Τ || 
14 ΐαιιτάι• Ι,Μ αυτόν ΟΤ || ίνιατιν 1Τ ΐατιν ΜΟ || 15 όΐιγοατός 
Μ II τψ Β,ιΛβ ποοΰ'η'Λοντι Β,άά, Μ Ο οιη. Ι.Τ || 17 ταιιιί Ι. Τ ταϋτα 
Μ τανττι Ο II ούν οπι. Ι. | 18 ΐρρΐ)#ί) ΜΤ \ 23 ίρ*ώϊ ^άρ οί» 

. ..^ ΒΤωνϊ βρωμάτιαν Τ ([ («υτά 1ι αυτά ΰθίΐ. ([ 
ο:ύτΑ Ο α 37 χαΐ Β,Λά. Ι^ οία. ΪΙΙΟΤ: ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΙΠ 067. ( 1 αίχοϋ &ερμααΙα ταχέως άπόΐίνται , μένει δ' -ή ούμφντος 
ψνχ^ότης, άις ονν ϋβιαρ &ιριιίιν ίίαβλη&ιν ψλογΐ χαταΰβίν- 
ννβιν αντήν , οϋτω «οΙ το μηχώνιον ΕΪ χαΐ οη μάΙίΟτα 
&ΐζμήνας δοίης, | αποψύξεις τε τήν ίν τψ ζψψ ^ερμαβίαν 667 
ί χαί ϋίνβυνον έηάξιις θάνατον, πάντ' οίν τα τοιαϋτα φάρ- 
μακα βραχέα τι 6ιδόμενα χαΐ ΰί)ν τοΙς χολάζειν ατιτ&ιν το 
Οψοδρίιν τής ψΰξίω^ όνναμένοις εΰτιν 3τε χρείαν τίνα 
ττα^έχΐι τοις αώμαΟιν 'ίιμαιν, άς ίν τοΐς ηερί ψαρμάχων 
ίΙρήΟΐται. καΐ γα^ ίη χαί το δια των χαν^αρίδαν ψάρ- 
10 μκκον [χανως ^νίνηοι τοΐις ύδίριχονς, καίτοι τνύηίπαν ΐΧχοΐ 
τήν χνΰτιν ί^ χαν&αρίς' άλί' ίπιιδαν ύπό τε ιών μιχ&ένταιν 
αντ^ χολαΰ^'^ και βώματι ηροΰάγψαι παμηολλην ύγρότ7[ια 
ών ο^ρων αυτό. μάλιΰτ ου ν χρτι 
ατιαΟι τοΐς ίννά^Εί 9Βρμοΐς ^ ψΐ7- 
εΐτε τ^; φνυεώς ίοτι των τρίφειν 
άψορμην άΙΙοιώβεως Λαμ^ι^νοντα 
ν ψύαιν άλλοιοϋμενα διατί^αΐ πως 
ι τοντοις, {ϊ μτ^δ όλως αΧίοιονται 
ΐΐ μεν γαρ ίχ τον γένους ιΐη τ&κ 
ϊο τριφόντων, ιΐ μίν χρατη&ιίη, &ίρμαίνει, μη χρατη^έντα ύ'ε 
ψύχεί' Ι ει ίε ιώμ έπ όΧΙγον τίοΰΐιν άΚΙοιονμένων , θΐρ- 668 
μαίνει πάντας, ιΐ δε τών μηδ οίας, 'ψνχει μάλιατα. 

Οδρ. IV. Προβέχειν 6', &ς εΐρψαι, μάΐιατα χαΐ διορϊ- 
ζΐα9αι τα χα&' ίαντά των χατα 0νμβ{βϊ)χός, ονχ ίπΐ θίβ- 
ϊ5 μων χαΐ Λίινχρ&ν μόνον, άΐλ ονδ'εν ψτον αντ&ν έφ" ίγρ&ν 
τε χαι ξι/ςών. ίνια γαρ των τοιούτων |τ/ρά ταΐς ονΰίαις 
ύηάρχοντα ηολΧω &ε^μψ ταχέντα φαντααίαν '&γρότψος Άα- 
βεν &ς χαίχ/ις χαΐ αίδηρος, ^ χα&' ίαντά μέν ίατιν 'ίιγρα 
χα&άιΐερ £ χρνοταΐλος, άκράτω δε ιίτύξει πληαιάααντα ^ηρά 

1 άπάϊΧνται Ο άΛαΙΙάττιται 1-ΜΤ_|| 3 μηχάνιον Ι^ΟΤ μη- 
χάνιιον Μ Ι 5τι\ τώ 1• οηι. Τ ]| 4 τπ ζίω Ι.Μ τοϊς ίώοιρ ΟΤ | 
10 χαΙΐΟί] χβΙ Μ Ι 12 χοίαιί»ήΰιται Μ {| 18 αυτά Ι.ΜΤ αντ^ν 
Ο II νροιιίχειν χ^ί] Μ || 15 ιΐινχροΐί η #. 1ι Γ) ψ. ΐ &- Τ || 16 Ιαμ- 
βανόνταν !.' λαμβάνοντα Ι-' |[ 21 έτίΐ τιοαίιν (οιη. &ίΙγον) Ι-Τ Ι] 
22 μάλιατα οηι. Ι, || 24 αντα Μ || 26 ξηρών] ιΙινχΒών Ι,' ξηρών 
Ι-Ίΐ/άρ ΙΟΙ ΙΤ|| 27 ιώ θ•(ίμφΜ'(|ϊ% α,ίΛο,Τ&^Ιίι ■*?ί>ν'-^ί^'^ 

χενοΓ δια τι 


προαίχειν ι 

16 χροΐς εϊναι 

δνναμένων 

χαηειτα χα- 


:6ν νονν ίν 
λεγομένοις , 
ιΐτε μόνην 

τα τι) ν οίχεία 


τί> αώμα χ 


αΐ τρίτον ίπ'ι 
χατα μηδέν. 100 ΙΆΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΙΐΝ [1Π 669. 070] ^Η 

φαίνεται, χρτι τοίνυν άπάνιων ιόντων ιήν χ^ίαιν οΰχ άπλ&ς 
ττοιεϊα&αι, χα&ότι κάν τοις ΐμπροα9ίν ίΐέγομίν, ίάλτι μιτα 
τον ανυίπιΟχίΛτια&αι, ττως ΐχη &(ρμότψος ^ ιΐινχρότητος' 
ί( μίν γκρ οίίγης μιτέχοντα 9ιρμότψος δμως ί/ρά φκΐ- 
νοίτο, δια η]ν οικείαν ψναιν ίοτΐ τοιαϋτα, καν ύ μετά 5 
ίαι^ιλοϋς 9ερμασ{ας, ξη^. τίι 6' ^ζοι ^^οιτικ μετά ϋερμό- 

669 χητος ξεονθ>ΐ5 ^ πεηηγότα δία \ ψϋξιν ίόιρ<ηον, οΐί χα&' ίαυ- 
τα νόμιζαν ίϊναι τα μϊν {γρά, τα βί Ιηρά, ταΐττ) γ' οίυ 
ίίβιρίώθΛΐ τά καθ ίαντα τ&ν κατά Ονμβΐβηχος κνοφίρουτκ 
ΙΕ π$6ς οίτά ταντα τήν χρίαιν οίίτω πο«Γσ9«ί ιών ίννάμϊί ίο 
θί^ρών ^ τμυ];ρ€6ν ^ |ιιρών ^ ύγρΒν. ού γαρ ττροί ιό κατά 
υΐίρΙΪΕ^ηίίόί άϋλά ηρής τή χοθ' Ιαυιό χρίνίίθκι χρή ιά ίιι- 
νάμει. κοίνί) δ ίτίΐ ηάντων ή χρίΰις χα'ι μία το τάχοξ τής 
άΧλοιώΟΕας. Ιιμοη>νμως δί Ιίγομένον τον &ε^μον καΐ ψν- 
χ^οϋ χαϊ ξηρον καΐ 'ίιγροΰ' ιό μεν γαρ χατ ίπιχράτηαιν α 
οϋτως &νομάξεταί, τό δ' &ς ίχχραν ίχον ης παρονομάζετια 
ποιότητα" εΙς όπότερον &ν αντ&ν ίτοίμως μΐ9ίατηται τό 
χ^ινάμενον, ϊαται δυνάμει ταιοντον. ίίαιον γοϋν ίΰτι δννάμει 
&1^μόν, οτι ^αδίως φλόξ γίγνίται, κατά ταύια ίί καΐ &τ}- 
τίντι «αϊ ιτ/ιια και αΟψαίτος, οίνοξ δΐ, διότι ^^δίως αίμα 30 
γίγνεται, κατά ταύτα ιίί *αι μέΐι καϊ χ^ίας και γάλα, 

670 Ταντί μεν ονν ολαις άλίοιονμενα ταΐς ούαίαις τρο\φαϊ 
τ&ν άλλοιούντων εϊαΐ' τά δε κατά μίαν ήντινοϋν Τΐοιάτψα 
ιήν αλλοΐιαΰιν ΐαχοντα τι χα! παρ^^^οντα φάρμακα μόνον , 
Ιόΰτΐερ γι χαΐ δοα ταΓ^ ολκί^ ίαντα>ν Ο'ύαίαΐζ ατρ£«τα μι- ΐ5 
ΐΌμτα 6ιατί&ηαΙ πως το σώμα, φιί?μ««" μ^ΐ" ^βτί καΐ ταϋτα. 1 τούταν άα. Ο || 3 ψυ3;ρ(ίτί!ΐοί ^ *■ ί ^ηρίιητοϊ τ) ύγξό- 
ττίτας (ίΐίΐιΐ.) Μ |[ 4 ύγφά] ΰ ϊγςά Ιι' /ρ. Ιηριί Ιι'Τ καΐ ΐ. Ο || 
6 ξηρό Ι-' υγρά Ι'Τ 1| 7 ^ϊαΰοΐ]5 Μ | αυτά Μ ϋ 8 ταύτη] ταοτί 
Μ |[ 10 τε] γε 1 || 3ννάμ.Βο>ν Ι. || 11 ««1 ι/-• καΐ έ- καί ΐ. Ι. || 
12 ιρίΐ κρ&ίβθ•Β£ Ο II ϊά δννάμει. η II 16 τοϋ ίηρο* κ. τον ύ. Ι- Ι 
ιό μίν ίΤ τά μίν ΜΟ || 16 τΑ δΐ Ι.Ί τά βί ΜΟ || ΐχον Ι•Ί 
Ιχοντα ΜΟ || 17 ηοιοτητο^ ΙιΜΟ* αοιότητα Ο' ίη πι8ιΓ|^. || &ν 
οτα. Ο II μίθίο«;τΒ[ Ι- με^ίαταται ΜΟΤ || 18 ϊβται οπι. Μ | γο^ν 
ΣΤ μί* Μ μί* 7«Ρ Ο II έβτί Οτα. Ι.Τ || δννάμιι ρίν Ι. || 20 ϋο- 
φκΐ,το; χαΐ πίττα Ο | 22 οί. τ. αύ. άλί. Ιι || τροφή !< || 24 παρ- 
ι^ΖΟΡΐα ΣΜΤ τριχόμινα Ο || 26 «ύτών Τ ϊ 2β λΛϊ β,44. ΐ, 
αιη. Ββέί. ^^Η ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΙΠ 671] 101 ^| 

Ι •^άί'ϋίί ί\ τίαϊ ψ&αρπΊΐίΐ ΧΎΐς τοϋ ζψον φνΰΐίος. ο&ενΛερ < 

οίμι» το γένος αντων άπαν όνομάξιται δ-ηίηΐ'^ριον. ον γαζ 
ϋ} ίιό τοϋτό γι ίΐχτίον ον'Λ είμαι χώ γένει δ-ηλητήρια χα 
τοιαϋχα, διότι παντελώς έλάχιατα προΟαχ&ένχα βΐάβην ον- 

Ε δεμίαν αίο&ψην έπιφί^ιι' οϋτω γαρ αν ονδί το «ϋρ £Ϊη 
^ΐρμόν ονδ 7) χιών -φνχρά, &ς «αϊ τούτων γι τά παντά- 
ίΐαΟι. ομικρά ααφες ούδίν Βαίοτελεΐ πΐρΐ χοίς αώμααιν ηι^διν 
πά&ος. απίν9ήρος γαρ ίν6ς ίχατοΰτ6ν μέρος ίαχΐ μΐν πόν- 
τιος ιω γένιι πϋρ, αλί ου μόνον ούκ αν 'ίιμας «αύαειεν 

10 ^ ϋερμ'ηνεαν, άλλ' ούδ αν αϊΰ&ηαίν τίνα παράοχοι προβπε- 
αόν. οϋτω δέ καΐ χΐι της ψύχρας ρανίδος ίκατοατον μέρος 
ον μόνον ονδΐν αν βλάψειεν ^ ■ψύξιιεν, άλλ' ούδ^ αν αΐ- 
α&ηβΐν τίνα παράαχοι. \ μί) τοίννν οϋχω μηδέ τα δηλητ•ηρια 671 
κρίνειν, άλλα ττ) χης όλης φνβΐίος ίνανχιώαΐι, την ί έναν- 

16 τίωβίν ίχ της ίν μέΰω *ρΙνιιν μεταβολής, οϊον Β'ύ&έας 
άαΐί χ&ν ατοιχείαιν ο{!ΰ' ΰδωρ ιΐς πϋρ οντε πνρ εις ΰβαιο 
μεχαβάλλίιν ηέφνχεν, άλλ' εις άΐρα μίν ίίμφω, ίκεΐνος δ 
ΐΐζ έτίάτιρα, ΐίς άλληλα δΐ χαντ' ονδαμώς. αμεαος μεν ονν 
^ ΐΐς ά^ρα μεταβολή τον ϋδατας, άβανχως δε *α1 τοϋ πν- 

«I ρός' ού» Ιίμεαος 0' η πνρός καϊ ϋδαχος εις άλληλα, ταϋτ 
οίν άίίηλοις ίΰχΐν ίνοντία και πολέμια, χητά ^ΐ τον α'ίχ6ν 
Τφ^ηον χαι &7(ύς μ-ψίοινος άν9ρωπεΙω βώματι τιλέως ΐοτίν 
ίνοντίος ονδίν εις α'ύτον οϋχε κατά μίαν ηοιότη;τα «ΐρ^ιΤαι 
δνναμίνιο ο&ΐε τιολΊι δίι μάλλον ίτι χα& ΰλην τήν ονοΐαν. 

36 "Εν μΐν ίή το γένος τοϋχο χΰιν δηληχηρίιαν. £τ£ρθυ ίϊ 
τ&ν άφορμίιν μέν τίνα μίχαβολής λαμβανόντων ί* της ίν 
■ήμίν &ερμααίας , ίί'ς πολνειίΐΐς δ' ίντεν^εν έχτριπομέιιων 
αλλοιωθείς, ίφ' ί>ν διαψ9είρ(α&αι τήν φύαιν ημών ουμβέ- δ&εν Ι.Τ II 3 καΐ το /. Ο || 3 γί οιη, Μ [[ β γείϋ 1 
ιτιίπί.βίί' «μικρά Ι.ΟΤ π. τ, βμ, Μ || 7 χεβΐ] ίν Ι.Ύ \\ 10 ? Ι &ΐβμήνΐίΐν 0Π1. Μ 11 11 ■ψυχρότατης Ιι || 13 τίνα Οϊπ. Μ || παριί- 
β^οί «ροοΛίσίΐ' (ί,άιΐ.) Ι-Τ μ μηβί οω. Μ || 16 ί» μίαψ βοτίρβί; 
ίμμέαον οοάά. \\ 21 ίβτίν ίναντία ίΤ ίατί ιά Ι Μ έν. έατί Ο Ι 
« «αϊ ΛοΙ. Τ II ίί ροβί αύτίιν οοΐΐοο- Ι-ΜΤ |1 22 άν9ί<απίνψ Μ 
άν9ι/ιοΛίίον αάματοί Ο || 93 αύτύν ΙιΤ αυτά ΜΟ || Λνναμίνφ 
ββτίρβί: βννάμίρον κοάά. ροβΙ ίυνά|ΐ.ίνοιι *ά4. ιΙ» οϋι^Λ-^Ι^Χ 
26 τό γίνος τοϋτο Ι.Τ νίνΟΕ το^Ο » τοΐΐο Τ- ^ Χ'^'* ^^ "^ 102 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΠΙ 672. 673] ■ 

βη»ι. ηάντα γα^ τα τοιαντα τψ γίνΐι ίϊ)λϊϊΤ)}?ικ, καν ίιβ 

672 ίμικρότητά | ποτί μηδέν αία&ητΙ>ν ατΐί^ά^ηται. τα μίν ίή 
διαβιβράακοντα χαΐ αήποντα «β! τήχ,οντα τήν τοϋ αώματος 
ι;μών φνΰιν ίίχότως ονομάζεται δννύμιι 9ι^μά, τα ^' αί 
ψνχοντα και νεκροϋντα •ψνχ^ά. τα μίν ονν πρότερα παρά- ι 
λογον ούίίμ οϋΐ ανία ηάβχειν οΰτί τοις αώμααιν ημών 
ΐνα7α^γάζια&α^ ^οκΐΓ. 9ερμία γαρ αώματι πί-ηΰιάΰαντα και 
τίνα ροτίην άΙΙοίωαεας ίντιν^εν Ιαβόντα τα μΐν ΐίς ίοχά- 
την άφίχνιϊταί 9ερμότητα, τα β' εις αηπεδόνα. 3ιατΐ9ηαιν 
οΐν εΐκότας χαΐ τα των ξάιαν αώματα χατα τήμ ίαντών Κ 
διά&εΟιν. οαα Οε ψύχει [ι6 αώμα], χαν 9ΐρμήνας αϊιζα 
προαενίγιιτβς, αηαρίαν ού αμίκραν ίτίίφίρα, τίνος ποτΐ φύ- 
αιώς Ιΰτιν. ιΐ γάρ Βπαξ ίνιργεία βΐρμά γέγονε, τι ον θϊρ- 
μαΐνει τΙ> ζψον; ή ίί μ-ηποα τι&ί^μανται, πώς φαίνεται- 
ί^ερμά•, Ιναις 6ε της απορίας, ει διορ[α9εΙη τ6 χαθ' ο6τό ΐΕ 
■ψνχρύν τοϋ κατά Βυμβεβηχός, &ς Άριβτοΐέλης 1618α%εν. 
ατίόίλνταί γαρ εν τάχιι των κατά ανμβίβηχ}>ς θερμών ή 

673 ίτίίκτητος διάθεαις^ ωΟτ' ΐΐς τήν αρχαίαν αυτά [ ψνΒίν 
ΐπανίρχίΟ&αι ^αδίως. ίν 8ε τω ηΧ^ιαιάζειν ημίν τα φνΰει 
μεν ιΐινχρά, κβτά ΰυμβεβηχ,ίις 6ε ^ερμά, δύο ταϋτ εξ άιιάγ- κ 
ΚΎ\ς γίγνεται' το μεν ιπίχτητον αυτών άτΐόΐ^ΐνται &ερμάν, 

ί] δ οίκίία χραΟις ονδεν ίκΐ της ημετέρας τίάαχονΰα μίνΐί 
Ίίινχρά. χαΐ τί &ανμαστάν, ει μήχοίνος δπος ^ μανδραγόρας 
^ κώιτειον η τι τ&ν τοιούτων, εΐ χαι 9ΐρμαν&ίντα προαιν- 
εχ&εΐη, μικρήι» ϋΰίερον γίγνεται ψυχρά, πΐΐαάνης καΐ γά- ίΐ 
ΧκΛτοζ χαί -ιάνδραυ χαί αρτον ταύτον τούτοις παΰχόνχιον, 
Ιπειδάν εις ϋρρωαιον ίμηεΰόντα γαβτίρα μη χρατηθη ηρος 
αύΐΊ\ς. ίμεΐται γοΰν πολλάκις ΐχανώς ιΙινχρά. καΐ τό γι 
τούτον μείζον, ο ΰί) και Ιπποκράτης ίπεαημ'ήνατο , καίτοι 
χνμος Βγ ^δη τό φΐίγμα χάκ των αιτίων των μη πεφ&έντων ΐο 

1 δηλητήρια] ποίίμι,ά ίατιν Μ || 3 τε χαΐ α-ήα. Μ || ΰ νε- 
χροίντα Εοάϊ. ναρκονντα Β || οίν] βη ΙιΤ || 6 τιάαχιι ΙιΤ || 11 τα 
ΰώμα οτα. Ιι' Ηι<ϋ. Ι-' ι« αάιματα Μ | 9ίρμάναξ Μ || 12 προίτε*- ίΜ'ύ προσΐΡΐ^Μηί Ο ^ 25 ταΊιτύν τούτοις Ι. τΐ(*ι6 τοϋιο ΜΤ Κ 
31^ ρο^ον Ι,Μ τβϋτο Τ ίοιίτων Ο |] ίί) οτ<ι.Μ.\\ 30 δ*0 ϊιν\ΐ6.Τ\ 
/*ν οιη. ΏΟΙΙχοΧλάχΐί ροβΐ ηβψΗντΰίν &άά. Μ- οτα. \ιΟΤ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕίίΝ [ΠΙ 674. 675] 103 

ίν τ^ ^ΊϊιίΓρΙ γεννώμενοι/ όμως ψυχρόν άτΐτομέιιοΐζ ψαίνεϊαι 
ΟΎ) μόνον ίν τη γαΰτρί ΰνατάυ «ϋκ χάχ ίων φλεβδιν αυ- 
τών ντιό τίνος τώυ χαϋ•αιρόντων φβ9(Μί*ωιι ίί,χ&έν. χαίτοι 
γε γίιοχρότατόν ίΰτι φύΰει «βί βιαίως άγεται, άΐΐ' όμως 
Β οΰί ■ίΐ βία της \ 6λχ^ς ίχ&ερμαίνειν αντο δύναται, τι οίν 674 
9ανμαατάν, εΐ χαΐ το μ-ηχώνιον, οϋτως ίναντίον -ημών τ^ 
φύαιι ψάρμαχον, άπο•ψϋχιται μεν α•ύτΙχα μάλα, χαν ϋ•ερμ}>ν 
ηοθ^, ανγχαταψύχει ό' εαντώ ΐ6 ΰ&μα; τήν μεν γαρ ίπ£- 
χτητον ον φνίάττει &ερμααίαν, !1τι ψύΰει ψνχρον ^ν' τω 

10 ιίϊ μηδ^ άίίοιοϋΰ&αι την ούσών αντον ηρος ημών άΙΧα 
μβλίον άλίοωϋν τε χαΐ μεταβάλλειν "^μας οντ' Ιχ^ερμαίνεταί 
που ΐίρός ή(ΐίον αντό τε διατΙ&ηΟιν τιμάς χα& εαντό' ψυ- 
χρήν ονν υπάρχον φνΟΗ '^ΰχη δΎρΐον χαΐ ί^μας ' οικούν 
ονχίτ απορον ο^δειτ ύπόλοιπον ίν τω λόγω. χαΐ γίιρ ίή 

16 χαΐ οτι τούτων απάντων τών φναει ψυχρών 3 τί αν ίιτΙ 
πλέον ίχ^ερμηνης, ίξίοταται της ίδιας φύαειας, ηρος τώ μη- 
δέν όΐΛορον ίχίΐν ΐ'τί χαϊ μαρτνρ$ΐ τοις προΒίρημίνΟίς. ώ; 
γαρ χαι η ααΐαμάνδρα μέχρι μέν τίνος ούδεν ΰπό πνρος 
ηάΰχΐΐ, καταχαίεται ί', ίΐ πλείονα -/^όνον πληΟιάΰειεν, οΰτω 

30 χα\ μανδραγόρας καί χώνειον χαϊ μηχώνιον χαΐ ψύίλιον ΙπΙ 
βραχν μέν 6μ[λήααντα τινρΐ την οΐχίίαν ΐτι δίαψυλάττιι 
χρ&αιν, επί \ πλέον δί &ιρμαν&έντα διαφϋ-είρεται παραχρήμα 675 
κ<ά δραν οίηιέτ ονδίν ων πρόιερον ίπεφύχΒΐ δύναται. 

Των μίν δη τοιούτων απάντων η φύβις ίναντιαηάτη 1 ιρ οιη. ΙιΤ 11 γεγίννιιμένοί Ι.Τ γεννάμίνον Οοπι. ϋ 2 βνν- 
ιατάν ίι II κάκ] χαΐ ί \\ ί γε οπι. Ι.Τ |[ γλ. ψύαει έατί Μ γΧ. 
βφόβιια, φηβίν, έβτι Ιι γΧιαχ^ότητοί αφόίοα φναει έκτΐ Τ γλ. 
ίατι ϋφάδρα Ο || β μ.ΐ]χώΐΊον ΙιΤ μηχάνιιον ΜΟ || δ <}' αύται χαΐ 
τ6 Μ δ' ίαντοΰ χαΐ ιή Τ || μϊι• αί4, Ι. οω. ΜΟΤ ( 10 γοο&1)π1& 
άλίά μίίλίον Ηβΐ}τιβ 8)1 τίρϊΐ ήμαν οηι. Ιι' Ηι44. Ι." ϊη II1&I■Β.^ 
11 έχ9ίρμαίνεται Ι,'ΜΤ θερμαίνεται Ο || 13 «ου Μ δήχον 1Τ 
τι Ο |] ίαυτό Ιι α^/τό ΜΟ | 13 <Γ>]που] πάντιοί ίι \\ αΰκανν ύαό- 
Ιοιαον ϊτ' έπαραν ούβ. ί. τ. Χ. ΙιΤ ύπόίοιπον ροβί Χόγ<ο οοΠοο. 
Μ II 14 *ή &ι1<1. Ι' II 17 ΐιι Ι,' τι Ι^'Τ || π^οειφημίνοι^ Ι^ώΤ ιίρη- 
μίνοις Ο || 18 γ&ρ βΊ) χιΐΐ Ι^ Τ || ούΒίν νπΑ «νρΙ>ί Ιι οό. ύ. τον 
π, Η ύ. π. ού. Ο || 19 πίείονα χβάνον ΙιΤ ίαΐ ηΐΕίοι>ι χρόνια 
ΜΟ η ωίθ πΧψιάιιειιν ΆάΑ. τώ ΛτβΙ Ο οία. ΐ-Μ-Τ ^ "ίώ & ^■^. 
0^*α1 μίΐχάνιον Β,άά. Ι-ΜΤ όπι. 0>,1.\ -Λΐχ^ν*- ι« -κ-'^ν^^- 104 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΠΙ 676] ^Η 

τοις άνϋρώποις Ιατί' φΰΰΐν ί' όταν εΐηαι, τήυ ΐίλ'ην ονσίαι> 
τι ιιαΐ χ$αβίν λέγω τ^ν ίχ. ι&ν τΐρώταν ΰτοίχιΐων, 9ερμοϋ 
χαΐ ψιτχροϋ χαΐ ^ι)ροΐ χεά νγςον' των ίί γΒ χάχιατα τρί- 
ψόντιον αϊχειοτάτη. τα 6 άλλα πάντα μεΊκξν τούτων ΙατΙ, 
τα μϊν μ&ΧΚον, τα δ' ^τταν δρβν καϊ πάαχαν Ίιπο τοϋ 5 
σώματος ^μ&ν δυνάμενα, χαοτόςιοΐ' μίν ααΐ ίΐέπιρι δρ&ν 
μαΐλον ^ πάαχει,ν [ύπύ τοϋ ΰώματος τ/μων δννάμενα], οίνος 
α χαϊ μέΐί χαΐ ηΐΐαάνη ηάαχΐιν μαλίον η δραν. άπαντα 
γοϋν ταΐτα χαΐ ικίΛχίι τί χαϊ ίρ^ πίρί το αωμα' κα&' οΙου 
γαρ ίηΐΐδάν εις ταύτόν άίίήλοις ή'χοντα δύο αώματα ίκϊ- ίο 
μάχιμαΐ τε χαι στααιά£]} προς αίληία ηερί τ^ξ άλίοιώΰίως 
εν χρόνια πίείονι, 6ρ5ν και τίάαχίΐν ίχάτερον αντ&ν άναγ- 
χαΐόν ίοτιν. 'ιΰως δί, χϊίν μτ) τίάνν ηολίψ χ^όνψ γίγντμαί 
ιοΐτο, δρα μίν τι και τότί ιό νοίώμενον εΐς το κρατονν, 
676 άΙΙ οΰτω | ΰμιχρον ως λαν&άνειν ϊήν αΐα^αιν. ούδε γαρ 16 
δ τμ'ηταιώτοτος ΰίδηρος ε£ ιόν μαΐαχώτατον τίμνοι κ-ηρον 
δι 31.•ης ■ίιμίρας χαΐ νυκτός, δννατίιν αντώ μί) ονχ άμβλιί 
γενέα&αι ααφβις. οΰτω δ^τίον «ακεΐνο χαίώς {ίρηα9αι δοκεϊ 

ΣΙίτρην χοιίαΐνει ρανϊς ΰδατος ίνδεί^χεί•^. 
καί γαρ «αϊ φαίνεται γιγνόμενον οβτως' άίί' ίπΐ μιας η καί ίο 
δευτέρας προαβοίης ονδεν οϋπω ΰαψες ίν τοις τοιοντοις 
ΐδεΐν ϊατιν. ο&εν οΐμαι χαΐ τΙ) μ-ηδ' όλως τΐάαχειν ίνια 
πρ6ς τ&ν &μιλονντΐύν ίδοζάΰ&η τιαϊ καΐ βνγχωρητίον γι 
τοις οΰτω λέγονΰι πολλάχις καΐ αύτονς όμοΙως ίχίΐνοις 
Ιεχτίον ίϋτΐ τα πολλά, πλην ίΐ ποτΕ μέχοι της έΰχάτης Ι6 
άΐίριβείας άνάγοιμεν τον Ιόγον, &α7ΐερ ίν τω ηαρόντι ποι- 
αϋμεν. οϋτως οΐιν κοί τό τής ίΐΐΚία^ΐΙας δόγμα τψ λόγψ 
μ^ν αντω μόνω αχοηοϋβιν ΐαχνράν ¥χει την άηάδειξιν. ού 

6 μΐϊ Μ μίν γάρ Ι,ΟΤ \\ 7 η χαΐ α. Μ || τΟϋβ,ΙιιιΐΒ, ύπή τον 
αώματοί ή. ίνρ, οηι. Ιι'Τ &Λ(1, 1,' ϊη πιβ,τρ. ^ 8 πάαχιι !.' ηάαχειν 
Ιλ* II 3ρά ί' β^άν Ι,' II 9 γονν ίΜ ο^ν ΟΤ |1 τι οιη. Ι,Τ |1 11 τε 
υιη. Μ II 13 πάνν ποΙΙΑ ίΤ κολλώ αάνυ ΜΟ || 11 τι Τ ίτι οβϋ. \\ 
16 ιιιχρόν Ι/Τ II 16 τέιίνοιΐ, τίμνιιΜΟΎ | 17 ίιινβτον Ι-ΟΤΟοπι. 
άίννατον Μ Ι αυτόν Μ | άμβλεΐ 10 άμβίύν Μ || 18 δί ■αον ίΤ \\ 
19 Πέτρτιν σΙ. Κίηΐιβΐ, ΐΓββΐη. βρίε. Θτμο. Ι, 271 ίτ. 10 || 20 έπΙ 
Ι.Τ ϊκ ΐ£ Μ ω μίν Ο II ■χαΐ οιη. Ι,Τ || 22 ίνια ομ, Μ 24 «αϊ 
Ι,ΜΤ άέ κο:1 ΟΙαύτονξΙϋ αίτοίϊ Τ κίτούϊ ήα65 Ο ΐϊ& ΐϊιβ 
οια. Ι. β 27 οΰτω γοϋν Μ| 38 αότό Ι-' γρ. κίιτφ V \^Αν ϊί ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑ1ΕΏΝ [ΙΠ 677. 679] 105 Ι μήν χ^ίία γ αύτοΰ τΙς ΐατιν ήρας τας χατά μ-Ιρος τΐράξείς. 
ύίν γαρ οΒτία ιΤμιχ^ ηι/η ηιρί τιμάς ν \ 7ΐά9γ) όιά πκντό;, 677 
&ς μηδΐμίαν αίΰ&ψ'^ν «οί ααφή βίάβην ίνίργιίας ίργά- 
ζεα&αί μηδιμιάς, ινχ,αταψρόνητα βηπον^έν ίοτί «κΙ ϊώ μηί' 
β είναι φάαχονΐΐ τά τοιαϋια αυγχω^ητέον. οϋτα1^ ονν ΐχπ 
χ£(πΙ των ϊριφάνΐων 6λίγου δεϊν άηάντων. ίργάξεται μΐν 
γάρ τί καΐ αυτά περί τίι αώμα τ&ν άν&ρώτίων, άλί' ο•6χ 
αϊα^τΐιν ονδί ΰαψϊς είαάπαξ. ^ μίλτοι πολυχρόνιος αύ- 
ιΰν Λροαφορά μεγάλως ιχΑλθ(θ( και μίταβάλΐίΐ ααφ&ς η^ι] | 

10 τα αώματα. ϊνια μΐν γε χαΐ χαχά τήν ηρώτι^ν χρίιΟίν ΐύ&ύς 
ίναργ&ς ΙνδεΙκννται τί]ν άλλαΙωΟίν, ύϊαν χα'ι η ^ριδζοιίνη 
ιούς μεν ίγχαιομίνονς την γαΰτίρα βαψάς ίμψύχοναά ϊε 
)ίαΙ αδί'ψους ίργαξομίνη, τονς δε χατίψηγμένονς ίναργ&ς 
βλάπτοναα. ανντείιϊ δ ον αμιχρα καϊ τοις ΰπνοις ον χατ' 

1Β αΚίον τινά ίόγον, άλί' ^ !ΐτι ιΐινχρά τ ΙΰτΧ χαί υγρά τήν 
%^<5ιν^ ΙύΧ οΰτω ■^νιρά χαΐ ν-^ρά ηρίις άνθρωΛον τι χαί 1 
τΐΛΐ' οαα χρίψειυ ηΐψνχεν ώς χαΐ τά ^νλα τα χλωρά προς 
τ!> τΐϋρ. Ζατ ενίόγως ΐίμφω τοΐς τοιοντοις ιδίΰμαβίν ντΐ- 
άρχΐΐ Ι το θ' ώί φαρμάκοις διατΦίναι τά αώμα^' ίιμών «οι 67 

Μ τό τρέφειν, παρ' οίον μεν τον χράνον της «ίψΐως ως ψαρ- 
μάκοις' ηνίκα δ' ^δι) τρέφει τε χαΐ τελίως &μοιοϋται, τότ' 
(κΰχή ονδεν ημα; αντιδρώντα την ίμφντον αν^ει ^ερμααίαν, 
άις «αϊ πρόαθΐν εΐρψαι, κοίνόν γάρ δη τοϋτο ιών τρεφύν' 
τιαν ατΐάντων Ιοτϊ χαΐ ο'ύ χρί{ 9ανμάξιιν, ει χι, αρϊν μίν 

»ί ίζομοιοϋΰ9αι »ηί τρίφειν, ίΐί αεττόμενον ΐ'ψνξιν, ίξομοίοϋΊν 
δί χαι ϋ•ρίψαν Ι&ίρμηνε^ μεμνημένονς άει τοϋ τ&ν χλωρών 
ξύλιαν ηαραδείγματος. ϋιΟτΐ χαΐ η χρεία των τοιοντιον ίοίάν- 
των διττή τοΐς ϊατροίς ίΟτι χαϊ άς οιτίων χαϊ ως φαρμάχων. 
φέρε γάρ νπηλλάχ9αι τινϊ την άρίατην ίν τ^ γαατρί αρ&ανν Ι Ι 

ι 1 γι οίϊοΟ τις ίβχιν Ι.ΜΤ γί τις ίατιν οίτοϋ Ο Η 2 δ*] 
τά Ι,Τ II ομικρα 1Μ οντιος μι%ρά Ο || ί Οίη, Ι,Τ || 4 μηί' Μ μ•ηδΙ 
ίΎ μηδίν Ο II 7 αυτά ίΜΤ ιαβτα Ο || 8 εΐζ £πα£ I^Τ χι χα»- 
άααξ ΜΟ II 10 γε] γάρ Ο | 13 /χχαιομένονε Τ || 15 ϊ) αάά. ίΜΤ 
ΟΜ. Ο μ 16 ψυχρά %αΙ υγρά Ι.Τ ϋ. χ. φ. ΜΟ |[ τί Οϊη. Ι- || 
17 άλΙα ΙιΤ II ίιέφνχι τρέψειν Ι>Τ |1 13 ΐ|κ£ςμ.α-Μ>'ν ΐ τ^ά,^^ο,-ΐΑνν 
εο ι^ί π^ψεαΐ! χρόνον Ι. β 22 ο*δϊν αΗί. ^^ \ ^<μ.ι> V \ "^^ 'ϊΛ 106 ΓΑΛΙΙΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑ2Ε11Ν [ΠΊ 079. 680] 

ίτά το 9ίρμότιρον. ονίο^ αχρι (ΐίν οδ ηίττΐι τψτ &ριδαχΙ- 
ΐ'ην, ίμ•ψνγ9ήαιται ν,αΐ ανμμίΐ^ίαν κτ'ήαιται χ^άβιως' έτίΗ- 
όαν ί' £^ αντηξ ^Οη τρίψψαι, τήν ούαίαν αύξήΰα της ίμ- 
ψύτον &ΐρμαα[ας. 

Έν τούτα) δί) χαΐ μάίίΟτα δοχοϋβί (ΐΟΙ τΐα^αλογίζεΰβαι Β 
ΰφας αντοϋς οΐ πολλοί των νιωτίρων ίατρων άγνοοϋντες, 

673 ως Ινίοτι μιν η ποιάτης \ ΙηιτιΙνίτοι ττ^ς Ιν ημΐν θϊρ- 
μααΐας^ ένίοτι ^' ΐ^ ούαία τΐαραύξεται και. ώς εχατίρως οΐ 
παλαίοΐ 9ίρμότίρον γεγονίναι ψαβϊ τ4 ζψον. Τίαΐ γαρ καΙ 
γίγνεται ^ΐρμότΐρον, αν τ ίπιτιίνίβς αύτοΰ τήν &(ρμααί€ΐν ίο 
αν τ' αύξ-ηΰτις τήν ούβίαν, Ιν τ) πρώτιι πιριΐχιται. φίρΒ 
γαρ είναι τή αίμα %6 ίν τψ αώματι νοΰ ξφαν χκθ' ίαντ6 
9ΐρμ6ν ^ χα! νί; ΑΙα, ει βονλει, τήμ ξαμ&ήν χολ^υ, 
ίίπαντα ίί τίίλα χαζά ανμβΐβηχος ντίάρχΐιν &ερμά τω ιόν- 
των μετέχΐίν. ίρ' οΰ» άνα^χοΓον ίΰτηα όίττ&ς γίγνεο&αι 16 
9ιρμότερον το ζψον ί^τοι τω πλείονας ιπιχτ'ήΰαα9αι τους 
&ΐρμθνς χτιμονς ?) τφ &ερμοτέρονς εχειν ^ τΐρόιερον; ΐμοί 
μεν χκϊ τίάνν φαίνεται, κατά ΰ^ τον αΐ)τ!>ν οϊμαι τρόπον 
χαΐ Λ^νχρότερον Ιαται διττ&ς ^ τω πλείονας νποτραψηναι 
τοτις ψυχροίις χνμούς, οίον τά τι φΐίγμα καϊ την μέλαιναν ίΟ 
%θλήν ^ τω της α•ύτί)ς άττάντων μενονα-ης ανμμιτρίας νπαί- 
λαχ&ηναι μάνην τήν τΐοιότητα. τι ίή ονν &ανμαατόν, άχρι 
μεν αν πίττηται το ■ψνχρον τ^ φνΟει αίτιον, ύΐον άνβράχνη 
τε «αϊ ^ριδαχίιιη, ψνχράς ποίότητος άναπίμπίοΰ&αι τή αώμα, 

080 τίεψ&έντων ϋ' ακριβώς | «κι γενομένων αίματος χρηΟτον θϊρ- ϊβ 
μότερον κίθις ίανταϋ γίγνεβ&αι τ6 αώμα τ^ τον θ^ερμον 
γνμοϋ γενέαει; χαΊ μην ει μηίΐΐν τούτων •μήτ Μννατόν 
ί'στί μήτε 9ανμαΰτ!>ν ίκ, παναάα9ωααν οί μη ανγχωροΰντες 
'ίν και το'ύτον ίδεαμα χαΙ τήν ώς τροφής χαΙ τήυ ώς φαρ- 
μάχον χρείαν τω ζώω παρίχιιν. ώς γάρ εΐ -χαΙ μ-ηδ Βίας Μ 

2 ίμψνγήβίται Ι^'Τ γ^. έμ•ψνχ9^αεται Ι' 1| τε χαΐ Τ || 3 έ« 
ταύτηΐ Ι.Τ Η αίΐίΐ Μ 1| 5 ίί ίή Μ Ι 9 το ξάόν ψααι Ο || 12 τό] 
τών ΟΤ Ι 13 ίαντίι Ι.Τ αύτ6 ΜΟ 1| 15 ϊοτοι οπι. Ι, \\ 16 τοίΐί 
ϋ•ιρμοίΐ5χ- Ι.ΜΤ χνμοίς θ. Ο || 19 πίείονας ίΤ χΐείονς ΜΟ || 
ίχΐΐραφήται. Ι,Τ )) 20 τί οία. Ο |1 21 αΐτί)ϊ Ι. αντΰ>ν ΜΟΤ || 
ίίπηΧΧά^&αι Μ // 36 αίματος χρηστοΰ Μ αίμπ χζηοιί'ΐ' ^Ο'ϊ \ 
. 30 ιιαρ^ξηιι Ο ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΚ^ΙΝ [ΙΠ 681] 107 

Ιτΐίφ&η, δια παντός αιτ ίφνίάχ•9η φάρμαχον, οΰρω πίφθΐν 
&μ.φβ> γίγνΐται. ψέ^ε γάρ μ,ηΰ^ ολβ>ς ίΐίφθήνοι την θρί- 
^βκ^νην ^ νη ^ΐα τον χνΐΐιν αντης, ίηιιβί) και 7ίαραπλ•ηΰια 
τψ της μήχ-ωνος οπψ δρα τον αν&ρωπον, ει πάμτκλνς 
£ ληφ^εΐη, αρ' ουν ού φάρμακον ΐοταί τηνιχαϋΐα μόναν, ίίΐίο 
δ' ουδέν; ονχ οϊμαί τίνα τίερί γε τούτον διαμφιαβητήαΐίν' 
δβτ' ϊχει ηάνιοϊ χα'ι ιήν τοϋ ψαρμάκον δνναμίν ^ θρι- 
διηιίνη. άλΧίί μ^ν εϊχΐ χαί τήυ της τροφής- Γθρϊψί γαρ 
ποίΐάχις' ωατ άμψοτέρας μεν αμα τας δυνάμεις εν ίαντ^ 

ιβ ταριίχίΐ, διίαννΟί (ί' ονχ 6μο((ος άμφοτίρας, &ίΐ' ίτΐειδ&ν μϊν 
αύττ] ηΐίον ίνεργϋ περί τον Ιίν&ρωπον ^ πάοχ^, ιήμ ώς 
ψαρμάχου μάΐλον \ ίπίδείκννται δύναμιν, επίιδαν δί πκβχ]] 68 
Λΐέον η 3101^, τήν ώς αίτιον, χαΐ τΐ &ανμαατόν, ιΐ τ^ 
θρίδακίν^ και δραν χαΐ τΐάαχειν ανμβίβηκεν, ίίπον γι χαΐ 

II τψ ^(φεί, χα9οτι καΐ μιχρόν ί'μτΐροαϋ-εν ελέγετο, μή μόνον 
Λραν εΙς ιύν χηρον άλίά και ηάβχην νπάρχει. τω δ' είναι 
7Η>1ίι τΐΐΐον Ο πίφνχε δραν τον πάοχειν λανθάνει ϋάτερον. 
άλΧ' ει αχληρόταΐον αντά παροβάλίοίς οίδηρον^ ίμπαίΐν Οοι 
φανεΐταί πάοχειν μαλίον ^ δραν, καίτοι δρα μίν τ» καΐ 

Μ τότε, παρορΰται ί' η δύναμις αντον δια αμιχρότητα. 

βαρροϋντες ονν ίπ'ι πάνταν μεν άπίώς άποψαινόμεθα 
τών αΐΐίΐύν, &ς ού μάνον πάαχειν ντώ τον αώματος '})μΆν 
οΛλα χαΐ δραν εις αντίΐ πεφνχεν' ηδη δί χαΐ %ερΙ τίνων, 
οίς ίναργ&ς χαΐ Οαφως νχάρχει ιΑ δραν, ως ού βιτία μόνον 

Η ίΟιΙν αΧΧα χαΧ φώρ/ιακα. Άριδαχίνη μίν Μίν χαΐ τροψ)^ 
χαϊ ψάρμαχον ^νιρόν, ενξχομον δε χα'ι τροφή χαϊ ψάρ- 
μαν,ον &ερμόν. εΐ δε χαΐ χαατόριον Ιν τώ χρόνψ πίττίται, 
εΤη αν και τονιο καΐ τροφή χαι φαρμαχον 9(ρμόν' οϋτια 4 τήβ Ι.Τ ιοΟ ΜΟ Ι] βοά Μ ίρβ εΙς Ι.ΟΤ || 5 ού Ι,'Μ οιη. 
ΟΓ,'Τ II μάνον οιη. Ι^' Η(ΐα, Ι' || 6 γι ο», Ι.Τ || ίιαμψίΒβψιήαειν 
Ι^Ί άμφιΰβητήοίΐν ΜΟ II 7 ιίχε Ι. [| 8 είχί Ι,Μ Ιαχι Ο || 9 Αβτ' 
οιη. Τ II μί» αμα] αρα Ι^Τ ϋ ίαντώ Ί' | 10 περιίχίΐν Μ Ι| βίίχννει 
Μ Π 13 καΐ τι ^ανμα<!τίν ΜΤ χαΐ ιοί &. ί' οίθίν β.άά.. Ι.* ο. 
». οΐίίμ Ο ί 14 7ϊ ΟΜ. Ι^ΗΤ 1| 16 αμιχ^όν Τ || ίΚγετο 1.ΜΤ 
(ϋγομιν Ο II Π τον π- Ι.ΜΤ η η. Ο \\ 18 εΙ] ιΐ χοΐ 1-ΟΤ 1| 21 μίν 
ροιΐ ί^αρροϋντ^ε ΕοΠοο, Ι. || 22 τάν οπι, Ι.ΜΤ \1.ϊ. -^είΛ Ά-ί ΐίώ.- 
}Ίιιιται ιοίί ρίνοσηχάβι ββά ΥβΛ» τ. ν. λβ\. \• \ 1.% -ιλΛ ι^Λί^•" 
ψάρμαχον Ι τροφή τε αμα χα\ τρώςμαιινν ΙΛΤ ■>.. ■»«■ ■»■■ ^• '*-^ Ι 

ι 

ι ^ 108 ΓΑΛΗΝΟΤ Ι1ΕΡ1 ΚΡΑΣΕΩΝ [1Π 682. 683] ^Λ 

\•2 α καΐ Ι ναπν »ιχΙ πίπίζΐ χαϊ τ&ν ^οκϊνωί' Ηνη^όν τι καΐ 
πιί^ΟίΌν δρίγανόν τι χαΐ γΐηχων χαΐ χαΐαμίν^η χοΐ #ιίμ- 
βρα καΐ &ϋμος. ηάντα γαρ ιαϋτα χαΐ τροψαΐ καί φάρμΐΐχβ! 
&ίρμ,ά, Λ^Ιν μίν ιίς αίμα μ^ταβαίίΐν, ίτι γι τίίττόμίνα, 
φάρμακα, μΒταβλη&ίντα ϋ ονχέτι μίν φάρμακα, τροψαΐ ό & 
^δη κοτά το διύτιρον δηλονότί της τροφής ΰημαινόμενον, 
α ούπα μίν ίατι τροφή, οίον 3ί τροφή. 

'ίΐς οΐν ίμπροο&ΐν ίηϊ της &ριόαχίνης ύιτϊθψίθα μίαν 
μίν χοιίίαν &ΐρμοτέραν τον δίοντος^ Ιτίραν δί 'ψνχροτΐραν, 
οίίτω χαΐ ννν ίπΐ πάνκβν των δννάμίΐ 9ίρμα>ν ύτΐοχίΐβ&αι- \ο 
ίβν αί δνο χοίλ/αί. τήν μίν οίν 'ψνχροτίραν τον δέοντος, 
άχρι 7%ΐρ αν ^ ίν αύτ^ ίκριιχάμινα χαΐ πιττόμΐνα τα τοι- 
ηΰτα αύμπαντα, ϋ-ιρμανιϊ τι καΙ ίΐς ίΰότητα χράαεως ΐπαν- 
ά^εί χαϊ ώψελ•ίιαίι λόγα φαρμάκων, ττ)ν δ ίτίραν τί)ν βΐρ- 
μί)ν ίχτΐνρώοΐί τί χαΐ μ(γάλως βλάψΐί, χαΐ ταύτας μΙν τας ι5 
&ίΙοιώβΐίς ίργάΰεται χατα ποώτ•ητα. πΐψ^ίντα δ άχριβως 
χ«1 μΒταβλη^έντα χαΐ χ^ατύν αίμα γενόμινα χατ ούαίαν 
683 Ι α^^ήβεί τό εμψυτον τον ξψον ^ιρμόν, ον χατα ττοιόττιτα. 
χα& ΰλον γάρ, αν τι 9ερμΙ>ν αν τΐ 'τίινχρον ν ϊή δυνάμει 
τδ αιτΙον, ίααδαν αίμαται&•§, τήν ΐμφντον αΟαντως αϋξει ν 
&ίρμαα(αν' άχρι δ' αν αγηται μ^ν εις αίματος ϋίαν, οίπω 
ίΐ τείεως αίμα ^γένηται^, ψύχει χαΐ θερμαίνει το σβμο 
δίχ,ην ψαρμάχου. 8Λας δ' ο^τος 6 Ιόγος ϊχ μιίίς, &ς ΐοΜεν, 
, &ρχης ηρνηται. διίι χαΐ φυλάττειν α'λίτ^ιυ αεϊ χρ^ χαϊ με- 
^ μ,ν^α&αι δια ηαντος, άς ^χκβιον τ&ν ααμάταν ιδιότητα Ά 
Η τίνα κέκτηται χράβεως, οικείαν μΙν τ^δί τινι τ^ φνΟει, δια- 

8 χαΐ &ύμθί οτα. Ιν 1| τροφή Μ || 4 μΙν Ι,Μ γαρ Ο μίν γ&( Τ || 
μεταβάϊίίΐ 1.0 μιταβάίλιιν Τ || γι οπι. Ι,Τ τί Μ || 5 μεταβαΧΙό- 

Γνα ΜΤ II ΐ' ^δη] ^ί Ι. Ι 6 σημαινόμενον ροΒΐ δΐ]Ιονότι. οοΙΙοΕ. 
II β της ι. οηι. ΜΟ Ι| {ιπι9έμΕ9α ΜΤ ύποτι94μί&α Ι, ίλέγομεν 
Γ Ο Ι 9 β•ίρμοτίραν Ι.ΜΤ τΙ,νχοτέραν Ο || 'ψνχροτίραν 1.ΜΤ βίρ- 
Β (ΜΤ^ραν Ο II 11 οΰν 1>ΜΤ βή Ο \\ 13 »ερμανεΙ Ιν θερμαίνει ΜΟ || 
■ τβ οη. Ιι II 18 τω ζφψ Ι<ΌΤ τοϋ ζφαν ί* || 19 άν τε »ερμ>>ν 
άν Τί ιρ. Ι.Τ αν Γ£ ψ! αν τε ■&. ΜΟ'Κ 30 άύαύτας] βαφώς Μ^ 
οίΐκ Ι,Τ κΐίιίίϊί ΜΟ II 22 ζγέντ[ται^ Β.άάϊάϊ: έϋτϊν αίμα Ι.Τ 
β-^ίΛ Μ αΙμαν&^ Ο \\ καϊ &άά. ϊ,ηΐβ τ|.ΐϊΚ Τ \ίτ6 σώιιο] τό ζ&ον 
0§ 23 πά« £τ II ώΐ ίοι«(ν Ι-Μ οπι. Ο Χό-)θϊ ΐοιι^υ Η ν-, 'ϊ ^ ^^^ομί* ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΓΛΣΕίϊΝ [III (184. 686] 109 

φΒ((θμίν>ΐν όί τ^δί τινι, χαί ώς ΐί μΐν άίίοιώααι το οΐχΐΐον 
ΐΐς τήν ίαντον φνβιν, αύξήοίί τήν ονοίαν οΰιω ττ^ς Ιν 
αύτ^ &ΐςμ(ΐαΙας' ΐί δ' οΛΚοκϋ&ιΙη, δνοϊιτ 9άτε^ον αντ€ 
ανμβηΰΐται, &(ρμοΙνοντος (άν τοϋ μΐΐαβύλίοι/τος ΪΛίχτ'ή- 
& ααα&αΐ Χίνα ^ιρμααίαν, μη θερμαίνοντας δε ΐην οΐχίίαν 
άχολίοαι. δήλαν ονν ίχ ιονίων, ιός έν τώ κράς τί αύμτίαντ' 
ίοτΐ τά τοίαντα. τΐρΐις γάρ ιήν ίδιάτψ:α της άλίοκύα-ης 
φνΟίας ΐκαΟτύν τ&ν ηροΟφερομίνων ^ τροφής ^ | φαρμάκου ^84 
Ιάγον η άμφοτίρων ύφέξιι, οίον τά κώνειοιι τώ φαρί μεν 

10 τροφή, φάρμακον δ' άν&ρώηψ καΐ τοις μ^ν ^ρτνξιν ίίΐέ- 
βα^ς τροφή, τοις δ' άνθρώηοις φάρμααον. ή μίν γαρ των 
ίρτνγαιν κρααις ίξομοιοϋν ίαντί] δνναταί τον ίΙΚέβορον, ή 
α τ&ν άν&ρώηαιν ου δύναται. 

Οίΐρ. V. Φανερον ονν ϊ)βη γέγονεν, ώς •ή χρίϋΐς τ&ν 

15 ■τιρος -ήμας νγρών ^ ξηρών η ψυχρών ^ &ερμών ούκ Γ|α)- 
9έν ΛΟ&εν, άίΐ' ίξ ων ήμεϊς αύτοΙ ηάαχομεν οχριβάς κν 
γίγνοιτο χα» άς πρώτον μ^ν καϊ μάλιβτα ταϋτ ΐΧη ϋίΐεπτέον, 
ΐφι^ης δ', ίΐ η δΐήαεκ, καΙ τα ίξα&ΐν. ΐί μέν γαρ ίν- 
οργήζ ίΐη κβί ααφής αΐα^Οιι τον ^ροααχ^έντος ■ή Ινίργεια 

Μ φαρμάκου, ταντι/ πΐΰτεντέον άμείοϋντας τ&ν ^ίΐων ίίτΐάντιον 
γνωριαμάΐων" εϊ δ' άμνδρα χαΐ οίβαφ^ις η ΙηΙμιχτος ί; κν' 
οίως άμφιββήτηαιν ίχοναα, τηνίχαϋτα καΙ πρίις τά ί-κτ6ς 
&Λαντα χριτΐου αντήν, ονχονν ονδε πρ^ις ταϋτα τίόρρωθεν, 
&ίί άπ αντής τοϋ ζητονμένον της οΊαίας, | οΓομ ει τ6 636 

ΙΕ ΐίαιον θερμόν, ονχ οτι γΧίβιρον ^ ώχρον τ) κονφον, &ίΐ' 
ει ραδίίος ίν.φΧογο\τίαι. τονιο γαρ ην αντα τό δννάμίι 9ιρ- 
μψ είναί το ταχείας μεταβάλίΒΐν ιΐς τ'ο ίνεργεί^ 9ιρμόν. 
χατά δε τον αΰτ}>ν τρότΐον χαπΙ των ημετέρων αωμάτων ούχ 

1 άίίοιάαιι ί II 2 ^ν αήτφ] εαυτών Τ || 8 φ. Ιάγον η ά. I^Μ 
φ. η ά. ί. Ο Ι Β Ιφίξιι Ι.Τ || 18 οώ βνναται] ούκέτι ί \\ 15 βίρ- 
μΛν η φνχρ. ΙΜΤ || 10 ροίΐ άΧί' Β,άά. ΐβίο&ΐν Ιί || 17 -/ίνοιτα 
ΟΟΓΓ. βι γένοιτο Ιι || Λςάτην Ι<'ΜΟΤ γρ. πρώτον Ιι' || ταϋϊ' 
ΒοΗρβί: ταύτην αοάά, | 18 {πιακιπτίον ρΓο ιΐη σχ. ΙιΤ || εΐ ίι- 
ήβΐΐ Ι II τά ΒοηΐΗΐϊ; τήί Ι• την ΜΟ τών Τ || 20 κιατεύονταΐ Ι^' 
γρ. χίβτιντίον 1«' |] άηάνταν τ&ν αϋαιν γν. Μ || 21 ίτιίμικιος] 
ίκίκτητοΐ Μ || 23 οϋχανν Ο ού» οίιν Ώ ούΝανν ϊίΐ Ιίτ<ιϋτα\ιί^\ 
3ί ιοϋ [ητονμένον τήβ οϋοία; ΙιϊΙΙ'ΐ ΤΪ\ϊ οΪι, ι. ν ^ν'Ι»» &«¥*«? 

£. 9ί(μύι> ΜΟ είναι 9ΐρμαν "ΐ Ι 110 ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΕΕίΙΝ [ΠΙ 086] ^Η 

£1 παχνμί^ις ί; Ιετηομιρΐς η ύγρον ^ κοϋφον -η γλίοχοον' 
^ άχρόν, «Αλ' ίί &(ρμα£νει τΐροΰαγάμΐνον' οϋχω 3' ούί ίί 
^ΆΐΛίίι «αί κοιΑ/λι/ νπάγον ^ ίϋρουμ ίρ^Ίί£ό;ιϊνον (μ ταΐς 
' '.βοτθ(ΐΙαις, ιΐ ίπίαταχ9ιί'η, το αΐμιχ, καϊ γαρ χαϊ ταϊΗα 

, ηΐριττά παρόν γι Οχοπΐίν, ιΐ 9ιρμα(νίΐ προΟαγόμινον. ιΐ ι 
μίν ονν επισήμως τε χαϊ ίΰχνράς ίποίίί τοϋτο, χα9άπιρ το 
πιπέρι^ π^όδηλον αν ί/ν πάαι χαϊ άναμψιαβήχητον Ιπεϊ 4' 
ούχ Ιαχνρδις, ε-ύλόγας εις ξήτηβιν άψικνεϊται, κοίν δί μάλ- 
λον ίπΐ ροδίνον τι καί ο^ονς ψΐόρ-ηταί τε καϊ τιμψιαβήτηται 
τοις ΐιπροΐς, ιΐιε δννάμιι •9ίρ(ΐά ηέφνχιν εΐτι ψνχρά. κ 

Χρη τοίννν ί'ξευρεϊν τινας ίφ &πααι τοις ίυνύμιι λεγο- 
μίνοις όπάρχειν ^ &ερμοϊς ί} ιρνχροϊς ^ ^ηροίς ^ νγροϊς 
άχριβεϊς χαΐ ααψεϊς διορίΟμονς, ως ίμπροα&εν ίτίΐ τ&ν 

ϊβ ίνιργεία \ λεγομένων ίποιησάμ£&α. προοήκει δ' οϊμαι η)ν 
ά^ίΐν ώιό των Ιναργεατάτων ποιήΰαα9αι' γνμνααάμενος γάρ ιι 
τις εν τούτοις ραον άκοίον^^αιι τοις άααφεΰτέροις. ιύ9νς 
ονν ίν τω προαφίρειν τω ϋώματι τάδε τι τό φάρμαχον ^ 
τ6 ΟιτΙον άτΐηίΙάχ9ω τίι ηροαφερόμενον άτΐάαης ΰφοδράς 
ίπιχτήχον θερμότητας ΐ£ χαϊ ψύξεως. ί)ν μίν γαρ ίν τοΐς 
ίμτιροα&ιν ίποιη<ΐάμε&α διορίΟμόι/, ■ήνίκα τά ■&' 'δγρα χαϊ Κ 
τίι ξηρά αώματα διαγιγνώαχ,ειν ίπεχΐΐροΰμεν^ οίτος αν ον- 
ίίν ηιτον εΐτι χαϊ ννν χρήαψος ίιά τ&ν όννάμιι 9ερμων 
χαϊ ψυχρών, είτε γαρ δυνάμει ■ψυχρον 3ν τό προαφερό- 
μενον Ιχ&ερμηναις ΰφοδρώς είτε θερμόν ον χαταψύξαις, ί) 
ιΐρώτη τοϋ οώματος τίροϋβολί) τήν αΐΰ&ηαιν άπό τ^; ίιΐι- α 
χτήτου διαθίσεως, ονκ άπο της οικιίας τον προΟαχ'Άίντοζ 
Ιργάαεται χράαιας. ΐν' ονν άχριβι^ς τε «β» ειλικρινής ι) 

3 »η1β γΙν>ώ αάά: τή μίΐι Μ ροβί γλυίΐν αάά. ιιαί ι^ίίί 
ΙιΜΤ II 4 ροβΐ ψΐίβοτομίαΐξ αάά. τά αώμα ί[| εΐ Ια' γρ. ΐν' ϊι' \\ 
τω αΐαατι Ιι' γρ. τά αίμα Ι,' || Τ Ξν οηι. ίΤ |{ ατίαϋι Μ || 9 ιε 
ρ'οΒΐ ^οβίνου οιη. Ι> || τΐ ροΒ( ΐρίό^ηιαι οία. Μ || 11 ^φ'] ίν Τ ^ 
16 ίναρνιϋτέρων Ιι || ααιεϊα&αι ΜΤ ποιήαβ•αι Ιι| | 16 άτιοΐον&ή- 
βίΐε Ι.Μ II 17 ίν τώ προβφΐρ£ί)•] οί. ΟήΙ. ΧΙΤ 8, 1 1| τά Ληίβ 
ψάρμ. Οίη. ΙιΜ || ί^ΐοι Μ || 18 τά β,ηίβ βιτ/οκ οηα. ΜΟ || χροαψεοό- 
μινον ΙιΜΤ Οηί). ιτροααγάμενοιι Ο || 31 οϋιαιβ ΙιΤ || οίβίν &ν Ο || 
ΒΒ ^ρ^ί/ιαιι Ιι II 34 ^ερμήναις Μ || αφοίρώζ ί.Μ Βαψα/ς Ο οία. 
Τ//3>' ί ^ρ τ οία. ΜΟ II ή ηρώτη] εϊ. Οή\ιΛ.\- \ '!& ιιβοο?«λ•!\ 
ιρ σώματι Οπ'ί). (Ι 27 εργάζεται Ι. ^^Μ ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΠΙ 687. 688] 111 ^Μ 

ρςννΰις ίξιτάζ-ηται τον ηζοααγομϊνον , χλιαρόν ώ^' οΙόν τε ^Η 
(ίάΙίΟ&' νηαςχίτω μ'ηδΕμ(αν ίτΐίαημον ί'ξα^ΐν άλλοΐαοιν ιί- ^Η 
ληφός ητΟί &(ςιιότητος η 'ψνξεως βφυδρας. ^Η 

Ή μίν ίή πρώτη πβροσχίυή τον προβαγομίνον ψα^μά- Η 
ί *ον τοιαϋτιι γιγνέβ&ια. τΐ^οαψερέα&ω β'ε μή πάο^ δια&ίοίι 
[οώμιχτοξ, ίίταν ίξίτάξης αντον τήν δύναμιν, άίλ' αΛλονΟτά- Β87 
Τθ(5 ως ίνι, μάΐιατα χαι κχραις. ει μίν ονν ίαχάτως θίρμ.^ 
ΰια&έσει προααχ&ίν αΐα&ησι.ν ίργάζοιτο ψύξεως, εΐη αν οϋτω ^Η 
ι γε ψυχρόν' ώααντως δε χαϊ ει τ^ ψνχ(ΐ^ Σερρών ίν τψ ^^Λ 
Ι ιαααραυιίίΜ ψαίνοι,τα, καϊ τοϋτ' αν ΐΓη &ιρμόν. εΐ δ' ^Μ ^^^Λ 
XV &ερμτΙ Οΐ^μύν η τ^ ψυχζΐη •ψχιχρύν φαΐνοίτο, μή πάντίύζ ^^Η 
&αΐψαίνεα&αι το μίν &ερμόν εϊναι, το δε 'ψνχ^όν. ίνίοτΐ ^^Λ 
γαρ αχςως μεν ίοτιν ή δίά9•εσίς 9ερμ% μίτρίως δε ψνχρον •'^^Λ 
9ν το φάρμακον οΐτ' ^Ιλο/ωσεν α'ύιήν ίτ^ τε προς τοντψ ^^| 
ιί ψν|αμ χαΐ τΐνχν&Οαν &ηαΰαν την ίγ,τος επιψάνειαν ΒΟίέ- 
%ίίι<ΐεν ΐΐΰα χαΐ διατινείΰ&αι ιό θΐ^ιμόι/ ικώλναε χαχ τού- 
του μείξόνως ίξιπύρωΟε τήν διά&εΟίν. οΰτω δε χαν εί τ§ 
ννχρά δια&έαει [το] προοψερόμενον μηδεμίαν ίχιφίροι θερ- 
μότητα, ακέητεβ&αί, μ-ή τι μετρίως ύτιάρχον 9ιρμόν ούδεν 
Η ίδραΰεν εις τήν ίίκρως &ερμον δεομένην διά&εαιν. οϋκονν 
θϋϋ•' οΰτια χρη βααανίξεΟ&αι ταν τίροϋψερομένων φαρμάκων 
τας δννάμεί£ οντ' ει »ατα βνμβεβΐ}χός ίργάζοιχό τι ν,αϊ μ)] 
«α&' αυτό. 

Κρίΰΐς δε τοϋ χατα ανμβεβηχος η τε διά&ίβις \ καΐ δ 688 
αχρόνος' ή μεν διάϋ-εβις , ει άτΐλ'ή χαΐ μία' τώ χράνψ δ η 
χρίαις διαρίξΐται χατα τάδε. τά μίν αμα τώ προαενεχ&ηναι 
ψνχΐιν 7) ϋερμαΐνειν Ιναργως ψαινόμενον είη αν δηηου χίίθ 
ίαντό τι χαΐ βι' εαντό τοιούτον το δ' ίν τώ χράνψ τάχ ^η 

1 ρθ9( προβαγομύνον αάά. ψαρμάίΐον Ι< ]{ 2 ιίίηψότοί Ιί* ϊΖ- ^Η 
ίηψ6ί ί' ιίΐιιψοίί Τ II 6 τθΛβ. προαφερ^Β9•Βΐ 3ε πβ^ϋβ &ί τό «αν- ^^ 
ααα&αι χαταχίονται βιοβΓρβ. ΟπΙ). Χΐν 8, 3 — 9 || 9 ροβΐ ιρνχρά 
ΛάΛ. ύια9ί<ιει Ιλ \\ 13 είναι Ι. Οιί1>. οιη. ΜΟ φηχρίν ΐΐναι, τύ » 
ι&ερμόν Τ II 13 άκρί^ώί Μ [ 14 ον Ιί ύπαρχο* Α Οή\>. ύπάρχΐι 
ΜΟΤ II 17 {%νρααε Μ 1 10 (ΐη' ιοι Ι. (ΐ. τώ Τ | 20 &κβύΐΐ 1^ 
&χρου βεΚ. ίονχ οίν Ι> || 21 ονϋ' ρη» οϋ9' Ι'Μ || ψαρμάχων οιη. 
Οτίΐ). |] 23 αντί)} αύτΐι Ι || 25 ή ριο £ί ΙνΜΤ Κ 2ΰ ροβί; μίν Β,άά, ' 
γαρ 1. Ι 27 φί<γον π ΟερμαΙνον Μ ϊ ■Μΐ&' \."^νί -^ώ. -«ιϊί "ίι \ 
ίβ τι ΣΜΤ γι Ο 112 ΓΑΛΙΙΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΙ'ΑΣΕϋΝ [ΠΙ 689] 

αν ίχ τίνος ανμβιβη>ίότος είς τοντ' αγοιτο, «κθάπερ 'ίτΐΐ 
■ατάνον ΰ^^ίΟ£ μέαου νέω είαάρχψ ΰδατος -ψυχ^οϋ ποίλοϋ 
ΐίατάχνΟίς &έρμης ίτΐανάχίηαιν τΐοιίιται'. άλΐ' Ηχί γι μή 
χαθ ίαυτά ^ιρμ,αΐνΐΐ τΐι ψυχρόν βίωρ, δηίον ίκ της Κζΐώ- 
της προαβοΙΐ]ς' αΐα&ησίν γίιρ εργάζεται ψν^Βίας χαΐ μϊν βη ί 
χαΐ 'ψύχιι το δέρμα, μίχρίξ αν Ιπιχέηται τούτω, και την 
&(ρμα(ίΙαν οΐ'τ' ίηΐ τίάντων βωμάτων οϋτ' ίν τώ χαταχεϊΰ&αι 
παρέχίται, αλλ ίπι μάναηι ίνβά^χιαν νίο>ν ίν &ίρίι μίααι 
μετά το παιίσοΟθαι χαταχίοντας. ωΰπΒρ ονν οϊς προατίίτιτει 
τή 'ψνχρ6ν ΰδωρ, ί% τον τταροχρημα ιμύχϊΐ ικΐίτίϊ, χαν ίμ- ίο 
ψυχα χαν όίψυχο τά ίώ^ικ&' ύηάρχη χαν ϋ-ερμά χαν ψνχρά, 
χατα τον αντίιν τρότίον, εΓ τι^ -ξν χ^6νος ^ ψνΟΐζ αώματος 
^ διά&εΰις, ίφ' ης αΐα^ηΟιν ΐφιρε το ψνχρίίν ■βίωρ εύ&τις 
Β9 &μα τώ ιζροϋτίίπτιιν θερμότητος, ιύλόγως \ 'άν ίξητεΐτο, 
πάτερα ^ερμαΐνειν ^ ψύχειν πέφνχε «κθ' εαυτό, νννϊ δ α 
ΙτίΗδίι τά μίν ίμψνχά τε χαΐ ά^νχα ηάντα παραχρήμα ««Ι 
^ιά ηαντόζ ίραται τρνχόμΒνα, οις δ ίοτίν ίμφντοζ 9ερμαθία 
χαϊ οϊον πηγ'ή τις ίν τοις βηλάγγυοις ην^ός, [ίί] τούτοις 
ηροαενει&εν έπανάχληοΐν τινά ποτέ ποίίίΐί» 9ΐρμότητος, εΐ- 
λογον οί|ΐ«!ΐ χατά τι ανμβιβτιχάς, ού κβθ' Εβντό ϋ-ερμαΐνειν Μ 
αντ6 τά τοιοϋτα. χαΐ δί) χαΐ φαίνεται, χατα τί. πνχνώαει 
γαρ τ^ς ί*τός ίτΐίφανείας χαΐ χαταχίείβει τον ϋερμοϋ ιήν 
ίπάνοδον ποιείται της ίχ τον βά&ονς &ΐρμα<ΐίας, αμα μίν 
άϋ-ροΐΰ&είαης τω μή δια^νεΐα^αι, αμα δ εις το βά&ος αηο- 
χιορούβης διά τήν τοϋ περιέχοντος βίαν ■ί^νχρον, αμα ίϊ ϊί 
καΐ τρεφόμενης ΰττό ιών ίνταϋ&α χνμ&ιι. ίίταν γαρ ά&ροι- 
ΰ&ιίΰά τε χαΐ τραφΐΐΰα τιρος ττ)ν έχιφάνειαν όρμηοΐ) οφο- 
δρότερον, ίπανάκληΰίς μίν γίγνεται της &έρμης, ϊνδειξις δε 
τον μή χα& Ιαιτό τήν 9ιρμααΙαν αύ^ηΰαί το -ψυχρόν ΰδωρ. 
χαϋ' ίαντο μεν γ&ρ εψνξε το δέρμα' τ^ ψύξει δ αντοϋ Μ 1 έπϊ τιτάτον] Ηίρρ. ΑρΙιΟΓ, V 21 (IV 538 Ι,,) Λβ πβ. Ιίςιαίί. 
β (VI 134 1..) Οβί. Χ νΠ 2, 806 | 2 ϋ'ίρονς Ι- || αοΐΐοϋ οπι. Μ 
τιοΙΙη Ι. II 8 αοαεται Ι. τίοιιΤται ΜΟΤ || 6 ίργάξοιτο Ιι | 6 τοντο 
Ι< II :ΐ τά 1ΜΤ οιη. Ο || 16 πάτιρα ΕΜ πότερον ΟΤ || 16 αφνχά 
τί χαί ίμφ. ΜΤ II 18 ίί ϊηοίπβί II 19 προβενεχΗν Ι<ΜΟ «ροο- 
ΐί'ΐΖ^ΐίη Τ II Λοιοϊτο Ιί II 20 βΰϊίι Μ ^ 21 "ίβΑιΐ. τιιιιιιιίηβϊν — 
^ίρμααίαΒ βχοθψΒ. Οήύ. 1. 1. || 26 -και οιλ. ΤΛΊ: \\ 'ίίιβ\ οΐικ ^ ΓΑΛΗΝΟΪ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕϋΝ [ϋΐ 690. 691] 113 ^^^^ύκνωΟις ■&' αμα χαΐ ΐίζ το βάϋνς ύτζονόατηαις ■ί]]ίολού9ηΰε ιοΒ 
&ίςμοϋ, τούτων ό' βντων τ^ μιν πνκνώβει \ χώΧνβΐί ι^ς δια- 09Ο 
πνο^ϊ, τη ί' ίίς τ'ο βά9ας ύποχωρήαιι χατι^ααία τβιν τανν^ 
χίΐ(Μ6ν' ών 5^ Ρ'^ν χώλνΰις ϊ^ς ίιακνο^δ τήυ α&ροιΰιν τ^ς θερ- 

Β μαΰίας, ή ίί των χνμΑν ΧΜτΐ^γαΰΙα τψ> γίνΐβιν αίτης ίποί^ 

αατο, τούτων ΰ ίχατίρω τίάλιν τ) αϋξτ/Οίς ιπΐταί της ίμψύτον 

θιρμασίας. δίά μέαων οΐιν ίχιηέ^ων τ6 ψνχρίηι αϋξηΰίν ποΐ£ 

τ^ς ίν χω ζψω '9ιρμαβΙας ίργάζεται, χα&' ίαντίι ό' ο^δέπιπί. 

Και μίμι χαΐ τα ^ερμον ίατιν 8τΐ χατα βνμβεβηχίις ψύ- 

10 χει δια μέοον τοϋ ιιενοϋν ως το κατάτίλαΟμα τήυ φίίγμον^. 
ίοΐΐόΐι γαρ νπό &ί{>μοϋ ρεύματος ^'ή'νίταί φΐεγμονή, το μίν 
ΐβιον αύτης ΐαμα ίΐίνωΰΐς ίϋτι τον Κϊ^ίττοΰ, το ίΐ τ^ χΐ- 
νώαει πάντως ίπάμΈνον η 'ψνξις τον δια την φλιγμονίρτ 
■τιβι^μαΰμένον μορίον. δίττϊ)ς οίιν οϋαης ίν τοις φλεγμαί- 

£ νοναι αώμααι δια&ίΰειας , Ηβον μίν ίχΐ τ^ πλΐονεξία τοϋ 
τιίριττοϋ, χατα τίι ποΟον ίξιΰταμίνοις τον χατα ψύαιν, οΟον 
δ ίπΐ τ^ ^ΐ^μααία, χατα το ποιόν, ^ της ετέρας των δια- 
9έαΐίον ιαΰις ίπομένην ΐχει χαΐ τήν ετίραν. χαί γίγνεται 
κατά τι ανμβεβτιχΐις τώ κινωτιχα της ^-ερμί^ς νί-ης φάρμακα 

ο καίί της φλογώαεως των μορίων \ ίμ•ψυχτι«ά. ταϋτα χ ο^ν βΐ 
δΐιθρί^εβ9αί και πειραΟ&αι χατα το κοα6ν της &ίτλης δια- 
&Ϊ0€ως ίξενρίαχΐΐν το ποοον της τοϋ φαρμάχου δυνάμεως, 
οίον εϊ αχρως η διά&ιΰις '&ερμή, χαΐ το φάρμαχον ίίκρως 
είναι, ■ψνχρόν, εί δ' ολίγον άπολίίττοιτο της άχρότητος ή διά- 
η &εβις, ολίγον χρή χαΐ τ6 φάρμαχον άποΐείτίεϋ&αι, χαν εΐ 
πλέον άτίίχοί της αχρας 9-ερμύτητος τ) διά9εΰις, άνάλογον 
ίατίχειν της ΐίχρας 'ψνχρότητος το φάρμαχον. ΐΐ γαρ άτϊά 

1 χκΐ ή εΙς Ι. || 3 τανχηί Μ || β ίκατέροιν Ι-Μ || αάΧίν οιπ, 
Μ II ή οιη. Ι.Τ ϋ 7 Μραν Ιν' ίχατίζιον ί* || ροβϊ τ6 &α. μίν 
Ο οιη. ίΤΜ II 9 γβΓΐι& καΐ μήν καΙ — μορίου θχοβηιβ. ΟπΙι. 
XIV" 8, ΙΟ II 10 χινοϋν ΜΟΤ ΟγϊΙι. χεναΰντοξ Ι. || «ατώπΧααμα 
Μ ΟτΟί. χατάντίημα Ι.ΟΤ || 11 έαεΟΙ' αν ριο ίηίΐίή Ι.Τ \\γίνιι~ 
τοι Ιι γίγνηται Τ φλίγμονΐ} γίγνεται Μ || 14 ροβί ίιττής &ία. μίν ( 1 ι 6 ί^ι^^αμέ^ρ^ς'Μ |] 19 τι"ΐ.Τ οιη. («α. Ίΐ 20 τ«Ί}Κ ^| ταίιτα τ' οίν Μαφχβ Β,ά τό φάρμαχον ΒχαινΒ. ΟηΙ), 1. Ι. 11 Ο 
28 ίχροΐί ή Ι.ΜΤ ά. ^ Ο || 24 άΛοΧιΐΛΟίτο ΜΤ άϋολείαοι τι ί 
άποίΐΛΟίτο Ο || 26 χ^ί) Ι, χρήναι οβΗ.. ΟηΙ). || 26 άπίχοι Τ ΟηΙ). 
/ί^Ζΰ ^ άτίίχαιτο ΜΟ μ »ϊρμ4τφ;05 'ν-ϋϊίο. θϊυΐ)Λΐ.ώ.Η.ι 'δΛ \ 
27 άκρας βηΐβ ψνχράτ'ψΟΐ Λάά. V 1 14 ΓΑΔΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΙΠ 692] ^Η 

τον τοιοιίτον ΰτοχαΟμοϋ την ίίρχήν της ίξίτάοιως αϋτ&ν 
ποίοΓο, &αττον αν ίξίνρίαχοις την οίκΐίαν ί^άαχον δύναμιν. 
δλίος γαρ ΐΐ χβθ' ίν Ιιτιοϋν πά&ος (ίττίίοιίιι &ΐρμ6ν ο τί όη- 
ποτε τών φαρμάκων ηροβαχ&ΐν ΐϋ&νζ αμα τ^ τιρώΐ]) προσ- 
φορά ψνξίως οίΊϊ^ιίιν ηνεγχΒ, ■ψνχρόν ίΟτιν ίχίΐνο τ^ & 
δννάμει χαΐ ΛοΚν μαΐίον, ίί χαΐ μίτά την πρώτην ηρίΜΙφο- 
ράν (ως παντίις μίνιι τοίοντον. ι£ ΰί χαΐ ΰαφως ϊωιο τήν 
θερμήμ βίά^αιν, ίξ άνάγχ-ης ψνχρόν ίση. ίΐροΟφίριΰ&αι 
ίί 5;ρή πάντως αυτό χλιαρόν, έτιιιόαν δοχιμάζηται ^ «ίΐ9ότι 
χα'ί τΐρόα^ιν ιΐρηταί. γνιορία&ίν 3' αιι τΟίΟντόν ίατιν, ιΐτα ίο 
Β9ΐ &ίρα7ΐΐίας ^νεχα τίαραίαμβανόμΐνον \ αμεινον ψυχρσν τίαρα- 
ΙαμβάνΒΐν, ίΐΐίιν ίί το μίν φκρμακου αχρως ιΐη ψυχρόν, 
ονχ αχρας δι &ιρμΙ>ν ύ'η το νόαημα. ταντ'ι μΐν ονν ίκϊ 
πϋον ίν τι τοις περί ψαρμάχων είρήοιται ν,άν τοις της 
θΕρίΛίΕΐΐΓίχ^ς μι^όόον γράμμαβιν. ίν ίί τώ παρόντι τό γι 1Β 
τοσοΰτον χρτι γιγνώαχαν, ως, ει τι τ^ θΐρμη χαί άίΐλ^ 
ΰια&έΰΐΐ ηροβαχ&ίν ψάρμακον Ι'κ τΒ τον ηαραχρημα χ&ν 
τψ μίτα ταϋτα χρόνω παντι την τι της ψνξίως αΐα^ηοιν 
ηνιγχΒ τω κάμνοντι κοτΐ την της ευφορίας τε ΛαΙ ωφελείας, 
εξ άνάγχης τοϋτο ιΙ^νχρόν έαη, χαν ίτΐ αΧλαν αοτε φαί• ία 
νηται ^ερμόν. ε^ρε&ί^αεται γαρ ίη εχείνιύν ίξεταζάμενον 
άχριβ&ς ον χα& Ιαντο &ερμίηι δν αίλά κοπή τί Ονμβεβηκός. 
όταν ίί καΟ' ίαντό Ιέγιαμεν η ηράτας ^ ίίά μηδενός [τών] 
ίν τώ μέβψ, τα^τον ΐ| απάντων δηλοϋται των ρημάτων «οΙ 
την γνμναΰίαν απάντων τούταηι αμα τοις οίχείοις πάρα- ϊΒ 
ίείγμαΰιν ίν τοις ττερί φορμάχων ■ί)7ΐομνημαΰι ποιηαόμε&α. 
Οβρ VI, ΝννΙ δί πάλιν άναμνήΰας ί>ν ^ίι; χαΐ πρό- 
σβΐν εΐπον ίπι9είναι τίΐιράβομαι τω τΐαρόντι λόγω ιήν 
προΰήχονΰαν τελεντήν. έηειδη γάρ τ 6 θΐρμον σώμα τίολ- 

Β ποιείς Ο παιοϋν Τ || 4 τών οία. Τ || προβαχ&έντων Ι^ \] 7 οα- 
ψώς ΙιΜΤ παντείβΐί Ο || 9 χρή] δεί Ι• \\ 10 γνωα&εν Ο || 11 παρα- 
βαλίάιΐίνον Ιι' παραΐαμβαυομενον Ιι' || παραΧαμβάνειν ίΤ παρα- 
λαμβάνει Μ ΤΜμβανειν Ο || 12 χωρΐ^ αλήν Μ |{ 13 (ίη] ή Ι' || ταντί 
Ι,ΜΤ ταϋτα Ο || 16 προγινώΰνειν Ι-' || τί οία. 1 || 17 τι Ι,Τ οιη. 
ΜΟ Ι 31 9ερμ6ν Ξν 1.Τ ϋιρμαΐνον ΜΟ || 23 μηβίν Τ [ τώμ οπι. 
ΜΣ^Τ Μάά. Ι,' Ι) 21 τώ Ι,ΜΤ οιη. Ο 1| ροβί βηΧονται Εΐάά. 6ννά- 
/ΛΤί Ο οα. Ζ'ΜΤ βπίό δηίοϋται Β,ϋ. 1** ϊι ϊ& δμ» Β,τιίβ τοτίτιην 
^ο2Iο^. Ο ^ 3Τύ;τομι^αω Τ \\ ΐμπροα&εν 1.\\Ϊ8 τΜΐβαβόμϊ&κ 1. ΓΑΛΗΝΟΤ ΠΕΡΙ ΚΡΑΣΕΩΝ [ΙΠ 693. 691] 115 


ι Λαχβς Ιίέ\γετο, «αϊ γαρ χαϊ ιό ιήν οκραν ΐχον ποιότητα, 
τδ ΰτοιχεΐον αυτά, χαι τό μλγ' έπίχράττιαιν αύτης ώνο- 
' μααμένον ίτι τι τό Λ^ός ίΐερον ί^γόμινον ^τοι κρ6ς τό 
Ι ανμμιτρον 6μογίνες τ) «ράς άτιοϋν ϊϊ τυχόν, οϋτω χρή και 
. 6 το δννάμίι μίν &ιρμον ίνΐργεία 6 ονδίΛω ΜαΙ ΐΌεΓ(Τ>&αι 
Ι κο» δοχιμά^Μ&αί πολίαχΆς. ο^Βκ οι* ορθώς, (Ρ τι μί) 
τίίχίωί ΙιιπυροΒτίϊί, τοϋτ ίνιοι νομΙζονΟιυ οΰίί πρόί ημΐίς 
' ΐΐναι δυνάμει 9ιρμόν. εϊτι γαρ ίύπιητόν έβτι καί τρέφει, 
\ ταχέως, εΐη (ϊν ώς τέρας ^μας &ερμόν, εϊτε θερμαίνει π:ρο( 
; 10 φΐ(/άμενον άς φαρμαχον^ ΐΐη αν χαΐ τοϋτα ΰννάμει &ια-' 
, μόν ά>£ πρό^ αν&ρΐύτιον, οϋτιΰ δε καΐ χα& εκαοτον ΐΐδος 
ι ζφον το δυνάμΐί &{ρμόν ίϊ^• ώς φάρμαχον εΐ& ως τροφή 
π^6ς Ιχιΐνο λέγεται μόνον τό ξψον. έν γαρ τω προς κ 
τό δννάμει παν, &ατι χαϊ •η βάοανος ^ οικεία βείτίων ι^ς 
Ι ΐί ίΐωβΐν. οιχεΐα όε μία χα&' εχαατον, ει φαίνοιτο ταχέως 
ι γιγνόμΐνον τοιοντον, ίποΓου ίφαμΐν ύίίάρχειν αντί) δννάμίι, 
, Λϋρ μεν γάρ έατί δννάμιι πάν ο τι αν ίχηνςώται τα- 
χείας^ Ι δννάμει ιί' &ς προς αν&ρωπον 9ΐρμόν — οπίρ ήν 694 
ι ϊν ίΐίος ιών χοτ' έπιχράτηΰΐν 9ερμών — όταν άν&ρώπξύ 
, Ν προαψεράμενον ^ τήν ττοιότητα της έμφύτον 9ερμααΙας ή 
ιήν ονβίαν αν^άνη. τα δ' αντα χάπΙ τών ^Ιίαν είρηα&αι 
χρή νομίζειν 'άαα δννάμίι Χέγΐται ψυχρά καϊ ξι\ρα'χαί υγρά. 
χαΐ γαρ και τβΐτκ τα μίν ως προς αντα τα ατοιχεΐα, τά 
δ' &ς κοτ' έπιχράτηΟιν άνομαΰμένα και νοΒΪα&αι χρή χαΐ 
*5 δοχιμάξεΰ9αι. δηΧον ^' ώς χαΐ τήν κρίνονΟαν άψήν άπάαηξ^Λ 
έηιχτήτον &ερμααίας τε χαί ψύξεως άπηλίόχ^αι χρή, xα&6τ^■^Λ 
χάτΐί τών φαρμάκων αύτ&ν εΐρηται πρόα&εν. V 

2 τό Άηίβ ατοιχιΐον θία.Ι.'Ι || ώνομαα μένονΙ-ΜΤ όνομαΣόμενον 
Ο II 8 ϊ/ιοι] ί ΙΟ 1- 7/101 ιό Τ II 4 ίτίΐτ^χάν Τ | 14 ΡίΙιίιοϊ ΐοΐΐ 1. |1 

17 ΐχΛυροΒτκί τοϊ^ωκ Ι,ΜΤ το^. ΐκ«. Ο; έκιζυ^β,ται ιίΟΓΤβη. || 

18 ώΐ άι^^ωποΐ ί'ΜΤ πβόί ιΐνΰρωπον ί' || ΰΐ^μό^' ΜΤ |1 Εν 
^ρ Ι, ϊν οιη. Τ II 21 ηί^ϊ' Ι' «*5?ί ροβ* Λοιότητα οοΐΐοο. Τ || 
ΐΐ ίνναμίι 3,ί;ΐίτΐ[ΐ ροΒΐ ύ/ρό ΟΟΐΙοΕ. Τ || 23 ροΒΐ Ιγςά 8,^(1. 
χαΐ «ΐρμά ΜΟ 0Π1. ΙιΤ | 24 άΐΐ πρόΐ κιιτ' ^πι. ίΜ |[ 2& ραβί; 

4οκ[μιί£ΐβΰαι αάά. καϊ διδάακίΟ&αι Ο οπι. Ι.ΜΤ || 36 άπαβ^κ 

Κΐά. Ιι* Ι 2β ϊρή ροβΐ έπιχτιήτον οοΙΙογ. Ι.ΜΤ || 27 ΤέΧοί γαίψ^ 
*«4 ηΐρΐ χράοίωΐ' τρίτο "' 1 
Χ9'ήναιοΐ ό ΆτταΙιύς θ, 1, 26. 

ΑΙγύπτιοι 68, 18. 

^/«■ίοΛϊϊ 07, 27. 89, 3. 74, 24. 

ϋναξαγόραί 50, 29. 

Άΐ}αβε3 6δ, 19. 71, 24. 

ΆριΰτοτέΙιιι 9,87. 10,1. 17,4, 
10, 11. 36,6 (,Ιν τοϊΐ Λ£ρ1 
ξάαιν μορίων) 16, 10. 72, 24. 
-■■ ~. 79,24. 98,23. 102,16. 


μ Ξ», 6 ^ίΧψν^'Ίί 98, 16. 

Άαία 93, 6. 

ΓϊρμαΐΌί 68, 23. 69, 2. 74, 1 

Πανκιβν 38,6. 

^πΖμίίϊιίΐ 68, 23. 

^ίαιν 23, 6. 26, 16, 20, 23, 26. 

"ΕΙΙιιμΕε 87, 18. 

Έραπίατρατος 57, 11. 

Είδημοϊ ό ψύόβοψος 76, ! 

77, 17. 
Θίόψρΐίβτος 9,28. 17, ί1. 32,1 
θίιαν 23,6. 
θρ^χιοΐ 74, 19. 
'Ιίίΰριοι 68,23. 'ίυίοί 68,19. 

Ίπηοκρίίτης 1,6. 12,6,12 (ίν 

ΆφοριβμοΙΐ:)- 13, 26. 14, 38. 

16,11. 28,20,22. 69,26 (ίν 

τφ Λ(ι/Ϊ ψύαιιοΒ άν&^άΐΛΟν). 

60,21. 82, 13. 96,2. 102, 

Κίϊ,τοΙ 74, 18, 

ΚρανΑν 14, 12. 

Κνρηναΐτώΐ Ατιάς 98, 13. 

Μίυ.νια¥ 33, θ. 

Μήδεια 93,31. 

ΜηίιχΛί ίΛοϊ 98,13. 

Μυπία 93,6. 

"Ομηρος 3, 22. 

Παρβ-ικόϊ ότίάΐ 98, 13. 

ΠΙάιαιν 22, 17. 

ΠοΙύιιΧίΐΐος 36, 16 (ίΙο1ϊ•>ώϊί- 

Πνρρώνειος άΛορία 51, 9. 
'Ρώμη 76,9. 
Σαορομάταί 68,23 
2;ΐΐνΰιχόΐ 6Θ, 24. : 
Στωϊκόί 9,28. 
1 
ά^ροίίοιτο» (βΰΙΐΒΐ.) 60,14, 
άγαΧματοΛΟΐαί 56, 13. 
άγγιΐον ίίβ, 6, 14- 43, 22. 44, 5. 

Θ1, Ξ. 8ϋ, 12. 
ά/ρνπνίίϊί 78, 9. 
έ^ύμναατοί 23, 9. 
£«ΐ]1οι φ1^βΕ£ 73, 22. 
άδιάρ9ρίατος 73, 24. 
άίιορίοτωί 83, 15. 
£4ιιΙιο$ 105, 13. 
ά^υνατιΐν βΤ, 29. 
άΐιπα>&Είοΐ βόγμα 101, 27. 
(ίερώιϊιΐΕ 88, 12. 
άηίιίί: 44, 33. 
(ί^ρ 1,11. 19,16. 54,9,24. 55, 

2, 5, 12 βαβρίυβ. ύ πιριέχαν 

■Ιΐμαί ά^ρ 13, 34. 17, 19. 
άΟροίζία• {ιΐι ϊν ■ΜψάΧαιον) 10, 

7. 46,13. 68,7. 76,12. 77,1θ. 

78,10, 83,19. 112,24,26- 
&9ΐ/οιβΐί 113,4 [τήί 9ιρμααίαί). 
ί^ίόον κηΐ χοΧν ΪΙαιον 95,13; 

άνιίΛνίύαανΐΟί ά&ραίατέ(>ον 

τι χαΐ πλίίονΟΐ τοϋ &ιρμοϋ 

79, 16. 
αΐγιιοί 44, 17. 
β»οΛώί»ιί 66,24. 67,2 (ά»£ΐ- 

&νμΙααΐίί. 69,13 (περιττά- 

(ΐατα). 70,3. 
αΙιιατοί}ΐί9αι ββ, 6. 108,20. 
αίμορραγιίν 47, 18 (βννίνώς). 
«Μηβίΐ 38, 1 (ίΐί αεβ». ηχιιν) 

"■,13. 48,6. 46,26. 48,11, 
2. βϋ,ίΐ. 61,4,16. δβ,ϋ. 1 101, 10, 12. 104, 15. 110, 36. 

111, 8, βαβρϊηβ. 
βίοβ•ΐ)τίί'34,23, 60,20,26. 61,19. 

56,15. 101,5. 103,3, ΒΑβρϊαι. 
άκαίριαί 97, 29. ^ 

άκατέργιχιτος 2, 16. ^ 

άτίίνψος 33, 28. ^ 

άχοΐού&ωι Τ9, 23. ^ 

&χορον 88,5, ■ 

ύκονμία 11, 23 {τών άρών). 
&χρατοί1Β,1. 29,4- 17,16. 99, 

29. 100,7. 
άιιρΐρεια3Ί,6{τήίάφίίς), 104,26. 
άχρίβονιί9αι 37,12. 

ίχροβ 8, 1 (-α ποιιίτηκ). 21, 17. 
86,2. 100,16. 116,1. 113,26 
(-α ^ερμύτ'ης). 113,37 (ι/ιυ^^ι!- 
τΐ)ϊ), 66,21. 82,23 (ξηριίίηί). 
55, 1 (ψϋΐΐϊ). 111, 7 (ίκί- 
Όΐβΐΐ). 61, 25 (αυμμΐτρία). 
τό άκρον 90, 13 (τ^ΐ ιϊ^ιΤιίΐ}. 
33, 23 (ίίί; ά. 9(ρμάτητος &- 
γΐα9αι). 6ί,23(βΙς &.9ίρμΟ- 
ττ/τος άψιχνιία^αι). 48, 12 
{ίΐβ ά. ζχίιν άρίτήί). τά&αρα 

30, 19, 26,8,9,10. 29, 16. 
33,25. 33,6,8. 31,26. 66,4. 

άχράτιις 16, 6. 11 

β%ρως12,ί1. 13,1. 24,11. 29, 
13,14. 31,21- 33,2, 68,16, 
66,29. 78.4, 83,10. 111, " 
30. 113,33. 111,13, 18. 

ακώλυτος 66,21. 

&1η 61, 18 (μακρά). 

άΧι^ϋύαν 63, 20. άΐη&ενι 29, 
.16,^ 

Ι 118 ΙΝΟΕΧ νΟΟΑΒυΐ,ΟΚυΜ ΜΕΜΟΗΑΒΙΙ,ΐυΜ. ^Η 


άΧίβας 9, 16. 


άι>αί«μβά«ιι.ν 63, 23 {τον Χ6•^ 


άΙίοΐΛϋν 4,8,15. 6,4. 49,21. 


γον). 


86,2. 96,4. 97,1. 99,17,13, 


άναίογία 47, 23. 72,7 (φνβιχή). 


21. 100,14,22,23. 103,10,11. 


άνάΐογον 62,16, 69,4,7, 83, 


105,9. 109,1,3,7. 111,14. 


16. 113,26. ^ 


άΙλοίοΛϊ 4, β. 53, 33. 100, 24 


άραμ-φιαβήτητος 110,7. ^Η 


(-IV Ιαχιιν τι καΐ παρέχαν). 


άναπνιΐ* 68,8. 73,3. 79,15, ^1 


99,16. 101,29. 102,3. 104, 


&νι^ρ»ρο« 81,η. ^Λ 


11. 105,11. 108,16. 111,2. 


άνααχοΛέα,{?) 51, 1 ν. 1. ^ 


άΙΙοιιοηχή δνναμ,ΐζ 91, 4. 
&1μη 16,23, 


14,12 ΙΙίριΙον). 


άΐοντος 62, 21 (ορρ. λείου- 


άνιηομή 68, 1δ, 77,2. 


μνο,). 


ΛϊΟΕομιΐΗίί 69, 11 (ίνιοι χΆν~ 


5Χΐ 16,23- 


ών). 76,31. ^Η 


άΐύτίο,β 98, 14, 


άναφοράν ποιίΤα^αι 34, 3- ^Η 


ίίμίμτηοκ 43,4. 


άναφνίΐβαι βοτάναι 82, 20. ^Η 


άμιβοί 101, 18, 20. 


άνδράχνη 106, 23. ^Η 


άμίτάβλητοΒ 19, 24. 
άμιτρία 10, 10, 30. 30, 26, 
άνέγχίητοί 35, 5. ^Η 


αμιτρο«Β,26. 13,11, 75, 2β, 76,2. 


'!:<'ε«ιι»ΐ 3, 15 (ούκ ά.). ^Η 


96,18. 98,6(9)1όί), 7 (λ<!οιε). 


άνινρύναν 60,24. ^Η 


ιί.Βίι:ριοβ8,11,2δ. 10,10. 14,10. 


ίνη&ο» 108, 1. ^" 


04, 19 (ίχην). 


άκίρακοδίβΈΐ 83, 10. 


αμήχανοι 60, 19 (σοφία). 


&ν»ραΙ 83, 11, 13. (ιηοΓίιιιβ) 


αμιχτοι 1δ, 1 {ί-κραίόβ τε χαΐ 


14,8,12, 16,14. 9Ϊ, 12. 


ά.). 29,6. 19,21,27 (ά. τι 
χαϊ εΙΙιχρινήζ). 31, 16,23. 
22,31, 97,29, 


ανία 96, 33 (τι χκΐ ^£>ί). ^Η 


άμοναοι 5, 7 (ορρ. μοναίΛΟ«). 


£ι>[χμοΐ 14, 19. 65, 1, 3. ^Μ 


όιινβρός 46, 25 (-ά βίόθησίί). 


άνοβον {τό »έ^ος) 14, 6. ^Η 


109, 31 (-ά ίνέ^γηα}. 


άΐΊΕίοα/Είν 7, 17. 


αμΛ,ος 76, 18. 


άντιβιαιριΖν 87,32. 


άμφιαβψτ^ιΐίί 48, 33. 109, 22, 
άναβαλ1αι9αι 85, 13 (ΰΐΐΐ^ΐΐν). 


άντί)ρ&ν 105, 22. 


ιίΐ'Γΐβ'ΐρμαΐκΐΐν 89,22. 90,23. 


άναβιβρώακίιν 97, 13 (ίρπί]ϊ ό 


93, 22. 98, 18, 


ήΐΊϊΡίβρωΠχ(![ΑίΐΌ5). 


άνχί^ΐαΐ,ί 1,10, 6,20, 8,12. 


άναγαλΧίί 26,27,29. 


10,26. 29,19,21. 30,3. 91,1, 


άνάγΐίν 15,10 (ϊίϊ ϊι• χίψά- 


8,10,13,20,21. 83,12,16. 


1<»ον), 16,23, 


88,9. 40,8,9. 64,3,6,16,23. 


ένα^ΐνΐΐΐ' 33,16, 


άντίχιιται. 6,21. 3,6 (-μ^νηκ). 


άνάβθΒΐ3 46, 34. 


άντί1τι•φ'ί 3Τ, 6, 6. 


άΐ'αΰυμίαι»; 66, 34, 67,3,16, 


άντιλογία 28,25. 53,11. 


28,31, 68,5,9. 87,20, 


άντιβτρέφειν 61, 24. 


ί*αι;ιθΒ37,18,20. 38,18,14,38. 


ί»ω 33,19. (ένωίίρΒτοΰ ξφον) 


δβ,2,7(ορρ.Ιναιμθί). 76,19- 


26, 19 άνωτίοβι. 


ί^>•α/α^τθ£ 17, 3. 


άνω&εν 23,21.11,1- 3*^^*^• ^ζ ΜΠΕΧ νθΟΛΒυΐ.ΟΚυΜ ΜΕΜΟΚΑΒΙΙ-ΐυΜ. 119 ιμαΧια 12, 16 (κράβίωΐ). 
άνάιιαλο^ 13,4. 72,7 (βνα■ιι^α- 

οία). 74,16 (χρδοΐϊ). 81,13. 

84, 2β. 85,16. 
άνωμάλωκ φυχ'ίίϊα'ίαι) 71, 9. 

73, 21. 81, 24 («ΐκροτκι). 
4ί£^ 24,21 (χατ' ^ξίαν). 
(ίξίοιμα 2, 23 (τά πρώτον), 
ίπαβτ^β 49, 23 {ά. χβΙ άμΕτά- 

ρΐηϊΟί). 
άτιιΔον (το ύέρμα) Τά, 19. 
απα£ τ. εΐαάπίχξ. 
άχίίχάΐ 90,1. 
άβίΜϊίϊν 76,3. 
ϋαιατοί 2,16. 47,29 (αιτία), 
απέραντος 51, 1ϋ (11^(ΐοΐ). 
άηοιΪΕΐ (Γοσαβτοϊ) 86,7. 
^Ο^ΕΪν 7,21. 18,20. 95,1δ'; 

βραχτι 38,21. 
άπόιΤίφΐ 49, 12, 18, 19. &0, 3, 

26. 51,3,14. 63,1,3. 85,9, 

Ββ,βρϊΠΒ ; ίν ιοΪΒ ■Βτίίρ άαο- 

Θείξιαις 53, β. 
άποχίιίειν 111, 15 (ίΓίω). 68,3. 
άΛΟΐίΙ^ρωαΐί 10, 26. 
ίαιοχριτιιη άύναμις 91,5. 
άπομά•ζ£α&αι 8, 28 (πρϋ^). 
άπ<ίν£05 61, 27 (βιονν). 
άΛοίηροίρΕίν 46,13. 06,18 («- 

«£05). 82, 24 (Ικατώς). 
άίίοπΙαν&α&Βί 51,13. 
άποπίηΐίαι 46, 20. 9δ, 16, 
ι1«ορ(Γο«•αι76,-26(ίίινώ!). 80,6. 
άχόρτιμα 98, 1 (ούίΜ- 
■απορία Πνρ^ΈιΐΈΐ,οΐ 51, 9. 102, 

13, 15, 
άττοαώζην 71, 16, 
ιΐποτρί^ΐβ^ιιι 97, 9, 
άποψράττην 67, 7 (τόν πιίροΐ'). 
άποχωρίΐν (τινόί) 46,3, 63,11. 

84,15. 87,18. 
άΛΟχώρηΟΓϊ 9,17 (ϊοδ β•ίρ,ϋο6), 
(ίχοχαιρίΐΐΐΐ' 78, 21 (τινύς). 
άΛοψιΧοίν 16, 17. 
άαοψνχίΐν ίΟ,Ιϋ. 48,4, 99,4. 
103, Τ. άατιχ,ύν όργανον 34, 24. ■ 

ίαιτόξ 61, 9. ^ 

ϋπτίΐν 90,13. 93,25. ■ 

ά^αιάΐ 90, 8. V 

άργαϊν 62,83, ■ 

αργία 60, 13. 

ΐίρΐΊίΐ 62, 11 {αργότερου βίον). 
&ρχτοι 74, 10 (ίπό ταίς άρ- 

άρρωοτιΐν 2, 17 {ιή ΐ•ϊρ(ΐόν). 
ιίίΐ;ρ<αβτο£ 70, 14 Ι^ρΙξ), 16. 73, 

24, 75, 27. 102, 27 {γαατιήρ}. 
άρρώοτω^ 70, 19. 
άρτβν 108, 34 (έχ μιδϊ άρ/ηϊ). 
ί(ιτι 43, 17. 44,13,28, 86,13, 

87, 1 (ά. γΐγινημίνος), 
αρχαία ψύνίζ 93, 4. 102, 18. 
ίρ^ικοΒ 48, 14. 

άβαρχοξ 71, 28. 80, 20, 81, 4. | 
ααι\πτοί 16, 1. 
άαιτΗν 61,6, 78,6. 
άϋΐτίαι β1, 4 (μοχραί), 78, 9. , 
ίοίΓΟί 52, 24 (ορρ. ίίηίοχ ' 
£βχΐΐΐτοΐ 55, 17. 
άοπίϊ 97, 21 (νϊρβτδ). 
άαταχόί 82, 1. 
&βφαΧτθί 89, 1. 100, 20. 93, 24 

έτκίαιπιηρον (το της διαίττίί) 

61. 17. 

&τί1^ς (ορρ. τ^Ιϊιοβ) 48, 13. 

8Θ, 18. 
&ΧΙΙ&9 66,20,21. 68,2. 87,21. 

98,8. 
&τμά8ιΐ5 42, 18 (&ϊρ|ΐΒΐιί<(). 58, 

29. 55,14, 66,1. 
δτοΐμοε '^^<33. 84.12. 
(Ετοίΐοϊ 26, 16 (ούαία). 27, 8 

τά βτομα 23,1. 27,6. 
άτρΕπτοϊ 100, 26. 
&τριχοΐ 64, 20, 70, 11. 73, 

76. 18. 
αύαίνκιβ-αι Ά,ίΖ. 46,10. 66, 
αΗην 89. 1, 25, 94. 10, 37. 106. 4 

18,^ 120 ΙΝΟΕΧ νΟϋΑΒυΐ,ΟΕυΜ ΜΕΜΟΚΑΒΙΙ,ΠΙΜ. αύζμψ03 3, !4- 83,14. 78,12. 
αύχμαβης 66,13 {γη). 
άφ»ονία 69, 27. 
άψίεβος ΤΒ, 19. 94,11. 
άφοριπμιίκ 12, 12. 28, 19. 
άψ(ο3ι<ιιαΒτιχός 72,13,17. 
άψρ}>ς (τοδ Ινττ&ντοΐ κννόξ) 


7,91. 

ήφωρΗΤμΐνωϊ 21,3. 2 

14 (ααραβάίλην). 
άχ1νάΛτ]ς 5ό, 13, 
αχρι ίΐΐίίατον 82, 23 

6,29. 
ίχ«(ΐοβ ϋ, 19, 22. 
ά)ΐύμιατο5 48, 1. 
άχώρΗΤτορ 3,5. 56, ΙΕ. 60, θ. 
&ψνχος 26,20 (ορρ. Ιμψνχος). 

29,10. 41,3. 112,11,16. βαδίίιιν 53, 9 (ρ&τΐ. ίυί;. 

ϋσιαν). 48,9. 
βαίανιΐον 54, 9. 
βαρύνειν 48, 18. 
βάβανοΐ 115,14. 
(ϊασαΐ'ΐ^ΐιΐ' 89,2. 111,21. 
βί«ϊ 78,28. 
(ϊιάίίβ&αι 68,7, 
βιαίία^ 67,8 (πίΙητιιίμΕνον), 

4 (ίΐΊΤβΐ). 
ρΐκΗΐίΒ 71,34. 73,24, 
βάΐίος 76, 1 (-κ χρίκ), 

βόΐ^ 80. «ρΐίί). 

Ρορρβ£ 3, 20- 16, 26, 

βίάγχοβ 46, 21. 

βραχνίογίας ίνίχα 62, 4. 

βραχνή: ψάι/μακα βραχέα ΰι- 
ΰύμίνα 99, 6ί βραχν άποβιΐ 
33,20; χατά β^Βχύ 82,21; 
ίηΐ βρ. 103,21, 

βν^ΥΡ" 10.21. 

^ρύον 44, 5. 4(ϊά ^ιιτνίααι^ 38, 15, 26. 
/ντψι^ 1ί, 10. 77, 30, 2ί, 37. 
^β,Τ.11. 82,19. 84,7. 95,1β- γίννητός 32,13. 103,1. ^ 

γΐώϋηε 66,34, 82,6. 88,13. 
^ηβδ* 70,22. 73,21 (/ηρώντεϊ). 

46, 12 (γηςώντα). 
γ-ήραβ φίϊά ύΐ 46, 10, 26^; |ΐ)' 

ρίιαχον 46, 15. 
ΐΊαιπίοί ίφθοτίμοί 81,2. 
71^ίχω^ 108, 2. 

/νώμων 34,23. 35,21, 56,13. 
{^νώριμας 50, 13, 
γνιαατάς 49, 5. 
γράμμα 1, β, 27,3 (βί' Ιιίρον 

γ^άμμΒίτος). Ι, 9 {ίν τ^ίϊ τφ 

γράιιματι). 27, 14. 94, 20 {τ6 

9ίύτίρον γρ.). 
γραμματιχ'ή 5, 2, 8. 
/ραμματικΰςΐ, 23,24,25. 6,1,6,6. 
γρνηός 79,9. 80,7,9. 81,10. 
γρυΐΕόιηϊ 80, 23. 
γνμνααΐα 32,9, 114,25. δάί ή ΐΕπτή 90, 2β, 94, 15. 90,13- 

βααύτης 82, 22. 

βΒξαμΐνή 54, 22. 

<ϊεΰρο; μ4χί/ι τοϋ 6, 80.6. 

ίη1ηΓ»ίριοκ 92,17,20. 101,2,3, 

13,25. 102,1. 
άηίατικόε 10, 11. 
άήξίί 96, 23 (άνίαν τι χαΐ ίή- 

Ιι* ίαιψίρΐΐν), 
βήπονϋ-ιν 96, 14. 106, 4. 
βιαβιβρώαΜίνίβ,Ι.ΰ&,ΙΟ. 102,3. 
ίίΐΐ/ναΐΕΓίί 32,26. 50,15,18. 51, 

19. 56,19. 
όιαγνιαβτικός 33, 8. 64, 6. 
ίικβΈΜρ 63, 20. 65, 28 (γής). 

72, β (μορίων). 74, 6, 14. 78, 

26 (οώμΒτοϊ). 111,5, 112,18. 

113,16,18,23- 79,3. 111,24. 
ίίαιια 7, 12 (ύΐΊ£ΐ)τϊ). 62,21,27. 

60, 16 (λίΛτή), 
διαίχ'ημα 16,21. 
ίιοχρίνΕίν 96,11. 91,1. 
6ιάΛ(>ΐΒΐζ 96,9, 


^^ _— 


ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΒυΐ,ΟΚΤΙΜ ΜΕΜΟΚΑΒίυίΤΜ. 121 ^Μ 


βιαμα^τάνίΐν 70, 18 [τ^ς ϋη- 


111,20; πΐ<?ί 104,9. 96,20, Η 


βΐίοϊ). 84,14. 


27; πΒραπΙη'ιηα δρά τον &ν ^Λ 


αιαμάχία^οι 101,10. 


»ρωχαν 107,4; ^ρβν %αϊ ^1 


ύ^ομφιαρψ:^^ν 107, 6. 


«ΟΕ^ίΕίν 6,19. 107,17,19,84.. ^1 


βιάχίαΒΐ.ς 36, 22. 73, 15, 28; 


104, 5, 12. ^1 


βιι^λαΰτι*ός 79,21. 80,9. 


βραατιγίόζ 5, 21. ^1 


ίί<ϊρ«ρο«ν 73.12. 


ί)ν•ι«νΗ« (#ρί|) 68, 20 (ορρ^ Η 
«έΒ>Ί>ί£). ■ 


6ιαατίΙΧία9βι 89,1 (τά« &μω- 


ίυίκρκΛ/αθ, 7, 18,22. 30,β,3Τί 


»-υ^ίπί). 82,15 (ΛίρίΓώΐ'ίι.ο- 


31,13,18. 87,24. Θ3,14{ΐ]*^ί 


ϊΐνή) 63,17,19. 64,8. 72,7. 


ίίΛβϊϊΐμίί 33,4. 


78, 23. 84, 27. 86, 16. .ί 


ίιαβώίην 61,11. 89,34. 


31,20,25,27. 82,13 ρ&βώ». 


9. 103,12. 105,19. 
τΟν ον άΧΧ' ον μαχραι διαψέ' 


Ε 


ρον). 55,24 (ούίίνίιοφ^ροι-); 


ίπρ 0,10. 10, 7,16,21. 11,8, 


ίΐΒφίρίΟθιη 96, 26. 108,26. 


12,25. 12,19,24. 13,10. 1β, 


βιαψ»οςά 97, 7. 


Β, 18, βββρίαβ. 


ίιοφνίδΐί 60,24. 


έΐ»αίΜ&αι την γαατέρα 106, 18.. 
Ϊ^Οϊ ^υίά βίΐ 62,1. 


μώ™^). 


ίΐίος 20,19,20,21, 21, 6, 1β 
(ορρ. γίνος). 26,28. 27,2,6^ 


«ιαζώριιβίΐ 47, 39. 


36,27, 116,19; χοΐ' ϊ- Ι,β, 


3ιύαβ*αΧΙα 23, 22. 49, 20. 


18,10. 19,6,8. 20, 13,34. 
22,18,18. 116,11. 


ίίΐέοίοκ 66,36. βϊ,ΙΟ, 68,6. 


ίΙχ6ς 68, 12 ; 3, 13 (ώί ΐ.). 1,&. 


69, 24. 88, 9. 
ί«ι4 62, 7. 


ίιίρηται τα ιΐχότά). 4, 21 (Ιί; 


7*11" τα £.) 


Λΐ]#ίίν 61,12. 


ίίλκρί^ιίκ 19,21,27 (&μιιηο§ι 
Μ *<ή ι.). 47,13. ββ,20.110,8Τ. 
ίίπιΐί άρα 13,16. 


(ίίτρώιον), 72,1 (ίΐίΕρρϊοι»). 


ίΐαάπαξ 105, 8. 


82, 26 {ψνΐών). 108, 23 (φβρ- 


ίι%ατίίω9ίν 10,18. 48,28. 


(Μίκον). 


ίιωτίρΒίί 106,8. 
ίιιβάβχία»αι (ωβί.) 6, 5, 


«ιπώβ ΙΟβ, 16, 19. 


ίΗ7ο»•οΐ; 15,20. 36,26. 62,1». 


^ΐ2ώ; 3, 22 {άντιΧίγαν}. 10, 12. 


67,19. 97,14. 


18,1. 
ίάγμα&•2,ΙΙμοχ^φ). 104.27. 


ΐχπϊ'ροί(Ρ»9,12, 16,20. 108,16. 


^Μίΐκίί:»» 52,20. 115, 6, ΐ&. 
Λοξαίαν 104, 23. 


115,7,17. 111,17. 


έιιτβίπΐββηιν ΐι\,\'*• ν^ΐ ϊί™#\ 


«ν*- //»• ΙΜ, 14. 107, 16, 23. 


ΙΪ,Υδ. ν«\,ΐλ. ΙΝΌΕΧ νθΟΑΒυΐ.ΟΚαΜ Μ1ίΜ0βΛΒΠ.ΐυΜ. ίκτροΛίί 93, 4. 

έκφέραν (χαΧΙίβΐαί αιαφνίάς) 

24, 12. 
ίΐίψΐογοίιν 64, 24. θθ, 3, 8, 0. 

109, 26. 
ίΐΒΐώίηϊ 57,3. 
έΧΙηίΐν 67, 30. 
ίΐκοβμ 96,1,12,13, 97.4,10. 

99, 10. 
Ιίχτική Λύναμις Β1, 3. 
ίΙΧέβοροβ 109, 10, 12. 
ΐηιίαιιν 2β, 11- 33, 19. 
ίίλόγιΐίοΐ 46, 9. 
{(ίβρ/ΒΟν 46, 3. 
ΐμΛίΚΤίΟ' 87, 11 (βνάμΛίτα). 
ίμαίί 41,11. 
ίμχΙιΙκΕΐυΕ ΙΤ, 1β. 
{(ίΐιΐΎΐΙία 50, 20. 
ίιιφίρίϊ 44, 14. 72, 15. 
ΙμψΏτος ίΤ,Ι. 94,13. 10β,20 

{&ερμααίά) ΙΙΖ,ϋ. 106,3. 112, 

17. 106,32. 116,30. 74,38 

(9ίρμ,&ίη3)- (»ινμύν) 29, 21, 

23. 68,7. 74,21. 108, 1θ. 
έιιφυκηχιίί 113,20. 
ήιψυχοί 7,15, 112,10,16. 
ίναιμοΐ 38, 14,19. 41,16 (-^ 

£■^1. 42, Ιβ. 58,2,7. 
ίνανίΐοί: α&ντούναντίονΙΆ,'ίί^. 

16, 4 ; τουναντίον &ιίαν 48, 3. 
ΐρπίτιοβιι&αι 45, 17 (τ^ ιΐναι). 
έναντίαΐΒΐί 101,14 (ιήϊ φιΐΜοις). 
ΐΐ'αΐΓίρ)'ΚΪΕΐϊ3-βι 102, 7. 
Ινΐειαι 78, 9. 
ένίειχτιχάί 81, 4. 
ΐι<β«(£ΐϊ 80, 23. 112, 28. 
ίνίΐ)γίΐα ψάά ύί ββ,17. 48,10. 

49, 8,13 (πρηχτιχή χαΐ ςρν- 

I βι»»;). 43, 3 (ιρνχι-κ^. 24, 8. 

^ 26,12. 36,3. 40,21. 46,6. 

V 67,13. 74,3; ίνιργεία (ο^ρ. 

Ρ ύννάιΐΐΐ) 32,16,20; κατ' (ν- 

■ ΐρίΈΐκι- 60,0,10,14. 51,21 

/αρρ. χατα ίνραμιν). 

Α'/αητσ&ίτι 43, Ιβ (σχί^ιν); Ιό- 

ί'βί νϋν ίνΐίτώε ^,11; έν- ίβτηχάϊ 49, 26; τά ννν Ι»- 

ίϋχαιτα 49, 16. 
ίνόν 80, 1. 

έναϋΐΓΰαι 66,15 {&ΧΙιιΧοΐί), 17. 
ίΒριεοδμ 82, 26. 87, 28 ϊ. Ι 
ίίαιίϋίτωοίϊ 46, 24. 
ΐ|βίρ£Γθ(Τ 94, 14 (βίιΟΒ ίξ.). 
^ΙαΙΐίφΕίν 93, 13. 
ίέαπλοΰν 27, 12, 
ίΙάΛΤΕίν 6,7. 90,25, 93, 11, 

20 {φΧ6•/α). 
ί^ατμίζίΐν 9,17. 
ίέίρϊΐ/Είτθ'κΓ 76,27 (τή»" χαΐήν 

ϊίϊ ττ]ν γαατίρα). 
ίϋχΗν 69, 16, 67, 13 (τοδ ίίρ- 

(ΐατοϊ). 
ίξ,ικμάζιιί^αι 2, 24. 6, 29. 
ί\ιχνίΙα»αι 97, 25 (πρήϊ τή βά- 

ΙξΙαΐαοΆ-κι 85, 1 (τής οΐχίία! 

φνΟίοΐζ). 103,16. 113, 16. 

41,19 τήί μΐΰάτητοΒ, 
ί^ομοιοϋν ϋ1,11,α,ί9. 93,1. 

94,22. 95, 1. 96, 10. 105,25. 

109,12. 
ίξομαΐαβίί 92, 5. 
ύπαγειν 94 21 {χίνβυνον). 9Β,5. 

30 23 (Χάγον); ψΒ^Οΐ 94, 23. 
ίτιαΧΐίψίΐν 93 23. 
ίααναγιιν 108, 13. 
έπανακΧτιιίις 112, 8, 19, 38. 
ίπανοίΟϊ ιϊΟΜίοθΌί 112, 23. 
ίααντΧίΙν 84 20. 
ίΛίί)ίΐ ίή βχίψίί) 43,14. 
ΙπΕξίρ^ϊο^κι 48, 25 ν, 1, 
έ«έρχι,α»αι 35,6 ϊ. 1.; ία-ήΐ^ί 

τισιν Ιατροΐί, 16,17 (ίη ιηθιι- 

ΐθπι νβηιϊ) 
ΐΐΓίκΙιΕΕίι• 4ο 27. 
ίπιχρατηίΚΕ 86, 3. 100,15 (χατ' 

ΐπίκριιιηΐΓΐϊ' . 115,2,19,24, 
ίηίχτηιοβ 17 Β (-ον ίϊρίκίιι). 

75,1,6,10,11 ραβίϊηι.; 60,11 

(χράαΐί). 98, 27 (ϋ-ιρμααΐα). 

103,8. η&,26. 110,19 (θί91"ί- 

ϊΐΙΒ).103,1Β.110,ϊ6(,3ιώ»6βιίι. ΙΝΟΕΧ νΟΟΑΒϋΙ,ΟΚϋΜ ΜΕΜΟΚΙΒΙΙ,ΐυΜ. 123 ^| 


ίκιίτιφίαί 96, 19. 


νβωρ 54,18; άήρ 51,19, 56, 


ίΛίμιχτος 10», 31. 


11; ίιΧικία 9,11, Β&βρίΐΒίιηβ. 


ί«ιμιξία 13, 2. 


ίίμορφοϊ 36,15. 


ίπινίίΐιταί (πΟρ) 90, 14- 


είπϊΛτοί 116,8. 


ίΐκίπίϊ 47, 6- 


ίαΐΛΐίχην 6.21. 


ΐ'&ηνουί 43, 6. 


ίαιατιμαίνεα^αί 12, 13. 102, 29. 


ε*ιιορ£ίι• β, β (,τροφής). 


έπίαημος 111,2. 


ίΰπορος 48, 16. 


ίίρονβ 110,3, 


έίίοΜίμΐί 49, 28. 78, 27, 


ίδρυ&ίΑΟί 71,14. 


ίχιατάζίΐν 110,4. 


ίΐρ,.χα.ρί«ϊ2,4. 


ίτΐιτηβείότης 32, 19. 


ί«ρώϊ 70,17- 


ωιομοί 53, 7. 


ίίρΒοη,β 67, 31, 


ί««ρίφίίν 61, 17. 106, 19 ν. 1. 
επιτυχών: 86, δ 6τιαϋν τών επι- 
τυχόντων. 


61,23. 81,6. 87,33, 112,38:- 
ινψάζβίΛν 87,37. 1' 


ι 15, 112,22,27. 


ίύψορία 114,19. 


Ι ΐΛίφαν,ίί 2,6. 


ϊ«φοροϊ 16, 14. 


ίτιιχέην 118, 6 (ϊοντοι). 


ίΐφώρβιοί 83, 22. 


ίιαχιί^Ιία 48, 26. 61, 26. 


^ύχνμο« 78, 2, 3. 


^:(0ίχΐΐν 68, 20, 22. 69,3. 76,8. 


ίίϊΡ0«Ε43,6. 


ίφτίΐν 3Τ, 3. 
ίβαης 97, 12 (ί άρΒ^ΐι^ρωιιχί- 


ίχΕί*: τά ίί /£ νϋν ίχον 10,4ϊ 


μινοι). 


Ϊ;[ί5β•αι ϊήί ίΐχάνοι 94, 16. 
^ίίι-ηϊ ίόβ 97,21. 
ώϊ 0- ββαΐί. 52,12 (?. Γήίά» 

μή?). 68, 13 (παντίϊ). 114,1 


ίρυ/ιί 76,26- 


ίριι&ροΓηί 46, 23. 


Ιαχάτας 1,18, 86,10, 44,5, 


64,15,20. 65,1. 98,7. 111,7. 
ίτΒβογΐνής 4, 26. 


Ζ 


Μρ<οϋ•ίν 76,5. 


ίίτηίίΕ 110,3 (ίίί ί. άφιχνβΤ. 


^ι^βίοΐ 2.26. 48,17. 


«*(«)■ 


ϊίανίιίϊ 68,24,26, 69,25. 73,9, 


ζωή 9ίρμάν τι χρί)μα χκΐ ύγ^^ 


ίύζωμον 107,26. 


9, 19, 31. 46, 6. 


^6»νμο5 42, 20. 


ίψον η ψυτίν 1,14. 31,15. «,■ 


ΐύ^ύνην 68, 14. 


12. 24,9. 35,21. 
Η 


ιύκρααία 9,12,25, 12,21. 16, 


Β 3,2, 4,81 (Η-ηϊ«ΐΓ!?). 
ίΐβάαχειρ 69,10 (προιιιί7οι.Η8 


16. 36,23,36. 63,24. 79,6. 


ιίχίοτος χρδσΐΓ 7, β, 12. 8, 3, 


ϊώ τιβάακον). 


18, 16,21. 31,89, 40,1. 64, 


ί&ο( 8β,4(τίϊ ψΐί).ίί). 7Θ,!8. 


η, 22; φύβι« 17,13. 32,10. 


ίΐΐιοί 3, 12. 76, 16. 
ήΐιοϋα^αί 75,19. 


40.12- 62.13,20, 63,6; ίξίΐ 


61,23; ούαία 23,34,2β; γή 


69.3; ίαρ 14, 27. Ιβ,ΙΟ. β5,ΪΙ; 


ημλίϊΟΐ. 124 ΙΝΟΕΧ νΟΟΑΒυΐ,ΟΚυΜ ΜΕΜΟΚΑΒΙΙ,ΓυΜ. ^Η 


ψ 93, 21, 

ί«ίρ 80,19,26. 62,21. 


ίΐώί 69, 21, 67, 21. ^ 


ίΧνώδίιί 67, 18. 


ίίρινός 66, 24 (-ή &ρα). 


Ιμαντώάτΐί 67,11. 

ί« 58, 22, 24, 25 69, 2, 4. 
β 


ισομοιρία 12,3. 16,15. 34,27. 


#ώΙ«ίθ*Βΐ 89,6 («βρά ηνρΐ). 


40, 18. 


63, 25 (ί* ήΐί,')- 


ΐβος 18, 4 [ίν ίβφ τψ). 


9άΐΛ0ί 74, 13, 2Θ. 94, 23. 


Ιβότηί 24, 18, 22, 65, 16, 20, 


θάΙιρίΒ 53. 3, 


108, 13, 
ίεχνόί 81,9 (-« σΐίίΐη). 84,11 


#ΐϊρροιί»'ηϋί 31,28. 


ί-ή ίξίί). 62,13, 60,18. Β2,β. 


9ιΙον (ΒΐιϋπΓ) 93, 21, 24. 


ίβχνάτης 42, 10 (ορρ. χι^χύττιε). 


»Εΐοϋν 93,26. 


Ιχάρ 14,9,14. 


β-ίρκπίνΐίχή μΐθοίορ 85, 17. 
114,16. 


Κ 


βίρμί) 112,3,28. 


Μοβ-ίχιική ίι'ΊΌμΐϊ 91, 4, 


Ι Οίωρίίν 12,17. 


«Β&ότι70, 9. 77,16. 98,18,22. 


^^ βΐώριιμα 76, 24 (άνατοιιιχάν•). 


100,2. 107,16.114,9.116,26. 


^^^ «ΐοιρία 16,29 {φυβιχι'ϊ). 19,28 


χαχοχυμία 97, β, 14. 


^Η (Ιατιχή). Π, 24. 
^Η «>ηραΐ[»<ίί; 8Θ, 13. 87, 2. 


χαΐαμίι^η 108,2. 


κ^ί1<ϊ^Μι^;θ9,11. 90,26 (ύ έηρ,ίί). 


^^Β «ρασύτη; 42,18 (ορρ. 6ίύ.1α). 


καν&αρίΐ 99, 9 (τ6 3ίά τών ηαν- 


^Η »ρ^ψ>ΐ <]ΐιίά ΒίΙ 91,16. 49,1. 


&αρ13α,ν φάρμακου), 11. 


^^Β β-ριιΪΒχίι^ 48,21. 87,28. 105, 


ΝΒνώΐ' 33, 13,19. 35,20. 3β,18. 


^^Κ 11. 106,1,25. 107,2,14,25. 


37,21. 40,17. 63,7. 


^Η 
^Η «ρίέ 70,16 (έρρι^ηοί). 67,19 


Μίραβος 66, 6. 82, 2. 


^Η (ΐΕυ»ί). 70,16. 69,21. 67,15 


χορ)ΐί»06β5,6. 66,9. 82,2- 97, 


^Η (μ^^Ιαιυα). 67, 22 (οϋΙΙη). 67, 


11 (ηιοΛπβ). 


^Η 19 (ΐΐνορά). 69, 21. 43, β. 


„άρο« 95,17. 


Ι 9ροαΧΙίί 90, 25. 98, 18. 94, 16. 
&ύφα 108, 2. 
βόμΟΕ 108,3. 


χατά τά^Β ΐ,ΐϋ. 11,25. 67,88; 


». τοϋτο 66,4. 31,7. 26, 1Β; 


«■υριχιίί 72,12,17. 73,1, 74,28, 


χ. πάν 59. 6; χ. η 23, 28. 


^^1 βνιιοιιδής 24, 14 (άθ οαη«). 


68,6; χ. τ/ 112,21; χ. τοΐτά 


^Β -^β" »3, 12. 


11,19. 19,16. 34,11. 12,8. 


^Β »υρΐε 93,9,13. 


29.23. 80,26. 81,11. 100,19. 


^Μ 


χοτα&ρκϋΒ 89,16,18. 


^Η 


χατάκΧίιαίί 112, 22. 


^^Β ίά^α 108, 21 (ιΙ« αΓμαιοΐ /^^αν 


«ΒIκ1ίίφίί^ 93, 10. 


^Η 


χπιαίίτάί• 33,3. 


^^Β Μκίττίί: 108,26. 109, Τ. 


καταξ-ηραίνειν 80.16, 


^• Ιχανώι τΒ,Ηε 29. 2, 44, 19, 82, 


χοΐβΛΒΐ:.(ΐι. 84, 19 (ιώ 7Ρίίμμβ), 


17,24. 91,19, 94,6. 99,10. 


ΧΒΐιίΛίβοίΐο 113,10 ν. ι 
χαταπνίγίΐν 95, 13 (φλί/α). 


103, 38. 


/κμαβ β, 5. 


χοΤΒΜίζοϋτι β1,ϊ&. 


^^^ 


4 ^Η ^^Β ΙΝΟΕΧ νΟΰΑΒυΐ,ΟΚυΜ ΜΕΜΟΕΑΚΙΜΙΓΜ. 125 


^^ ^<I(Γίί?ρο^ 78, 28. 


«ν^ί &7,8. 87,3. 95,6,8. ^ 


' καιοβτκβίϊ 7, 18, 8,26- 9, 1, 


χύοτίί 68, 27. ^Η 


18,23,26. 14,3,6, 16,3. 1β, 


χύΖνηκ 113, 2, 4. ^Η 


2. 38,16. 54,12. Θ3, 5, 9. 


χώμ» 95,17. ^1 


κατατιτρ&αΟ-αι 66, 16 


xώνε^ον 87, 29. 102,24. 108, ^Η 


Ύίαταφιν 9ό, 12, 112,7, 


20. 109,9- Η 


««αίΡϋβθΒί 87, 17. 


χώναιιρ 41, 11. ^Η 


χατάχνΒΐΐ 112,3. 


Η 


χατεί-^αοία 92,1. 113,3,5. 


Β 


•κοΧΎίγοαία α,ίΐ {έναντίαζ -ίας 


ΐΕί|ΐρ»| 26,25. ^Η 


1νιαχΐα9αι). 


Ιίί^ρΟίΓ 14, 1,7 (ϋβωρ). 93,Η^Η 


κκϊΟΜίκϊ 67,17. 83,6. 


(Ά^ιοί). .^■ 


«ΐίΓω&ϊν 27, 2 {&υι4νβι). 


λί&Γίΐ»ι: 7, 17 ϊώ ηΐίονιίίιχ'η _ι' ■ 


Κάδμο 14,1,3,7. 


ιή Ιί&ιορ. 32, 11 ιή πΐιονώ- 


χίνωβιρ 113, 19. 


ζον ϊ) Ιίίποι•. οβα Ιίίπη ι^ 


ΧΕίΊαι^χόΐ 113, 19. 
κιψάλαίον: ιΐί Ιν χ, ά^^οίβαζ 
10,7; (ίρ 8ν «. άχο/ών 16, 


1«ιτο(ΐίρϊίΒ 110, 1. 


6,9; Λώ «ίφολαίων 19, 13; 


Χΐ•,ίχάχηΐ 60, ΙΟ (ρΐΰτ.), 26 (« 


χατά χ. 62, 2. 


|«.6). 64,12 (ορρ.«.ίϊθβ).. 


χιίριροκ 44, 1. 


λιπτννΐΐν 60, 13. 


ννιαβώβης 76, 26- 


Ιίυχότηϊ 28, 6, 7, 


»οΙάζΒΐν 98, 11 (ίήν ίσϊίι.). 


1ΐ|3>ί(τ 9, 16. 


99, 6 (τ6 αφοΐρόν), 12. 


Ιιγνϋξ 67, 6, 16, 


κώίροϊ 93, 6 (πΕρΗΛίρώρ). 


Ϊ(*ώίη5 37,11. 


χόρυΕκ 46,12. 46,21. 78,28, 


^ίμαΐΊΙΐίίίε 61,1. 


χοζωνίς βαΪΒ 84,18 («ροβ^ύί 


ΙίΧαρόΐ 67, 4. 
λοίΊΧίίβ 16, 28 (-ή 9ία>Βΐα). ί\ 


^φ^Ιήν «^« Ι^ Ιάγφ). 


24. 50, 26 (ήΛ,ίί£(|ΐϊ). 86, 1 
{&ν»ραιηος). 87,1. 


χ^ανίον β'θ, 28. 


Ζοιμώίηϊ 13,25- 


αρανροί 68,21, 


1α£(!5 6Β,3, 6. 


■ρ^βΐ 16,23. 100,21. 


Ια^ιίτιΐβ 68, 10. 


χρ<ί^0Γ 86,2, 


Ινττώΐ' χύων 97, 20. 


χροΓκφοί 70,22,24. 80,14(017(1- 
ΛίΊΐτωΛότίί). 81, 13. 


ΛΓ 


χρύοιαϋοί 33, 3, 7. 60, 17. 66, 


(Μίία 87, 13. 92, 12. 


18. 99,29. 


μαίακόβαρκοζ ν. 1, 65, 4. 82, ί 


χνιίν 43, 18 (μίιτραί τών *νου- 


μαΐαχάατρακα 65, 4. 82, 1. 


αών). 47, 10, 16, 16. 44, 4 (ιό 


μαΐαχόάερμοΐ 66. 9. 


ΧΏΟίψίνΟν). 


μ«1αχόη]8 34,18, 36,28. 87. 


χιιϋιχίβ^Λΐ 72, 8. 


13. 57, 17. 60, 8, ΒΛβρϊΟΗ. 


χυχίν 74,22. 


μαΙάτΓΒΐν 68, [4, 


«ίχΐΌΕ 37,26. 61,6. 


μΛ1ιί»(α•(ήΐία.ϊ >Α.=ΙΛ.. •ίΛ ,.•» 


χιτπάριηοί 21, 14. 


^■1 126 ΙΝϋΕΧ νθϋΑΒυΐ.ΟΚυΜ ΜΕΜΟΚΑΒΙΙ-ΐυΜ. ^1 


μαραίνΗν 6, 6. 


νίμΐΒ»αί 93,16 (πβρ ίνΕμ,»}*!] ^ 
ΐϊΐ!)• 


μαρτορίΐν ΐ. ά&ί. *1•,2Ά. 108,17. 


νίογινήί 44, 16 (ί^ο»•)• 


μιγάίως 98, ϋ {6νίί>αα»Βή. 16 


..Εφρΰς 39, 8. 68, Β, 19. 


(ώφϊϊίίϊ). 108,16 (^^ίτιει*). 


νινροχον^ρ&βτ,ΐ 69, 13. 


106, Β. 


νί«ρώίΐ]£ 44, 20, 


μί(£ίΓ£ΰϊ 111,11- 


ΝκοΓΕϋΧ: νγράίατον ή πιμίλ^ 


μί1«1Ίθλ£ο 9, β. 


67,6; Ι-τιρότιρον μίν τιναν. 


[«:ΐί(7ϊο1(χΰί 83,2,3,4,8. 81, 


ΰγρότι^ον δ' άνθρωποΕ 18, 


2,5,8,13. 


10; (Μΐροηέ Ιηρΰ* "«ί <""£>- 
Ιηίέϊ.ρ<Γν20,4;&ρ1Μίφ«- 


μι1αίνια»α>. 46, 19. 


μιΧΧτιαμάς 12, 18, 


ΙρίτΗΓΰν ΐί χαϊ ξηράτατον 


μίηΐίΐ^ριΐ'όί 76, 8 (-ή ^ώρα). 


38,3. 


μ^βαε: Ιν Χ(η μίααι κα&έατηκι 


νιωΰτί 66,13. 93,10. 


36,21. 37,13. 46,5; τάξαν- 


νη/ηιε 77, 3, 12, 


«ε34, 19. 35,20, 14,23; (ν 


νίΐΐ/ον 87,28. 88,6. 


μαα 81,23. 


νιφίτΰί 64, 37. 


μιαότηε 38, 8. 41, 20. 


νόηΒΐς 32,26,27. 33,5. 40,15. 


μεβοδν 66, 29. 


48,11, 49,2. 61,15 (αίοθί)- 


μϊτηΛώχίΐν 7, 19 


οίί ΐί «αϊ νόΐίαις). 
ν&ημα 49,21. 


μΒταπτααΐί 84,1. 


*0ίΓώί)]Ε 12,16. 13,26. 16,16 


(ίϊΓαιωρίΓϊ 4, 2ϊ [χροί τουναν- 


(ϊκρ). 68,1 (αι;μπτΒ(κ<), 10 


τίον). 


(ίκοχρκσίκ). 18- 


μιτ^ιΑχτιτιε 61, 1. 


νιίτίοκ 16, 2 (ίϊ νοτίαΐί Καχα- 


αώ,κ,),3,26- 48.20. 87,29. 98, 


ατάβίαν). 15,3. 


19. 101,22. 102, 2.ΐ. 107,4. 
μ^ν (ιιάνβΓΒ.) 34, 8. 56, 18. 57, 


Χ 


ίηρκίνβΐϊ 2,28. 8,3,7,10,20. 


5. 58,1. 94,24. 


21,26. 5,11. 7,16, ρΜβϋη. 


μ-ήνιγγ(ς 69, 8. 


ίηριΐϊ 1,1,11,16,18. 2,8,11, 


μ^ον 88,8. 


12,16,28. 3,2,9,21. 4,2,3, 


μίαν 87, 28. 88, 5. 


6,16,18, ροΒΒΪηι, 


μνξώδηί «.12. 45,22. 82,8 


έηρΟΓϊ]ϊ 2, 2,13,18. 3, 12,20. 


(βιΕρέ). 


Β, 20. 9, 14. 11,17. 12,34. 


μ*ρίΐίί 97, 13 (γίνέβίίε). 
μΛίριάχΐί 66,26. 
μίίρμηέ 18,11,24. 19,6, 20,4. 


Ο 


21,7. 23,14,18. 11,12. 


ίίοποιίϊοθαί 68,7, 


μνώδνε 73.13. 76,21. 


β«'ΐν56, 18. 79,17. 86,15. 116, 
6. 104,22; 3β-ίνΛ£ρ 101,1. 


ιν 


οΓκηβίΕ 74, 7. 


νδΛνβθ,δ. 96,1,16,27. 108,1. 


ο/χουρίίν 61,20. 


).<ίρβηξ 93, 19. 


οίνος 92,6 (τρ^φ£ΐ χαΐ ρ'ώί-- 


ί-^'*^ ^ί, ί^. 


ΐ'νβι ΤίίΐΗΓΤα). 94,6, 95,10, 


ί'ΐχρβϋι, 33, 9. 102,6, 


100,20. 
Λ ^Β ΙΝΒΕΧ νΟΟΑΒϋίΟΚϋΜ ΙΙΕΜΟΗΑΕίυυΜ. ■ οίνοϋν 48, 19. 
αίγαιμος 61,4. 
έΐιγοχι/άνιοε 92,3. 
άλίγω ιινί 58, 17. 59, 4. 
όΐάιάψοζ 10, 38. 
όίοχίήραι 11, 3. 
ύμ«1ι{β Τ3, 5, 16. 
όμαλάτης 12,31. 
ΐμοΐώβ 12, 1Β, ΐ1,8,14,22. 78, 

12(ίχίΐ»•), 81,8,22. 
ύμαείν 38, 28. 89,17. 90,9. 

92,6. 103,21 (ηνρΐ). 87,24 

(ίίρμιηΟ- 10*. 23. 
Αμογαι^ν 21,23 (τά ϋύμιΐΐτρον 

όμαγΐνές). 32,36, 23,7,18. 26, 

6. 57,20, 41,1. 86,4. 115,4. 
ίμοΕίίιίί 21, 24, 28, 7, 17. 
όμοιομίρήί 85, 1, β (βαμα). 
ί(ίθιόπ)ϊ 91,22. 
Αμοίααις 91, 16. 
όμάβι (χα^ίΐν) 9, 1. 
Αμαννμια 29, 1. 66, 6. 
Αμανύμωε 31, 19. 100, 14. 
^£ 19,31. 35,5, 43,33, 44,9. 

59, 17. 
ϋ|οϊ 15, 24. 110, 9. 
όξνρίγμία 78, 20. 
Α^ύρροηος 74, 23. 
ΑπΙί} 19,81. 85,5. 44,3. 59,18. 
όηόΐ 98, 12 (Κνρτιναϊκόΐ), 19 

(μ^ωνοΐ). 101, 22. 102, 23. 
άρΒΧΐΐ*ίς 48, 4. 
δρί£ΐ£ 46,25. 
Αΐ/ίγανον 108, 2. 
ιΐ^ΐ'ίΰΐιαί' (βε. κν^αί) 93, 3. 
έροφτ| 98, 14. 
ίριτΐ 109, 10. 
ίβιήΐΌβ 69, 28. 
όοτιβδ^υτι 21,11. 114,8. 
Ίσιραχιίιΐερμα 65,4. 66,1. 81,27. 
δβχ^α%θν 66, 8. 81, 26. 83, 1. 
6βτβαχ(ίι<Γηΐ 70, 8. 
δ(ΚρΕο«65,5. 66,3. 81,25.82,7. 
6ατ6ι6ι\ς 44, 13. 

ο5;ΐθϊ 67,33,27. 88,21,26. 73,10, 
ΙΙψίβ 66, 6, Π 

παιδίχόΐ 9, 10 (-ή ήΐίχίκ). ■ 
■ηαΐΒίνία 26, 27. ^ 

πα1αιοίΙ8,6. 27,4, 41,8. 57,« 

61,38. 106,9; &νδξΐ« 1,8, 
παΐΐιν^ρομΐΐν 66, 23. 
χάμίχαν 37, 20. 
Λάμ/ηοΧνι 33,6. 41,10. 49,6. 

72,23. 78,8,13. 99,13. 107,4. 
παπΓΐώΕ 58,6. 71,12. 98,10 

(όίΙγον).α. 101,4 (ΛαυΗκα) 

77,11 {άαΐώί). 
πάντη 88,14 {ανμψαινίΐν), 93, 

13. 96, 6 (φ^ρ£ί&οη). 97, 3, 
Λάνταί9,η. 10,12. 20,27. 36, 

24. 49,10. 56,14. 77,26,27. 

81,5,9. 99,22, βαβρίαβ. 
πκρβΙϊοΖτί 10,38. 11,3. 19,4. 

28,23. 26, 6. 
τίαράίαγμα 5,19, 65,12. 105, 

27. 114,25. 
παρά&ειιιε 34, 8, 13. 
π«ριηιού£ΐν10,3. 17,4,10. 71,2. 
Λβρ((1θ7/ίϊθ#0ί( 66,6. 88,8. 
ααραίογιαμό^ 52, 19. 
παράΐναιι 46, 20. 96, 18. 
παραμίνιιν 5,4. 62,33. 
παραΛίηϋαί 95,17. 
παραοιίίίρειν 84, 25. 
ααρατί&ιϋ&αι 38, 18 (τ$ μν^{ 

5Ι(ΐρί[Γρ(^(ί(ΗΙ'0( ϊίθΌΙ 

ποραίΐΐΐϊ 106,8. 
Λαραντίχα 94, 23 (ίρ τ^ 

111, 10. 
παρα^ΐρήμο: 94, 18 [ίχ τοϋ π,). 

112,10. 114,17. 
αάρΐ^γον 76, 11 (ί»• π. τί9ι- 

παρέγχνμα 57, 12. 
παρόμοιοί 14, 27. 
ΐΓβρι!* 110, 5 (λ. ηχοπίΓ*). 
5Γβροιιομά£ίΐν 0. Βθ^ίί- 100, 
παρορδν 107,20. 
χάχοί 64, 13. 69,4. 

πβχννίιν ϊιϊι,νϊ- «>*,° π.). 

Ι [128 ΙΚΒΕΧ V0^ΑΒυI,ΟΚυΜ ΜΕΜΟΚΑΒίυυΐΙ, ΙΓ). ίΐαχύηΐί 42, 10, Μ, 10 (ρΐϋ 
πείίίνοϋν 4β, 19. 
π^ΛΕμι 104, 6. 10Θ, 1. 110, 7. 
χεΛτιχός θΐ, Τ (-α Βογανα). 
πίρΒ 80, 16 (ιοί μίτρίου). 33,37 

ΐίίααίτίραι νοϋ 7(ί(οβ•ήνοντος. 
περιεχοΐ', τΰ 73,4; τ6 ταριέχαν 

ίξ^ΐν χρνοί 74,12; &άΧαοζ 

74,13,26. 113,25. 
τιι^ΐΛΐίιηιν 90, 4. 
περιηιΐΐ^'νιίναι 3Θ, 38. 58, 23. 

69,1. 61,13, 

«ίρίΛίΒΕΓί!» 45, 30. 

αιριιαΙίιΐΒΐν 67,4. 

»ί(>ΐβια0(9 62, 27 {ίΐραγμάτΐΰν). 

53,3. 
ίΐίριφιίΕίν 58, 31. 
πειραϊοί 76, 3 (/ϊ*ΐίί;). 78, 15. 
Λίφ£ϊ47,27. 49,1. 60,5. 96,9. 
«ί 10,5. 21,1 (Λ^μίν — πϋ ίί). 
ηίΐ-Βνο» 103, 2. 
ΛήΙΐί 38, 2β. 64, 3β. 6Ϊ, 2. 
Λίμΐί:ή35,Ί. 38,26. 39,1,6,6,8. 

64,26. 57,3,7,17. 63,7. 64,4. 
τομΐΐώ^β 60, 26, 37, 28. 61,19. 

63,26. 64,1. 78,23. 7β, 18. 

80, 18. 81, β. 
πίσην ΙαμβιίνΕΐ.ΐ' 60, 1. 
πιβτοϋΰ&αί 53, 13. 
κίττο 50, 39. 88, 3. 90, 30. 94, 

16. 100,30, 
τίΐων 61, 9. 

ηΐκ^κριί: 44, 12. 82, θ. 
αλάβο« 45, 7. 
χΧάατηι 86, 12. 

Λΐ££ΓΟ£63,4(ΐ%«71Ε11'ΐ)ϊ ΚΚΕΙΪ- 

ατάοιως], 17 (τ^ε ύ)ΐΐί/ο;ε). 
ΛΪίκτρον 85,5. 44,3. 59,18. 

ι Ρι-ϋΕΑΐ: Γ άγρντίνίαι 78, 9 ; άσιτίαί 
61,4. 78,9; ^χπιώσεί?16, 18; 
^^(ίειίΐΐ 78,9 ;ΰΐ(>μ^ττ)τΕ? 63,26; 

Ι ■ *ιιμοΓ78,8; λίπτότψίςβΟ,ΙΟ; 
μΐτ^ιύττμίς 61, 1; ΰμ^ρσι 16, 
8; τταχντψΐι 60, 10; «ιΙΟΕίϊ 
96,19; αάρΛίς 69,3; ιιχίαι- 
'ρώί 60, 17; ϊριί/ίοί 46,21; 1^^ 
ίϊΐνΟΓ 48,15. 49,16. 106, 
πίψΕίί 47, 27; Ιμ^οι. 47, 28| 
ιΤ(α2ΐαρι{0Ε[Ε 47, 28. 
ττοίοΐ 31, 19,30, 33, 23 (τά »οιΔ 
οώμοΐκ). 113, η (κατά τό 

πολιοί 70, 16. 
Λολίονίβ-κι 70, 22. 
αοΐίαιαίς 78, 27. 
ίΓολλβϊβ 97, 3 (μίρίίΐίΐαι). 
ΛοίΧαχώς 17,6 (λί)•*!»). 36,4. 

40,1. 116,1,6. 
πολλοί ηολίάχΐϊ 97, 5, 
αοΧύαψοΐ 37, 19, 21. 58, 10. 
ΛοΧύααρκος 61,26. 62,14. βδ, 

3β. 64,1. 
ααΐνααρχία 62, 12, 26. 
πολυχρόνιοι 92, 2. 105, 8. 
ποσοϊ 63, 13 (ϊή π,). 113,16,21, 

23. 99,21 (ΐπ' Ολίγον ποαόν). 
ίίοσοϊηΒ 97, 23. 
πραγματιία 89, 11 (τίΐρΐ χρά- 

ΰιαν). 49, 23. 
αραχτίχάί 48,10 (-αϊ ^><Ε'ρ7£ΐ.βίΐ) 

49, 3, 14 ίαιοίχίϊά). 
^ραβοΒίβής 77, 36, 37. 78, 6. 
πριπόντω^ 17, 2, 
«ρίΟβι'Γϊροΐ' (ϊίίβ'η'οείΟΕ »ριτ){- 

ριοι• 50,31. 
Ίΐροα^ιοάΗκνύνκί 37, 13. 60, 3. 
προβαίνΒΐν 44, 33 (ταίε ή1(- 

προβάτίΐοί 44, 16. 
Λρογάίτωρ 81, 6. 
Λροίιίλωί 72, 6. 
■αροϊατάναι: 37, 21 ΜοϊιίνΒ τΕ 

και οΓοιι ϊριιιίριορ «ροστηβο- 

μΐνοίτ. 
ΏροχαΙεΙαΰ•αι 65, 13. 
Λροχαΐίρ/ΐϊΕίιιβΌΐ 93, 8. 
πρα%ύητΗνβ1,10{τοϋ ίέρματοί). 
προπίτιια 42,19. 
ηροιΤΕτί}£ 79, 27. 
ττροπίατίιν 63, 7. 
τίροαάγΐΐν αρρΓορϊιΐ(ΐΐίαΓ6 69, ΙΝΒΕΧ νΟΟΑΒυΐ-ΟΚυΜ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙ-ΙϋΜ. 129 «βοιτάπίΕίν 13, Τ, 
προαβάΙΙειν 93,11 {ηΙιο«), 2ΐ 

προσροίη' 54, 2. 65,9,13. 5β, 
3,10. 104,21. 110,26. 112,5. 

π^οαίπιβχίητια^αι 71, 5, 

προαιχτίΐ 87, β (δΐΐ)), 7; 12. 

ΛροβηγΟζία 1,19. 8,2. 21,22. 
81,27. 

πρόβ&ιβις 46, 24. 

προιινπαχανίιν 22,13. 

προβφορα 106,9. 114, Ε>. 

ΏροΒχα^ίΐν 29, 1θ. 

προνπιίβχΐΐΐ' 52, 8. 

π^οφανώΐ 4, 22. 10, 8. 

αρόχιιΐίος 60,13. 28,17. 

πράπ]»" 63, 16 (ιι}»• )■« πρ.). 

χράτωί 42,22. 52,5. 114,23. 

πταίσμα 17, 24. 

ΐΚτίρννώ^ηϊ 72,2. 

«υκϊΐίτηί 70, 12. 

«νκνοϋν 67,6. 90,8. 111,16, 

πΰχνωνίΐ 33,9. 112,21. 113,1,2. 

ΛνΙωράς 77,8,7, 

πνριβρον 88,6. 87,27. 

■χνρίΐον 93, 17, ί Β 

ηνρώβηί 42, 13 σαοΜίάίΐ]; 57, 7. 61, 15, 18. 

θ|3^βιε 17,1. 

αημαινόμινον η,29. 19,20,26. 

21, 16. 28,80. 27,7. 108,6. 
αηπίάάν 16, 10, 30, 1θ, 14. 70, 

21. 97,7. 102,9. 
αήπιιν 108,3; ιτηπιβ^αι 14,8, 

28. 15,81. 16,2. 76,8. 92,19. :. 75, 36. 78, 18 
Ρ 
ψαιβός 71, 21. 
Μμφοί 59, 1β. 
ρ^:^^ί 101,11. 

ρίαίι,ν 12,26 (έπϊ τ!> ^ηρότΐρον) 
ρτμίνη βθ, !. 33, 10, 11. 13. 

100, 19, 
ίτίτορΐία 61,84 (μαχρα). 
ρητορικοί *, 24. 
$ιΣονοί^αι 67, 28 τ. 1, 
{ίζιοαα 68,11. 
ρόβινον 110, 9, 
Βαιιή 102,8. 
^ύμη 66, 17. 
^υτιίι; 67, 2, 4. 

Ι 

ΒαΧαμάνδρα 87,29. ">" '" 
αανώάδης 71,37. 1 θηι/>ΐ£ 16, 16, 
βίιΐοΐ 46, 12, 78, 28. 
ιΐίί«ίί79, 9, 80,7.8,81, 81,10 

{ορρ. /ρυτόί). 
βιμάτια 80, 23. 
οχιπιραφΐϊο-θΌΐ 75, 20. 
βχΐηρόιτίβ 34,18. 35,10. 86.28. 

42, 10. 66, 16. 60, 8. 64, 10. 
αχληρύναν 67, 1, 
βκόροδον 93, 2. 
βκώληί 20,4,6,9, 
αοφίζιΦαι Ίϋβά. ΙΟ,δ,Β. 28,18. 

63,20; ραβΒ. 26, 1. 66,6. 
αάφιαμα 17,2,27.28. 28,14. 
οπααμ^ί 46,31. 95,18. 
βπινΟ^ρ 90,13, 101,8, 
απΧάγχον 38, 18. 43, 22. 44, β. 

57,10,13. 68,30. 74,21. 75, 

21. 112, 18. 
οηΐην 39, 7, 68, 8, 18. 
Βτα^μ.α> καϊ μίτρω 24, 20, 
ατέαρ 36, 7, 88, 2. 
ατενότιις 60,26 (φ^ίβΛ»•). 67,7 

{διεξόίον). 
οτενοχαρΗν 74, 22. 
οτοιχίίον 1,6,13, 19,16,19, 31, 

19. 32,23, 36,14, 3β, 14, 38,β. 

39,9, 86,28, 40, 17. 48,14, 

49,83, 51, 18; 26, ΙΟ, 104,2 

(ιά ηρΛτα οι,), 
βτοχααμός 114. 1, 
οτρονΆίον 87,28, 
ατρον9ός 71,24, 
(ΠΐίΚίΓον 93,18, 9\,νίι, 
οτ)7*<'''"''ΐ''"Χ*^'*' '^'^*•"*•• 

ιΛ. Ηβ\ιαι•1 130 ΐΝΒΕΧ νοοΑΒίη,οκυΜ ΜΕΜΟκωιυυΜ. ανγχίαν 20, 10. 23, 8, 

βνζίνίιβ 6, 24. 

ανζογία 6, 23, 27. 10, 13, 17. 

13, 5,11. 16,19,33. 30, 13. 
βνΙΙ^βίην 97, 19 {ιΐπίΐν)- 
βυμβαΐνην ίΙ«ταντ6 9,23; χατά 

ουμ^ίΡηκιίϊ 87, 23,24. 38,26. 

98,36,27. 99,24. 100,9,12. 

102,18,17,20. 106,14. 111, 

24. 113, 9; *ατά « βνμβ. 

112,20. 113,19. 114,22; ίχ 

τίνος αυμ^ίβτρίύτοί 112, 1. 
βνμμΐτ^Ια 2ί,1ΰ. 36,18. 71,16. 

61,26. 63,20.64,3- 106,3,21- 
βύμμΐτρος 10,21. 21,4,8,23. 

22,12,16. 23,7,11. 26,6,17. 

33, 5. 36, 26. 66, 2Β, βαβρίβ- 

βνμμ4τρια5Ά1,2. 33,21- 42,23. 

64, 16. 
«ηιμπίπτΗϊ 8,17. 13,26. 14,21. 
16,6. 73,16. 93,1 (Β,οοίάϊΐ.), 
8, 20. 81, 15, 17; χρ(!το;φοι 
ϋυμίΐιπτακά'ίΒς 80, 14. 
ανμπίτΐί/οΰν 46, β (την ίΐύ'ήν)• 
Λ^αύμφντΟΐ 60,3 (νγ^ότης), 11 
Η (χρβσ(ί). %Α, 12 {τροφ^. 99, 
Η 1 (ψυχρόΐϊΐί). 17, 8 (&£ρμ(ίν). 
^ 63,24. 76,12. 90,9, 

ανμφαινίΐν 88,14 {ανμψωνιϊν 

6 Ιόγος ίαντψ'). 96, 2. 
ανναηάγιιν 66,11 (Ιαντδί). 
(Τοναητιιΐ'αρρΓΟρίηιιιι&Γβ 65,24. 
Κ ΰνναν^άνειν 63, 26. 
^«ννανίειν 62,16. 
Β«ύνβΐ(ΤμθΕ 36, 5. 38,6. 44,20. 
^' 46,8.68,25.59,9,11,12,14,15. 
σντΛαοτίϊΓί» 92,19. 
αννβιαφ&ίΐβίΐν 92,20- 
<ΐνιΐ£ΐι!>ΐΐ 43, 3 (ιραναι.). 
ΐίιιι<Επιιηι^πτία&α( 100, 3, 
ανντιΐχην 80, 16. 
στ/ινΛάρ^ΐΐ-ν 5, 16. 
9ορί}ΐ}ΐοϋβ&αι 6β, 19. 
α^στοαιρ 43, 19. 57, 2. αψψ'οϋν 66, 26. 67, 3, 12,18. ταΙαιπα>ρίαι 60, 16. Μ 

ταζί%ινιιν 15, 23. 
ταρίτοί 96, 2. 

ϊιϊΐΐι ίρο ίάοίτοο 69,22. 95, Β- 
ίαιη; 4,21. 12,9. 13,3. 100,8; 

ταντ•^ τοι ϊ(1βο 84,17. 
τίΧιιοί 48,18 (ορρ. «κΜίί) ιιά- 

πΐϋ. 
τΑιι&ττίί 36,27. 
Iΐ1Ε^ο^ν 44,4. 86,16. 87,8. 
τίΐίΰψορίϊν 24,11 (σϋχβ). η 

τΐΧματά^ηΚ 65, 14. ^ 

ι^τΐϊνοί 95, 19. ■ 

τετςάτίονς 77, 1. ^ 

τεϊγΙορ 92, 12. -■• 

τ^ωβ 4, 16,16,18. 6, 1- 6,11. 

67,2. 66,14. 90,8. 
τηχΕίν 102,3; τφιΐσΙΐΊΕΐ 38,26. 

"1,27. ιηΐίφίΐπ 97,13 (βκΐ)). 

τΐΐ•. 66,2 έίΐίαν του. 21,6 {ας 
&ν τω ^όξΕίίν). 34,8. 72,28 
{ίϊ τία). 75,4 (ΐ^περ τ«Εΐ χαΐ 
ιϊλίο'). ■■ 

τίιαίΌί 51, 6. 

τμ^τιχύς 104, 16. 

τοβιίβ^ΐ 97, 29. 

τράγος 72,15,17,22. 

ιριχώς 21, 21- 22, 28. 96, β! 

τςιχαιτάζ 66, 2, 9. 

τρίψΐί 90, 19. 

τ(>όμο[ 46, 21- 

ιρΟφίβ 44, 9. 

τώΙΟΕ 37, 3. 

τυΧονν 37, 10. 

τιΙίΕΟϊ 48, 26. 

τιΐΛΟΐν 67,30, 

«ϊβόβ 44,13. 66,13,16. 

τυ•{%ά.νί\.ν. ι!) ϊτϊΐίιν ίπι ί,28 
χαΐ ι ΙΝΟΚΧ νΟΟΑΒυΐ,ΟβυΜ ΜΕΜΟΚΑΒΙΙ,ΐυΜ, 34. 23,25. 115,4; ον τοϋ τι 
.χίντοί όνίρόϊ 36,8; ίνΐ τ 
τνχόντι 23, 4. 3, 4, 8, 
Γ. 6,20, ύγραιναν 7,16. Ι,ί 
19, ρ&Ββϊιη. 

νγι/όχ-η^ 1,20, 3, 7, 
ραββίιΐ]. 

ύί ίριδας 99, 10. 

νδίρος 9, 5. 

%ίΐοί 44, 16. 

νΦ'^β,δ, 2β. 43,21. 44,1- 45, 
19, 4β,9. 69,7,8, 61,13. 62,8. 

ύχάΐλαΐίί 7Β, 18. 78,16. 

ύττιναντίσι 31,22 {ίξ ύΛίνιιν- 
τίου). 

ύαί^βοΧή 12, 1. 86, 16. 

ύαιροχή 53, 12. 66, 6. 

ύπίχειν 109, 9 β&γον). 

ύπνοποίός 48, 21 

ίικνΑβης 43,6. 

{τπόβριμνς 54, 1. 

νκύΟ-ιβις 91,1 {ϋ ύπο9έ>ΐίΐο{). 

ύιτοχιΓβΰαι 6,21. 6,18. 108, 10; 
ύχοχιΐμενα μόριαα,ί•, πράγ- 
ματα 60, 6; ϋνμφωνίΐ τοΙς 
ίξ αρχής νποκαμένοις 96,8. 

νηόιινίοί 46, 16. 

ύπονοατιΐν 66, 2β, 

ύπονόστηβίΕ 113,1. 

ϋποΛίιιτίΐί' 87, 30. 

ντίόηνρροί 69, 22. 73, 20. 

ύχόβΐανις 69,21, 

ύΛθΐί*ίθθ•αι 7,11. 10.16. 03,4. 

νποτρίψΐίν 106, 19 τ. 1. 

ύποφύΐιν 62, β. 69, 10. 

ύποχάρι^αις 113, 3. ψαγϋαΐνα 97,11, 
φολϋχριίΐ 71,4. 
φ£[1θΜροίο&ΐΜ70,5, 31. 73,21. 
ψαλάχρωβις 73,11, 79,3. 
ιράναι 9Θ. 3 (ώ[• οΰτω φ,); φά- 
μίνοι 51, 4. 79, 8. φαι/ιασία 33,23,26. 31,1.99,27. 
φ&αριιχίίΕ 92, 17. 101, 1 (φάρ- 

ίΐοκκ), 
φ^ορά 14, 24 (ϊών «»■« 

37, 10 (ΐκ /ΐΐ-^βΕΐ 

φΰορα). 
φΐ3.((ν&ρωΐ[θκ 42, 20. 
φίΐόατοργοΐ 42, 20, 
ψλ(βάδης 76,21, 
φΐέ}•»^ 19, 29, 38,1. 45,14,16. 

69,24, 76,6,9, 83,24. 108, 

30. 10β,20 βαβρίιιβ. 
ψΙΐγμΛίτιχόι 84, 3. 
φΐίγματώάτιί 46,2 (χνμός). 87, 

21. 76,12 (ι!ί**ρω5ΐ06). 77,19, 
ψλόγααις 113, 20. 
φαΧί^ιβτόκ 66, 6. 
φυχίΐ 26, 26, 28. 
ψυρίίν 34, 7. 
φυΐΓίχ^Β 12, 19 (άνήρ). 
ψναιογνιομονείν 72, ΙΟ. 
ψωίίύίίν 61, Ιδ. ιΙ ιί ;[ΐιριέβιιη χαίχίτΐί 88, 
χαρίίΐΐ 7,3 ι 

Ιατρών). 
ΐαϋνΟΕ 93, 20. 
ΪΕίρώϊΓΐο: βκη 97,12. 
Ιΐτών 38, 13. 43, 22. 44, 1. 

19. 46,9. 68,27, 
χΧιαράϋ 60,9. 111,1. 114,9. 
χλωρός 90,28 (|«1ο*). 
ΐοίρειον (βε, χρίας) 92, 4. 78, 1 

(■κρίας), 14. 
ΐοΐη 76,27. 77,10,12,18,20. 
ϊοΐή (ΐίΐϋΐνβ 69,22, 84,7. 100, 

21; |αν&ή47,19. 69,23, 67, 

18. 76,7,13,20. 77,21. 78.10. 

106, 13. 
χοίάίτις 61,20. 76,16. 77,16, 

20,24. Τβ, 13. 
χίνβρος 10,81. 36,4. &»Λ- '-''- 132 ΙΝΌΈΧ ΥΟΟΑΒυΐιΟΚυΜ ΜΕΜΟΚΑΒίυυΜ. χ^ήοις ονομάτων 2, 3. 19, 11. 

105, 10. 
χρονίζειν έν Μ χωρίφ 96,19. 

97,8. 
χρώμα 4, 11. 27, 23, 24, 26. 

'ψάμμος 20, 1. 

'ψάρ 109,9. 

τριΧός 60,6 (μόνης καϊ 'ψι,Χ'ής). 

43,7. 64,18. 69,8. 74,20 

(τριχών), 70,12,24. 73,19. 

81, 21. 84, 10. 
ίρνίλιον 103,20. 
'ψϋξιςδΒ,Β. 56,1. 66,18. 57,1. 

62,12,23. 99,29. 100,7. 110, 

19. 113,13. 114,6,18. 115,26, 

βαβρίτιβ. 
ψύχειν 2, 27. 3, 26. 111, 27. 

112, 6, 15, 30. 
'ψνχΐ'κός 43,4 (-αϊ ένέργειαι). -φϋχος 94, 23. 
ψοχροΧουαία 87, 23. 

&μοι μέγιατοι 71, 18. 

ώμοηΧάταί 71, 28. 

ώσαντως ίχει,ν 62,16. 74,9,17. 

75,16. 108,20; 'ΰηάρχΒΐν 62, 

28; ώ<ταντω? ίέ 1, 18. 17,11. 

23,18. 26,25. 30, 2. 31,8. 

34, 16. 42, 17. 49, 2. 101, 19. 

111,9; ώς ^' αΰτως 56,2. 
ωϋτίερ 17,17 ώ. τα^όΐ' ον άίΐ' 

Ο'ΰ μαχρω άίαφέρον. 8, 19 ώ. 

ούχϊ χάτίϊ τής {>νράς %αϊ ϋ'Βρ- 

μής ταντα συμπίπτοντα. 7,6, 

8. 48,28. 
ώς προς 21 , 12, 23, 24, 27. 28, 

11,12,13. 25,10,22. 115,9,11. 
ωχρός 77, 26. 78, 3. 109,25 

(Ελαιον). 110,2.